Pangarwa Na Sulat Pablo Para Ta
Mga Taga-Corinto
Pauna Na Mga Ambal Parti Ta Yi Na Libro Na Pangarwa Na Corinto
Yi na libro pasulat Pablo para ta mga ittaw naan ta Corinto na mga gatuo ki Cristo. Corinto an bakod na syudad na kapital ta prubinsya Acaya na sakep ta pagdumala ta gubirno ta Roma. Pangarwa Na Corinto pasulat Pablo ta timpo na kanen an daw mga gatuo naan ta Corinto ula gaintindiay.
Naan ta kaumpisaan ta yi na libro mga sabat an Pablo naan ta mga gatuo naan ta Corinto parti ta iran na ambal na ula din kon patuman iya na pangako na magsud-o ki danen. Piro, dayad iya an na rason na ula kanen gasud-o. Dili kanen an miag na maglain iran an na nakem tenged daw miling kanen an ki danen, kinanglan gid na sawayen din danen an ta iran na mga buat na malain. Isya pa, ula kanen an gasud-o ki danen tak liag din na mlaman daw magtuman man gyapon danen an ta iya na sugo maskin ula dya kanen an na duma ki danen. Sugo din ya na dapat danen patawaren isya na mama naan ta iran na grupo na gabuat ta malain daw tabangan man danen na papalipay iya na nakem. Nasulat man Pablo naan ta yi na libro parti ya ta tuyo din naan ta mas una na sulat din na palaygayan din danen an parti ta iran na mga buat na malain. Nasulat din man na bakod gid iya an na kalipay na nabalitaan din na pasunod danen iya an na laygay.
Naan man ta yi na libro gapangabay Pablo an na tapuson ta mga gatuo naan ta Corinto iran an na pagtipon ta kwarta para tabang ta mga gatuo naan ta Jerusalem na nakulian ta pangabui.
Naan ta katapusan na parti ta yi na libro padipindiran Pablo iya an na katengdanan bilang apustol tak may mga manugtudlo naan ta Corinto na gapakuno-kuno nang na danen kon an bantog na mga apustulis.
Mga Tupiko Naan Ta Libro Na Pangarwa Na Corinto
1. Pagpangamusta Pablo (1:1-2)
2. Pagpasalamat Pablo naan ta Dyos (1:3-11)
3. Ambal Pablo parti ta pagbag-o din ta iya na plano na magbisita ta mga gatuo naan ta Corinto (1:12 - 2:11)
4. Tanan na mga buat Pablo tenged ta iya na paggugma naan ta Dyos (2:12 - 7:16)
5. Ambal Pablo parti ta kwarta na tabang para ta mga imol naan ta Jerusalem (8:1 - 9:15)
6. Pagdipindir Pablo na kanen an isya ta mga apustulis Cristo (10:1 - 13:10)
7. Katapusan ta yi na sulat (13:11-14)
1
Pagpangamusta Pablo
Yaken i Pablo na isya ta mga apustulis Jesu-Cristo tenged ta pagbeet ta Dyos. Ake na duma di Timoteo na ate na utod ki Cristo. Gapangamusta kay ki kyo na mga ittaw na iya ta Dyos na gatipon-tipon naan ta syudad Corinto asta man ta tanan na mga ittaw na iya ta Dyos na naan ta bilog na prubinsya Acaya. Kabay pa na mabaton nyo mga kaayaran daw katawwayan na alin ta Dyos na ate na Amay daw alin ki Ginuo Jesu-Cristo.
Pagpasalamat Pablo Naan Ta Dyos
Dayawen ta Dyos an na Amay ta ate na Ginuo Jesu-Cristo. Kanen an ate man na Amay na maluluy-on daw pirmi gatabang ki kiten na papalipay din ate na nakem bisan ino pa ate na maagian. Daw maagian ta mga kabellay, dili ki din pabay-an. Gatabang kanen an ki kiten na papalipay din ate an na nakem aged may sarang ki na magtabang ta duma na iran an na nakem mapalipay bisan ino pa na kabellay iran an na maagian. Daw ino na pagtabang ta Dyos ki kiten, iling man tan ate an na pagtabang naan ta duma na mga ittaw. Ate na naagian tama na mga kabellay paryo na naagian Cristo tama na mga kabellay. Piro, maskin tama gid mga kabellay na naagian ta, usto daw subla pa pagtabang ta Dyos ki kiten na papalipay din ate an na nakem paagi ki Cristo. Mga kabellay an na naagian nay kan-o ta ame na pagwali parti ki Cristo, naagian nay para matabangan kaw na mapalipay inyo na nakem daw para man magtuo kaw ki Cristo aged luwasen kaw din alin ta silot na ula katapusan. Iling man tan, naagian nay pagtabang an ta Dyos na papalipay din ame na nakem para matabangan kaw na mapalipay inyo na nakem aged masarangan nyo bisan ino pa na mga kabellay na maagian nyo na paryo ta ame na inagian. Bakod ame na pagsalig ki kyo na magpadayon kaw ta inyo na pagtuo tak nlaman nay na daw maagian nyo mga kabellay paryo ta inagian nay, tabangan kaw man ta Dyos na mapalipay inyo na nakem. Sigurado kay na tabangan kaw din tak patabangan kay din.
Mga utod ko, liag nay na mlaman nyo na naan ta prubinsya Asia naagian nay segeng gid na kabellay na subla pa ta ame na masarangan asta na salig nay gid na mapatay kay en. Pamatyag nay paryo kay ta mga pasintinsyaan ta kamatayen. Piro, naagian nay iling tan na kabellay aged dili kay magsalig ta ame na kaugalingen. Dyos nang dapat an na saligan nay tak kanen nang gid may gaem na magbannaw ta mga napatay. 10 Paluwas kay din alin ta piligro ta kamatayen daw sigurado kay na iling man tan gyapon buaten din para ki kami. Naan kay gid ki kanen gasalig na magpadayon kanen na magluwas ki kami alin ta piligro. 11 Iling tan luwasen kay din paagi ta inyo na pagtabang na tama kaw na gapangamuyo para ki kami aged daw magsabat Dyos an ta mga pangamuyo nyo para ki kami, tama man na mga ittaw magpasalamat ki kanen tenged ta iya na kaluoy daw tabang ki kami.
Ambal Pablo Parti Ta Pagbag-o Din Ta Iya Na Plano Na Magbisita Ta Mga Gatuo Naan Ta Corinto
12 Yi ame na ipabugal: nlaman nay na nangabui kay na ula kay gabuat ta malain naan ta mga paryo nay na ittaw, labi en gid naan ki kyo. Paagi ta tabang ta Dyos ki kami, terek ta ame na tagipusuon tanan nay na mga pabuat daw paambal. Iling tan ame na mga pabuat tenged Dyos an miad gid ki kami, dili tenged kami i mga maalam na ittaw. 13-14 Ame na mga sulat ki kyo ula may patago daw ino beet ambalen tak dili bellay intindien. Nlaman ko na anduni ula nyo pa naintindii ta usto, piro kabay na mabot adlaw na maintindian nyo ta usto aged ta adlaw na mabot Ginuo Jesus para mag-ukom ta tanan na mga ittaw, mapabugal nyo kami i paryo ta pagpabugal nay ki kyo.
15-16 Tenged gasalig a na gaintindiay ki, una na plano ko na daw miling a ta Macedonia, mapit a anay ki kyo daw ta pagbalik ko alin ta Macedonia, mapit a dyan eman aged matabangan ta kyo ta darwa bisis. Naan ta isip ko man na daw malin a dyan ki kyo na munta ta Judea, matabangan a nyo man ta mga kinanglanen ko ta ake na pagbyai. 17 Tenged ula ko patuman ake an na plano, basi salig nyo na gaisab-isab a ta ake na isip. Dili iling tan tak dili a paryo ta mga ittaw na gaisip nang para ta iran na kaugalingen na kayaran na anduni gambal, “Ee”, piro lugay-lugay gaisab en iran na isip daw mag-ambal man “Dili”. 18 Sigurado a gid na ula ko paisab-isab ake an na ambal ki kyo paryo man na sigurado gid na Dyos an gatuman gid ta tanan din na ambal. 19 Tallo kay Silas daw Timoteo gawali ki kyo parti ki Jesu-Cristo na Bata ta Dyos. Nlaman ta na kanen an gatuman ta tanan din na ambal daw ula gaisab-isab ta iya na isip. 20 Bisan ino na mga pangako ta Dyos, patuman din paagi ki Cristo. Tenged man ki Cristo, gakumpurmi ki gid paagi ta ate na pag-ambal na “Amen” na matuod mga pangako ta Dyos daw ta yon man na paagi dayawen ta Dyos an. 21 Dyos an, kanen gapalig-en an ta ate na pagtuo ki Cristo daw gapili man ki kiten na magsirbi ki kanen. 22 Kanen man gapamatuod na kiten i iya gid na mga ittaw na paryo pamarkaan ki din paagi ta iya na pag-atag ta Dyos Ispiritu Santo ki kiten aged sigurado ki na mabot adlaw na tumanen pa ta Dyos tanan din na pangako ki kiten.
23 Nlaman ta Dyos na ambalen ko i matuod. Ula a gapadayon na miling dyan ki kyo naan ta Corinto tak liag ko na dili nyo maageman pagdisiplina ko ki kyo. 24 Dili ko beet ambalen na kami nang gid sunuron nyo parti daw ino dapat nyo buaten bilang mga gatuo tak nlaman nay na lig-en en inyo na pagtuo. Liag nay nang na magtabang ki kyo na malipay kaw.