Sulat Pablo Para Ta
Mga Taga-Filipos
Pauna Na Mga Ambal Parti Ta Yi Na Libro Na Filipos
Yi na libro pasulat Pablo para ta mga ittaw naan ta syudad Filipos na mga gatuo ki Cristo. Ta timpo Pablo, Filipos an naan dapit ta nurti na parti ta Macedonia. Na Pablo naan ta Filipos, gawali kanen ta miad na balita parti ki Cristo daw tenged tama na mga taga-Filipos gatuo ki Cristo, gaumpisa na may anen na mga gatipon-tipon na gatuo. Naan ta Mga Binuatan 16:11-40 pwidi nyo mabasa parti ta pag-umpisa Pablo ta iya na ubra naan ta Filipos.
Na gasulat Pablo ta mga gatuo na naan ta Filipos, naan kanen ta prisuan tak pakasuan ta mga ittaw na gakuntra ta iya na pagwali parti ki Cristo. Tuyo din ta pagsulat para pasalamatan din mga gatuo an tenged ta iran na mga atag na tabang daw pagpangamuyo para ki kanen. Na gasulat kanen, ula din pa nlami daw ino risulta ta iya na kaso. Gasalig kanen an na malibri ta iya na kaso daw gasalig man na magpadayon kanen ta pagsugid ta miad na balita. Piro, nlaman din man na basi masintinsyaan kanen an ta kamatayen. Naan ta Mga Binuatan 25:1 - 26:31 daw Mga Binuatan 28:16-31 pwidi nyo mabasa parti ta kaso daw pagpriso ki Pablo.
Naan ta yi na libro, pasugid man Pablo iya an na plano na Timoteo daw Epafrodito pailingen din naan ta Filipos.
May prublima mga gatipon-tipon na gatuo na naan ta Filipos. May anen ki danen na gapati na daw gatuo nang danen an ki Cristo, kulang pa tak kinanglan na magsunod man ta Mga Sinulat Moises. Naan ta yi na libro gapademdem Pablo ki danen na naan danen sakep ki Cristo tenged ta iran na pagtuo ki Cristo, dili tenged ta iran na pagsunod ta Mga Sinulat Moises. Nasulat din man parti ta kalipay daw katawwayan ta nakem alin ta Dyos na nabaton ta mga ittaw na sakep ki Cristo.
Mga Tupiko Naan Ta Libro Na Filipos
1. Pagpangamusta Pablo (1:1-2)
2. Pagpasalamat daw pangamuyo Pablo (1:3-11)
3. Kalipay Pablo tenged tama na mga ittaw gamati ta miad na balita maskin kanen naan ta prisuan (1:12-26)
4. Ambal Pablo parti ta batasan na igo ta mga ittaw na gatuo ki Cristo (1:27 - 2:18)
5. Ambal Pablo parti ki danen Timoteo daw Epafrodito (2:19-30)
6. Ambal Pablo parti ta bakod na pulos ta pagkala ki Cristo (3:1 - 4:1)
7. Mga katapusan na laygay Pablo naan ta yi na sulat (4:2-9)
8. Pagpasalamat Pablo ta tabang ta mga taga-Filipos ki kanen (4:10-20)
9. Katapusan na mga pagpangamusta (4:21-23)
1
Pagpangamusta Pablo
Yaken i Pablo daw ake na duma Timoteo, kami i mga manugsirbi na iya Jesu-Cristo. Kyo na naan ta Filipos na mga ittaw na iya ta Dyos na yon man mga ittaw na sakep ki Jesu-Cristo, gapangamusta kay ki kyo tanan labi en gid naan ta mga gapanguna daw mga may katengdanan ta pag-asikaso ki kyo na mga gatipon-tipon na gatuo. Kabay pa na mabaton nyo mga kaayaran daw katawwayan na alin ta Dyos na ate na Amay daw alin ki Ginuo Jesu-Cristo.
Pagpasalamat Daw Pangamuyo Pablo
Kada mademdeman ta kyo gapasalamat a gid ta Dyos. Kada pangamuyo ko para ki kyo tanan, pirmi a nangamuyo na may kalipay. Nalipay a tak kyo yan gatabang ki yaken ta pagpalapta ta miad na balita parti ki Jesu-Cristo. Umpisa pa gid ta una na adlaw ta inyo na pagtuo patabangan a nyo. Nalipay a man tak sigurado a na Dyos an magpadayon pa gid na kumplituon din mga buat na miad na naumpisaan din naan ta inyo na pamatasan asta ta adlaw na mabot Jesu-Cristo para mag-ukom ta tanan na mga ittaw. Simpri, iling tan isip ko parti ki kyo tak palangga ko gid kyo yan. Umpisa kan-o na ula a pa napriso kalabet kaw ta pribiliyo na atag ta Dyos ki yaken ta pagsugid ta miad na balita daw anduni labet kaw man gyapon maski napriso aren. Patabangan a nyo ta pagsabat ko ta mga ittaw na gakuntra ta miad na balita daw patabangan a nyo man ta pagpamatuod ko parti ta miad na balita naan ta mga ittaw na ula gapati. Nlaman ta Dyos na nidlaw a gid ki kyo tak kyo yan pagugma ko paryo man ta paggugma Jesu-Cristo ki kyo.
Gapangamuyo a na magdugang pa gid paggugmaay nyo ta kada isya. Gapangamuyo a man na ta inyo na paggugmaay magdugang pa gid alam nyo parti ta Dyos daw parti daw ino dapat nyo na buaten ta maski ino na inyo na maagian. 10 Daw magdugang iling an tan na alam, masarangan nyo na magpili daw ino mas miad pa gid na buaten daw naan ta adlaw na mabot Cristo para mag-ukom ta tanan na mga ittaw, limpyo inyo an na tagipusuon daw ula may masaway ki kyo. 11 Daw tama inyo an na mga buat na miad paagi ta pagtabang Jesu-Cristo ki kyo, Dyos an mas makala pa gid ta mga ittaw daw dayawen man danen kanen an.
Kalipay Pablo Tenged Tama Na Mga Ittaw Gamati Ta Miad Na Balita
12 Mga utod ko, liag ko na mlaman nyo na bisan napriso a, gatama pa gid mga ittaw na gamati ta miad na balita parti ki Cristo. 13 Tanan na mga gwardya na nadistino di na alin ta mga gwardya ta palasyo daw duma pa man na mga ittaw na naan di, nlaman danen na napriso a tak isya a na manugsugid ta miad na balita parti ki Cristo. 14 Tenged gapadayon a ta pagsugid parti ki Cristo maski naan a ta prisuan, katamaan ta ate na mga utod ta pagtuo, gabiskeg pa gid iran na pagsalig naan ki Ginuo Jesu-Cristo daw danen an ula adlek na gasugid ta miad na balita na papasugid ta Dyos ki kiten.
15 Ta matuod, may mga ittaw na gawali parti ki Cristo tenged nang ta iran na inggit ki yaken daw liag man danen na malabawan a. Piro duma an a, dayad iran na tuyo ta pagwali. 16 Danen an gawali tenged ta iran na paggugma ki yaken. Nlaman danen na yaken pasaligan ta Dyos ta pagsabat naan ta mga ittaw na gakuntra ta pagwali ta miad na balita. 17 Piro, mga ittaw an na gainggit ki yaken gawali danen an parti ki Cristo tenged liag danen na mabantog iran na kaugalingen, dili tenged na terek ta iran na tagipusuon iran an na pagwali. Liag man danen na madugangan pa gid sakit an ta ake na beet paagi ta iran na ubra na naan a ta prisuan i. 18 Piro, ula bali ki yaken daw ino tuyo ta mga ittaw ta iran na pagwali parti ki Cristo. Bisan miad o lain iran na tuyo, nalipay a man gyapon basta Cristo iran na pawali.
Magpadayon a na may kalipay 19 tak nlaman ko na bisan ino pa ake na maagian naan ta prisuan i malibri a man gyapon tenged ta inyo na pagpangamuyo daw tenged man ta Dyos Ispiritu Santo na papaubay Jesu-Cristo ki yaken. 20 Bisan ino risulta ta ake na kaso, mabui a man o mapatay, gapaabot a gid na dayawen Jesu-Cristo an paagi ki yaken. Gasalig a gid na biskeg pa man gyapon ake na nakem na magpamatuod a parti ki Cristo daw dili a man magayya na kulang ake na pagsirbi ki kanen. 21 Para ki yaken, daw mabui a pa, beet ambalen magsirbi a pa ki Cristo. Daw mapatay a, mas miad tak magduma aren ki kanen. 22 Daw risulta ta ake na kaso na mabui a pa, beet ambalen may ubraen a pa na may pulos. Gani, dili ko mlaman daw ino mas miad para ki yaken, mabui a man o mapatay. 23 Nabellayan a gid ta isip daw ino mas miad para ki yaken. Liag ko gid na muna aren ta liyo na kabui aged maduma ko Cristo an tak mas miad pa gid para ki yaken. 24 Piro, para ta inyo na kayaran, kinanglan na magpadayon a pa ta yi na kabui. 25 Tenged sigurado a na para ta inyo na kayaran daw mabui a, nlaman ko na mabui a pa na dili ta kyo madilian aged magtabang a pa ki kyo na maglig-en pa gid inyo an na pagtuo ki Cristo na may kalipay. 26 Daw pagwaen aren alin ta prisuan daw malik a ki kyo, bakod inyo na kalipay ki Jesu-Cristo tenged ta ake na pagbalik.
Batasan Na Igo Ta Mga Ittaw Na Gatuo Ki Cristo
27 Bisan ino pa matabo ki yaken, impurtanti gid na ta inyo na pagdumaay bilang mga gatuo ki Cristo, sunuron nyo gid batasan an na igo ki kiten na mga gapati ta miad na balita parti ki Cristo. Daw magsud-o a ki kyo o masugiran a nang ta duma parti ki kyo, kabay na mlaman ko na kyo yan gapadayon ta inyo na pagtuo na gaisyaay kaw ta nakem. Kabay man na mlaman ko na kyo yan gaisyaay man gyapon ta pagpangabellay ta inyo na pagpamatuod parti ta pagtuo an na tenged ta pagpati ta miad na balita 28 na ula kaw adlek bisan ino buaten ki kyo ta mga ittaw na gakuntra ki kyo. Daw ipakita nyo na ula kaw adlek, mlaman danen na maageman danen silot an ta Dyos, piro kyo yan a maluwas. Iling tan matabo pa tak pagbeet ta Dyos. 29 Patagan kaw ta pribiliyo na magtuo ki Cristo, piro patagan kaw man ta pribiliyo na maagian nyo man mga kabellay ta inyo na pagsirbi ki kanen. 30 Ate na inagian paryo tak nakita nyo kan-o mga kabellay na naagian ko daw nabalitaan nyo anduni na iling man tan gyapon mga kabellay na naagian ko.