13
Imanc' ti'hua tonƚ'etsoƚtsi capic'a to capimaye. Aimolimenc'eco'me lonƚ'e'eyacola' pe noyepá cane locuaiyumma. Tolapenuftsola'. Aimixojtolhuo'. Pe toƚta'a no'epá epenuf'me lapaluc' quema'a. Ƚinca, lepenufimpola' aiqui'ic' quiƚsina' ja'ni apaluc' quema'a. Toƚ'nujuaitsola' litats'ila'. Toƚsingufcoƚe to itats'ennilhuo' jouc'a. Toƚ'nujuaitsola' loƚpimaye noteƚcopá. Imanc' jouc'a tipa'a loƚcuerpo. Anuli iƚniya toƚsingufcoƚe al tilca.
Ja'ni onlamalƚipá tonƚ'eƚe ma le'a al c'a. Tonƚ'etsoƚtsi cuenna. Aimonƚ'e'me nixpiya. Pe nahuepá cacaƚ'no' o nolecopá ocuena caca'no', iƚniya titeƚ'mi'mola' ȽanDios cal Juez.
Aimonƚ'e'me to lan xanuc' ts'iƚpic'a xonca quiƚtomí. Tetenƚcocotsolhuo' iƚe loƚ'hueca itsiya. ȽanDios timihuo': “Aicapo'noyaco' cotuca', aicacanujyaco'”. Toƚiya tixoqui calata aƚnes'me: “ȽaiPoujna ȽanDios aƚtoc'i'ma. Iya' aimaƚspaiqui. ¿Te caƚ'e'eya lan xanuc'?”
Aimolimenc'eco'mola' loƚpomxiye, iƚne nimuc'ipolhuo' litaiqui' ȽanDios. Toƚ'nujuaisle te ts'i'ic' lijoucopa liƚpepajnya fa'a li'a lamats'. Iƚne imaco'mola' mi'huaiyijnyi ȽanDios. Toƚta'a ti'iƚa' imanc' lonƚ'ejma'. Jouc'a ti'hua toƚ'huaiyijnle ȽanDios.
Jesucristo aimipai'iyoxi. Tsumjma, itsiya, locuaicoya quitine, ma' anuli lipicuejma'. Imanc' ti'hua toƚ'huaiyijnle Jesucristo. Aimolihuej'me ocuena ocuena cataiqui' pe aimi'onƚspa to limuc'impolhuo'. Ti'hua tolihuej'me lataiqui' limuc'impolhuo'. Maƚ'huaiyijnyi ȽanDios ma iƚque aƚtoc'inga', aƚfa'enga' laƚpicuejma'. Toƚta'a aluyalaico'me al c'a. Ja'ni lihuejle lataiqui' loya'apa te ts'i'ic' ƚaƚtejacu, te ts'i'ic' aimaƚtejacu, a'i toƚta'a maƚfa'eyacoƚtsi laƚpicuejma'. Iƚne petsi naihuejpá iƚe lataiqui' ma' anuli mimanemma, aimi'i'ma xonca al c'a liƚpicuejma'.
10 Illanc' laƚ'altar ituca'. Aimi'onƚspa to iƚe al altar li'ipa lipajmpa jiƚpe lajut'ƚ lilanc'ecompa ijahua'. Iƚne naihuejcopá to li'eyompa jiƚpe lajut'ƚ lilanc'ecompa ijahua', aimi'iya mitejacu lopa'a laƚ'altar. 11 Li'ipa, mipa'a lajut'ƚ lilanc'ecompa ijahua', cal cuecaj ca'ailli' itai'ma liƚjuats' quinneja, titsufai'e jiƚpe Xonca al Paxi. ȽanDios liximpa iƚe lajuats' imenc'e'eco'mola' lan xanuc' al xujc'a li'epa. Iƚne linneja aimitejnyacu. Ti'hua'annila' jiƚpe ƚimuc'o' pe a'ij pangiya. Jiƚpe tipi'enspola'. 12 Toƚta'a jouc'a Cristo i'hua'am'me lema quiƚya'. Jiƚpe iteƚco'ma, itsufco'ma lijuats', aƚ'e'eponga' ixanuc' ȽanDios. 13 ¡Lihuejle Cristo! Aimalihuej'me li'epa jiƚpe lajut'ƚ lilanc'ecompa ijahua'. Aƚteƚcoƚe to Cristo liteƚcopa. Latets'intsonga' jouc'a. 14 Jifa'a li'a ƚamats' laƚpiƚya' tijou'ma. Aƚ'huaicoyi, aƚjanajyi locuaicoya locuena laƚpiƚya'. 15 Maƚ'huaiyijnyi Jesús jouc'a aƚtsufco'me ȽanDios. Illanc' laƚtsufcoyacu a'i quinneja. Aƚtsufco'me laƚtaiqui'. Itine itine aƚs'najtsi'i'me ȽanDios, iƚque ƚalanDios. 16 A'i ma le'a ataiqui' tolihuejle ȽanDios. Tonƚ'eƚe al c'a. Toƚtoc'itsola' loƚpimaye. Tolapi'itsola' ja'ni tehue'ela'. Ti'iƚa' toƚta'a lonƚ'epa tetenƚcocojma ȽanDios. Tocomma to toƚtsufcoyi.
17 Tolihuejle lomuc'ipolhuo' loƚpomxiye. Iƚne ti'eyi cuenna ƚoƚ'alma. Iƚsina' ȽanDios ticuis'etola', timitola': “¿Te o'epa al c'a iƚe lanic' lainepi'ipo'?” Imanc' toƚcuec'etsola' iƚne loƚpomxiye. Toƚta'a tixoqui quileta ti'e'me lanic'. Ja'ni aimoƚcuec'ela' tixhueƚmot'le'me iƚniya. Tijouƚa' imanc' jouc'a aimoluyalaicoyacu al c'a.
18 Toƚsa'hueƚe ȽanDios aƚtoc'itsonga'. Joupa aƚspic'epá aƚ'eƚe ma le'a al c'a, toƚta'a aimaƚsueƚmot'ƚeyi. Ailopa'a tintsi. 19 Camicona'molhuo': Toƚsa'hueƚe ȽanDios aƚtoc'iƚa'. Toƚta'a aimaƚcoƚconaya fa'a. Cacuaiconata jiƚpe pe loƚmana'.
20 Litsufcopoxi ƚaƚPoujna Jesucristo, lijuats' lixcuajaipa iƚinc'ico'ma lataiqui' ȽanDios lipo'no'ipola' lixanuc'. Iƚe lataiqui' joupa liƚinc'ipa aimipaiya, ma tipa'a. ȽanDios liximpa Jesús lixcuajaipa lijuats', imaf'i'inapa if'ac'enapa lema'a. Iƚque i'ipa cal Cuecaj ƚaƚPoujna, illanc' imot'ƚ. Maƚque ȽanDios aƚpac'e'enga' laƚpicuejma'. 21 Caxa'hue titoc'itsolhuo' toƚsuai'niƚe jahuay al c'a lonƚ'epa. Toƚta'a tolanant'ƚi'me lixpic'epa ȽanDios. Maƚ'huaiyijnyi Jesucristo ma toƚta'a lo'epa ȽanDios. Aƚtoc'i'monga' aƚ'eƚe ma le'a latenƚcocopa iƚque.
¡Jahuay ƚitiné timetsaiconƚe anDios! ¡Texc'onƚingoƚai'me ma le'a iƚque!
Amén. Toƚta'a ti'iƚa'.
22 Cunc'aipimaye, caxa'huelhuo' tolapenufle laifxc'ai'ipolhuo'. A'i axpe' cataiqui' iƚe laininiƚ'epolhuo'. 23 Ti'iƚa' coƚsina' te ts'i'ic' li'ipa ƚaƚpima Timoteo. Itsiya aiquitats'iya. Joupa ux'masquinnapa. Ja'ni ticuaiyunni ma capa'a fa'a aƚe'me, aƚejmale'me, aƚsinnolhuo'.
24 Loƚpomxiye jouc'a loƚpimaye jiƚpiya nomana', toƚmitsola' iya' canonnila'. Iƚne no'huaiyijmpá Cristo jouc'a i'huexi ȽanDios. Lapimaye nomana' ƚamats' Italia jouc'a tinonnilhuo' imanc'. 25 ȽanDios ti'nujuaitsilhuo', titoc'itsolhuo'.
Toƚta'a ti'iƚa'. Amén.