13
Usun ach sipwe apwapwai Kot
13.1-19
Oupwe sopwela le tongfengen lefilemi, pun ämi pwipwi lon Kraist. Oupwe chechemeni ämi oupwe etiwa chon ekis lon imwemi. Pun mi wor ekoch aramas mi föri iei usun, ra etiwa chon läng, nge resap silei. Ken 18.1-8; 19.1-3 Oupwe chechemeni chokewe mi nom lon imwen fötek, usun chök itä nge oua etiir le nom lon imwen fötek. Oupwe pwal chechemeni chokewe mi küna riaföü, usun chök nge itä oua püsin nom lon ewe riaföü.
Aramas meinisin repwe aücheani pwüpwülü. Ekewe mi pwüpwülü resap kirikiringaufengen lefiler, pun Kot epwe apwüngü chokewe mi lisowu ngeni mi lipich, pwal chokewe mi lisowu ngeni mi pwüpwülü.
Oupwe afälikemi pwe ousap manaueni eu manauen mochenian moni, nge oupwe menemenöch ren mine oua eäni. Pun Kot a apasa, “Ngang üsap fokun likituk, üsap pwal tümwününgau ngonuk.” Tut 31.6,8; Ais 1.5 Iei mine sipwe tongeni apasa fän apilükülüköch,
“Ewe Samol i ai Soualilis, üsap fokun niuokus,
met aramas repwe tongeni föri ngeniei?” Kölf 118.6 (LXX)
Oupwe chechemeni ämi souemwen me lom, chokewe mi afalafalakemi kapasen Kot. Oupwe ekieki usun nonomur, pwal usun ar mäla, pwe oupwe apirü ar lükülük. Jesus Kraist usun ewe chök lom, ikenai tori feilfeilachök. Ousap mwüt ngeni sokopaten afalafal mi mwäl repwe atokakemi seni ewe al mi pwüng. A fokun mürina ngenikemi pwe letipemi epwe pöchökül ren än Kot ümöümöch, nge sap ren ämi aleasochisi ekewe allük usun mongö. Chokewe mi aleasochisi ekei allük resap angei ar feiöch seniir.
10 Ekewe souasor mi angang lon ewe imwenfel seni mangaku esap wor ar pwüng ar repwe mongö seni ewe asor mi nom won ach rongen asor. 11 Ewe Souasor mi Lap a uwato chaan ekewe mönün asor lon ewe Leni mi Unusen Pin, pwe epwe eäni asor fän iten amusamusen tipis, nge inisin ekewe man ra kek lükün ewe leni ia ekewe aramas ra nom ie. Lif 16.27 12 Iei popun Jesus a pwal mäla lükün ewe telinimw, pwe epwe apini ekewe aramas ren püsin chaan. 13 Iei mine ousipwe feila ren lükün ewe leni ia ekewe aramas ra nom ie, pwe sipwe eti i lon an itengau. 14 Pun esap wor ach lenien wilipos ikei won fanüfan, pwe sia kütta ewe leni a souni kich me mürin. 15 Iei mine ousipwe mwareiti Kot fansoun meinisin pwe iei ach asor ngeni ren Jesus. Iei ewe asor sia eäni ren tinawach, lupwen sia pwärätä pwe Jesus ach Samol. 16 Ousap manlükala ämi oupwe föri föför mi öch o alilisfengen lefilemi, pun ena sokun asor Kot a pwapwa ren.
17 Oupwe aleasochisi nöümi kewe souemwen o föri mine ra allük ngenikemi. Ra mamasa ngünümi fansoun meinisin, pun ra wisen pwäri ngeni Kot usun mine ra föri lon ar angang. Are oua aleasochisiir, repwe föri ar angang fän pwapwa, nge are oua lükümach, repwe föri ar angang fän letipeta. Ren ei ousap feiöch ren. 18 Oupwe sopwela le iotek fän item. Sia silei, pwe mwelien letipem a limelimöch, pun sia fokun mochen föri mine a pwüng fansoun meinisin. 19 Üa fokun tüngormau ngenikemi, pwe oupwe iotek pwe Kot epwe müttir tinsefälieila remi.
Iotekin lesopolan
13.20-21
20 Iwe, ewe Koten kinamwe mi amanauasefäli ach Samol Jesus seni mäla ren chaan ewe pwon mi nom tori feilfeilachök, i ewe Chon Masen sip mi fokun tekia, 21 epwe atufichikemi ren mettoch meinisin mi mürina, pwe oupwe föri letipan. Epwe föri loch ren Jesus Kraist mine i epwe pwapwa ren. Kraist epwe ling tori feilfeilachök! Amen.
Kapasen lesopolan
13.22-25
22 Ämi pwii kana, üa fokun tüngor ngenikemi, pwe oupwe rongorong ngeni ekei kapasen apöchökül fän tipeppos. Pun ei toropwe üa makkei ngenikemi esap langatam. 23 Üa mochen ämi oupwe silei pwe pwiich we Timoty a fen musowu seni imwen fötek. Are epwe müttir feito, i epwe etiei lupwen üpwe feila churikemi. 24 Äm kapong ngeni nöümi kewe souemwen meinisin, pwal ngeni nöün Kot kewe aramas meinisin. Pwiimi kewe souläng seni Itali ra pwal kapong ngenikemi. 25 Än Kot ümöümöch epwe nonom remi meinisin.

13:2: Ken 18.1-8; 19.1-3

13:5: Tut 31.6,8; Ais 1.5

13:6: Kölf 118.6 (LXX)

13:11: Lif 16.27