12
Tama latets'i'ma ti'hua capalaico'moxi laƚ'ipa iya'. Capalaico'ma iƚe laifximpa jiƚpe laipicuejma', iƚe laƚmuc'ipa ƚaƚPoujna. Ma capalaicoyoxi cacua: Toƚta'a liximpa anuli cal xans ƚepenufpa Cristo. Ixhuaita imbamaj malpu' camats' iƚque cal xans if'ajpa lema'a xonca al toncay. (Ja'ni if'ajpa jouc'a licuerpo, o ja'ni ipanemma licuerpo fa'a li'a ƚamats', ma le'a lipicuejma' if'ajpa al toncay, aicaixina'. ȽanDios ixina'.) 3-4 Aixina' if'ajpa iƚque cal xans, icuaita pu'hua al toncay pe lacui'impa al Paraíso. (Ja'ni if'ajpa jouc'a licuerpo, o ja'ni ipanemma licuerpo fa'a li'a ƚamats', ma le'a lipicuejma' if'ajpa al toncay, aicaixina'. ȽanDios ixina'.) Jipu'hua al toncay, jiƚpe al Paraíso, icuej'ma tipalquinni. Iƚe licuej'ma aimi'iya mu'inyacu. ȽanDios aiquepi'ila' lan xanuc' toƚta'a liƚmane, aimuya'ayacu. Ƚinca capalaico'ma al cueca' li'ipa iƚque cal xans. Aicuya'e': Acueca' lai'epa iya'. Cuya'a'ma laiteƚcopa, aƚ'onƚcota to ninaitsi xans. Ja'ni aipic'a capalaicoxoxi, ma ti'i'ma, a'i mi'iya camac'ta cataiqui'. Aicafel'miyale'ma. Ƚinca aicapalaicoyacoxi. Aicaipic'a. Cacua: Limetsaicoƚa' ma to maƚsina'. Lahuelojnla' te ts'i'ic' laif'epa, aƚquimf'eƚa' laitaiqui'.
Ƚinca, tama aƚmuc'ipa iƚe al cueca' juaiconapa, ȽanDios ipic'a aicaƚof'e'moxi. Toƚta'a lapi'ipa laifteƚcopa. Jifa'a laicuerpo ixingufcopa to lanaispa litac. Epi'ipa Satanás limane, iƚque lume'epa anuli ƚiponta'a luntafla', ti'hua luntafqui. Afanemma caxa'hue ƚaƚPoujna, cami: “Ti'huanƚa' iƚque, aimaluntafcona'ma”. ȽaƚPoujna aƚmipa nulemma: “A'i. Ma toƚe tipajnla'. Iya' catoc'i'mo' to'ommaitsi, ƚinca to'ommaita. Iƚne pe ailopa'a co'eyacu, xonca timujyi acueca' laimane, acueca' laif'epa.”
Toƚta'a aicaxa'hueconghua ȽanDios. Itsiya tixoqui neta capenufi iƚe laifteƚcopa. Aicatets'i. Ma capalaicoyoxi cacua: Ac'a laifnuyaicopa. Ma cateƚma caxina acueca' aƚtoc'i Cristo, caxingufi al cueca' lo'epa iƚque. 10 Cacua: Tetenƚcocoƚa' Cristo lai'ejma'. Toƚta'a tixoqui neta capenufi jahuay. Ja'ni aƚtafquemma, ja'ni aƚmiloqui cataiqui', ja'ni lahue'e', ja'ni lihuetsoquinno, ja'ni tocomma atansca laipene, laifnuyaicopa, jahuay capenufi, aicahuos'miyacoxi. Ja'ni ailopa'a caipujfxi, ja'ni aimi'iya ca'eya, Cristo aƚtoc'i, ca'e'ma acueca'.
11 Toƚta'a laipalaicopoxi. Tocomma nintonno. Imanc' toƚtaiyi lajunac'. Nipajnya aƚpalaico'ma ac'a, aicoƚcuac'. Iƚne no'e'epoƚtsi to lan tsila' apóstole, licuaita pe loƚmana', ¿te xonca canic' qui'epa iƚniya? Ƚinca aicaluliqui tama iya' ninaitsi xans. 12 Maƚmana' anuli jiƚpe aimaƚsospa, itine itine ca'enghua lanic' lalapi'ipa ȽanDios. Iƚque imuc'ipolhuo' aƚinca iya' nin'apóstol. Iƚniya ƚitiné maƚque ȽanDios imuj'moxi, i'e'ma al cueca' juaiconapa. Acueca' juaiconapa ipaxnepolhuo'. 13 Laitsehuo'ma locuenaye quiƚeloƚya', ¿te xonca ac'a lai'ejma' petsi lafoƚyomma locuenaye lapimaye? Ƚinca ituca' lai'ejma' pu'huanni, capenufi al tomí lalapi'ipa iƚne. Maƚmana' anuli imanc' ailopa'a cainepenufpa. Caxa'huelhuo': ¡Limenc'e'ecoƚa' iƚe lalimenajpa!
14 Joupa aixpic'epa cahuejnconatolhuo'. Cacuaicontsi jiƚpe ti'i'ma afanemma. Aƚmajnta anuli aicaxa'hueyacolhuo', aicamiyacolhuo': “Aƚtoc'iƚa'”. ¿Te aipic'a ƚoƚ'huexi? A'i. Imanc' ƚinca ca'elhuo' capic'a. ¿Te la'uhuay ti'huej'me ƚiƚ'huexi titoc'iƚe quiƚ'ailli'? A'i. Quiƚ'ailli' ƚinca ti'huej'ma ƚi'huexi titoc'itsola' linaxque'. 15 Iya' to coƚ'ailli' tixoquij neta cacu'ma jahuay lai'hueca catoc'icotsolhuo'. Cacu'moxi jouc'a. Cacua: Tijoutsi laipujfxi, tunƚul―le laipimaye.
Cacua: ¿Ja'ni ca'elhuo' capic'a juaiconapa, toƚiya imanc' ahuata le'a aƚ'ay capic'a? 16 Ne', toƚe tipajnla'. Jiƚpe timana' naƚnescopa, ticuayi: “Acueca' lipicuejma' Pablo. Mipa'a fa'a tama aiquepenufi tomí ixina' tifel'miyale. Lijou'ma ƚinca epenuf'ma.” 17 A'ij ƚinca iƚe liƚtaiqui' iƚne nonespá toƚta'a. Lainummepola' pu'huanni, ¿te anuli iƚniya ifel'mipolhuo'? A'i. 18 Aixa'huepa Tito ti'huaƚa' tehuejntsolhuo'. Jouc'a nummepa ƚapima tiyejmaleƚe Tito. ¿Ja'ni Tito ifel'mipolhuo'? A'i. Imanc' joupa aƚsimponga' ma' anuli laƚpicuejma', laƚ'epa.
19 Aga toƚcuayi: “Toƚta'a aƚtalai'e'enga' Pablo y liƚejmale, ticuanajcoyoƚtsi”. A'i. Aimaƚcuanajcoyoƚtsi. Aƚsinyi ȽanDios aƚJuez. Maƚpalaiyi aƚ'nujuaisyi Cristo joupa lapenufponga'. Aƚpic'a aƚtoc'itsolhuo' imanc' laicaƚpimaye. Aƚpic'a aƚfa'etsolhuo' xonca loƚpicuejma', toƚta'a liniƚ'elhuo'. 20 Cacuaitsi jiƚpiya aipic'a latenƚcocotsi loƚ'ejma', jouc'a imanc' tetenƚcocotsolhuo' iya' lai'ejma', aimalixtuc'otoƚtsi.
Itsiya caxhueƚma. Cacua: Laipimaye nomana' liƚya' Corinto, ¿te ts'i'ic' muyalaicoyi? ¿Te tifuleyi, o ti'eyoƚtsi laic', o tixtulemma, o a'ij nuli liƚpicuejma', o timiyoƚtsi cataiqui', o tinescoyoƚtsi, o tiƚof'eyoƚtsi? 21 O cacuaitsi aga tiƚmana' iƚne petsi ti'econayi al xujc'a, tixhuicoyi lacaƚ'no', ti'econayi loxahue'epola' liƚcuerpo. Ja'ni toƚta'a miƚmana', ƚinca ȽanDios aƚ'oc'eta, ti'i'ma acueca' laipihuotsoqueya. Cajojcumletola' iƚne lanxpela' no'econapa al xujc'a. Aiquiƚsuej'meya nulemma li'epa lixcay.