Mga Papakita Jesus Ki Juan
Pauna Na Mga Ambal Parti Ta Yi Na Libro Na Mga Papakita Jesus Ki Juan
Yi na libro sinulat Juan parti ta mga papakita ki kanen para isugid din naan ta mga gatuo. Ta timpo na pasulat din yi na libro, tama na mga gatuo papangabot ta mga gakuntra ki danen tenged ta iran na pagtuo ki Jesu-Cristo, labi en gid papangabot danen an ta mga manugdumala ta gubirno ta Roma na gakuntra ki danen. Tenged ta mga naagian ta tama na mga gatuo na danen an pasakit, papriso daw papatay, paryo danen ula paglaem. Na nabasa danen yi na libro, naintindian danen na ta uryan na mga adlaw tanan na mga gabuat kuntra ta liag ta Dyos pirdien Jesus. Paagi ta yi na sinulat Juan iran an na nakem papabiskeg ta Dyos daw papalig-en iran na pagtuo para masarangan danen na tubangen bisan ino na mga kabellay na maagian danen daw para man na dili danen talikuran iran na pagtuo.
Tama mga nakita Juan naan ta iya na panan-awan na paryo ta mga nasulat naan ta Una Na Kasugtanan. Tenged Una Na Kasugtanan pagamit an na Biblia ta una na mga gatuo, naintindian gid danen daw ino beet ambalen ta mga papakita ki Juan. Piro, duma na mga ittaw, labi en gid mga Romanen, dili danen an kaintindi. Yon na paryo sikrito nang mga nasulat an Juan na para nang ta mga gatuo.
Naan ta yi na libro may mga makatingala na paanggid na isturya para isaysay gaem an ta Dyos daw iya na pag-ukom ta tanan na mga ittaw.
Naan ta katapusan ta yi na libro nasulat mga papakita ki Juan parti ta dayad na mga matabo naan ta katapusan na timpo: may bag-o na kalangitan daw bag-o na kalibutan daw syudad an na iya ta Dyos na paumaw na bag-o na Jerusalem magpababa naan ta kalibutan.
Mga Tupiko Naan Ta Libro Na Mga Papakita Jesus Ki Juan
1. Ambal Juan parti ta mga papakita ki kanen daw iya na pagpangamusta (1:1-20)
2. Mga laygay para ta pitto na grupo ta mga gatuo na naan ta lain-lain na mga syudad (2:1 - 3:22)
3. Pagsimba naan ta Dyos naan ta langit (4:1-11)
4. Karniro daw sulat na may pitto na pangsarado na silyo (5:1 - 8:5)
5. Pag-eyep ta una asta pang-annem na trumpita (8:6 - 9:21)
6. Angil na gaibit ta sise na sulat (10:1-11)
7. Darwa na magpamatuod (11:1-14)
8. Pag-eyep ta pangpitto na trumpita (11:15-19)
9. Bai, dragon daw darwa na makaadlek na ayep (12:1 - 13:18)
10. Pag-amblig ta Dyos ta iya na mga ittaw daw iya na pagsilot ta mga ittaw na gasirbi naan ta makaadlek na ayep (14:1-20)
11. Pitto na katapusan na salot (15:1-8)
12. Pitto na mangkok na panno ta silot ta Dyos (16:1-21)
13. Pagpirdi ta Dyos ta tanan na mga gakuntra ki kanen (17:1 - 20:10)
14. Katapusan na pag-ukom (20:11-15)
15. Bag-o na kalangitan, kalibutan daw Jerusalem (21:1 - 22:5)
16. Katapusan na ambal ta angil ki Juan (22:6-17)
17. Katapusan ta yi na sulat (22:18-21)
1
Ambal Juan Parti Ta Mga Papakita Ki Kanen
Mga nasugid naan ta yi na sulat mga papakita Jesu-Cristo parti daw ino naan ta plano ta Dyos na mga matabo gid en. Mga papakita an Jesus pasalig ta Dyos ki kanen para ipaintindi din naan ta mga ittaw na gasirbi ki kanen. Yon na yaken Juan na iya na manugsirbi, papakitaan a din ta mga matabo an paagi ta iya na angil na papadala din ki yaken. Tanan na mga nakita ko pasugid ko naan ta yi na sulat daw gapamatuod a man na tanan na naan ta sulat ko ambal ta Dyos na yon man pagpamatuod na alin ki Jesu-Cristo.
May angken na kalipay alin ta Dyos bisan kino na magbasa ta yi na sulat na sugid parti ta mga papakita na alin ta Dyos. Yon man may angken na kalipay alin ta Dyos mga ittaw na mamati daw magtuman tak mabot gid en timpo na matabo mga papakita an na pasugid ko naan ta yi na sulat.
Pagpangamusta Juan
Yaken Juan gapangamusta ki kyo na mga gatipon-tipon na gatuo na naan ta pitto na banwa na naan ta prubinsya Asia.
Kabay pa na mabaton nyo mga kaayaran daw katawwayan na alin ki kanen na anen en alin pa ta una, anduni daw ta ula katapusan. Yon man mga kaayaran daw katawwayan na alin ta pitto na ispiritu na naan ta tubangan ta iya na truno daw alin man ki Jesu-Cristo na masaligan na gapamatuod parti ta Dyos. Cristo an una na nabannaw na dili en mapatay isab daw kanen an manugdumala man ta tanan na mga ari ta kalibutan i.
Dayawen ta Jesu-Cristo an tenged ta iya na paggugma ki kiten daw tenged ta iya na pagluwas ki kiten alin ta silot ta ate na mga sala paagi ta kamatayen din na natulo iya na lengngessa daw tenged man pabaton ki din na mga sakep ta iya na pagdumala daw pakabig man na mga pari na gasirbi ta Dyos na iya na Amay. Dayawen ta Jesu-Cristo an na angay gid tagan ta pagdayaw! Kanen an makagagaem daw gadumala asta ta ula katapusan! Amen.
Magbantay kaw tak kanen an mabot na naan ta mga panganod daw makita kanen ta tanan na mga ittaw
labi en gid mga ittaw na tenaan na kanen an pabuno ta bangkaw.
Tanan na mga ittaw ta lain-lain na mga linai naan ta kalibutan i mag-aya gid
tenged ta kaadlek ta iya na silot ki danen.
Sigurado gid na matabo paryo ta sulat ko i. Amen.
Ginuo Dyos na Makagagaem na anen en alin pa ta una, anduni daw ta ula katapusan, ambal din, “Yaken Alpha daw Omega,* Una na litra ta alpabito ta linggwai na Griego paumaw na alpha daw katapusan na litra paumaw na omega. kaumpisaan daw katapusan.”
Una Na Papakita Ki Juan
Yaken Juan utod nyo ki Jesu-Cristo. Isya ki nang ta inagian tak paryo ki kyo naagian ko man tama na mga kabellay tenged ta mga ittaw na gakuntra ta mga gatuo. Yaken paryo nyo na sakep ta pagdumala ta Dyos daw paryo ki kyo patubang ko man maskin ino na mga kabellay na naagian ko bilang isya na gatuo. Naan a kan-o ta pulo Patmos Patmos sise na pulo na isya ta mga lugar na naan dya papadala ta mga manugdumala ta gubirno ta Roma iran an na mga priso. bilang priso tenged ta ake na pagwali parti ta ambal ta Dyos na yon man pagpamatuod na alin ki Jesu-Cristo. 10 Naan ta Adlaw Ta Ginuo Adlaw an na paumaw ta mga gatuo na Adlaw Ta Ginuo yon man paumaw ta mga Judio una na adlaw ta duminggo. Tenged nabannaw Ginuo naan ta una na adlaw ta duminggo, yon man adlaw na papili ta mga gatuo para magsimba ta Ginuo. Anduni Adlaw Ta Ginuo yon man adlaw na paumaw ta na Duminggo. na gasimba a ki kanen, pagaeman a ta Dyos Ispiritu Santo daw namatian ko na may gambal na naan dapit ta tudtod ko daw iya na kagi bakod paryo ta tunog ta trumpita. 11 Ambal din, “Daw ino makita no an, isulat no daw imo na sulat ipadala no naan ta mga gatipon-tipon na gatuo na naan ta yi na pitto na banwa: Efeso, Smirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia daw Laodicea.”
12 Pagmati ko ta ambal ya, galiso a dayon aged lagen ko daw kino gambal ki yaken. May nakita a na pitto na tungtungan ta ilaw. Mga tungtungan buat alin ta blawan daw kada isya may lampraan. 13 Naan ta tengnga ta mga tungtungan ta ilaw may gatindeg na daw lagen paryo gid ittaw.§ Daniel 7:13 Langkaw bayo din an asta ta kitin daw naan ta iya na dag-anan may pablebed na tila na may mga ilo na buat ta blawan. 14 Buok din an sikad puti paryo ta puti na belbel ta karniro daw paryo man ta sikad puti na niyibi.* Ambal na niyibi daw naan ta Inglis ‘snow’. Mata din an paryo ta galegleg na apoy. 15 Batiis din an gabadlak paryo ta papasinang ta miad na brunsi na puro gid tenged kaagi ta pagtunaw ta apoy. Kagi din an bakod paryo ta tunog ta gakanaas na waig. 16 Naan ta tuo din na lima may paibitan na pitto na bituon. Naan ta iya na baba may gagwa na ispada na talem na may timbang sellab. Waleng din an sikad silaw na paryo ta pawa ta adlaw naan ta ugto-adlaw.
17 Pagkita ko ki kanen, gadapa a dayon naan ta batiisan din na ula a gagiyo paryo ta patay. Piro, patandeg a din ta tuo din na lima daw ambal din, “Dili ka madlek. Yaken i Pinakauna daw Pinakauryan. 18 Yaken paumaw ya na Kanen Na Bui. Napatay a, piro tandaan no. Anduni yaken i bui daw mabui a ta ula katapusan. Yaken may uturidad parti ta Hades na lugar ta mga patay daw may uturidad a man na buien ko mga patay. 19 Isulat no imo na mga nakita parti ta mga natabo anduni daw mga matabo ta mabot pa na mga adlaw. 20 Yi beet ambalen ta pitto na bituon na nakita no naan ta tuo ko na lima daw pitto na tungtungan ta ilaw na kada isya may lampraan: Pitto i na bituon beet ambalen mga angil na gabantay ta mga gatipon-tipon na gatuo naan ta pitto an na banwa. Pitto an na tungtungan ta ilaw beet ambalen mga gatipon-tipon na gatuo naan ta pitto ya na banwa.”

*1:8 Una na litra ta alpabito ta linggwai na Griego paumaw na alpha daw katapusan na litra paumaw na omega.

1:9 Patmos sise na pulo na isya ta mga lugar na naan dya papadala ta mga manugdumala ta gubirno ta Roma iran an na mga priso.

1:10 Adlaw an na paumaw ta mga gatuo na Adlaw Ta Ginuo yon man paumaw ta mga Judio una na adlaw ta duminggo. Tenged nabannaw Ginuo naan ta una na adlaw ta duminggo, yon man adlaw na papili ta mga gatuo para magsimba ta Ginuo. Anduni Adlaw Ta Ginuo yon man adlaw na paumaw ta na Duminggo.

§1:13 Daniel 7:13

*1:14 Ambal na niyibi daw naan ta Inglis ‘snow’.