7
Usun pwüngün än souläng pwüpwülü
7.1-16
Iwe, iei üpwe pworaus usun ekewe mettoch oua makketo rei: A mürina ngeni eman mwän an esap pwüpwülü. Nge pokiten a wattela föförün lisowu, eman mwän epwe wor püsin pwülüan, pwal eman fefin epwe wor püsin pwülüan. Eman mwän epwe föri wisan ngeni pwülüan, pwal eman fefin epwe föri wisan ngeni pwülüan. Eman me eman leir epwe föri pwüngün lefilan ngeni pwülüan. Pun eman fefin esap wor an nemenem won püsin inisin, pwe pwülüan a nemeni. Pwal ina chök usun, eman mwän esap wor an nemenem won püsin inisin, pwe pwülüan a nemeni. Ämi mi pwüpwülü ousap amwöchü inisimi seni pwülüemi are ousap akomwen tipeeufengen won pwe oupwe föri lon eu fansoun, pwe epwe wor fansoun ämi iotek. Mürin oupwe pwal konsefälfengen, pwe Satan esap sotunikemi pokiten ousap tongeni püsin nemeni inisimi.
Ekei kapas üa ürenikemi esap eu allük, pun mi fen mwütätä ngenikemi. Üa wesewesen mochen pwe ämi meinisin oupwe wewe ngeniei. Nge eman me eman a wor en me lifangan me ren Kot, eman a angei och sokun lifang, nge pwal eman och sokun lifang.
Iwe, üa ürenikemi, ämi chokewe esap wor pwülüemi, pwal ämi mi mä pwülüemi, pwe epwe mürina ngenikemi ämi ousap pwüpwülü usun pwal ngang. Nge are ousap tongeni nemeni mochenin fitukemi, oupwe pwüpwülü. Pun a mürina ämi oupwe pwüpwülü lap seni ämi oupwe nom lon pwichikaren ämi mochenia.
10 Ngeni ämi kewe mi pwüpwülü a wor eu allük, sap ai, nge än ach Samol: Eman fefin esap mwü seni pwülüan, 11 nge are epwe mwü seni, epwe chök nonom lon an lipich, ika epwe chäsefäl ngeni pwülüan. Iwe, eman mwän esap fokun mwü seni pwülüan.
12 Ngeni pwal ekewe ekoch ngang üa üreniir, nge sap ach Samol: Are eman mwän mi souläng a pwüpwülü ngeni eman fefin esap souläng, nge neminewe a tipeeu ngeni an epwe nonom ren, ätewe esap fokun mwü seni. 13 Iwe, are eman fefin mi souläng a pwüpwülü ngeni eman mwän esap souläng, nge ätewe a tipeeu ngeni an epwe nonom ren, neminewe esap fokun mwü seni. 14 Pun ewe mwän esap souläng a küna pin ren pwülüan we mi souläng, nge ewe fefin esap souläng a küna pin ren pwülüan we mi souläng. Pun are esap iei usun, nöür kewe repwe usun nöün chon lükün, nge iei ra pin. 15 Nge are eman esap souläng a mochen mwü seni pwülüan mi souläng, epwe mwüla. Lon ei sokun lapalap ewe mwän mi souläng ika ewe fefin mi souläng a ngasala. Pun Kot a körikemi ämi oupwe nonom lon kinamwe. 16 En fefin mi souläng, ifa usun om kopwe silei pwe kopwe tongeni amanaua pwülüom we? Ika en mwän mi souläng, ifa usun om kopwe silei pwe kopwe tongeni amanaua pwülüom we?
Oupwe nonom lon nonomumi oua nonom lon lupwen Kot a körikemi
7.17-24
17 Iwe, eman me eman epwe chök nonom lon nonomun lon manauan usun ach Samol a akota ngeni lupwen Kot a köri. Iei ewe allük üa afalafala lon ekewe mwichefel meinisin. 18 Are eman mwän a fen sirkomsais lupwen Kot a köri, esap fokun sotuni an epwe amola asisilen an sirkomsais. Nge are eman mwän esap sirkomsais lupwen Kot a köri, esap kütta an epwe sirkomsais. 19 Pun esap wor lomoten än eman mwän sirkomsais ika esap sirkomsais, pwe a chök wor aüchean än eman epwe aleasochisi än Kot allük. 20 Eman me eman aramas epwe chök nonom lon nonomun a nom lon lupwen Kot a köri. 21 Ifa usun, en eman amanau lupwen Kot a köruk? Kosap lolilen usun. Nge are kopwe tufichin ngasala, kopwe achocho le alomota ewe tufich. 22 Pun eman amanau mi kö me ren ach Samol, i eman nöün ach Samol mi ngas. Ina chök usun ätewe mi ngas lupwen a kö me ren Kraist, i eman nöün Kraist amanau. 23 Kot a mönikemi ren eu liwin, iei mine ousap wiliti nöün aramas amanau. 24 Ämi pwii kana, eman me eman leimi epwe chök chiechi ngeni Kot o nonom lon nonomun lon manauan lupwen Kot a köri.
Usun pwüngün än ekewe souläng esap wor pwülüer me ekewe mi mä pwülüer
7.25-40
25 Iwe, usun ekewe föpwül esap wor pwülüer üa fen mak ngenikemi: Esap wor eu allük seni ach Samol, nge üa atowu mefiei usun eman mi allükülük pokiten tongen ach Samol.
26 Pokiten ekei riaföü mi fis lon ei fansoun, üa ekieki pwe a öch än eman aramas epwe chök nonom lon mine nonomun. 27 Ifa usun, a wor pwülüom? Iwe, kosap mwü seni. Ifa usun, esap wor pwülüom? Iwe, kosap kütta eman pwülüom. 28 Nge are kopwe pwüpwülü, kosap tipis ren. Are eman föpwül epwe pwüpwülü, esap tipis ren. Nge chokewe mi pwüpwülü a wor chomong ar osukosuk lon manauer, iwe, üa mochen pwe ousap tolong lon ekei sokun osukosuk.
29 Ämi pwii kana, iei wewen mine üa apasa: Esap chüen langatam ach fansoun. Seni ikenai, ekewe mwän mi pwüpwülü repwe nonom usun itä nge resap pwüpwülü, 30 chokewe mi kechü repwe usun itä nge resap kechü, chokewe mi pwapwa repwe usun itä nge resap pwapwa, chokewe mi kamö och repwe usun itä nge resap eäni och, 31 nge chokewe mi aea mettochun fanüfan repwe usun itä nge resap aea. Pun lapalapen ei fanüfanen ikenai epwe morola.
32 Iwe, üa mochen pwe ousap öürek. Eman mwän esap pwüpwülü a chök ekieki usun än ach Samol angang, pun a chök mochen apwapwai ach Samol. 33 Nge eman mwän mi pwüpwülü a ekieki usun mettochun fanüfan, pun a mochen apwapwai pwülüan, 34 iei mine a kinikinfesen letipan. Eman fefin esap pwüpwülü, ika eman föpwül esap mwo pwüpwülü a chök ekieki usun än ach Samol angang, pun a mochen pwe inisin me ngünün repwe pin fän iten ach Samol. Nge eman fefin mi pwüpwülü a ekieki mettochun ei fanüfan, pun a mochen apwapwai pwülüan. 35 Iwe, üa apasa ekei kapas, pun üa mochen alisikemi. Üsap mochen allük ngenikemi och, nge üa fen mochen pwe oupwe föri mine a pwüng o mürina, pwe oupwe fangala unusen manauemi ngeni än ach Samol angang, nge ousap rik seni.
36 Are eman mwän a kofot ngeni eman föpwül o a ekieki pwe esap pwülüeni, mürin a mefi pwe a föri och mine a mwäl ngeni ewe föpwül, are mochenin letipan a fokun pwichikar ngeni pwe a mefi pwe epwe pwüpwülü ngeni, ätewe epwe pwülüeni neminewe usun an mochen, nge esap tipis ren. 37 Are eman mwän a fokun ekiekietä lon letipan pwe esap pwüpwülü, nge esap wor eman a echimwa ngeni, are i a wesewesen nemeni mochenin letipan o a fen filätä lon püsin letipan mine epwe föri, ätei a föri mine a mürina are esap pwülüeni ewe föpwül. 38 Iei usun eman mwän mi pwüpwülü a föri mine a mürina, nge eman mwän esap pwüpwülü a föri mine a mürina seni.
39 Eman fefin mi pwüpwülü a riri ngeni pwülüan lon ükükün fansoun pwülüan we a manau. Nge lupwen pwülüan we a mäla, neminewe a tongeni pwülüeni iö a mochen, nge a chök tongeni pwülüeni eman mi souläng. 40 Nge neminewe epwe fokun pwapwa are epwe nonom lon an lipich. Iei mefiei o üa ekieki pwe pwal ngang üa eäni ewe Ngünün Kot.