28
Mürin, Isaak a köri Jakop, a afeiöchü o fönöü, “Kosap fokun pwüpwülü ngeni eman fin Kanaan. Nge kopwe feila Mesopotamia lon imwen Petuel semen inom we. Iwe, kopwe tüngor seni ikenan eman föpwül nöün Lapan mongeen inom we pwe kopwe pwülüeni. Amwo ewe Kot mi Unusen Manaman epwe afeiöchuk, epwe pwal aupwuk o achomongokola pwe kopwe wiliti eu mwichen aramas mi chomong. Amwo epwe afeiöchuk me mwirimwirum kana usun an afeiöchü Apraham, pwe kopwe fanüeni ewe fanü ka wasöla lon, ewe fanü Kot a fen ngeni Apraham!” Ken 17.4-8 Iei usun Isaak a kapas ngeni Jakop o tinala Mesopotamia ren Lapan nöün Petuel ewe re Siria. Nge Lapan mongeen Repeka inen Jakop me Esau.
Esau a pwal angei eman pwülüan
28.6-9
Iwe, Esau a silei pwe Isaak a afeiöchü Jakop o tinala Mesopotamia, pwe epwe tüngor eman pwülüan seni ikenan. A pwal rong pwe Isaak a fönöü Jakop lupwen an afeiöchü, pwe esap fokun pwüpwülü ngeni eman fin Kanaan. Iwe, a pwal küna pwe Jakop a aleasochis ngeni saman me inan o feila Mesopotamia. Iwe, lupwen Esau a mefi pwe Isaak saman we a oput ekewe fin Kanaan, a feila ren Ismael nöün Apraham we o angei eman nöün föpwül itan Mahalat pwe pwülüan lükün pwülüan kewe. Iwe, Mahalat fefinen Nepajot.
Jakop a tan me lon Petel
28.10-22
10 Iwe, Jakop a feila seni Peersepa pwe epwe feila Haran. 11 Nge lupwen akkar a tup, a tori eu leni o pwini epwin ikenan. Iwe, Jakop a angei eföü fau me lon ewe leni pwe epwe ülleni, a kon o möür. 12 Iwe, a tan pwe efoch latta a ititä seni won fanüfan, nge lesopun a tori läng. Iwe, nöün Kot kewe chon läng ra tötä o tötiu won. Joh 1.51 13 Nge ewe Samol mi Lapalap a ü asen ewe latta o apasa, “Ngang ewe Samol mi Lapalap än semom Apraham me Isaak we Kot. Ewe fanü ka kon won üpwe ngonuk me mwirimwirum kana. Ken 13.14-15 14 Iwe, mwirimwirum repwe chomong usun chök pwülmoromoren fanü. Oupwe chonifetalei ewe fanü tori lotou me ötiu, pwal tori efeng me ör. Iwe, chon ekewe mwü meinisin won fanüfan repwe feiöch me reöm me mwirimwirum kana. Ken 12.3; 22.18 15 Ngang üpwe etuk o tümwünuk ekis meinisin ia kopwe feila ie, üpwe pwal aliwiniiketo won ei fanü, pun ngang üsap likituk tori üpwe apwönüetä meinisin mine üa pwon ngonuk.” 16 Iwe, lupwen Jakop a nela seni an möür, a apasa, “Ellet, ewe Samol mi Lapalap a nonom lon ei leni, nge ngang üsap silei.” 17 Nge Jakop a niuokus o apasa, “A men eniuokus ei leni! Achiöü fokun ikei imwen Kot me asamen läng.”
18 Iwe, Jakop a pwätä lesosorusich, a angei ewe fau a ülleni lon ewe pwin, a aüetä o ninätä lö won pwe eföü föün achem. 19 Iwe, a aita ngeni ewe leni Petel * wewen Petel imwen Kot. Nge iten ewe telinimw me lom Lus. 20 Mürin, Jakop a pwon ngeni ewe Samol mi Lapalap, “Are kopwe etiei o tümwünüei won alen ai sai, are kopwe pwal ngeniei enei me üfei 21 pwe üpwe liwiniti imwen semei fän kinamwe, iwe, en kopwe ai Kot. 22 Iwe, ewe fau üa aüetä pwe eföü föün achem epwe wiliti eu imwenfelin Kot, nge seni mettoch meinisin mine kopwe ngeniei üpwe ngonuk eu leengolun.

28:4: Ken 17.4-8

28:12: Joh 1.51

28:13: Ken 13.14-15

28:14: Ken 12.3; 22.18

*28:19: wewen Petel imwen Kot