LIJE'E SAN PABLO LINIȽ'EPOLA' LAPIMAYE LEFOT'ȽEPOȽTSI LIȽYA' ÉFESO
1
Iya' ninPablo, nin'apóstol, Jesucristo alummepa. Toƚta'a ixpic'epa ȽanDios. Iya' quiniƚ'elhuo' imanc', unc'aipimaye noƚmana' liƚya' Éfeso. Imanc' noƚ'huaiyijmpá ȽanDios, i'huexi iƚque. Jesucristo joupa epenufpolhuo'.
ȽanDios caƚ'Ailli' y ƚaƚPoujna Jesucristo titoc'itsolhuo', tipaxnetsolhuo', tipac'e'etsolhuo' loƚpicuejma'.
Aƚs'najtsi'iƚe ȽanDios, iƚque enDios i'Ailli' ƚaƚPoujna Jesucristo. Iƚque joupa aƚpaxneponga'. Cal Espíritu Santo lapi'inga' jahuay al c'a lopa'a lema'a. Iƚe al c'a ȽanDios tixina joupa i'ipa aƚ'huexi illanc' naƚ'huaiyijmpá Jesucristo.
Cacua: ȽanDios aƚpaxneponga'. Ai'a tilanc'e'ma li'a ƚamats' ȽanDios aƚ'huijf'eponga', limetsaicoponga' to joupa lapenufponga' Cristo. Ixpic'epa laƚ'iyaconga'. Ixpic'epa te ts'i'ic' maƚsinyaconga' litine lacaxhuoƚaitsa jiƚpe pe lopa'a. Jiƚpe litine aƚmujtoƚtsi aƚinca i'huexi ȽanDios. Aƚmujtoƚtsi joupa i'ipa pangay c'a laƚpicuejma', ailopa'a caƚjunac', acueca' aƚ'eta capic'a ȽanDios.
ȽanDios aƚ'eponga' capic'a. Toƚiya ixpic'epa aƚ'itsonga' inaxque', iƚque ti'iƚa' aƚ'Ailli'. Ixpic'epa toƚta'a lapenuftonga' illanc' naƚ'huaiyijmpá Jesucristo. Iƚe lixpic'epa ma letenƚcocopa maƚque quituca'. Toƚta'a tixinim'me acueca' ȽanDios. Aƚsininnonga' acueca' laƚpaxneponga', acueca' laƚtoc'iponga' illanc' lapenufponga' Cristo, iƚque i'Hua ȽanDios ƚipic'a.
Iƚque ƚi'Hua ȽanDios joupa lapenufponga'. Toƚta'a ȽanDios limenc'e'ecoponga' lixcay laƚ'epa. Aƚsimponga' joupa i'najtsempa laƚjunac'. Cristo, litine lixcuajaipa lijuats', i'najtsepa. Ƚinca a'i huata iƚe laƚtoc'iponga' ȽanDios. Acueca' juaiconapa ac'a laƚ'eponga'. Acueca' lipicuejma' ȽanDios. Ixina' lo'eya, lo'epa. Ailopa'a caƚcuanac'eponga', acueca' laƚpaxneponga'.
Joupa aƚmuc'iponga' te ts'i'ic' lixpic'epa. Li'ipa tocomma to emiya lataiqui'. Itsiya a'i. Icuaitsi litine letenƚcocopa ȽanDios iƚque aƚmuc'iponga'. 10 Aƚmuc'iponga' te lo'iya Cristo, iƚe joupa ixpic'epa ȽanDios. Ma mi'hua menant'ƚi litine tixhuaitsi jahuay, ti'hua tuya'am'me iƚe lataiqui'. Tijouƚa' jahuay tihuejco'me Cristo, jahuay lopa'a lema'a, jahuay lopa'a li'a ƚamats'.
11 Ƚinca, jahuay tihuejco'me Cristo. Maƚque Cristo nalapenufponga'. Toƚta'a ȽanDios aƚsinninga' ixanuc', i'huexi. Iƚque joupa aƚ'huijf'eponga' aƚ'itsonga' toƚta'a. ȽanDios ja'ni tixpic'eƚa' ti'iƚa', ma toƚta'a ti'i'ma. Iƚque tixhuai'ni'ma jahuay lipic'a. 12 Ipic'a timetsaiconƚe anDios. Tixinninƚe acueca' lipicuejma' jouc'a lo'epa. Tix'najtsi'iƚe. Toƚiya aƚ'huijf'eponga' illanc' petsi luyaipa quitine aƚ'huaicoyi ticuaiyunni cal Cristo.
13 Imanc' jouc'a oƚ'huaiyijmpá Cristo. Ate'a oƚquimf'epá al Ƚinca Cataiqui'. Maƚe Lataiqui' loya'apa iƚe al c'a lixpic'epa ȽanDios, tuya'e' te ts'i'ic' monƚ'eyacu ja'ni tolunƚul'me. Lijou'ma oƚ'huaiyijmpá Cristo, ȽanDios epi'ipolhuo' ƚi'Espíritu ma to lijoupa licupa cataiqui' tepi'itsolhuo'. Iƚque ƚi'Espíritu ƚepi'ipolhuo' maƚque cal Espíritu Santo. Toƚta'a i'huáquilhuo' imanc' ma' aƚinca ixanuc' ȽanDios, i'huexi iƚque. 14 Maƚmana' fa'a li'a lamats' illanc' ma' i'huexi ȽanDios. Tijouƚa' lunƚu'etsonga', lapenuftonga' nulemma. Joupa aƚmuc'iponga' aƚinca toƚta'a laƚ'iyaconga'. Aƚmuc'iponga' aimaƚfel'miyaconga'. Toƚiya lapi'iponga' cal Espíritu Santo. Litine lapenuftsonga' timetsaicom'me ma' anDios, acueca' lo'epa.
15-16 Toƚiya iya' cax'najtsi'i ȽanDios. Aƚmimpa: “Iƚne lun Éfeso ti'huaiyijnyi ƚaƚPoujna Jesús, ti'eyi capic'a liƚpimaye, iƚne jouc'a i'huexi ȽanDios”. Aimaƚsospa. Ti'hua cax'najtsi'i. Ma capalaic'o ȽanDios caxahue'e titoc'itsolhuo'. 17 Cacua: Caxahue'e ȽanDios titoc'itsolhuo', tipaxnetsoƚhuo' cal Espíritu Santo. Iƚque tepi'itsolhuo' coƚpicuejma', ti'iƚa' coƚsina' te ts'i'ic' ȽanDios lipicuejma', xonca tolimetsaico'me iƚque. Iƚque ȽanDios ma' enDios ƚaƚPoujna Jesucristo jouc'a i'Ailli'. Toƚta'a iƚque Jesús imuj'moxi ituca'. Imuj'moxi ma' anDios.
18 Ja'ni tepi'itsolhuo' toƚta'a loƚpicuejma' jouc'a tepalc'o'i'molhuo'. Toƚta'a a'i ma le'a moƚ'huaicoyacu tolapenuftsa al c'a, jouc'a ti'i'ma coƚsina' te ts'i'ic' lapi'iyacolhuo' ȽanDios. Ti'i'ma coƚsina' te ts'i'ic' al cueca' al c'a tolapenufta. Iƚe ƚinca acueca' ac'a juaiconapa. Ailopa'a co'onƚcoya. Ƚinca imanc' tolapenufta. Jouc'a jahuay iƚniya pe ȽanDios i'epola' i'huexi, tepenufta lapi'iyacola' ȽanDios linaxque'. 19 Jouc'a ti'i'ma coƚsina' te ts'i'ic' al cueca' lo'epa ȽanDios. Ti'i'ma coƚsina' icueya limane. Toƚsinguf'me acueca' titoc'i'molhuo', acueca' tipaxne'molhuo' ma moƚ'huaiyijnyi.
20 Ƚinca, ȽanDios joupa imujpa acueca' juaiconapa lo'epa. Joupa i'epa acueca', imaf'i'inapa Cristo. Ipa'anapa pe lomana' limanapola'. If'ac'enapa al toncay lema'a. Icutsupa al c'a camane. 21 Ailopa'a co'onƚcoya to iƚque Cristo. Iƚque xonca acueca', xonca acueca' ti'hua limane, xonca acueca' lo'epa, xonca acueca' locuxepa, xonca acueca' lipuftine. Ja'ni itsiya litine o locuaicoya locuena quitine, maƚque Cristo tuliqui jahuay. 22-23 ȽanDios joupa ixpic'epa jahuay tihuejcoƚe Cristo, iƚque Incuxepa, ticuxe jahuay. ȽanDios epi'ipa lixanuc', iƚne lefot'ƚepola'. Iƚque copa'a iƚjuac, ticuxela' iƚne icuerpo. Jiƚpe timujyoxi ȽanDios. Ƚinca ȽanDios ni petsi tipa'a, timujyoxi. Jiƚpe lixanuc', iƚne icuerpo Cristo, xonca timujyoxi.