Laygay Para Ta Mga
Hebreo
Pauna Na Mga Ambal Parti Ta Yi Na Libro Na Hebreo
Yi na libro nasulat para paandam naan ta mga gatuo na dapat dili danen talikuran iran na pagtuo ki Jesu-Cristo na yon man dili malik ta dati danen na pabuat na gaalad ta mga ayep sunod ta Mga Sinulat Moises para ta iran na mga sala. Ittaw na gasulat ta yi na libro na Hebreo liag din na mga Judio na gatuo, maintindian danen ta usto na Jesus an mas datas iya na katengdanan kaysa ta katengdanan ta mga angil, katengdanan ta mga prupita daw mas datas man kaysa ta katengdanan Moises daw Josua na mga gapanguna ta mga ittaw ta Dyos anay pa sa.
Naan ta yi na libro nasulat na igo gid na paagi ta kamatayen Jesus, pabuat ta Dyos na Jesus paagi an na natuman iya na plano para mga ittaw maluwas alin ta silot ta iran na mga sala. Nasulat man na isya nang gid bisis Jesus an gaatag ta iya na kabui bilang alad daw paagi ta iya na kamatayen pabuat din bag-o an na paagi para mga ittaw pwidi marani naan ta Dyos daw maangken man danen kabui na ula katapusan.
Naan ta kapitulo unsi, padayaw ta gasulat mga bantog an na mga ittaw ta Dyos anay pa sa tenged gatuo man gyapon danen an ta Dyos na terek gid ta iran na tagipusuon bisan ino na kabellay na naagian danen. May laygay gasulat an para ta mga paryo din na mga gatuo ki Cristo na dapat danen an magsunod ta mga ittaw ta Dyos anay pa sa na magprusigir man danen an na magpadayon gid ta iran na pagtuo. Iling tan laygay ta gasulat ta yi na libro ki danen tak natintar danen an na talikuran iran na pagtuo ki Cristo tenged ta mga kabellay na naagian danen bilang mga gatuo. Ambal din na dapat na dilian danen daw ino na mga gapaluya ta iran na pagtuo labi en gid iran na mga sala.
Naan ta kapitulo dusi daw trisi may mga laygay aged mga gatuo an mangabui na iran na batasan igo ta mga ittaw na iya ta Dyos.
Mga Tupiko Naan Ta Libro Na Hebreo
1. Parti ki Jesus na Bata Ta Dyos (1:1-3)
2. Mas datas katengdanan Jesus kaysa ta katengdanan ta mga angil (1:4 - 2:18)
3. Mas datas katengdanan Jesus kaysa ta katengdanan Moises (3:1-6)
4. Pagpaandam naan ta mga ittaw na dili en miag magpati ta Dyos (3:7-19)
5. Kapuayan na pangako ta Dyos para ta iya na mga ittaw (4:1-13)
6. Jesus makagagaem na pinakadatas na pari (4:14 - 7:28)
7. Mas dayad bag-o na kasugtanan na atag ta Dyos paagi ki Jesus kaysa ta una na kasugtanan (8:1 - 9:28)
8. Pag-atag Jesus ta iya na kabui alad na usto gid daw dili en kinanglan isaben ta ula katapusan (10:1-39)
9. Pagpadayon ta pagtuo naan ta Dyos (11:1 - 12:4)
10. Laygay parti ta pagtadleng ta Dyos ta batasan ta mga ittaw na pabaton din na iya na mga bata (12:5-13)
11. Pagpaandam na dili magpabengngel ta ambal ta Dyos (12:14-29)
12. Katapusan na mga laygay (13:1-19)
13. Katapusan na pagpangamuyo daw pagpangamusta (13:20-25)
1
Parti Ta Bata Ta Dyos
Anay pa sa, gambal Dyos an naan ta alinan ta na mga kaapuan paagi ta lain-lain na mga prupita ta tama na bisis daw ta lain-lain na mga paagi. Anduni, naan ta katapusan i na timpo gambal kanen an ki kiten paagi ta iya na Bata. Iya na Bata pabuat din na manunubli ta tanan na mga betang daw paagi man ta iya na Bata pabuat din kalibutan i daw kalangitan daw tanan na anen don. Paagi ki kanen na Bata Ta Dyos, makita ta daw kino gid Dyos an tenged daw ino naan ta Dyos naan man ki kanen. Gabeet kanen ta tanan na naan ta kalibutan i daw kalangitan paagi ta iya na pag-ambal tenged kanen an makagagaem. Pagtapos din ta pagbuat ta paagi ya na mga ittaw malimpyuan ta iran na mga sala, gapungko kanen naan tengnged ta Makagagaem Na Dyos naan dapit ta tuo naan ta langit.* Naan alin ta Mga Salmo 110:1 ambal an na gapungko naan tengnged ta Makagagaem Na Dyos naan dapit ta tuo daw beet ambalen na Jesus daw Dyos isya nang ta uturidad.
Mas Datas Katengdanan Ta Bata Ta Dyos Kaysa Ta Katengdanan Ta Mga Angil
Pabuat an ta Bata Ta Dyos na gapungko kanen an naan tengnged ta Dyos pamatuod na mas datas iya na katengdanan kaysa ta katengdanan ta mga angil tenged papakala na kanen an Bata Ta Dyos. Mga angil an mga manugsirbi ta Dyos, piro kanen an a Bata Ta Dyos.
Parti ta mga angil, nlaman ta na Dyos an ula gid gambal naan ta bisan isya ki danen ta iling ti,
“Kaon ake na Bata.
Anduni, gapamatuod a na yaken imo na Amay.” Mga Salmo 2:7
Ula man gambal Dyos an ta bisan kino na angil,
“Kiten i mag-amay.” 2 Samuel 7:14; 1 Mga Cronica 17:13
Ta timpo na dleen ta Dyos naan ta kalibutan iya an na Bata para ipakala din naan ta tanan na iya an na Bata may katengdanan na datas gid ta tanan paryo ta isya na panganay, ambal din parti ta iya na Bata,
“Kyo tanan na mga angil ta Dyos, simbaen nyo kanen an!”§ Deuteronomio 32:43
Na gambal Dyos parti ta mga angil, ambal din,
“Mga manugsirbi ko na mga angil mabuat ko
na dasig paryo ta angin
daw mabuat ko man na danen an may biskeg na gaem
paryo ta gadaba-daba na apoy.”* Mga Salmo 104:4
Piro, ambal din parti ta iya na Bata,
“O Dyos,
imo na pag-ari ula katapusan.
Matareng imo na pagdumala naan ta mga ittaw.
Nalipay ka na nakita no mga ittaw na gabuat ta miad,
piro nalainan ka na nakita no mga ittaw na gabuat ta malain.
Yon na yaken i na imo na Dyos gapili ki kaon
na tagan ta kaw ta katengdanan daw kalipay
na mas pa ta katengdanan daw kalipay
ta tanan na duma ki kaon.” Mga Salmo 45:6-7
10 Ambal din pa,
“Ginuo,
kaon gabuat ta kalibutan i daw kalangitan
naan ta una na timpo na ula pa bisan ino.
11 Tanan na mga pabuat no mawasak daw marwad
piro kaon yan a, magpadayon ta ula katapusan.
Tanan na pabuat no magdaan paryo na mga bayo gadaan
12 daw silian no man ta bag-o paryo na mga pang-isleb na bayo
palukot tenged dili en gamiten.
Piro kaon yan a, ula gid gaisab,
daw imo na kabui ula man katapusan.” Mga Salmo 102:25-27
13 Ula man gambal Dyos an naan ta bisan isya ta mga angil din,
“Mungko ka di naan dapit ta ake i na tuo
asta na mapirdi ko imo na mga kuntra
na danen an paryo ta tungtungan ta imo na mga batiis.Ӥ Mga Salmo 110:1
14 Tenged iling tan ambal ta Dyos parti ta iya na Bata, basi may mambal, “Ino mga angil an daw ino tuyo ta Dyos parti ki danen?” Sabat ko na mga angil an manugsirbi na mga ispiritu na pailing ta Dyos na magtabang ta mga maluwas alin ta silot ta iran na mga sala.

*1:3 Naan alin ta Mga Salmo 110:1 ambal an na gapungko naan tengnged ta Makagagaem Na Dyos naan dapit ta tuo daw beet ambalen na Jesus daw Dyos isya nang ta uturidad.

1:5 Mga Salmo 2:7

1:5 2 Samuel 7:14; 1 Mga Cronica 17:13

§1:6 Deuteronomio 32:43

*1:7 Mga Salmo 104:4

1:9 Mga Salmo 45:6-7

1:12 Mga Salmo 102:25-27

§1:13 Mga Salmo 110:1