2
Joon tsʉ 'wii'¹³ joon ga'ɨ¹‑tsii jo góo¹gɨɨ 'e lɨ́ɨ¹na fa'í³ tsʉ 'ná¹‑a jíi³na 'naa' joon sɨ cwo'³oo 'naa' fa'í³. ¿Xiiala ilí² jmáa³aa jløø'³na coon'¹³ 'in do 'in jmáa³aa jmaa¹a fa'í³ 'ido? Coon'¹³ la joon jo lí² jmáa³aa jløø'³na coon'¹³ 'naa'. Tsʉ 'wii'¹³ joon gajíi³na 'naa' coon'¹³ 'e jí² do 'e gasɨ́ɨ³na 'naa' tsʉ jo 'iin²¹²na góo³oo wa'a jmáa³aa fa'í³ coon'¹³ 'in 'ná¹ unjløø'³na coon'¹³. Tsʉ lɨ́ɨ²na wa'a ijløø'³na la joon jon 'naa' ijmaa²aa' jløø'³naa'. Joon mo gajmáa³aa 'e jí² do joon ga'óo³‑oo fa'í³, xuui²¹²‑tsii gatoo'²¹o jmɨɨ²¹ uní³ii tsʉ jo 'iin²¹²na jmáa³aa 'e 'óo²oo' fa'í³ coon'¹³ 'e jí² do. Gali'iin²¹²na 'e lí² ñí²ii' xiiati 'áai¹ 'e 'iin²¹²na 'naa'.
Jmaa²aa' feei'¹‑'oo' 'wii²¹² tya' 'in ga'láa¹ do
Joon jon'on jiin'¹³ jna 'in ga'aa¹a fa'í³ 'wii'¹³ 'e gajmaa¹a 'in tsá² do pe joon ga'aa²xʉʉ' fa'í³ jon. Gafuu²¹²uu 'naa': “Ga'aa²xʉʉ' fa'í³” tsʉ jo 'iin²¹²na lifee'¹gɨ tsaa² tya' 'ido. Joon 'e wúu¹ ganí² 'in tsá² do to² tyʉʉ'²¹naa' la jee²¹² fúu¹moo', líin²mo 'e wúu¹ do. Joon nano 'ná¹ jmaa²aa' feei'¹‑'oo' 'wii²¹² tya'a, joon 'ná¹ cwo²oo' fo'feei¹ tya'a 'e coon'¹³ la joon jo lí² xuui²¹²gɨ‑tsi. Tsʉ 'wii'¹³ joon mɨ́³ɨɨ tyaní²ii' 'iin²¹²moo' 'ido tún¹ jiin'¹³ la nigali'iin²¹²moo'. Joon mo gajmáa³aa 'e jí² do, gajmáa³‑oo yʉto² ijøø³na wa'a 'iin²¹²naa' jmaa²aa' jiin'¹³ la fuu²¹²uu 'naa'. 10 Joon wana jmaa²aa' feei'¹‑'oo' coon'¹³ doñi'iin tsá², jna‑a jon feei'¹mo‑tsii tya'a. Jmóo³oo feei'¹‑tsii tya'a, wa'a la jai'² niga'láa¹a tyiia. Jmóo³oo la joon 'wii²¹² tyii' tyani Cristo. 11 Jmóo³oo la joon 'e jo lí² tsa'i² Satanás jee²¹² jna' tsʉ ñé³o' xiiala jmoo¹o 'ido.
Mo taan¹in Poo² fu Troas
12 Joon mo gacwéi¹na 'e fuu²¹ Troas 'e cwó³oo 'e júu³ tyʉ́² tya' Cristo tya' 'in néei¹ do lawa'a ganá¹ Dios coon²¹ fu¹ fee'¹ tyiia 'e icwó³oo 'e júu³ tya' Ña'ñʉ'¹ʉ'. 13 Pe jo gatsee'²¹na 'in tsaru'¹u' Tito 'e fuu²¹ do, joon gajmaa¹a cu'²u‑tsii tsʉ jo gatsee'²¹na. Tsʉ 'wii'¹³ joon ga'ɨ́ɨ³ɨɨ júu³ 'in tsá² do joon gangóo³oon fu lɨ sii²¹ Macedonia.
Lɨ'²o' 'wii'¹³i Cristo
14 Cwóo¹³o' 'maai'¹³ Dios tsʉ coon'¹³ 'ii'²¹ tya'a ilii'¹i' 'in 'lɨɨi'³ do 'wii'¹³ Cristo Jesús. Joon la nii'¹³ coon²¹ jmá² jmafuu²¹ la caain²¹, la joon gajmaa¹a Dios 'wii'¹³ jna'a, ganii'¹³ 'e júu³ tyʉ́² tya'a la caain²¹ lɨ lí² nuu¹ tsá². 15 Tsʉ, jna'o', lɨ́ɨ¹na' lawa coon²¹ 'e lɨ́ɨ¹na' jmafuu²¹ 'e cwo'¹o Cristo Dios. Joon 'e jmafuu²¹ do nii'¹³ la 'o'² 'in tiin'¹³in tiin'¹³ la 'in jo tiin'¹³in. 16 Joon tya' 'in jo tiin'¹³ 'e jmafuu²¹ do lɨ́² lawa coon²¹ jmá² jmaxʉʉ² 'e jngoo'² tya' tsá². Nuu¹o pe jo nʉʉ'¹³ʉ. Pe tya' 'in tsá² 'in tiin'¹³ 'e jmá² do lɨ lawa coon²¹ jmafuu²¹ 'e cwo'¹ fu juncwii²¹ tya' tsá². Joon jiin'¹³ jna'oo'o lí² jmá¹ jilaa'²¹ 'elo tsʉ jo lɨ́ɨ¹na'a la lɨɨ¹i 'in catyaai²¹ 'in cwo¹ júu³ tya' Dios wa'a lí² jna'¹a cuu². 17 Lɨ' cɨɨ'¹³ɨ jmoo²¹o'o, tsʉ faa'¹³a'a 'e cwáain¹ tya' Cristo tyani Dios coon'²¹ cee tún²‑un lawa tsá² 'in gasii²¹in Dios.