LIJE'E SAN PABLO AL TE'A LINIȽ'EPA TIMOTEO
1
Iya' ninPablo, nin'apóstol, epaluc Jesucristo. ȽalanDios y ƚaƚPoujna Jesucristo aƚfajpa iƚiya laipenic'. Maƚque ȽanDios Ƚalunƚu'eponga'. Illanc' joupa lapenufpá Jesucristo, toƚta'a aƚsina' ma' aƚinca alunƚu'ena'monga' nulemma.
Quiniƚ'ehuo' cumTimoteo. Ima' ma' ai'hua. Lihuequi iya'. Ma' anuli lihuejyi Jesucristo. ȽanDios caƚ'Ailli' y Jesucristo ƚaƚPoujna titoc'itso'. Ti'nujuaitso', tipac'e'etso' lopicuejma'.
Maƚmana' liƚya' Éfeso aimipo': “Ca'huahuanƚa' ƚamats' Macedonia. Ima' topanenni fa'a liƚya' Éfeso. Toxc'ai'i'mola' nomuc'ipá laƚpimaye. Tomitsola': Aimoƚmuc'i'mola' ituca' cataiqui'. Aimoƚquimf'e'mola' lan xanuc' loya'apa, iƚne mane tipalaicoyi petsi a'ij ƚinca. Aimoƚquimf'e'mola' iƚne nonescopá liƚpuftine liƚtatahueló.” Iƚne lonescopa aimijouya. Petsi noquimf'epá iƚiya lataiqui', ¿te ti'i'ma quiƚsina' te ts'i'ic' lixpic'epa ȽanDios? A'i. Ma le'a ti'hua tixhueƚcoyi, ticuayi: “¿Pe copa'a al Ƚinca Cataiqui'? ¿Te ts'i'ic iƚiya?” Ticuicomma ti'huaiyijnle ȽanDios, ti'eƚe ƚinca litaiqui'. Toƚta'a timetsaico'me te ts'i'ic' lixpic'epa ȽanDios.
Iƚne petsi aƚinca naihuejcopá locuxepa ȽanDios ti'eyoƚtsi capic'a. Iƚne joupa i'ipola' ac'a liƚpicuejma'. Aimi'nujuaisyoƚtsi iƚne quiƚtuca', ti'nujuaitsila' liƚpimaye. Jiƚpe liƚpicuejma' iƚsina' ȽanDios joupa imenc'e'ecopola' li'epa. Toƚta'a aimi'econayacu al xujc'a. Ma ti'huaiyijnyi ȽanDios, a'i ma le'a minesyi. Petsi aimihuejyi toƚta'a iƚne joupa ecanujpá al C'a Cane. Mane tipaloƚaiyi. Iƚe loya'apa aimitoc'ila' liƚpimaye. Ticuayi: “Illanc' ƚinca ninc'omxiye. Aƚmuc'iyaleyi ma locuxepa ȽanDios, iƚe lataiqui' liniƚijmpa Moisés.” Iƚne ma le'a tipaloƚaiyi. Ni aiquiƚsina' te ts'i'ic' locuxepa ȽanDios.
Illanc' aicalatets'iyi iƚe lataiqui' liniƚpa Moisés, aƚsinyi ac'a cataiqui'. Le'a cacua: Iƚne lomxiye ticuicomma ti'iƚa' quiƚsina' tuhuaƚc'eƚe iƚe lataiqui'. Timuc'iyaleƚe ma to ts'ipic'a ȽanDios. Ticuicomma ti'iƚa' quiƚsina' naitsi iƚne nahue'epola' tiquimf'eƚe litaiqui' Moisés. Aimehue'ela' iƚe lataiqui' iƚne petsi ȽanDios joupa epenufpola', petsi joupa iximpola' to ailopa'a quiƚjunac'. Iƚniya joupa iƚsina' te ts'i'ic' locuxepa ȽanDios. Ticuicomma timuc'intsola' lan xanuc' petsi aimihuejcoyi locuxepa ȽanDios, iƚne lincuejlocale. Timuc'intsola' petsi natets'ipá ȽanDios, iƚne no'epá al xujc'a. Timuc'intsola' petsi lixcay liƚpicuejma', iƚne tixhueƚcoyi ma le'a iƚiya lopa'a fa'a li'a ƚamats'. Timuc'intsola' petsi noma'apá quiƚ'ailli', quiƚ'máma'. Timuc'intsola' noma'apá liƚf'as xanuc'. 10-11 Timuc'intsola' petsi nahuepá quilecaƚ'no', petsi noxhuicopá liƚf'as xanuc' to cacaƚ'no', petsi no'noƚpá liƚf'as xanuc' ticuj'me, petsi nofelƚaiquepá, petsi aimenant'ƚiyi lataiqui' locupa, petsi no'epá nixpiya. Ticuicomma timuc'intsola' jahuay no'epá lixcay, pe aimihuejcoyi Lataiqui' loya'apa lixpic'epa ȽanDios. Iƚe Lataiqui' tixc'ai'iyale ma le'a al c'a, tuya'e' te ts'i'ic' ȽanDios lipicuejma'. Iƚque tixoqui queta alunƚu'enga'. Maƚe Lataiqui' lapi'ipa iya', aƚ'huaiyijmpa cuya'aƚa'.
12 Cax'najtsi'i Jesucristo ƚaƚPoujna. Iƚque aƚtoc'ipa, alapi'ipa laipicuejma'. Cami: “Cax'najtsi'ihuo' ima' aƚ'huaiyijmpa, lapi'ipa laipenic'”. 13 Li'ipa, iya ixcay capalaijma iƚque Cristo. Cateƚ'mila' lixanuc', camiloquila' cataiqui'. Iƚniya ƚitiné aicainihuequi Jesucristo. Toƚiya aicainimetsaicola' lixanuc' Jesucristo, aicaixina' ja'ni ixanuc' ȽanDios o a'i. Toƚta'a ȽanDios aicalaca'ni'e. 14 Juaiconapa acueca' laƚpaxnepa ƚaƚPoujna. Lijoupa lainepenufpa Jesucristo jiƚpe ƚinca ai'huaiyijmpa ȽanDios, ca'ela' capic'a lapimaye.
15 Tipa'a lataiqui' ma' al ƚinca loya'apa. Tepenufle jahuay lan xanuc'. Iƚe lataiqui' tuya'e': “Jesucristo icuaiyoco'ma jifa'a li'a ƚamats' tunƚu'etsola' no'epá lixcay”. Jiƚpe loya'apa “… tunƚu'etsola' iƚne no'epá lixcay”, jouc'a iya' aƚnescojma. Iya' xonca nixcay xans, ailopa'a nalulijya. 16 Iƚne petsi no'huaiyijnyacu, Jesucristo ipic'a timuc'itsola' te ts'i'ic' lipicuejma'. Ti'iƚa' quiƚsina', tama acueca' juaiconapa liƚjunac', Cristo tepenuf'mola'. Tepi'i'mola' al ts'e liƚpitine aimijouya. Toƚta'a ate'a aƚsimpa nincuanuc'. Aƚsnet'ƚpa iya' lai'ejma'. 17 ¡Aƚs'najtsi'iƚe ȽanDios cal Rey! Aƚs'najtsi'iƚe aimijouya licuxejma', aimimaya, aiqui'huáqui. Ma quituca' anDios. Ma le'a iƚquiya nipajnya texc'onƚingoƚai'me. Ma le'a iƚque timinƚe: “Ima' manDios”. Ma toƚta'a lo'iya, aimipaiya. Toƚta'a ti'iƚa'. Amén.
18 Mai'hua Timoteo, ȽanDios joupa imetsaicopo', epi'ipo' lopenic'. Itsiya caxc'ai'ihuo': Ma to'eƚa' jiƚiya lanic'. To'nujuaitsi linespa lapimaye noya'apá lixpic'epa ȽanDios, laƚmiponga': “Ti'eƚa' Timoteo lipenic' ȽanDios”. Itsiya taipa'aƚa' lopujfxi, taihuejla' ȽanDios. 19 Ti'hua to'huaiyinge Jesucristo. To'nujuaitsi imenc'e'ecopo' lo'epa lixcay. Aimo'econa'ma. Petsi aimi'nujuaisyi limenc'e'ecompola' li'epa, aiquiƚcuac', iƚne ti'econayi lixcay. Aimi'hua mi'huaiyijnyi Jesucristo. Joupa ejac'epoƚtsi. 20 Toƚta'a li'ipola' Himeneo y Alejandro. Iƚne iya' joupa aicupola'. Nepi'ipa lane Satanás titeƚ'mitsola'. Tihuic'iƚe aimetets'icona'me Jesucristo.