AL JE'E LINIȽ'EMPOLA' LAPIMAYE LUN HEBREO
1
Luyaipa quitine, ȽanDios ipalaic'o'mola' lam profeta. Axpe' ipalaic'ocona'mola'. Axpe' li'ejma' timuc'itsola'. Imuc'i'mola' te ts'i'ic' lipicuejma'. Iƚne lam profeta u'i'me, laƚtatahueló iquimf'e'me liƚtaiqui'. Iƚna'a ƚitiné ma mi'hua mijoujma li'a lamats' ȽanDios joupa aƚmuc'iponga' nulemma te ts'i'ic' lipicuejma'. Imujpoxi. Ma ƚi'Hua ȽanDios timuqui te ts'i'ic' lipicuejma' ȽanDios.
ȽanDios joupa ifaquimpa ƚi'Hua ticuxeƚa' jahuay, jahuay ti'iƚa' i'huexi. Jouc'a epi'ipa limane tilanc'eƚa' li'a ƚamats', lema'a, jahuay lopa'a. Ma toƚta'a li'epa. Caƚ'Ailli' ȽanDios temiyoxi jiƚpiya petsi acueca' juaiconapa epalc'o'. Aimi'iya maƚsinyacu. Ƚi'Hua acuajmaica aƚmuc'inga' te ts'i'ic ȽanDios. Caƚ'Ailli' ȽanDios y ƚi'Hua ma' anuli mimana'. Ƚi'hua timuqui ma' al ƚinca ȽanDios i'Ailli' iƚque.
Acueca' icueya limane ƚi'Hua ȽanDios. Tixpic'e aimijou'mola' ƚamats' lema'a jahuay lopa'a. Toƚta'a aimijoucola'. Litine tinesla': “¡Ixhuaita!”, jahuay tijouna'ma.
Maƚque ƚi'Hua ȽanDios aliƚonc'e'eponga' laƚjunac', alatufc'e'eponga'. Lijoupa li'epa toƚta'a icutsainapa jiƚpe al c'a camane cal Cueca' CanDios Nopa'a al toncay lema'a. Toƚta'a imetsaicom'me acueca'. Ulijpola' lapaluc' quema'a. Iƚne lecui'impola' “lapaluc'”, ilque a'i. Xonca acueca', xonca ac'a iƚe lecui'impa iƚque, ma' ipuftine. Lipalaic'opa ȽanDios anuli ƚapaluc quema'a, ¿te aga limipa: “Ima' ai'Hua. Itsiya quimetsaicohuo', iya' o'Ailli'”? O lipalaicopa ƚapaluc, ¿te luya'apa: “Iya' i'Ailli', iƚque ai'Hua”? A'i.
ȽanDios mipalaic'o' ƚi'Hua, iƚque ƚacui'impa Cal Te'a, ti'nujuaitsi litine tummecona'ma li'a ƚamats', ticua:
Texc'onƚingoƚaiƚe jahuay lapaluc' quema'a.
Lipalaico'mola' lapaluc' quema'a tuya'e':
ȽanDios ixpic'epa lepaluc' quema'a ti'onƚcospola' to ƚahua'.
Iƚne epaluc' no'epá lipenic', ixpic'epa ti'onƚcospola' to ƚipaƚ cunga.
Lipalaico'ma ƚi'Hua ȽanDios tuya'e':
Locuxejma manDios, aimijouya.
Ma al ƚijca lo'ejma', al ƚijca tocuxe.
Ima' mihuequi al ƚijca, tetenƚcocohuo'.
Petsi aimihuejyi to'ela' laic' liƚ'ejma',
toƚiya manDios, xonca ifac'epo' ƚomenDios, xonca imetsaicopo'.
Joupa mulijpola' lopimaye.
Toƚta'a i'e'epo' tixojma meta juaiconapa.
10 Jouc'a tuya'e':
Lipangopa li'a ƚamats' ma ima', manDios, opo'nopa iƚe li'a ƚamats'.
Ma' ima' olanc'epa lema'a.
11 Ƚinca lema'a tijouna'ma, ima' a'i.
Ima' topa'a tijauhuamlaicota, ti'hua topa'a.
Lema'a ti'hua tijaf'que, ti'i'ma ma to lo'iya lotsamalo.
12 Ma to cal xans tijuis'ma lipuquiya, toƚta'a tojuis'ma lema'a, tipaico'ma.
Ima' a'i mopai'iyacoxi, aimijouya lopitine.
13 ȽanDios, ¿te aga imipa anuli ƚapaluc quema'a: “Tocutshuai'ma jifa'a al c'a camane. Topanehuo fa'a, iya' mi'hua culiquila' lo'epo' laic'. Tijouƚa' ima' tocuxena'mola'.”? Toƚta'a ȽanDios limipa ma le'a ƚi'Hua. 14 Ituca' lapaluc' quema'a. Jahuay iƚniya tama iƚmaf'i' ailopa'a quiƚcuerpo. Jiƚpiya lema'a ti'eyi lanic' lepi'ipola' ȽanDios. Iƚque tummela' titoc'intsola' lixanuc', iƚne nonƚu'eyacola'.