Pangarwa Na Sulat
Pedro
Pauna Na Mga Ambal Parti Ta Yi Na Libro Na Pangarwa Na Sulat Pedro
Yi na libro pasulat Pedro para ta mga gatuo na kabaton ta Una Na Sulat Pedro. Tuyo Pedro ta pagsulat din ta mga gatuo para palig-enen din iran na pagtuo tenged naan ki danen may mga manluko na gatudlo ta mga dili matuod na yon man gadala ta duma na talikuran iran na pagtuo ki Cristo. Mga manluko ya mga dili-matuod na manugtudlo daw dili man en danen kalaen na Cristo an Ginuo na dapat gid danen tumanen. Isya na tudlo danen na dili matuod, ambal danen na Cristo an dili malik naan ta kalibutan i. Batasan danen malain daw paandaman Pedro mga gatuo an na dili sunuron iran na batasan.
Liag Pedro na mlaman ta mga gatuo na dapat magbuat danen ta mga makapalipay ta Dyos daw padayon man na palig-enen iran na pagpati ta kamatuuran na patudlo ki danen parti ki Cristo. Ambal Pedro na daw lig-en iran na pagpati, dili danen maluko ta mga ittaw na gatudlo ta dili matuod. Ambal pa Pedro na dapat maintindian danen parti daw ino miad o malain ta panan-aw ta Dyos, magpegeng ta iran na kaugalingen, magtubang na may kalipay bisan ino na mga kabellay na maagian danen daw magpalangga danen ta mga paryo danen na gatuo daw duma pa na mga ittaw.
Mga Tupiko Naan Ta Libro Na Pangarwa Na Sulat Pedro
1. Pagpangamusta Pedro (1:1-2)
2. Dayad na batasan na igo ta mga kakala ta Dyos daw ki Jesu-Cristo (1:3-11)
3. Basian ta mga papatian parti ki Jesu-Cristo (1:12-21)
4. Paandam parti ta mga dili-matuod na manugtudlo (2:1-22)
5. Adlaw ta pagbalik ta Ginuo (3:1-18)
1
Pagpangamusta Pedro
Yaken i Simon Pedro na manugsirbi na iya Jesu-Cristo daw isya a man ta iya na mga apustulis. Gapangamusta a ki kyo na mga paryo nay na gatuo ki kanen. Tanan ki paatagan ta paryo man gyapon na pribiliyo na magtuo tenged ula may papaburan ate na Dyos daw manluluwas na Jesu-Cristo.
Kabay pa na pirmi nyo mabaton tama na mga kaayaran daw katawwayan na alin ta Dyos tenged kyo yan mga kakala ta Dyos daw ki Jesus na ate na Ginuo.
Dayad Na Batasan Na Igo Ta Mga Kakala Ta Dyos Daw Ki Jesu-Cristo
Tanan an na mga kinanglan ta aged masarangan ta na mangabui na magsunod ta liag ta Dyos paatag din ki kiten paagi ta gaem na naan ki kanen. Paatag din ki kiten iling an tan na mga kinanglan ta tenged kiten i kakala ki kanen daw tenged man na kanen gaatag ki kiten ta upurtunidad na ipalabet ki din ta datas din na katengdanan daw buaten ki din na ate na mga buat pirmi igo daw miad paryo ta iya na mga buat. Tenged ta datas din na katengdanan daw tenged man na tanan din na mga buat igo daw miad, may anen para ki kiten alin ki kanen na mga dayad gid na pangako na sikad impurtanti. Paagi ta ate na pag-angken ta iya na mga pangako masarangan ta na magparyo ki kanen na ate na batasan dayad gid tenged nalibri ki din alin ta pagsunod ta malain na batasan na paryo ta batasan ta mga ittaw na ula gapati ki kanen daw nadala na magbuat ta malain tenged ta iran na kaugalingen na mga liag.
Tenged nalibri kaw ta Dyos alin ta pagsunod ta malain na batasan, tingwaen nyo gid na inyo an na pagtuo dumaan nyo ta dayad na batasan. Iling man tan, inyo an na batasan na dayad dumaan nyo ta pag-intindi parti daw ino miad o malain ta panan-aw ta Dyos. Inyo an na pag-intindi parti daw ino miad o malain dumaan nyo ta pagpegeng ta inyo na kaugalingen. Inyo an na pagpegeng ta inyo na kaugalingen dumaan nyo ta pagtubang na may kalipay bisan ino na mga kabellay na maagian nyo. Inyo an na pagtubang ta mga kabellay dumaan nyo ta pagsunod gid ta liag ta Dyos. Inyo an na pagsunod ta liag ta Dyos dumaan nyo ta pagpalangga nyo ta mga paryo nyo na gatuo. Inyo an na pagpalangga dumaan nyo ta paggugma na paryo ta paggugma ta Dyos. Daw buaten nyo pa gid mga pasambit ko an na mga dapat makita duma ta inyo na pagtuo, inyo na pagkala ta ate na Ginuo Jesu-Cristo may pulos daw may dayad man na mga risulta na paryo kaw ta mga tanem na dayad magbunga. Bisan kino ki kyo na ula din pabuat mga dapat an makita duma ta pagtuo, kulang pag-intindi din parti daw ino na batasan na igo ta mga gatuo. Kanen an paryo ta ittaw na dili makakita ta madyo na kanen an ula kinalain ta isya na bulag. Engnged na palipatan din na kanen an nalimpyuan ta mga dati din na sala na nabuat din kan-o na ula pa kanen gatuo.
10 Gani, mga utod ko ki Cristo, tingwaen nyo pa gid na paagi ta dayad nyo na batasan mapamatuuran na kyo yan mga ittaw na kabaton ta upurtunidad na paatag ta Dyos na buaten ki din na iya na mga ittaw na yon man mga papili din alin pa ta una para buaten din na iya na mga ittaw. Daw buaten nyo pa gid mga dapat an makita duma ta inyo na pagtuo, impusibli gid na kyo yan magtalikod ta Dyos. 11 Kyo yan sigurado man tagan ta dayad gid na pagbaton ta adlaw na paselleren kaw ta Dyos naan ta kaarian na naan dya Jesu-Cristo na ate na Ginuo daw Manluluwas magdumala asta ta ula katapusan.
Basian Ta Mga Papatian Parti Ki Jesu-Cristo
12 Ipadayon ko ake na pagpademdem ki kyo parti ta mga paambal ko naan ta ake i na sulat bisan nlaman nyo en daw gapadayon kaw man na lig-en inyo na pagpati ta kamatuuran na patudlo ki kyo parti ki Cristo. 13 Ta ake na isip igo gid na ipadayon ko ake na pagpademdem ki kyo mintras na bui a pa 14 tenged nlaman ko na dili aren maglugay naan ta kalibutan i sunod ta papaintindi kan-o ta ate na Ginuo Jesu-Cristo ki yaken. 15 Gani, gatingwa a gid na pasigurado ko na mga papademdem ko anduni ki kyo padayon na mademdeman nyo bisan ula aren.
16 Gasugid kay kan-o ki kyo parti ta adlaw na mabot ate na Ginuo Jesu-Cristo na ipakita din na bakod gid iya na gaem. Ame ya na pasugid dili mga imo-imo nang na isturya na pasugid ta mga ittaw na sagad magpapati naan ta duma ta mga dili matuod. Ame ya na pasugid matuod gid tenged kan-o na Cristo an naan pa ta kalibutan i kami mismo kakita ki kanen na sikad an silaw na pawa ta Dyos naan ki kanen. 17 Padayaw kanen an ta makagagaem gid na Dyos Amay daw datas din na katengdanan papamatuuran man ta Dyos naan ta pag-ambal ta Dyos ki kanen, “Yi ake na bata na palangga ko. Nalipay a gid ki kanen.”* Mateo 17:5 18 Kami mismo kamati ta gaambal ya na alin ta langit tenged duma nay Jesus naan ta bukid ya na anduni pakabig na sagrado.
19 Tenged ta ame na inagian naan ta bukid ya, gadugang pa gid ame na pagsalig naan ta mga pasugid ya ta mga prupita na manugsugid ta kabebet-en ta Dyos. Dapat ibetang nyo gid naan ta inyo na isip mga pasulat ya danen tenged iran na pasulat paryo ta isya na lampraan na gapawa naan ta delem na lugar asta ta uras na gapawa-pawa daw bugasen gagwa na yon man beet ambalen asta na Jesu-Cristo na paanggid ta bugasen mabot daw magpapawa gid ta ate na isip. 20 Impurtanti gid ta tanan na maintindian nyo na naan ta sinulat na pulong ta Dyos ula may pasaysay na sunod ta kaugalingen na pag-intindi ta ittaw 21 tenged mga pasaysay an naan ta pulong ta Dyos ula gid alin ta liag ta ittaw. Piro, sunod ta paggiya ta Dyos Ispiritu Santo mga ittaw gaambal parti ta mga papaintindi ta Dyos.

*1:17 Mateo 17:5