11
Lan apóstole jouc'a lapimaye nomana' al distrito Judea icuej'me: “Locuenaye lan xanuc', iƚne a'ij judío, jouc'a epenufpá litaiqui' ȽanDios”. Icuaitsi Pedro Jerusalén. Jiƚpe lapimaye, iƚne axanuc' judío, tixtuc'oyi Pedro. Ipalaic'o'me, timiyi:
―Ima' otsufaipa pe lomana' lan xanuc' a'ij judío. Oƚtetsopá anuli.
Pedro ipango'ma u'i'mola' te ts'i'ic' li'ipa. Ate'a u'i'mola' li'ipa mipa'a liƚya' Jope, lijou'ma u'i'mola' li'ipa liƚya' Cesarea. Timila':
―Iya' capa'a liƚya' Jope, cajoc'i ȽanDios, i'huapa laipicuejma'. Aiximpa to jipu'hua al paiyo. Aixim'ma timumma lema'a to anuli al cutse ilanc'ecompa ijahua', ifiyiya lam malpu' ƚupahuay. Icuaiyunni pe laifpa'a. Nehuelojm'ma lo'nicoƚanna. Jiƚpe aixim'mola' linneja pe noyecopá amalpu' liƚ'mitsi', lam manxu jouc'a lan ximalo. Aixim'mola' noyecopá laquifpoƚtsi ƚamats', jouc'a aixim'mola' iƚne naiyulpá lema'a. Aicuej'ma tipalay, aƚpalaic'o, aƚmi: “CumPedro, totsahuenni, toma'aƚa' anuli iƚne linneja, toteƚa'”. Iya' cami: “A'i maiPoujna, aimi'iya cateja iƚna'a linneja. Aiximpa axujc'a. Iƚque cal xujc'a aicai'nico laico ni anulemma.” Aicuejcona'ma tipalay lema'a, aƚtalai'e, aƚmi: “Pe ȽanDios liximpa alimpio, ima' aimocua'ma: Axujc'a.” 10 Afanemma toƚta'a i'ipa. Lijou'ma al cuecaj cutse jouc'a lipinneja if'ajna'ma lema'a.
11 ’Maƚej hora icuaitsa afantsi lan xanuc'. Ecaxoƚ'me ƚuna lajut'ƚ. Iƚne lan xanuc' quiyouyomma Cesarea. Ummempola' pe laifpa'a. 12 Cal Espíritu Santo aƚmipa: “To'hua'ma tunƚejmale'me. Aimoxhueƚmot'ƚe'ma.” Aƚtsehuo'me jouc'a iƚna'a lan camts'us laƚpimaye. Aƚcuaitsa liƚya' Cesarea. Aƚtsulfoƚaipá lejut'ƚ cal xans naƚjoc'ipa. 13 Iƚque alu'iponga' liximpa. Aƚmiponga': “Iya' aiximpa anuli ƚapaluc quema'a tecaxu lainejut'ƚ. Aƚmipa: Tommetsola' loxanuc' tiyeƚe Jope. Tiyeƚe pe lopa'a anuli cal xans cuftine Simón, tecui'inni Pedro. Timitsa ti'huanni lomejut'ƚ. 14 Iƚque Pedro tipalaic'o'molhuo', tuya'a'ma. Toƚta'a tonƚu'ma ima', jouc'a tunƚul'me jahuay nomana' lomejut'ƚ.”
15 ’Jiƚpe lejut'ƚ cal xans naƚjoc'ipa aipango'ma aipalaic'o'mola'. Ma capalay, aiquicoƚ'ma, icuaiyunni cal Espíritu Santo imunni lema'a. Ma to licuaiyunni al te'a pe laƚmana', ma toƚta'a icuaiyunni pe lomana' iƚniya. 16 Iya' ai'nujuaitsi litaiqui' ƚaƚPoujna Jesús. Iƚque aƚmiponga': “Juan lepo'ipola' lan xanuc' epo'icopola' aja'. ȽanDios tepo'ico'molhuo' cal Espíritu Santo.” 17 Ma to lalapi'iponga' ȽanDios cal Espíritu Santo, illanc' pe naƚ'huaiyijmpá ƚaƚPoujna Jesucristo, ma toƚta'a epi'ipola' jouc'a iƚniya. Iya' ma le'a ninxans. ¿Ja'ni ti'i'ma capa'ne'ma ȽanDios? A'i. Aimi'iya.
18 Licuej'me toƚta'a lan apóstole, ailopa'a quiƚtaleconghua Pedro. Iximpá acueca' lo'epa ȽanDios. Timiyi ȽanDios:
―Aƚs'najtsi'ihuo' joupa mepi'ipola' lane locuenaye xanuc', iƚne a'ij judío, tepenufyi al ts'e liƚpitine aimijouya. Iƚne jouc'a ixhuej'menamma.
19 Lijoupa lima'ampá Esteban tiƚmana' lapimaye niyepá aculi'. Iƚniya ipalyomma Jerusalén iƚne ƚitiné liteƚ'mimpola'. Ni petsi liyepá uya'a'me litaiqui' Jesús. Icuaita ƚamats' Fenicia, ƚamats' Chipre, jouc'a liƚya' Antioquía. Litaiqui' Jesús aicu'innila' locuenaye xanuc', uya'apá ma le'a pe lomana' liƚf'as xanuc' judío. 20 Hualca iƚniya lapimaye quiyouyomma ƚamats' Chipre y liƚya' Cirene. Iƚne lipalunca Jerusalén icuaitsa liƚya' Antioquía, jiƚpe ipalaic'o'me jahuay lan xanuc', a'i ma le'a lan judío. Ipalaic'o'me jouc'a lan griego, tu'innila' litaiqui' Jesucristo. 21 Mipalaiyi iƚniya, ƚaƚPoujna i'e'ma acueca'. Juaiconapa axpela' lan xanuc' epenuf'me lataiqui' loya'apa iƚniya. Ipaiconni liƚpicuejma'. Ipango'me ihuej'me ƚaƚPoujna Jesucristo.
22 Lapimaye lafot'ƚeyopoƚtsi Jerusalén icuej'me li'ipa Antioquía. Iƚne umme'me Bernabé ti'huaƚa' jiƚpiya. 23 Bernabé icuaitsi jiƚpe liƚya'. Ixim'ma ȽanDios titoc'ila' lan xanuc' nomana' jiƚpiya. Tixoqui queta. Ixc'ai'i'mola' jahuay iƚne lapimaye tipo'noƚe liƚpicuejma' tihuejle ƚiƚPoujna Jesús. Aimenaj'moƚtsi. 24 Iƚque Bernabé ma' ac'a xans. Cal Espíritu Santo ticuxe lipicuejma'. Jahuay ƚunxajma' ti'huaiyinge Jesús. Jiƚpe Antioquía juaiconapa ixpepola' iƚne ts'ilihuequi Jesús.
25 Lijou'ma Bernabé itsehuo'ma liƚya' Tarso, ehuetsi Saulo. 26 Licuaitsi ixim'ma, ilecotsi i'hua'a'ma liƚya' Antioquía. Jiƚpe imajntsa anuli camats'. Efot'ƚe'moƚtsi anuli lapimaye. Imuc'i'mola' axpela' lan xanuc'. Liƚya' Antioquía ipangocopa ecui'impola' ts'ilihuequi Jesús: “Imanc' unc'icristiano”.
27 Iƚne ƚitiné liƚya' Antioquía icuaiyunca lam profeta quiyouyomma Jerusalén. 28 Anuli iƚniya cuftine Agabo. Ecax'ma pe lafoƚyomma lapimaye. Timila' lonespa cal Espíritu Santo. Timila':
―Ticuaihuo litine cumemma. Ni petsi lomanc'eyacu lan xanuc' tixim'me lumemma.
Ƚitiné micuxe cal cueca' quincuxepa cuftine Claudio toƚta'a lo'iya.
29 Ts'ilihuequi Jesús jiƚpe Antioquía ixpic'e'me titoc'intsola' liƚpimaye nomana' ƚamats' Judea. Anuli anuli, ma to ts'i'hueca, tixpij'ma tojua tumme'e'mola' lipimaye. 30 Toƚta'a i'e'me. Bernabé jouc'a Saulo itai'me al tomí. Epi'intsola' lan tsilaj capimaye noxpijpá lataiqui'. Iƚne teca'nem'mola' lapimaye.