2
Jesus a apöchöküla eman mwän mi mwök
2.1-12
(Mat 9.1-8; Luk 5.17-26)
Ekoch rän mürin Jesus a liwinsefäliti Kapernaum. Iwe, ewe pworaus a chöfetal pwe a nom le imw. Iwe, chomong aramas ra mwichfengen ren, pwe esap chüen wäwä leni, pwal mwo nge ewe leni mwen asamen ewe imw. Iwe, lupwen Jesus a afalafal ngeniir ewe Kapasen Kot föman mwän ra war o mwäreeto eman mwän mi mwök ren. Nge pokiten chomongun aramas resap tongeni mwäreeto ewe mwän ren Jesus. Iei mine ra tötä won osun ewe imw o säresi awenewenen ewe ia Jesus a nom ie. Iwe, wesin ar säresi ra aürätiu ewe lenien kekki ewe mwän mi mwök a kon won. Iwe, lupwen Jesus a küna ar lükülük, a üreni ewe mwän mi mwök, “Nei, om tipis kana ra musala.”
Nge mi wor ekoch Sensen Allük ra mot ikenan o ra ekieki lon leluker, “Pwota ätei a iei usun an kapas? A eäni kapasen turunufas. Iö a tongeni amusala tipis, sap Kot echök?”
Lon ewe chök otun Jesus a silei mine ra ekieki lon leluker, iei mine a üreniir, “Pwota oua ekieki iei usun lon lelukemi? Meta a mecheres, ai apasa ngeni ei mwän mi mwök, ‘Om tipis kana ra musala,’ are ai apasa, ‘Kopwe ütä, angei kiom o fetal?’ 10 Ngang üpwe alükülükü ngenikemi, pwe Nöün Aramas a wor an pwüüng won fanüfan an epwe amusala tipis.” Iei mine a üreni ewe mwän mi mwök, 11 “Üa ürenuk, kopwe angei kiom o feila lon imwom.” 12 Lupwen ir meinisin ra nengeni, ewe mwän a ütä, a angei kian o feila. Iwe, ir meinisin ra wesewesen mairü, ra mwareiti Kot o apasa, “Sisap küna mwo och mi wewe ngeni ei.”
Jesus a köri Lefi
2.13-17
(Mat 9.9-13; Luk 5.27-32)
13 Iwe, Jesus a liwinsefäliti arun ewe nomun Kalilea. Mürin ekewe aramas meinisin ra mwicheto ren, iwe, a popuetä le afalafaleer. 14 Lupwen a feila ekis, a küna Lefi nöün Alfäus, eman chon ioni takises, a mot lon an ofes. Jesus a üreni, “Kopwe tapweto müri.” Iwe, Lefi a ütä o tapwela mürin.
15 Mürin Jesus a eti eu mongö lon imwen Lefi. Chomong chon ioni takises me chon tipis ra eti Jesus me nöün kewe chon kaiö le mongö, pun a wor chomong mi tapwela mürin Jesus. 16 Iwe, ekoch Sensen Allük, ir Farisi, ra küna pwe Jesus me ekewe chon tipis me chon ioni takises ra mongöfengen. Iei mine ra aisini nöün kewe chon kaiö, “Pwota ätei a mongöfengen me ekei sokun aramas?” 17 Lupwen Jesus a rongorong ngeni ekei kapas a üreniir, “Esap lomot eman sousafei ngeni aramas mi pöchökül, nge a lomot ngeni chök chon samau. Ngang üsap feito pwe üpwe köri ekewe chon pwüng, pwe ekewe chon tipis.”
Kapas ais usun echikefel
2.18-22
(Mat 9.14-17; Luk 5.33-39)
18 Lon eu fansoun nöün Johannes Soupapatais kewe chon kaiö me ekewe Farisi ra echikefel. Iwe, ekoch aramas ra feito ren Jesus o aisini, “Pwota nöün Johannes kewe chon kaiö me nöün ekewe Farisi chon kaiö ra echikefel, nge noumw kewe chon kaiö resap echikefel?” 19 Jesus a pölüeniir, “Oua ekieki pwe ekewe chon kökkö ngeni eu kametipen apwüpwülü ra echikefel lupwen ewe mwän apwüpwülü söfö a nom rer? Resap fokun echikefel lon fansoun an nonom rer. 20 Nge epwe war ewe rän lupwen aramas repwe angei seniir ewe mwän apwüpwülü söfö fän pöchökül, seni ena rän repwapw echikefel.
21 Esap wor eman epwe teiätä ekam mangaku mi fö won echö üf mi mes, pun are epwe föri iei usun, ewe ekam mangaku mi fö epwe kamwei ewe üf mi mes, pwe ewe kam epwe wattela. 22 Esap pwal wor eman epwe alölöülong wain mi fö lon pör seni silin man mi mes, pun ewe wain mi fö epwe chök amökkü ewe pör, iwe, ewe wain epwe nitiu le pwül, nge ewe pör epwe mök. Pun wain mi fö sipwe chök alölöülong lon pör mi fö.”
Kapas ais usun ewe ränin sapat
2.23-28
(Mat 12.1-8; Luk 6.1-5)
23 Iwe, a fis pwe Jesus me nöün kewe chon kaiö ra fetal lon tanipin wiich lon ewe ränin sapat. Iwe, nöün chon kaiö ra popuetä fichi umwun uän wiich. Tut 23.25 24 Iwe, ekewe Farisi ra üreni Jesus, “Pwota noumw kewe chon kaiö ra föri mine esap pwüng lon allükün ach lamalam lon ewe ränin sapat?” 25 Jesus a pölüeniir, “Ousap mwo aleani mine Tafit me chienan kewe ra föri lupwen ra echik? 26 Lon fansoun ewe Souasor mi Lap Apiatar, Tafit a tolong lon imwen Kot o mongö ewe pilawa mi pin, esap wor eman a tongeni mongö, chilon chök ekewe souasor. Iwe, a pwal ngeni chienan kewe pwe repwe mongö.” 1.Sam 21.1-6; Lif 24.9 27 A pwal üreniir, “Ewe ränin sapat a fis fänäsengesin aramas, nge sap aramas fänäsengesin ewe ränin sapat. 28 Iei mine Nöün Aramas fen i Sounemenemen ewe ränin sapat.”

2:23: Tut 23.25

2:26: 1.Sam 21.1-6; Lif 24.9