LIJE'E SAN PABLO LINIȽ'EPOLA' LAPIMAYE LEFOT'ȽEPOȽTSI LIȽYA' FILIPOS
1
Illanc', iya' ninPablo y Timoteo, aƚ'eyi lipenic' ƚaƚPoujna Jesucristo. Itsiya liniƚ'elhuo' imanc' unc'aƚpimaye noƚmana' liƚya' Filipos. Imanc' i'huexi Jesucristo. Ma' anuli liniƚ'ela' loƚpimaye noxpijpá lataiqui' jiƚpiya, jouc'a lapimaye notoc'impola'.
ȽanDios caƚ'Ailli', y Jesucristo ƚaƚPoujna, tipaxnetsolhuo', tipac'e'etsolhuo' loƚpicuejma'.
Ma ca'nujuaitsilhuo' iya' ninPablo cax'najtsi'i ȽanDios. Ma capalaic'o ȽanDios aicainimenc'ecolhuo'. Tixoqui neta ti'hua caxahue'e titoc'itsolhuo'. Tixoqui neta ca'nujuaitsilhuo' imanc'. Ma colihuejyi Lataiqui' loya'apa loxpic'epa ȽanDios toƚejmaleyi al c'a. Toƚta'a ipangopa lonƚ'epa maƚe litine lolapenufpa Lataiqui'. Itsiya ma' anuli tonƚ'eyi. ȽanDios joupa ipangopa tilanc'e'elhuo' imanc' loƚpicuejma', ti'iƚa' ac'a. Iya' ca'huaiyinge iƚque. Cacua: Ma ti'hua tilanc'e'elhuo' loƚpicuejma'. Ticuaiconanni Jesucristo, iƚe al Cueca' Quitine, ti'huájta joupa i'ipa nulemma ac'a loƚpicuejma'. Aixina' aƚinca titoc'i'molhuo' toƚta'a ȽanDios. Aicafel'miyoxi. Itine itine ca'nujuaitsilhuo'. Tocomma aƚmana' anuli. Tama aƚtats'iya ȽanDios aƚtoc'i, aƚtoc'i ma catalai'ejma Lataiqui', camuqui ma' al ƚinca iƚe Lataiqui'. Aƚtoc'inga' anuli, iya' imanc'. ȽanDios ixina' te ts'i'ic' laipicuejma'. Ixina' ca'nujuaitsilhuo' juaiconapa. Ma to Jesucristo ti'elhuo' capic'a, ma toƚta'a iya' ca'elhuo' capic'a. Ma capalaic'o ȽanDios caxahue'e titoc'itsolhuo', itine itine ti'etsoƚtsi capic'a xonca, ti'iƚa' xonca acueca' loƚpicuejma', xonca toƚcuec'eƚe. 10 Toƚta'a aimolapenufyacu jahuay ma' anuli. Ti'i'ma coƚsina' petsi al c'a petsi a'ijc'a. Ja'ni toƚta'a titoc'i'molhuo' ȽanDios a'i ma le'a monƚ'e'eyacoƚtsi, aƚinca tonƚ'e'me pangay al c'a. Aimi'iya mitac'uinyacolhuo' cajunac'. Toƚta'a tixim'molhuo' litine ticuaicohuananni Jesucristo. 11 Jiƚpe litine toƚmuj'moƚtsi ac'a loƚpicuejma' lilanc'enapa Jesucristo. Toƚmuj'moƚtsi juaiconapa ac'a lonƚ'epa moƚmana' fa'a li'a ƚamats'. Tixinim'me juaiconapa ac'a ȽanDios, tix'najtsi'i'me.
12 Cunc'aipimaye, aipic'a ti'iƚa' coƚsina' te ts'i'ic' li'ipa fa'a. Ma cateƚma ipammaita al c'a. Xonca axpela' lan xanuc' icuejpá Lataiqui'. 13 Jifa'a jahuay lisoldado cal cuecaj quincuxepa, jouc'a locuenaye xanuc', iƚsina' te caƚfi'ecompa iƚe cadena catejma'. Iƚsina' iya' cuya'e' litaiqui' Jesucristo. 14 Jouc'a lapimaye nomana' fa'a liƚya', iƚne no'huaiyijmpá ƚaƚPoujna, laƚsimpa iya' aƚfi'ecompa acadena catejma', xonca axpela' iƚniya ipo'no'me liƚpicuejma', tuya'ayi Lataiqui'. Aiquiƚsina' caxpaiqui'.
15 Ƚinca tiƚmana' nalixtuc'opa tuya'ayi Lataiqui'. Iƚniya mane aƚ'e'e laic'. Iƚpic'a lulijla'. Locuenaye a'i toƚta'a liƚ'ejma'. Iƚne tehueyi latenƚcocopa. Iƚpic'a aƚtoc'iƚa'. 16 Iƚne aƚ'ay capic'a. Iƚsina' ma ȽanDios lapi'ipa laimane cuya'aƚa' Lataiqui'. Limetsaijma toƚta'a laipenic'. 17 Lalixtuc'opa ituca' iƚne liƚ'ejma'. Iƚpic'a ti'e'etsoƚtsi to xonca lan tsila'. Iƚne a'ij nuli liƚpicuejma'. Aimi'eyi ma le'a lipenic' ȽanDios. Aƚsimpa aƚfi'ecompa acadena catejma', tehueyi te co'iya mi'eyacu ti'iƚa' xonca acueca' laifteƚcoya.
18 Itsiya, ¿te caifcuaya? Ja'ni ma le'a ti'e'eyoƚtsi o ja'ni ma ti'eyi lipenic' ȽanDios, jahuay iƚniya tipalaicoyi Cristo. Toƚiya iya' tixoqui neta. Ƚinca aicaxhueƚmot'ƚeconaya iya'. 19 Imanc' toƚsahue'eyi ȽanDios aƚtoc'iƚa', toƚiya itine itine caxingufi ƚi'Espíritu Jesucristo, lapi'i caipujfxi. Toƚiya aixina' ȽanDios aƚpaxne'ma, alunƚu'e'ma. Tama ti'i'ma laƚ'e'enya ailopa'a caƚ'iya. 20 Ma capa'a fa'a li'a ƚamats' aipic'a camuj'ma acuajmaica te ts'i'ic' lipicuejma' Cristo. Cacua: Lahuelojnla' iya' lai'ejma', timetsaicoƚe naitsi iƚque Cristo. Ƚinca, toƚta'a li'ipa. Cacua: Ti'hua ti'iƚa'. Ca'huaiyinge ȽanDios, aixina' ti'i'ma toƚta'a. Ja'ni ti'hua capajnla' o aƚma'anƚa', ma' anuli camuj'ma te ts'i'ic' Cristo lipicuejma'. Toƚta'a aicataiya calaic'ata. 21 Ma caimaf'i' fa'a li'a ƚamats' ma le'a Cristo aƚcuxe laipepajnya. Ja'ni aƚmaƚa', xonca al c'a cuyaico'ma.
22 Ƚinca, ja'ni ti'hua capa'a fa'a li'a ƚamats' ca'e'ma al c'a xonca. Itsiya, ¿te caifcuaya? 23 Caxhueƚma, oque' laipicuejma'. Aipic'a ca'huanƚa', capajn‑nata pe lopa'a Cristo. Jiƚpe cuyaicota xonca al c'a. 24 Tama toƚta'a laipic'a, aixina' xonca ticuicomma capajnla' fa'a li'a ƚamats'. Ma capa'a ti'i'ma catoc'i'molhuo' xonca imanc'. 25 Ne', aixina' toƚta'a ticuicomma. Toƚiya cacua: Capanenni fa'a li'a ƚamats'. Ti'hua aƚ'e'me canic' anuli. Toƚta'a xonca tixoj'ma cunlata molihuejyi Lataiqui', xonca toƚcuec'e'me. 26 Juaiconapa tixoj'ma cunlata lapenufta cacuaicontsi pe loƚmana' imanc'. Toƚs'najtsi'i'me Jesucristo.
27 Ma capa'a fa'a ma le'a anuli lataiqui' caxc'ai'i'molhuo', camilhuo': Ti'iƚa' al c'a loƚ'ejma'. Toƚ'nujuaisle tolihuejyi Lataiqui', iƚe itaiqui' Jesucristo. Tijouƚa', ja'ni cacuaicontsi cahuejnconatsolhuo' jiƚpe, o ja'ni ti'hua fa'a caifpa'a, ti'i'ma caixina' imanc' aicoƚpai'i loƚpicuejma', cal Espíritu Santo i'epolhuo' anuli, ma' anuli loƚpicuejma'. Ti'i'ma caixina' tipa'a loƚpujfxi, toƚpa'necoyi Lataiqui', iƚe lataiqui' loƚ'huaiyijmpa. 28 Ja'ni toƚta'a lonƚ'epa, iƚne no'epolhuo' laic' aimi'iya mixpaic'eyacolhuo'. Ma mi'elhuo' laic' ȽanDios timuqui te ts'i'ic' lo'iyacola' iƚne. Jouc'a timuc'ilhuo' imanc' te lo'iyacolhuo'. Iƚniya tecani'em'mola'. Imanc' tunƚu'em'molhuo'.
29 Aƚinca ȽanDios ipaxnepolhuo'. Toƚta'a a'i ma le'a tol'huaiyijnyi Cristo, jouc'a toƚteƚcoyi ma colihuequi iƚque. Toƚta'a toƚsinyi aƚinca tunƚu'e'molhuo'. 30 Imanc' iya' aƚteƚcoyi. Capa'a jiƚpe aƚsimpa laifteƚcopa. Itsiya tama aimaƚsina toƚcuejyi ma ti'hua cateƚma.