LIJE'E SAN JUAN LINIȽPA LIMUC'IPA JESUCRISTO
1
Jifa'a tuya'e' te ts'i'ic' ȽanDios limuc'ipa Jesucristo. Limuc'ipa te lo'iya. Aimicoƚya ti'iƚa' toƚta'a. ȽanDios quimuc'icopa Jesucristo timuc'itsola' lixanuc'. Maƚque Jesucristo ummepa ƚepaluc. Timi: “To'huaƚa' pe lopa'a ƚaimozo Juan. Iƚque ti'ay lanic' lainepi'ipa. To'itsi, tomuc'itsi, iƚe laƚmuc'ipa ȽanDios.” Iya' ninJuan aininiƚpa jifa'a jahuay laiximpa. Iƚe ma' itaiqui' ȽanDios, luya'apa Jesucristo. Lataiqui' laininiƚpa jifa'a tuya'e' te ts'i'ic' lixpic'epa ȽanDios. Tixoqui queta ƚapima noxhuef'iyacola' lipimaye iƚta'a al je'e. Jouc'a lapimaye noquimf'eyacu, iƚniya naihuejcoyacu, tixoj'ma quileta iƚniya. ȽanDios tipaxne'mola'. Aimicoƚya. Ti'i'ma to liniƚijmpa fa'a.
Iya' ninJuan quiniƚ'elhuo' imanc' aipimaye noƚmana' lan caitsi quiƚeloƚya'. Imanc' ixanuc' ȽanDios, iƚque efot'ƚepolhuo'. Tolafot'ƚeyoƚtsi jiƚpe ƚoƚpiƚeloƚya'.
ȽanDios timilhuo': “Capaxne'molhuo', catoc'i'molhuo', capac'e'e'molhuo' loƚpicuejma'”. Iƚque ȽanDios li'ipa ma tipa'a, itsiya tipa'a, ma' anuli iƚque ƚocuaiya.
Ma' anuli timilhuo' lan caitsi Espíritu, ƚehuoc'ocoyoƚtsi locutsuya ȽanDios Ƚaƚcuxeponga'.
Jouc'a timilhuo' Jesucristo. Iƚque tuya'e' ma le'a al ƚinca. Iƚquiya imapa, imaf'inapa, aimimaconaya. Toƚta'a i'ipa iƚpima iƚniya petsi jouc'a timaf'ina'me. Iƚque cal Te'a ƚimaf'inapa toƚta'a. Ticuxela' lan tsilaj quincuxepá nomana' fa'a li'a ƚamats'.
Jesucristo aƚ'enga' capic'a. Ixcuajaipa lijuats', i'najtsecopa laƚjunac'. Toƚta'a aluhuaiƚponga' lixcay laƚ'epa, iƚe aƚfi'eponga'. Aƚ'eponga' ixanuc' ȽanDios Ƚaƚcuxeponga', iƚquiya' i'Ailli' Jesucristo. Aƚ'eponga' e'aillí ȽanDios, aƚ'eyi lipenic'.
Iƚque Jesucristo ma' anDios. Ma' iƚque ticuxe jahuay. ¡Ma toƚta'a ti'iƚa'! Amén.
¡Toƚsinƚe! Iƚque icuaico'ma jouc'a ƚummahuay. Tixim'me iƚniya lixcai'epá jouc'a jahuay lan xanuc'. Iƚne petsi naihuejpá quiƚtuca' liƚpicuejma' tijolij'me caxpaiqui'. Ticuis'e'moƚtsi: ¿Te caƚ'iyaconga'?
Ne'. Ma toƚta'a ti'iƚa'. Amén.
Minescoyoxi ƚaƚPoujna ȽanDios ticua: “Iya' cacui'iyoxi A, cacui'iyoxi Z. Jahuay iya' aipangopa, jahuay iya' cajou'ne'ma. Iya' capa'a itsiya, li'ipa ma' anuli capa'a, ma' iya' ƚaifcuaiya. Ailopa'a caƚ'onƚcoya, jahuay cacuxe.”
Iya' ninJuan oƚpima, ma' anuli lihuejyi Jesús. Ma' anuli aƚteƚcoyi. Imanc' illanc' ma' anuli ixanuc' Ƚaƚcuxeponga', iƚque Jesús. Maƚmana' fa'a li'a ƚamats' ma' anuli aƚsnet'ƚyi imanc' illanc'.
Iya capa'a jifa'a al isla Patmos. Alixtuc'opa, alummepa jifa'a al isla. Alixtuc'opa lainuya'apa litaiqui' ȽanDios, lainu'iyalepa naitsi iƚque Jesucristo. 10 Fa'a ƚamats' Patmos icuaitsi al domingo, iƚe litine lacui'impa “Itine ƚaƚPoujna”, cal Espíritu Santo aƚcuxe iya' laipicuejma'. Jiƚpe laixpula' aicuej'ma aƚpalaic'o. Ujfxi tipalay. Ti'onƚcospa to mifus'mim'me anuli al trompeta. 11 Aƚmi: “Iƚta'a lofximpa tainiƚijnla'. Topu'nijnla' jiƚpe loje'e. Tijouƚa' tomme'etsola' lopimaye iƚta'a al je'e. Iƚne nafot'ƚepoƚtsi lan caitsi quiƚeloƚya' lomana' ƚamats' Asia. Tomme'etsola' lapimaye nafot'ƚepoƚtsi liƚya' Éfeso, jouc'a nafot'ƚepoƚtsi liƚya' Esmirna, jouc'a nafot'ƚepoƚtsi liƚya' Pérgamo, jouc'a nafot'ƚepoƚtsi liƚya' Tiatira, jouc'a nafot'ƚepoƚtsi liƚya' Sardis, jouc'a nafot'ƚepoƚtsi liƚya' Filadelfia, jouc'a nafot'ƚepoƚtsi liƚya' Laodicea.”
12 Cacua: “¿Naitsi iƚque naƚpalaic'opa?” Aipai'e'moxi. Aixim'ma acaitsi lan candelero lilanc'ecompa a'oro. 13 Jiƚpe nolojmay lan caitsi candelero tipa'a anuli ti'onƚcospa to cal xans. Itoqui lipijahua' ticuaispa mane li'mitsi'. Lofi'ecopa ƚunxajma' a'oro. 14 Ƚijuac afujca, ti'onƚcospa to al moƚ, o ti'onƚcospa to cal nieve. Li'u' ti'onƚcospa to ƚipaƚ cunga. 15 Li'mitsi' tepalc'o'i, ti'onƚcospa to mipi'em'me ƚatejma' iƚe acobre lopi'empa. Lipalaijma cacueca to muna'e', to axpe' panay. 16 Jiƚpe al c'a quimane ti'noƚi acaitsi lan xamna. Lico tipamma litoqui cutsilo oque' lipix'ay juaiconapa ix'aic'iya. Li'a ti'onƚcospa to cal 'ora micuaita menac'o, tepalc'o'i juaiconapa.
17 Laiximpa toƚta'a iya' ninJuan aƚspaijma juaiconapa. Necangenni li'mitsi' to joupa aƚmapa. Iƚque aƚspayaf'pa al c'a quimane. Aƚmi: “Aimixpaij'mo'. Iya' NinTe'a. Iya' NiJoujma. Lipangopa lema'a li'a ƚamats' ma capa'a. Tijou'mola' ma' anuli capajm'ma. 18 Ma' iya' NanDios, Nimaf'i'. Iya' ƚinca' aƚma'apa, aƚmapa. Itsiya aƚsinƚa', ma' aimaf'i'. Aimaƚmaconaya. Iya' cacuxe lamaya, cacuxe pe lomana' limanapola'.
19 ”Joupa aimuc'ipo' naitsi iya' capalaic'ohuo'. Toƚiya tainiƚƚa' loximpa, topu'nijnla' loya'apa iƚiya, jouc'a tainiƚƚa' lo'iya.
20 ”Iƚniya lan caitsi lan xamna loximpola' jiƚpe al c'a caimane, jouc'a iƚniya lan caitsi candelero loximpola' aicoxina' te loya'apa iƚe loximpa. Iƚne lan caitsi lan xamna ti'onƚcospola' to lilepaluc' lapimaye ƚefot'ƚepola' ȽanDios, iƚne nafot'ƚepoƚtsi lan caitsi quiƚeloƚya'. Lan caitsi candelero ti'onƚcospola' to lapimaye nafot'ƚepoƚtsi jiƚpe lan caitsi quiƚeloƚya'.