LIJE'E SAN PABLO LINIȽ'EPOLA' LAPIMAYE LEFOT'ȽEPOȽTSI ȽAMATS' GALACIA
1
Iya' ninPablo, nin'apóstol, epaluc Jesucristo. Iya' laif'as xanuc' a'i caƚfaqui iƚta'a laipenic'. A'i iƚniya calumme'e. Maƚe laipenic' lapi'ipa Jesucristo y ȽanDios caƚ'Ailli'. Iƚque ȽanDios imaf'i'inapa Jesús, ipa'anapa pe lomana' limanapola'. Iya' jouc'a lapimaye naƚmana' fa'a aƚnonilhuo'. Liniƚ'elhuo' imanc' unc'aƚpimaye nolafot'ƚepoƚtsi ni petsi ƚamats' Galacia. Imanc' ȽanDios efot'ƚepolhuo'. Iƚniya, ȽanDios caƚ'Ailli' y ƚaƚPoujna Jesucristo titoc'itsolhuo', tipac'e'etsolhuo' loƚpicuejma'. Iƚque Jesús icupoxi tima'anƚe. I'najtsepa laƚ'epa quixcay. Toƚta'a lunƚu'eponga'. Aimi'iya malulijyaconga' lixcay lopa'a li'a ƚamats'. Iƚe li'epa Jesús ma lixpic'epa ȽanDios, iƚque aƚ'Ailli'.
¡Lojauhuamlaicoya quitine timetsaiconƚe anDios! Amén. Toƚta'a ti'iƚa'.
Iƚe lo'ipolhuo' aƚspaic'epa. Afule cacuec'e. Imanc' ma quite' tolihuejyi Lataiqui' loya'apa iƚe al c'a loxpic'epa ȽanDios. Oƚsingufco'me Cristo litoc'ipolhuo', ȽanDios ijoc'ipolhuo'. Itsiya toƚpo'noyi ȽanDios, aimoƚejmaleyi. Tolapejyi ocuena cataiqui'. Iƚe lolihuejpa itsiya tecui'inni: “Ocuena cataiqui' lonƚu'eyacolhuo'”. A'ij ƚinca iƚe lecui'impa. Iƚe ituca' cataiqui'. Aimi'iya munƚu'eyacolhuo'. Iƚne noya'apá iƚe “ocuena cataiqui'” ma le'a iƚpic'a tepi'itsolhuo' quixhuejma'. Tipai'iyi Lataiqui', iƚe ma Litaiqui' Cristo. Illanc' joupa lu'ipolhuo' Lataiqui'. Ja'ni lu'iconatsolhuo' ipaijma cataiqui', a'i to lijoupa lalu'ipolhuo', iya' cacua: “Lacani'etsonga' ȽanDios”. Tama apaluc quema'a lu'itsolhuo' toƚta'a, ma' anuli cacua: “Tecani'etsi ȽanDios”. Illanc' li'ipa lu'ipolhuo' toƚta'a. Itsiya camiconalhuo'. Imanc' joupa olapenufpá maƚe Lataiqui'. Ja'ni cua naitsi tu'iconatsolhuo' ipaijma cataiqui': Tecaniƚa' nulemma.
10 Imanc', ¿te coƚcuayacu? ¿Te cahuela' lan xanuc' limetsaicoƚa' ca'ay lipenic' ȽanDios? O ¿te cahuay limetsaicoƚa' toƚta'a ȽanDios? ¿Te cahuay latenƚcocoyacola' lan xanuc'? Cacua: Ja'ni cahuay tetenƚcocotsola' lan xanuc', coƚa' aica'eya lipenic' Cristo.
11 Unc'aipimaye, iƚe Lataiqui' lainuya'apa jiƚpe, a'i quiƚtaiqui' lan xanuc'. Ma toƚta'a oƚsina'. Itsiya cu'iconalhuo'. 12 Iƚe lataiqui' aicalu'ic' cal xans. Ni aicaƚmuc'inno. Maƚque Jesucristo imujpoxi, alu'ipa.
13 Imanc' oƚcuejpá te ts'i'ic' li'ipa lai'ejma' ma cainihuequi liƚ'ejma' laif'as xanuc' judío. Jiƚne ƚitiné juaiconapa cateƚ'mila' lapimaye ƚefot'ƚepola' ȽanDios. Cacua: Tijoutsola' nulemma. 14 Iya' culiquila' axpela' iƚne laif'as xanuc' judío nomana' iƚniya ƚitiné, xonca nihuejcopa lataiqui' laƚmuc'iponga'. Iƚne ƚinca tihuejyi to mi'eyi laƚtatahueló. Iya' xonca nihuejcopa to mi'eyi laitatahueló.
15 Ƚinca, ma capa'a licu'u cai'máma', ȽanDios aƚ'huijf'epa. Lijou'ma, tama a'ijc'a laif'epa, aƚpaxnepa, aƚjoc'ipa. 16 ȽanDios joupa ixina' litine maƚmuc'iya te ts'i'ic' ƚi'Hua. Ti'iƚa' caixina' te ts'i'ic' lipicuejma' iƚque, cuya'atsi Litaiqui' pe lomana' lan xanuc' a'ij judío. Ixhuaitsi iƚe litine, aƚmuc'ipa ƚi'Hua. Lijoupa aicaipalaic'ola' lan xanuc'. A'ij naitsi cainicuis'epa. Joupa aixina' laif'eya. 17 Aicai'huac' liƚya' Jerusalén pe lomana' lapimaye, iƚne ate'a i'ipola' apóstole. Ai'huapa ƚamats' Arabia. Lijou'ma aipainanni, aicuaiyocontsi liƚya' Damasco.
18 Lixhuaitsi afane' camats' aif'aj'ma liƚya' Jerusalén, cahuejnta Pedro. Aixintsi. Imbamaj maque' quitine aƚmajntsa anuli. 19 Locuenaye lan apóstole aicaixim'mola'. Aiximpa ma le'a Jacobo, iƚque ƚipima ƚaƚPoujna. 20 Iƚe laininiƚ'epolhuo' ma' al ƚinca. Aicafelƚaique. Toƚta'a ixina' ȽanDios.
21 Lijou'ma ai'hua'ma ƚamats' Siria, jouc'a ƚamats' Cilicia. 22 Jiƚpe ƚamats' Judea lapimaye ƚefot'ƚepola' ȽanDios, iƚne lepenufpola' Cristo, aicalimetsaijma. 23 Ma le'a icuej'me aƚnescopa iya'. Tuya'anni: “Iƚque Pablo li'ipa lihuetsoquinga', aƚteƚ'minga', ipic'a tejac'la' nulemma Lataiqui', iƚe lataiqui' loya'apa: Toƚ'huaiyijnle Jesucristo. Itsiya maƚque Pablo tuya'e' Lataiqui'.”
24 Iƚne li'nujuaitsa laƚ'ipa iya', ix'najtsi'i'me ȽanDios. Iximpá acueca' lo'epa iƚque.