LI'EPA LAPIMAYE LAN APÓSTOLE
1
Ima' Teófilo, quiniƚ'ehuo' coje'e. Joupa niniƚ'epo' anuli loje'e. Jiƚe loje'e nu'ipo' acuajmaica te ts'i'ic' lipangopa li'epa Jesús, te ts'i'ic' limuc'iyalepa jouc'a te ts'i'ic' luyaicopa lipepajnya mipa'a li'a ƚamats'. Mipa'a Jesús fa'a li'a ƚamats', ai'a tepenufinnata al toncay lema'a, maƚe litine iƚque ixc'ai'ipola' li'apóstole, iƚne li'huijf'epola'. Iƚe litaiqui' lixc'ai'ipola' ma' itaiqui' cal Espíritu Santo. Lixc'ai'ipola' toƚta'a Jesús joupa iteƚcopa, imapa, imaf'ina'ma, imuj'moxi pe lomana' jiƚne li'apóstole. Imuc'i'mola' ma' imaf'i'. Micoƚi oquej nuxans quitine, li'apóstole tixinyi Jesús ti'hua timujyoxi. Tipalaic'ola', tu'ila' te ts'i'ic' locuxeyalepa ȽanDios cal Cuecaj Rey.
Mimana' anuli icuxe'e'mola' timanenca al cuecaj quiƚya' Jerusalén. Aimiye'me. Ti'huaicoƚe ti'iƚa' to linespa ȽanDios. Timila':
―Joupa aimipolhuo' lo'iya. Juan epo'iyalecopa aja'. Aimicoƚya, tepo'icom'molhuo' cal Espíritu Santo.
Mefoƚumma icuis'e'me Jesus, timiyi:
―MaƚPoujna, illanc' ixanuc' Israel, iƚna'a ƚitiné, ¿te ima' aƚtoc'i'monga', aimaƚcuxeconayaconga' locuenaye lan xanuc'?
Timila':
―Imanc' aimi'iya coƚsina' lo'iya. ȽanDios tixpic'e'ma te quitine lo'iya toƚta'a. Iƚque ts'ixina' ja'ni ticoƚ'ma o aimicoƚya. Iya' camilhuo': Cal Espíritu Santo timuyohuo lema'a. Tipaxne'molhuo' imanc'. Tepi'i'molhuo' loƚmane aƚpalaico'ma iya'. Aƚpalaico'ma jifa'a liƚya' Jerusalén, jouc'a aƚpalaicota jahuay al distrito Judea, jouc'a ƚamats' Samaria, jouc'a ni petsi li'a ƚamats', xonca al culi'.
Lijoupa limipola' toƚta'a, mehuelojnyi li'apóstole, Jesús if'ajna'ma. Ilecona'ma anuli ƚummahuay. Aiquixingona'me. 10 Mif'aquinghua Jesús, tehuenaf'yi lema'a li'apóstole, icuaitsa oquexi' lan xanuc', afujca liƚpijahua'. Ecaxoƚai'me huejnca. 11 Timiyi:
―Imanc' ixanuc' Galilea, ¿te colahuenaf'copa lema'a? Joupa iƚonc'e'enapolhuo' Jesús, ileconapa lema'a. To jiƚta'a moƚsinyi lif'ajnapa lema'a, ma toƚta'a ticuaiyoconno maƚque Jesús.
12 Toƚta'a li'ipa mimana' jiƚpiya ƚijuala Olivo. Iƚque ƚijuala ahuejnca Jerusalén, to anuli kilómetro. Tama litine conxajya ticunni lane to'hua'ma iƚe lipiculi'. Lan apóstole ipailinanca, iye'me Jerusalén. 13 Icuaitsa Jerusalén itsuflai'me lajut'ƚ. If'ajli'me al toncay. Jiƚe lajut'ƚ ixa'huepá, imajmpá iƚne lan apóstole, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo i'hua Alfeo, Simón jouc'a Judas, i'hua Jacobo. Iƚque Simón ai'a tihuej'ma Jesús anuli liƚpicuejma' lan xanuc' nocuapá: “Lunƚu'e'me ƚalamats'”. 14 I'i'ma anuli liƚpicuejma' lan apóstole, itine itine ti'hua tijoc'iyi ȽanDios. Jouc'a efot'ƚeyoƚtsi lacaƚ'no', iƚne liyejmalepá Jesús, jouc'a María qui'máma' Jesús, jouc'a lipimaye Jesús.
15 Iƚne ƚitiné Pedro ecax'ma, ipalaic'o'mola' lipimaye. Timana' to amaxnuj nuxans lefot'ƚeyoƚtsi. Timila':
16 ―Imanc' cunc'aipimaye, al Paxi Liniƚingiya tuya'e' linespa David, iƚe itaiqui' cal Espíritu Santo. David uya'a'ma lo'eya Judas, iƚque ƚi'huaj'me'mola' lan xanuc' li'noƚ'me Jesús. Joupa enanƚpa iƚe loya'apa al Paxi Liniƚingiya, toƚta'a ticuicomma. 17 Iƚque Judas anuli illanc' ninc'apóstole, anuli laƚpenic'. 18 Judas li'epa iƚe lixcay i'najtsempa, epenuf'ma al tomí, i'naco'ma anuli ƚamats'. Jiƚpe iƚquiya ecanghuaitsi, untaf'ma licu'u, ipanni ƚipucuiyale. 19 Jahuay nomana' Jerusalén icuej'me li'ipa. Iƚque ƚamats' ƚi'napa Judas ecui'im'me Aceldama. Iƚe lataiqui' iƚtaiqui' iƚne lan xanuc', tuhuaƚquemma cuftine: Ƚamats' cajuats'.
20 Pedro ti'hua tipalaic'ola' liƚejmale, timila':
―Tuya'e' iƚe al je'e lan Salmo liniƚingiya:
Tipanenni quituca' lejut'ƚ iƚque cal xans.
Nij naitsi nopajnconaya.
Jouc'a tuya'e':
Iƚque, iƚe lipenic', ti'eƚa' ocuena.
21 ’Fa'a timana' laƚpimaye, iƚne laƚejmale malihuejyi ƚaƚPoujna Jesús jifa'a li'a ƚamats'. 22 Mepo'iyale Juan, aƚejmalepá iƚne anuli. Litine lileconnapa lema'a ƚaƚPoujna Jesús, laƚpo'noponga' caƚtuca', ti'hua aƚejmale. Itsiya aƚ'huijf'e'me anuli iƚne. Ma' anuli luya'a'me: Imaf'inapa Jesús, aƚsimpá.
23 Ifaquim'mola' oquexi' lan xanuc' naitsi lolijya iƚe lanic'. Iƚne loquexi' anuli cuftine José Barsabás, ƚocuena cuftine Matías. Iƚque José ƚacui'impa Justo. 24 Ijoc'i'me ƚaƚPoujna Jesús, timiyi:
―MaƚPoujna, ima' mimetsaicola' te ts'i'ic' liƚpicuejma' jahuay lan xanuc'. Oxina' te ts'i'ic' laƚpicuejma'. Jifa'a timana' oquexi' laƚejmalepá. Ima' joupa o'huijf'epa anuli. Aƚmuc'itsonga' naitsi iƚque. 25 Aƚ'eƚe anuli laƚpenic' ninc'apóstole. Toƚta'a lipenic' Judas. Ipo'nopa i'huapa pe lotsepá lif'as quixcay xanuc'.
26 I'e'me naitsi coc'aiƚmaiya. Ec'aiƚmaita Matías. Limbamaj nuli lan apóstole epenuf'me.