13
Jiƚpe liƚya' Antioquía petsi lafot'ƚepoƚtsi lapimaye timana' lam profeta jouc'a lomxiye nomuc'iyalepá litaiqui' Jesucristo. Iƚniya liƚpuftine Bernabé, Simón ƚacui'impa Ƚumi, Lucio ƚas Cirene, Manaén ƚitojyohuo'ma lejut'ƚ Herodes. Iƚque Herodes ƚacui'impa cal tetrarca. Jouc'a tipa'a Saulo. Iƚniya mixnet'ƚyi, aimitetsoyi, mix'najtsi'iyi ȽanDios, cal Espíritu Santo timila':
―Tolimetsaicotsola' Bernabé jouc'a Saulo. Iya' aijoc'icopola' ti'eƚe lanic' laifnepi'iyacola'.
Lijou'ma ixnet'ƚcona'me, ijoc'icona'me ȽanDios, ipo'nof'i'me liƚmane ƚiƚjuac iƚne Bernabé jouc'a Saulo. Ixc'ai'inam'mola', timinnila':
―Tonƚenƚe, toƚ'etsa lanic' lepi'ipolhuo' ƚaƚPoujna.
Lijou'ma cal Espíritu Santo icuxe'mola' tiyeƚe iƚne loquexi'. Iye'me liƚya' Seleucia. Jiƚpiya itsulfoƚai'me anuli al barco lotseya ƚamats' Chipre. Jiƚpe ƚamats' Chipre ipalunca al barco, icuaitsa liƚya' Salamina. Ƚajut'ƚi pe lafoƚyomma lan xanuc' judío uya'a'me litaiqui' ȽanDios. Tilecoyi Juan Marcos, iyejmale'me. Iƚque titoc'ila'. Uyalaicotsa jahuay ƚamats' Chipre, icuaitsa liƚya' Pafos. Jiƚpiya ixim'me anuli cal xans judío cuftine Barjesús. Iƚque abrujo. Tifel'mila' lan xanuc', timila':
―Iya' ninprofeta. Cuya'e' lonespa ȽanDios.
Iƚe lonespa a'ij ƚinca. Barjesús ƚipoujna cuftine Sergio Paulo. Iƚque incuxepa jiƚpe Chipre, ac'a lipicuejma'. Ijoc'i'mola' Bernabé jouc'a Saulo ticuaiyunca lejut'ƚ. Ipic'a tiquimf'eƚa' litaiqui' ȽanDios. Barjesús jouc'a cuftine Elimas. (Iƚe laftine tuhuaƚquemma “abrujo”.) I'e'mola' quipilaic' Bernabé y Saulo. Ticua: “Ƚincuxepa aimihuejco'ma litaiqui' ȽanDios”. Ehue'ma te co'eya.
Cal Espíritu Santo icuxe'ma lipicuejma' Saulo. (Iƚque jouc'a cuftine aPablo.) Ehuelojm'ma juaiconapa Elimas. 10 Timi:
―Ima' ma le'a tofel'miyale. Aimi'iya monesya al ƚinca. To'ay ma le'a lixcay. Ima' i'hua ƚonta'a Satanás. Iƚne no'epá al c'a ima' taixtuc'ola'. To'ay capilaic' lipene ƚaƚPoujna ȽanDios, iƚe al ƚijca cane. Tomuc'iyale ituca' cataiqui'. ¿Te quitine tatec'o'ma iƚe lof'epa? 11 Aƚquimf'eƚa': ȽaƚPoujna titeƚ'mihuo'. Aimi'iya mahuetsaleconaya. Micoƚi iƚe loteƚ'miyaco' ni aimoxinya lipepalc'o' cal 'ora.
Aiquicoƚ'ma. Elimas ixim'ma tocomma to ummahuay, imufc'o'ma li'u'. Ipango'ma ixpailo'ma limane. Tehuay naitsi naxaƚya. 12 Lixim'ma toƚta'a li'i'ma ƚincuxepa epenufpa lataiqui' limipa Pablo. Ticua:
―¡Acueca' litaiqui' ƚaƚPoujna Jesús! ¡Acueca' lo'epa!
13 Jiƚpe liƚya' Pafos Pablo y liƚejmale itsulfoƚai'me ocuena barco. Licuaitsa liƚya' Perge lopa'a ƚamats' Panfilia, Juan, iƚque notoc'ipola', ipo'no'mola' quiƚtuca'. Ipainanni, i'huana'ma lipiƚya' Jerusalén. 14 Pablo y Bernabé ipalunca Perge, iye'me liƚya' Antioquía lopa'a ƚamats' Pisidia. Litine conxajya itsulfoƚai'me lajut'ƚ pe lafoƚyomma lan xanuc' judío, icutsoƚai'me. 15 Iquimf'e'me loxhuecofimpa al je'e liniƚiya locuxepa ȽanDios, jouc'a al je'e iniƚiya loya'apa lam profeta. Lijou'ma nocuxepá jiƚpiya lajut'ƚ umme'me anuli ƚapaluc pe locutsoƚanna Pablo y liƚejmale. Timila':
―Cunc'aƚpimaye, anuli imanc' ja'ni ipic'a tixc'ai'i'mola' lan xanuc' nomana' fa'a, ne', tipalaic'otsola'.
16 Pablo ecax'ma. I'nof'e'ma limane, ipango'ma ipalaic'o'mola', timila':
―Imanc' cunc'ixanuc' oƚtatahuelo Israel, jouc'a imanc' noƚspaic'epá ȽanDios, aƚquimf'eƚa'. 17 ȽanDios, ƚalanDios illanc' ixanuc' Israel, joupa i'huijf'epola' laƚtatahueló. Miƚmana' iƚne laƚxanuc' ƚamats' Egipto ȽanDios i'e'e'mola' axpela'. Lijou'ma itoc'i'mola' juaiconapa, ipa'a'mola' jiƚpe ƚamats'. 18 Muyalaicoyi ƚamats' pe ailopa'a quiƚya' to oquej nuxans camats' ȽanDios ixnet'ƚ'ma liƚ'ejma', itoc'i'mola'. 19 Maƚque ȽanDios ecani'e'mola' lan xanuc' acaitsi lan nacíon ƚamats' Canaán. Maƚpe ƚamats' Canaán epi'i'mola' laƚxanuc' quilemats'. 20 Lijou'ma ȽanDios ifaj'mola' iƚne lecui'impola' lan Juez. To amalpu maxnu oquej nuxans quimbama' camats' lan Juez icuxe'me. Lijou'ma cal profeta cuftine Samuel icuxe'mola' laƚxanuc'.
21 ’Iƚne ƚitiné laƚxanuc' ixahue'e'me ȽanDios tepi'itsola' anuli cal rey, ticuxetsola'. Epi'i'mola' ƚiƚrey cuftine Saul, i'hua Cis. Iƚque Saul ƚitatahuelo cuftine Benjamín. 22 Lijou'ma ȽanDios iƚonc'e'ena'ma Saul lipenic', epi'i'ma David. Ti'iƚa' iƚque ƚiƚrey laƚxanuc'. Maƚque cal rey David ȽanDios inescopa ticua:
David i'hua Isaí, ainimetsaijma te ts'i'ic' li'ejma'.
Iƚque lipicuejma' ti'onƚcospa to iya' laipicuejma'.
Aƚinca ti'e'ma jahuay laifxpic'epa.
23 ’Maƚque David ȽanDios i'e'epa itatahuelo Jesús, iƚque Ƚalunƚu'eponga'. Toƚta'a li'epa ȽanDios enanƚ'ma litaiqui' li'ipa linespa. Ummepa Jesús pe laƚmana' illanc' ixanuc' Israel. 24 Ate'a icuai'ma Juan Bautista. Uya'a'ma, timila' lan xanuc': “Imanc' cunc'ixanuc', oƚtatahuelo Israel, toƚsuej'menca, tolapoliƚe”. 25 Juan joupa tijou'ne'ma lipenic' ticuis'ela' lan xanuc', timila': “Imanc', ¿te coƚcuapa? ¿Naitsi iya'? Iya' a'i to laƚnescopa. Aicuai'ma ate'a, tijouƚa' ticuaihuo iƚque pe ts'oƚ'huaijma ƚocuaicoya. Iƚque xonca acueca' xans. Iya' aimi'iya cuhuaƚc'e'eya lic'eji'.”
26 ’Cunc'aipimaye, imanc' noƚspaic'epá ȽanDios, ja'ni Abraham oƚtatahuelo o ja'ni ituca' loƚnación, itsiya ȽanDios tipalaic'olhuo', tu'ilhuo' naitsi iƚque Ƚonƚu'eyacolhuo'. 27 Lan xanuc' nomana' Jerusalén jouc'a liƚpincuxepá aiquilimetsaijma iƚque Ƚalunƚu'eponga'. Iƚniya icuxecopa Jesús. Toƚta'a enant'ƚipá loya'apa lam profeta jiƚpe liƚje'e, iƚe al je'e tixhuenni itine itine conxajya. 28 Tama aiquiƚsi'ne quijunac' ixa'hue'me Pilato ticuxeƚa' tima'anƚe. 29 Lenant'ƚipá jahuay lo'iya Jesús, iƚe luya'apa lam profeta, ipuƚquinna'me petsi lepaƚts'ingiya jiƚe al 'ec, ipo'nontsa ƚunts'eja'. 30 Lijou'ma ȽanDios imaf'i'inapa iƚque Jesús, ipa'apa pe lomana' lamizhua. 31 Ts'ilihuequi Jesús, pe nipalyomma Galilea, iyejmale'me icuaitsa anuli Jerusalén, iƚniya ixingona'me Jesús, tu'iyaleyi iƚe liximpa.
32 ’Ƚinca, mimana' laƚtatahueló ȽanDios imipola' iƚe al c'a lo'iya. Imi'mola': “Toƚe, toƚe ca'e'ma”. Itsiya lu'ilhuo': Joupa i'ipa. 33 ȽanDios joupa imaf'i'inapa Jesús. Enant'ƚipa iƚe litaiqui' limipola' laƚtatahueló. Toƚta'a aƚmuc'iponga' illanc' iƚnietó iƚne laƚtatahueló. Ma toƚta'a loya'apa al salmo lacui'impa loque', tuya'e' lonespa ȽanDios, ticua:
Ima' ai'Hua,
Itsiya aimuc'ipola' lan xanuc' aƚinca iya' o'Ailli'.
34 ’Jouc'a tuya'e' timaf'i'ina'ma Jesús, tipa'anata pe lomana' lamizhua. Tuya'e' aimimaconaya, aimihuet'ƚya licuerpo. ȽanDios timila' lixanuc':
Joupa aipo'nopa lataiqui', nepi'ipa David.
Iƚe laitaiqui' apaxi, canant'ƚi'ma.
Toƚta'a toƚsim'me imanc'.
35 Ocuena al salmo jouc'a tuya'e':
To'e'ma cuenna ƚo'Hua, iƚque o'Huexi.
Titoc'i'ma, aimihuet'ƚya licuerpo.
36 ’Iƚe lataiqui' aiminescoyoxi David. Iƚque mipa'a fa'a li'a ƚamats' i'e'ma lixpic'epa ȽanDios, ticuxeyale. Imanapa, eminc'ina'me pe lomana' liƚcuerpo litatahueló. Lijou'ma ihuet'ƚna'ma licuerpo. 37 Iƚe lataiqui' tinescojma Jesús. Ma' iƚque ȽanDios imaf'i'ina'ma. Licuerpo a'i quihuet'ƚ'ma.
38 ’Cunc'aipimaye, aƚquimf'eƚa'. Iya' cu'ilhuo': Ja'ni toƚ'huaiyijnle Jesús ȽanDios timenc'e'eco'molhuo' loƚ'epa lixcay. 39 Tama tolihuejcoyi locuxepa Moisés aimimenc'e'ecoyacolhuo' nulemma jahuay loƚ'epa lixcay. Ti'hua toƚtai'me lajunac'. Ja'ni toƚ'huaiyijnle Jesús, aimitac'uinyacolhuo' cajunac', ni toƚta'a. 40 Iya' camilhuo' imanc' naƚquimf'epa: Toƚpo'noƚe cuenna. Ja'ni a'i ti'i'molhuo' to loya'apa ȽanDios jiƚpe litaiqui' liniƚingiya liƚje'e lam profeta, ticua:
41 Imanc' tolixocoyi, tolahuelojnle laif'epa, toƚ'huijle loƚpicuejma'.
Itsiya, ma moƚmana' imanc', ca'e'ma al cueca'.
Ja'ni tu'intsolhuo': Toƚe, toƚe lo'epa ȽanDios,
imanc' toƚtalai'e'me: “A'ij ƚinca iƚe lalu'iponga'.”
42 Mipalumma lan xanuc' lafoƚyomma jiƚpe lajut'ƚ ixa'hue'me Pablo y Bernabé, timinnila':
―Locuena xamano, ticuaitsi litine conxajya, aƚpalaic'ocona'monga', lu'i'monga' xonca iƚne ƚataiquí.
43 Lijoupa lipalunca jahuay lefoƚya, axpela' lan xanuc' judío jouc'a locuenaye xanuc' petsi ilihuequi liƚ'ejma' lan judío, iyejmale'me Pablo y Bernabé. Iƚniya ixc'ai'im'mola' lan xanuc', timinnila':
―ȽanDios titoc'i'molhuo'. Aimolanaj'moƚtsi iƚque.
44 Icuaiyocontsi litine conxajya tehue'ela' ma le'a anuli oquexi' lan xanuc'. Jahuay locuenaye nomana' jiƚpe liƚya' efoƚunni tiquimf'e'me litaiqui' ȽanDios. 45 Lan xanuc' judío, lixim'me joupa efoƚumma axpela' lan xanuc' i'em'mola' laic' Pablo y Bernabé. Timinnila' lan xanuc':
―Iƚniya ma le'a tifel'milhuo' imanc'. A'ij ƚinca lonespa.
46 Pablo y Bernabé aimixpailiquila'. Timinnila' iƚne lan xanuc' naixtulepá:
―Ate'a alu'ipolhuo' imanc' litaiqui' ȽanDios. Toƚta'a lixpic'epa. Imanc' aimetenƚcocolhuo', aimolapenufyacu al ts'e loƚpitine, tolacani'eyoƚtsi coƚtuca'. Itsiya aƚpo'no'molhuo'. Aƚe'me pe lomana' locuenaye xanuc' pe aimimetsaicoyi ȽanDios. Aƚpalaic'otola' iƚniya. 47 Ma ȽanDios aƚcuxe'eponga' iƚe laƚ'eyacu. Al Paxi Liniƚingiya tuya'e' toƚta'a lonespa ȽanDios, ticua:
Iya' nepi'ipo' lopenic', tapalc'o'itola' liƚpicuejma' pe aimimetsaicoyi ȽanDios.
Ti'i'ma quiƚsina' cunƚu'e'mola' iya'.
Iƚne nomana' xonca aculi' to'itola' iƚta'a laitaiqui'.
48 Licuej'me lonespa Pablo y Bernabé locuenaye lan xanuc' pe a'ij judío, iƚniya ixojma quileta. Ticuayi:
―Ac'a litaiqui' lonespa ƚaƚPoujna.
ȽanDios joupa ixpic'epa naitsi iƚne lapenufyacu al ts'e liƚpitine aimijouya. Ma' iƚniya i'huaiyijmpá Jesús. 49 Ni petsi jiƚpe ƚamats' lan xanuc' icuej'me litaiqui' ȽanDios.
50 Lijou'ma lan xanuc' judío pe aimi'huaiyijnyi ƚaƚPoujna Jesús ipalaic'om'mola' lacaƚ'no' pe ts'iƚ'hueca, iƚniya naihuejcopá locuxepa ȽanDios. Ipalaic'om'mola' jouc'a lan tsilaj xanuc'. Toƚta'a ixtuc'om'mola' Pablo y Bernabé, ipa'am'mola' jiƚpe ƚilemats'. 51 Pablo y Bernabé unaf'me liƚ'mitsi'. Ipa'a'me ƚepi camats' litaƚijmpa ƚiƚc'ejí. Toƚta'a iƚne lan apóstole imuc'im'mola' lan xanuc' ja'ni tejac'e'moƚtsi iƚne quiƚtuca' iƚjunac'. Ipalunca liƚpiƚya' iƚniya lan xanuc', iyepá lane lotsepa liƚya' Iconio. 52 Le'a cal Espíritu Santo ticuxela' liƚpicuejma', toƚta'a tixoqui quileta tiyeyi iƚniya.