3
Unc'aipimaye, jahuay imanc' aimoƚmuc'iyale'me. Ti'eƚe oquexi' afantsi le'a. Ja'ni ninc'omxiye xonca ipime iƚe laƚpenic'. Ja'ni limenajtsonga' xonca aƚteƚ'mi'monga' ȽanDios. Ƚinca iƚque pe aimimenaca ailopa'a. Axpe' malimenaquinga' jahuay anuli. Pe nopalaipa ma le'a al c'a, ja'ni aimimenaca toƚta'a, iƚque ƚinca ac'a xans, ixhueya lipicuejma'. Iƚque ticuxeyoxi al c'a.
Laihuale aƚpo'no'ila' liƚco anuli al freno catejma'. Toƚta'a lihuejconga', aƚpai'e'mola' laihuale jahuay liƚcuerpo. Jouc'a lam barco iƚtaic' aca'hua catejma' o aca'hua c'ec lipuftine atimón. No'hua'apa al barco, ja'ni ipic'a ticuxeƚa' al barco, tife'ne'ma iƚe al timón. Tijouƚa', tama acuecaj barco o tummetsai ƚujfxi cahua', tihuejco'ma no'hua'apa. Ti'hua'ma petsi ipic'a iƚque.
Jouc'a ƚaƚpaƚ, tama aca'hua ti'i'ma tinesco'moxi acueca', lo'epa. Cacua: Ƚaca'hua cunga acueca' cal 'ec' tunai'i. Toƚta'a ƚaƚpaƚ ti'onƚcospa to ƚunga. Jahuay al xujc'a lopa'a fa'a li'a ƚamats' ti'i'ma tines'ma ƚaƚpaƚ. Toƚta'a tixis'me'ma jahuay laƚcuerpo. Ƚunga nopa'a al muf tunai'i ƚaƚpaƚ. Tijouƚa' tunai'i'ma jahuay lopa'a ƚijuaihua, ti'hua'ma xonca aculi'. Ailopa'a cunƚuya.
Jahuay linneja nomana' fa'a li'a ƚamats' ocuena ocuena liƚ'ejma' o liƚpicuejma', jouc'a lacaƚ'hui, jouc'a lainofat'ƚ, jouc'a nomana' jiƚpe ƚaja, lan xanuc' joupa imanxuc'empola', ti'hua timanxuc'eyi. Ituca' ƚaƚpaƚ. Aimi'iya mimanxuc'enyacu. Aimihuejma. Ti'hua ti'ay al xujc'a to loxpic'eya. Imanna ƚafxi camaya.
Ƚaƚpaƚ a'ij nuli le'a lo'epa. Maƚpalaiyi aƚs'najtsi'iyi ȽanDios, iƚque caƚ'Ailli', aƚsuicoyi ƚaƚpaƚ. Ma' anuli aƚsuicoyi ƚaƚpaƚ aƚcuajcola' laƚf'as xanuc', iƚne jouc'a ƚilanc'epola' ȽanDios, ti'onƚcospá to iƚque. 10 Iƚe laƚs'najtsi'icopa ȽanDios, ma' anuli laƚcuajcopola', quipalyomma jiƚpe laƚco.
Unc'aipimaye, toƚta'a aimetenƚcocojma. 11 Jiƚpe laipalyomma laja', maƚpe tipayomma ma' anuli caja'. ¿Te tipahuo oque' laja', al ni'i laja' jouc'a al cua caja'? A'i, aimi'iya. 12 Unc'aipimaye, al 'ec 'icux, ¿te ti'as'ma aceituna? O al 'ec 'uva, ¿te ti'as'ma 'icux? A'i, aimi'iya. Toƚta'a ma' anuli ti'i'ma laja'. Jiƚpe lipayomma al cua caja' aimi'iya mipayoya al ni'i caja'.
13 Jiƚpe pe loƚmana', ja'ni tipa'a nonespa: “Iya' xonca ts'aipicuejma'. Ƚinca aixina'.” Ne'. Ti'iƚa' iƚque ac'a li'ejma', ti'eƚa' al c'a. Timujxoxi ts'ipicuejma', aimi'e'e'moxi le'a. 14 Ja'ni acuá loƚpicuejma', ja'ni tonlahueyi tolulijtsoƚtsi, aimolixoc'i'moƚtsi cunlata. Ja'ni toƚta'a loƚ'ejma', aimolihuejcoyi al Ƚinca Cataiqui', ma le'a toƚfel'miyaleyi.
15 Ja'ni toƚta'a loƚpicuejma', a'i ȽanDios mepi'ilhuo'. Iƚe ma' iƚpicuejma' locuenaye lan xanuc' nomana' fa'a li'a ƚamats', iƚne nahuepá quiƚtuca' lojanajpa. Iƚe liƚpicuejma' ti'onƚcospa to lipicuejma' ƚonta'a Satanás. 16 Ja'ni ti'eyoƚtsi laic', tehueyi tulijtsoƚtsi, mijou'ma tifuli'i'moƚtsi, ti'e'moƚtsi nixpiya. 17 Iƚne pe ȽanDios lepi'ipola' liƚpicuejma', iƚne ailopa'a quixcay liƚpicuejma'. Toƚiya aimifuli'iyoƚtsi, aimixtuc'oyacoƚtsi. Tihuejcoyoƚtsi, ma tixinyoƚtsi acuanuc'la, ti'eyi mane al c'a, titoc'iyoƚtsi, ma' anuli liƚpicuejma', tepenufyoƚtsi, ma' aƚinca lan c'a xanuc' iƚne, a'i mi'e'eyoƚtsi le'a. 18 Iƚne pe lo'eya xonca pangay c'a liƚpicuejma', ticuicomma ti'iƚa' ac'a liƚ'ejma' ma' itsiya. Iƚne aimehuoc'aiyoƚtsi, ma tipac'eyi lafuleya.