16
Sáa¹³naa' cuu² tya' tsaru'¹u'
Joon cwáain¹ tya' 'e cuu² isaa'¹³ 'naa' tya' 'in tsaru'¹u' 'in jai'² lɨ́ɨ²i, cwojmaa²aa' jiin'¹³ la nigafuu²¹²uu 'in jai'² lɨ́ɨ²i néei¹ lɨ sii²¹ Galacia. Gafuu²¹²uu 'ido wa'a la coon²¹ jmɨɨ²¹² 'e 'láa² 'wii²¹² semóo¹ la jaain²¹ 'ná¹ saa'¹³xʉ jiin'¹³ la nigajna'²a. Joon coon'¹³ la joon jo 'ná¹ un'laa²¹i mi cwé¹na. Joon mi cwé¹na isɨɨ²¹na tsá², 'in gatyii'¹³naa', 'e tsacoon¹on 'e cuu² do fu Jerusalén. Joon icwo'³oo jí² tya' 'in tsá² do 'in tsacoon¹on cuu² do tya' 'in tsaru'¹u' néei¹ Jerusalén. Joon wana jméi¹ tyiia ní³ii jon, joon 'in tsá² do lí² tsalíin²in coon'¹³ jna.
'E 'ɨ¹‑tsi Poo² lɨ' tsáa¹a
'Yuu²na fu¹ ingɨ́³na fu lɨ sii²¹ Macedonia joon mi yuui'¹³ joon icwé¹na fu Corinto. Joon coon²¹ jo ngá¹mo wa' ijoon²¹oo coon'¹³ 'naa' coon²¹ sii'¹³xʉ, sɨ ijoon²¹oo coon'¹³ 'naa' la tøøi² jiin²¹ cwii'²¹ 'ee. Joon 'naa', ilí² uncoon'¹³naa' jna fu¹ 'yuu²na. Tsʉ jo 'iin²¹²na wa'a jiin'¹³ 'e jǿø³na 'naa' lɨ ngɨ́³na. Pe 'iin²¹²na jóon³oon coon'¹³ 'naa' coon²¹ sii'¹³xʉ wa'a cwoo¹i Ña'ñʉ'¹ʉ'. Pe ijóon³oo lo fu Efeso ca mi ngɨ́ɨi² jmɨɨ²¹² Pentecostés tsʉ xʉfiin'¹³ fúu¹mo 'in 'eei'¹ jna lo pe fee'¹gɨ to² sá² tyiia 'e lɨ́² lawa coon²¹ 'e ino².
10 Joon cwoo'¹³‑'oo' 'e tyʉ́²‑ʉ 'íi¹‑tsi Timoteo mi cwee¹i tsʉ jmoo¹‑o jon 'ido to² tya' Ña'ñʉ'¹ʉ' jiin'¹³ la jmóo³ jna. 11 Tsʉ 'wii'¹³ joon jo cwoo²oo' wa'a jiin'¹³ jaain²¹ jo tsáai¹‑tsi 'ii. Jajøø²¹²i jna 'wii'¹³ joon uncoon'¹³naa' 'ii fu¹ 'yúu¹i coon'¹³ 'e tyʉ́²‑ʉ. Joon lo‑o sɨjeen²na'a coon'¹³ 'in tsaru'¹u' catyaai² 'ii.
12 Joon cwáain¹ tya' 'in tsaru'¹u' Apolos do. 'Áa¹mo gamɨ́³ɨɨ tyaníi¹i wa'a itsajǿø¹i 'naa' coon'¹³ 'in tsaru'¹u' catyaai² pe jo mo gali'iin²¹²in nano. Joon joo²¹‑o mi jǿø²i.
'Aa²¹²‑o jin'² Poo²
13 Li'³ jmaa²aa' joon tá¹ taain²¹²‑'oo' coon'¹³ 'e jai'² lɨ́ɨ²naa'. Jo jmaa²aa' 'goo²oo', ngɨɨ²ɨɨ' la tɨ́ɨi² ngɨ¹ tsá² 'in uncoon'¹³ Dios 'ii. 14 Joon jilaa'²¹ 'e jmoo²oo', jmoo²oo' tsʉ 'wii'¹³i 'iin²¹²gɨɨ' 'áai¹ Dios coon'¹³ tsá².
15 Joon, tsaru'¹u', ñí² 'naa' 'e Estéfanas coon'¹³ 'in tsá¹ inʉʉ tya'a 'ii nifu jai'² galɨ́ɨ²i 'e júu³ tyʉ́² tya' 'e tiin'¹³ tsá² jee²¹² 'in néei¹ fu lɨ sii²¹ Acaya. Joon gacwo'²‑tsi gaunjíi²in 'in jai'² lɨ́ɨ²i Cristo catyaai². 16 Tsʉ 'wii'¹³ joon mɨ́³ɨɨ tyani²ii' wa'a ijmaa²aa' nʉ́ʉ¹³ʉʉ' tsá² la 'ii la joon jon jileei'²¹ 'in uncoon'¹³ joon 'in jmoo¹o to² tya' Dios. 17 Galijløø'³moo 'e cwolíin² Estéfanas, coon'¹³ Fortunato, coon'¹³ Acaico. 'In do gajmee¹i tyiia 'e jo lí² jméi¹ 'naa' tsʉ jo toon²¹²o'o coon'¹³ 'naa'. 18 Tsʉ 'in tsá² do gauntyʉ́²‑tsii la joon jon 'naa' gauntyʉʉ²¹‑'oo'. 'Ná¹‑a un'goo³o' tsá² la 'ii.
19 'Aa²¹²moo' fuu²¹²uu jin'² 'in jai'² lɨ́ɨ²i Cristo 'in néei¹ la caain²¹ lɨ sii²¹ Asia. La joon jon jin'² Aquila coon'¹³ Priscila coon'¹³ jileei'²¹ 'in jai'² lɨ́ɨ²i Cristo 'in uncaan²¹in inʉʉ tya'a 'e un'goo²¹o Dios. Jin'²in la 'oo'²¹ ru'¹u' coon'¹³ Ña'ñʉ'¹ʉ'. 20 Joon jileei'²¹ 'in jai'² lɨ́ɨ²i Cristo néei¹ lo jin'²in: “'Aa²¹²moo'.” Fee'¹³naa' 'e tyʉ́²‑ʉ la jaiin²¹ la jaan²¹naa' la 'oo'²¹ ruu'²¹naa'.
21 Jna‑a, 'in sii²¹ Poo², jmóo³oo 'e júu³ lo coon'¹³ cwóo³oo.
22 Cwoli'ee'¹mo Dios jileei'²¹ 'in jo 'iin²¹²in Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo. ¡'Ná¹ jee²¹² jna', Ña'ñʉ'¹ʉ'!
23 Cwouncwaai'³ Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo 'naa'. 24 Joon cwoliñí²ii' 'e 'iin²¹²na 'naa' 'wii'¹³i Cristo Jesús. Amén.