LIJE'E SAN PEDRO LOCUENA LINIȽ'EPOLA' LAPIMAYE
1
Iya' ninSimón Pedro, imozo Jesucristo. Iya' nin'apóstol, epaluc Jesucristo. Jifa'a quiniƚ'elhuo' coƚje'e imanc' noƚ'huaiyijmpá ȽanDios caƚ'Ailli' y Jesucristo Ƚalunƚu'eponga'. Iƚne ma' aƚijca liƚ'ejma', toƚta'a epi'ipolhuo' loƚpicuejma' toƚ'huaiyijnle. Imanc', illanc' ma' anuli laƚ'huaiyijmpa. Ma' anuli Lataiqui' lalapi'iponga' illanc' jouc'a imanc'. Ma mi'hua molimetsaicola' ȽanDios y Jesús ƚaƚPoujna, ti'iƚa' coƚsina' acueca' titoc'ilhuo', tipaxnelhuo'. Xonca ti'iƚa' coƚsina' tipac'e'elhuo' loƚpicuejma'.
ȽanDios iƚque ma' anDios, acueca' ac'a li'ejma', aƚjoc'icoponga' lihuejle. Iƚque limane xonca juaiconapa acueca'. Aimi'onƚspa laƚmane illanc' ninc'ixanuc'. Joupa lapi'iponga' jahuay laicuicoya al ts'e laƚpitine. Aimalahue'eyaconga'. Lapi'iponga' laƚpicuejma' aƚ'eƚe ma le'a latenƚcocoya ȽanDios. Ma molimetsaicoyi ȽanDios toƚsinguf'me iƚta'a. Mipa'a toƚta'a lipicuejma', li'ejma' ȽanDios icupa cataiqui'. Iƚe lataiqui' licupa acueca' cataiqui', juaiconapa ac'a. Jiƚpe lu'iponga' te ts'i'ic' lalapi'iponga'. Imanc' nolapenufpá iƚe lataiqui' jouc'a ti'hua tilanc'e'e'molhuo' loƚpicuejma', ti'onƚcota to al c'a lipicuejma' ȽanDios. Jifa'a li'a ƚamats' lan xanuc' tijanajyi lixcay. Iƚe lojanajpa tijou'nela' iƚne liƚpitine, tejac'e'mola'. A'i toƚta'a mi'iyacolhuo', joupa unƚu'empolhuo'.
Ƚinca, ȽanDios acueca' li'epa, acueca' lepi'ipolhuo'. Imanc' jouc'a tipa'a lonƚ'eyacu. Aimoƚnes'me: “Ailopa'a caif'econaya”. Toƚmaf'iƚe. Ma monƚ'eyi ƚinca litaiqui' ȽanDios jouc'a ti'iƚa' ac'a lonƚ'ejma'; mipa'a ac'a lonƚ'ejma' jouc'a toƚcuec'eƚe; ma moƚcuec'eyi jouc'a toƚcuxe'moƚtsi al c'a; ma moƚcuxeyoƚtsi al c'a jouc'a toƚsnet'ƚ'me lo'ipolhuo'; ma moƚsnet'ƚyi jouc'a tonƚ'eƚe latenƚcocoya ȽanDios; ma monƚ'eyi latenƚcocoya ȽanDios jouc'a tonƚ'etsola' capic'a lapimaye; ma monƚ'ela' capic'a lapimaye toƚ'nujuaitsola' jahuay loƚf'as xanuc'.
Ja'ni toƚta'a lonƚ'ejma', ja'ni toluyalaicoyi monƚ'eyi toƚta'a, aƚinca ti'hua tolimetsaicoyi xonca Jesucristo, iƚque aƚPoujna. Aimi'onƚyacolhuo' to iƚne nocuapá: “Joupa ai'huaiyijmpa ȽanDios. Ailopa'a caif'econaya.” Iƚque petsi aimi'ay to lainu'ipolhuo' ti'onƚcospa to cal fo'. Aimixina al culi'. Luyaipa quitine acueca' ixis'mepoxi li'epa quixcay. Itsiya joupa imenc'ecopa litine lepac'empa. Litine ȽanDios liximpa alimpio imenc'ecopa.
10 Toƚiya cunc'aipimaye, toƚmaf'iƚe. ȽanDios joupa ijoc'ipolhuo', joupa i'huijf'epolhuo'. Toƚ―linc'iƚe iƚe li'epa ȽanDios. Ja'ni tonƚ'eyi lainu'ipolhuo' aimejac'yacolhuo'. 11 Toƚcuaita petsi aimijouya licuxejma ƚaƚPoujna Jesucristo. Jiƚpe tixoj'ma cunlata toƚtsuflaita.
12 Cacua: Ticuicomma tonƚ'eƚe to lainu'ipolhuo'. Toƚiya joupa aixpic'epa ti'hua ca'nujuaits'i'itolhuo' iƚiya lataiqui'. Aicacua: Aicoƚsina'. Ƚinca, joupa oƚsina' lainu'ipolhuo'. Joupa imuc'impolhuo' al c'a al Ƚinca Cataiqui', tolihuejyi. 13 Ma mipa'a ƚai'espíritu fa'a laicuerpo, iƚca'a ƚaix'huijma', iya' cacua ca'e'ma al c'a, camaf'i'i'molhuo'. Ma ca'nujuaits'i'icona'molhuo' lainu'ipolhuo'. 14 Tijouƚa' capo'noƚa' nulemma laicuerpo aimi'iya ca'nujuaits'i'iconayacolhuo'. Aixina' aimicoƚya maƚmaya. ȽaƚPoujna Jesucristo joupa lu'ipa.
15 Jouc'a cacua: Tijouƚa' aƚmaƚa' iya', imanc' ti'hua toƚ'nujuaitsa laifnu'ipolhuo'. Toƚiya capi'i'moxi caipujfxi, cahuay te co'iya catoc'iyacolhuo', toƚta'a aimolimenc'ecoyacu.
16 Illanc' joupa lu'ipolhuo' te ts'i'ic li'epa, lo'eya ƚaƚPoujna Jesucristo. Lu'ipolhuo' acueca' ti'hua limane iƚque. Lu'ipolhuo' ticuaiyoconno. Iƚe laƚtaiqui' a'i ma le'a caƚtaiquí illanc'. Illanc' joupa aƚsimpá limujpoxi cal Cueca'. Ma laƚ'u' lahuelojmpá. 17 Malahuelojnyi ƚaƚPoujna, ȽanDios imetsaicopa, epalc'o'ipa acueca' lipepalc'o'. Jiƚpe aƚcuej'me tipalay ȽanDios, iƚque cal Cueca' juaiconapa. Maƚque tuya'e': “Iƚca'a ai'Hua, juaiconapa caipic'a, latenƚma lipicuejma'”. 18 Iƚe lataiqui' lopalaipa aƚcuejpá ma co'huayomma lema'a. Laƚcuejpá toƚta'a aƚmana' cal paxi quijuala aƚejmale Jesucristo.
19 ȽanDios jouc'a lapi'iponga' liƚtaiqui' lam profeta, toƚta'a xonca aƚ'huaiyijnyi Cristo. Iƚne liƚtaiqui' tocomma to lepalc'o' lolif'epa jiƚpe petsi pangay muf. Ticuicomma toƚpo'noƚe cuenna iƚe lataiqui', tolihuejle. Tijouƚa' jiƚpe ƚolunxajma' toƚsinguf'me titsahuehuo cal Xamna Quiƚic'ejma, iƚe tuya'e': “Joupa icuaico'ma litine”. Toƚsinguf'me acueca' epalc'o'ipolhuo' loƚpicuejma'. 20 Xonca ticuicomma ti'iƚa' coƚsina' te ts'i'ic' liƚtaiqui' lipalaipa lam profeta. Aimipa'acoyi iƚne lataiqui' liƚpicuejma'. 21 Ni anulemma quiƚspic'e quiƚtuca' te ts'i'ic' loya'ayacu. Iƚne lam paxi profeta uya'a'me ma le'a lu'ipola' ȽanDios. Cal Espíritu Santo ujfxi icuxe'mola' jiƚpe liƚpicuejma'.