5
Cwoo¹ Tʉ́³ cwáain¹ 'in jai'² lɨ́ɨi² Jesucristo
Tsʉ joon 'ɨ́ɨ³ɨɨ júu³ tya' tsacøøi'¹³ jee²¹² 'naa' joon jna‑a jon jaain²¹ jee²¹² 'ii. Joon gamóo³‑oo mo gangóo¹ Cristo wúu¹ joon sɨcaan²¹na coon'¹³on 'e 'ii'¹³na'a 'e 'ya'²gɨ tya'a 'e tɨ́² li jnéi¹. 2-3 'ɨ́ɨ³ jna júu³ 'e 'áa¹naa' 'in tsá² do 'in jai'² lɨ́ɨi² Dios 'in líi²naa' tsacøøi'¹³ tya'a lawa 'in 'áai¹ joo'saa'²¹. 'Ii'¹³naa' to² 'yaai¹‑'oo' tsʉ la joon 'iin²¹²in Dios. 'Ii'¹³naa' to² do jon'on wa'a jnaa²aa' cuu² pe ce caain²¹‑'oo'. Jo tyʉʉ²ʉʉ' 'i to² 'ii²¹ 'in lɨ́ɨ¹i tsá² tyii' pe jmaa²aa' lawa coon²¹ li² tyʉ́² tyaníi¹i. Joon mi jnéi¹ 'in tyʉ'² to² nifu i'ii'¹³naa' coon²¹ corona 'ya'²gɨ 'e jo lifin'³ la lɨ corona lɨ́¹ mo'³.
La joon jileei'²¹ 'in xuui²¹²gɨ cwotyaa¹ yá² júu³ tya' tsacøøi'¹³. Joon 'ná¹ ungoo²oo' tsaruu'²¹naa' la jaain²¹ la jaan²¹naa' joon uncoon'¹³oo', tsʉ jin'² ni jí² tya' Dios:
'Nii'²¹‑tsi Dios coon'¹³ 'in jmoo¹o jloo'³ yaai,
pe uncoon'¹³o 'in 'wéi¹.
Cwói¹ yaanaa' 'e tyʉ'² Dios to² 'naa' tsʉ 'gøø'¹³mo 'áai¹ 'ii joon la joon mi tɨ́² jiin²¹ tya'a ijméei¹ 'naa' tsafeei'¹. Tyaa²aa' cwoo²¹o Dios jilaa'²¹ 'e ifee'¹naa' tsʉ 'ii‑o cu'²‑tsi 'wii²¹² tyii'.
Cwongɨ́²ɨɨ' coon'²¹ tún², li'² jmaa²aa' tsʉ 'in 'lɨɨi'³ 'naa'²¹i tsá² 'e 'iin²¹²in untyée¹mo. 'Iin²¹²in jmáa¹a 'e 'íin²mo‑tsi tsá² Jesucristo. Joon lawa 'yiia'tíi³ 'in ngɨ¹ to² 'oo¹o, la joon jon 'in 'lɨɨi'³ ngɨ¹ 'naa'²¹i 'in tsá² do. Tɨ́ɨ¹moo' coon'¹³on, taa'²¹ jmaa²aa' coon'¹³ jilaa'²¹ 'e jai'² lɨ́ɨ²naa'. Cwoliñí²ii' 'e jileei'²¹ 'in jai'² lɨ́ɨi² la caain²¹ juncwii²¹ nii²¹ wúu¹ la joon. 10 Pe mi lɨ cɨɨin²¹ 'e niganii²¹ wúu¹ coon²¹ sii'¹³ Dios 'ña'a ijmée¹i 'naa' 'múui². Ijmée¹i 'naa' 'e tá² taain²¹²‑'oo' joon icwo'² 'naa' pí². Joon seen²¹naa' tá² coon'¹³ 'e jai'² lɨ́ɨ²naa'. Joon Dios do cwo'¹ 'naa' jilaa'²¹ fo'feei'¹ joon 'ii do gatø'¹ø 'naa' coon'¹³ 'e gajmaa¹a Cristo tyii' 'e 'ii'¹³naa' 'e 'ya'²gɨ tya'a 'e jo tyéi¹. 11 Cwolí² tya'a jilaa'²¹ 'e 'ya'²gɨ joongɨ jilaa'²¹ 'ii'²¹ coon²¹ tøø²mo. Amén.
Júu³ lɨ tséi¹
12 'In tsaru'¹u' sii²¹ Silvano gatoon²¹² júu³ 'e jí² lo. Joon cwáain¹ tyiia 'ii jaain²¹ tsá² 'in tsáa¹‑tsi. Coon'¹³ 'e jí²xʉ lo gamɨ́³ɨɨ tyaní²ii' joon jmóo³oo 'naa' júu³ 'e faa'²¹ 'e jí²xʉ lo la jai'² xiiala 'iin²¹²in Dios tsá². Tá² téein²‑'oo' 'e júu³ lo.
13 'In tsá² catyaai² 'in jai'² lɨ́ɨi² Cristo 'in taain²¹² Babilonia lo, 'in gatyii'¹³in Dios jon, sɨɨ¹i 'aa²¹²moo'. La joon jon jin'² Marcos 'in lɨ́ɨi¹ lawa yʉʉn²¹ tyiia. 14 Fee'¹³naa' ruu'²¹naa' la jaain²¹ la jaan²¹naa' coon'¹³ coon²¹ 'e tyʉ́²‑ʉ.
Cwoseen²¹naa' tyʉ́² jileei'²¹ 'naa' 'in jai'² lɨ́ɨi² Cristo. Amén.