Pangarwa Na Sulat Pablo Para Ta
Mga Taga-Tesalonica
Pauna Na Mga Ambal Parti Ta Yi Na Libro Na Pangarwa Na Tesalonica
Yi na libro pasulat Pablo para ta mga ittaw naan ta syudad Tesalonica na mga gatuo ki Cristo. Tuyo Pablo ta pagsulat ta pangarwa din na sulat ki danen para magsaysay ki danen parti ta mga ula danen naintindian naan ta una din na sulat parti ta pag-abot Jesus alin ta langit. Naan man ta Tesalonica may mga gatudlo parti ta pag-abot ta Ginuo, piro iran na tudlo dili paryo ta tudlo Pablo tak ambal danen na abot kon en Ginuo an. Tenged ta iran na tudlo, gagulo isip ta mga gatuo parti ta pag-abot ta Ginuo daw yon man tenaan na mga gatuo an ula gaintindiay.
Naan ta yi na libro ambal Pablo na dili matuod tudlo na abot en Cristo an. Gasaysay Pablo na ula pa gabot Cristo tak bag-o mabot kanen an, mabot anay timpo na tama gid na mga ittaw magsikway daw magkuntra ta Dyos daw magpakita man isya na ittaw na malain gid ta tanan na magkuntra ta Dyos.
Ambal Pablo ta mga gatuo naan ta Tesalonica na maskin ino na mga kabellay maagian danen tenged ta mga ittaw na gakuntra ki danen, kinanglan na magpadayon danen an ta iran na pagtuo. Ambal din pa na dapat danen an tanan mag-ubra para ta iran na kaugalingen na pangabuian paryo ki Pablo daw iya na mga duma. Dapat man na dili danen mataka ta pagbuat ta mga miad. Papademdem din na ta pag-abot Ginuo Jesus, sigurado na silutan ta Dyos mga ittaw na gakuntra ta miad na balita parti ki Cristo, piro mga gapati an a, danen an luwasen din alin ta silot na ula katapusan.
Mga Tupiko Naan Ta Libro Na Pangarwa Na Tesalonica
1. Pagpangamusta alin ki Pablo daw iya na mga duma (1:1-2)
2. Pagpasalamat danen Pablo naan ta Dyos (1:3-12)
3. Mga matabo bag-o mabot Jesus (2:1-12)
4. Lig-en na pagtuo (2:13-17)
5. Pagpangabay danen Pablo (3:1-5)
6. Paandam naan ta mga dili miag mag-ubra (3:6-15)
7. Katapusan ta yi na sulat (3:16-18)
1
Pagpangamusta Alin Ki Pablo Daw Iya Na Mga Duma
Yaken i Pablo daw ake na mga duma Silas daw Timoteo gapangamusta ki kyo naan ta syudad Tesalonica na mga gatipon-tipon na gatuo na yon man mga ittaw na iya ta Dyos na ate na Amay daw iya man Ginuo Jesu-Cristo.
Kabay pa na mabaton nyo mga kaayaran daw katawwayan na alin ta Dyos Amay daw alin ki Ginuo Jesu-Cristo.
Pagpasalamat Danen Pablo Naan Ta Dyos
Mga utod nay, dapat nang gid na pirmi kay magpasalamat ta Dyos tenged ki kyo. Igo na magpasalamat kay tak galig-en pa gid inyo an na pagtuo ki Cristo daw gadugang pa gid inyo na paggugmaay ta kada isya. Tenged ta inyo na pagtuo daw paggugmaay, padayaw nay kyo yan naan ta mga gatipon-tipon na mga ittaw na iya ta Dyos naan ta duma na mga lugar. Ambal nay ki danen na nasarangan nyo mga pagpangabot ta mga gakuntra ki kyo daw mga kabellay na naagian nyo. Ambal nay man na bisan iling tan inyo na mga naagian, padayon kaw man gyapon na gatuo. Tenged padayon kaw man gyapon na gatuo, ipakita ta Dyos na matareng kanen an ta iya na pag-ukom ta mga ittaw daw kino matareng daw dili matareng tak naan ta adlaw ta iya na pag-ukom pamatuuran din na igo na kyo yan isya man ta mga ittaw na magduma ki kanen naan ta iya na kaarian asta ta ula katapusan. Nlaman ta na anduni naagian nyo mga kabellay tak may mga gakuntra ki kyo tenged kyo yan mga sakep ta iya na pagdumala. Mga ittaw an na gakuntra ki kyo, sigurado gid na danen an paagemen ta Dyos ta mga kabellay tak para ki kanen igo na silutan din mga ittaw na danen tenaan na naagian nyo mga kabellay. Para ki kanen igo man na kiten na mga pakuntra danen tagan ki din ta katawwayan na dili ta en maagian pa mga kabellay. Iling tan matabo na danen an silutan din daw kiten i a tagan ta katawwayan naan ta adlaw na mabot Ginuo Jesus na magpakita daw makala ta tanan daw kino gid kanen an. Ta iya na pag-abot alin ta langit, duma ki kanen iya na mga angil na may bakod na gaem daw palibutan kanen an ta apoy na gadaba-daba. Silutan din tanan na mga ittaw na gasikway ta Dyos daw ula gapati ta miad na balita parti ki kanen na ate na Ginuo Jesus. Maageman danen silot na ula katapusan na belag danen an ta Ginuo na yon man dili danen makailing ta lugar na naan dya pirmi makita na bakod gid iya na gaem. 10 Naan gid ta adlaw na kanen an mabot, iya na mga ittaw na yon man mga gatuo ki kanen, dayawen danen kanen an daw magtingala gid danen an tenged ta bakod din na gaem. Labet kaw man ki danen na magdayaw ki kanen tak gapati kaw ta ame na pagpamatuod parti ki kanen. 11 Gani, pirmi kay gapangamuyo para ki kyo na padayon na bag-uon kaw ta Dyos aged batasan nyo igo ta mga ittaw na kabaton ta upurtunidad na paatag din na buaten na iya na mga ittaw. Gapangamuyo kay man na kanen na makagagaem magtabang ki kyo aged mabuat nyo mga miad an na liag nyo buaten na yon man mga liag nyo buaten tenged ta inyo na pagtuo. 12 Iling tan ame na pangamuyo aged ate na Ginuo Jesus dayawen ta mga ittaw tenged ki kyo na gasunod ki kanen daw kyo yan dayawen din man. Nlaman nay na ame na pangamuyo sabaten sunod ta dayad na kabebet-en ta ate na Dyos daw Ginuo Jesu-Cristo.