Una Na Sulat Pablo Para Ta
Mga Taga-Tesalonica
Pauna Na Mga Ambal Parti Ta Yi Na Libro Na Una Na Tesalonica
Yi na libro pasulat Pablo para ta mga ittaw naan ta syudad Tesalonica na mga gatuo ki Cristo. Ta timpo Pablo, Tesalonica an kapital ta prubinsya Macedonia na sakep ta pagdumala ta gubirno ta Roma. Na giling Pablo naan ta lain-lain na mga lugar na gasugid kanen an ta miad na balita parti ki Cristo, giling kanen ta Tesalonica. Tenged tama na mga taga-Tesalonica gatuo ki Cristo, gaumpisa na may anen na mga gatipon-tipon na gatuo. Naan ta Mga Binuatan 17:1-9 pwidi nyo mabasa parti ta pag-umpisa Pablo ta iya na ubra naan ta Tesalonica. Na giling Pablo naan ta Tesalonica, bag-o nang kanen galin ta syudad Filipos tenged may mga ittaw dya na gakuntra ta iya na pagsugid ta miad na balita.
Tuyo Pablo ta pagsulat naan ta mga taga-Tesalonica na mga gatuo para danen an magpabiskeg ta iran na nakem daw magpalig-en man ta iran na pagtuo. Naan ta yi na libro gapasalamat Pablo naan ta Dyos tak nabalitaan din parti ta iran na pagtuo daw paggugma naan ta Dyos daw naan man ta mga paryo danen na ittaw. Naan man ta yi na libro papademdem din ki danen daw ino batasan din na kanen an naan pa ta Tesalonica na duma ki danen. Pasabat man Pablo mga insa na alin ta mga gatuo parti ta pag-abot Cristo alin ta langit. Gusto danen mlaman na daw naan ta pag-abot Cristo, mga gatuo an na napatay en mabannaw aged mabui asta ta ula katapusan. Gusto man danen mlaman daw kan-o gid mabot Cristo an. Sabat Pablo ki danen na dapat pirmi danen anda ta pag-abot ta Ginuo maskin dili mlaman daw kan-o kanen mabot. Dapat man na ambligan danen iran na batasan para ula may masaway ki danen naan ta adlaw ta iya na pag-abot.
Mga Tupiko Naan Ta Libro Na Una Na Tesalonica
1. Pagpangamusta alin ki Pablo daw iya na mga duma (1:1)
2. Pagpasalamat danen Pablo naan ta Dyos (1:2-10)
3. Batasan daw buat danen Pablo na danen duma ta mga taga-Tesalonica (2:1-16)
4. Liag danen Pablo na miling isab naan ta Tesalonica (2:17 - 3:5)
5. Kalipay danen Pablo tenged ta balita Timoteo parti ta mga gatuo naan ta Tesalonica (3:6-13)
6. Ambal Pablo parti ta batasan na makapalipay ta Dyos (4:1-12)
7. Tudlo Pablo parti ta mga matabo ta pag-abot Ginuo Jesus (4:13 - 5:11)
8. Katapusan ta yi na sulat (5:12-28)
1
Pagpangamusta Alin Ki Pablo Daw Iya Na Mga Duma
Yaken i Pablo daw ake na mga duma Silas daw Timoteo gapangamusta ki kyo naan ta syudad Tesalonica na mga gatipon-tipon na gatuo na yon man mga ittaw na iya ta Dyos Amay daw Ginuo Jesu-Cristo.
Kabay pa na mabaton nyo mga kaayaran daw katawwayan na alin ta Dyos.
Pagpasalamat Danen Pablo Naan Ta Dyos
Pirmi kay gapasalamat ta Dyos tenged ki kyo tanan daw pirmi nay kyo yan pasambit naan ta ame na mga pangamuyo. Ta ame na pagpangamuyo naan ta Dyos na ate man na Amay, pirmi nay pademdem mga miad nyo na nabuat na bunga ta inyo na pagtuo daw inyo man na pagpangabellay ta pagsirbi nyo ta Dyos tenged ta inyo na paggugma ki kanen daw mga paryo nyo na ittaw. Pademdem nay man na tenged ta inyo na pagsalig naan ta ate na Ginuo Jesu-Cristo, nasarangan nyo maskin ino na naagian nyo.
Mga utod nay na papalangga ta Dyos, gapasalamat kay tak nlaman nay na kyo yan papili ta Dyos na iya gid na mga ittaw. Nlaman nay tak na pasugid nay kan-o ki kyo miad an na balita parti ki Cristo, gatuo kaw gid ki kanen, piro dili tenged nang ta mga pasugid nay ki kyo. Gatuo kaw tenged pagaeman kay ta Dyos Ispiritu Santo ta ame na pagsugid daw nlaman nyo man na ame na pagpati ta miad na balita terek gid ta ame na tagipusuon. Na naan kay duma ki kyo, nakita nyo man dayad nay na batasan daw ula kay duma na tuyo daw dili, para nang ta inyo na kayaran. Nlaman nay na kyo yan papili ta Dyos tak gasunod kaw man ta ame na batasan daw batasan man ta Ginuo tenged bisan naagian nyo tama na mga kabellay, gapati kaw man gyapon ta miad na balita na may kalipay kaw na alin ta Dyos Ispiritu Santo. Tenged ta inyo na pagtuo daw dayad na batasan, duma na mga gatuo naan ta Macedonia daw Acaya gasunod ki kyo bilang iran na mudilo. Tenged ki kyo, namatian ta mga ittaw naan ta Macedonia daw Acaya mga tudlo na alin ki Ginuo Jesus. Dili nang nyan, mga ittaw naan ta tama na mga lugar na madyo nabalitaan danen na gasalig kaw ta Dyos. Gani, dili en kinanglan na magsugid kay pa ki danen parti ki kyo tak nlaman en danen. Mga ittaw na kamati parti ta inyo na pagtuo, danen mismo gasugid parti ta ame na ubra dyan na giling kay ki kyo. Pasugid man danen na tenged gapati kaw ta ame na pawali, padilian nyo inyo na pagsirbi ta mga dyos-dyusan daw anduni gasirbi kaw en ta matuod na Dyos na bui. 10 Pasugid man danen na gapaabot kaw ta pag-abot Jesus na Bata Ta Dyos alin ta langit. Jesus an, kanen pabannaw ta Dyos daw kanen ate na manluluwas para dili ta maageman silot na mabot tenged ta kagilek ta Dyos.