3
Xiiala ilí² mi jó¹ Ña'ñʉ¹ʉ' tún¹
1-2 Tsaru'¹u' 'in 'iin²¹²na, tɨ́² tún² 'e jí² lo 'e sɨ́ɨ³na tyi'naa'. Coon'¹³ jɨ tún² jí² do gali'iin²¹²na tyáa³‑'oo' 'e 'ɨ¹du'‑'oo' coon'²¹ tún² jilaa'²¹ júu³ gacwoo¹o 'in gafaa'²¹a júu³ tya' Dios la mo jéei¹ coon'¹³ jilaa'²¹ júu³ tyii'i. Joon 'in Ña'ñʉ'¹ʉ' 'in jmáa¹a tiin'¹³ tsá² gasii¹in jna'a tsacwoo²¹oo'o júu³ tyʉ́² tya'a.
Cwoliñí²ii' nifu 'e mo tɨ́² lɨ tyéi¹ juncwii²¹ iliseein²¹ tsá² 'in ungɨɨ¹i jilaa'²¹ 'e cwaai'³ joon ngɨ¹ to² jmoo¹o jiin'¹³ la 'iin²¹²in. Iunngɨɨ¹ɨ 'naa': “¿'Ee lɨ'ɨ jo mo cwéi¹ Cristo la lɨ 'e gajin'²in? Tsʉ ca la mo júun¹in tsacøøi'¹³ tyi' lɨɨ²gɨ ca la mo la lɨ́² la mo garóon¹ juncwii²¹.” 'In tsá² do jo 'iin²¹²in coon²¹ cwáain¹ 'e gajmaa¹a Dios 'e juncwii²¹ lo coon'¹³ júu³ tya'a. La joon jon to² tyʉ'² Dios ga'yee'²¹ cwoo'¹³ tyʉʉn²¹ jee²¹² jmɨɨ²¹ 'e roon¹on tún² tsa'² jmɨɨ²¹. Joon 'e juncwii²¹ sá² yiia'¹³ joon ga'íin²mo Dios coon'¹³ jmɨɨ²¹ 'e gajlɨ́¹. Joon gajin'²o Dios 'e la no jo ityéi¹ ce ijún² coon'¹³ jɨ́² ijó¹. Mi tɨ́² jmɨɨ²¹² i'íin² juncwii²¹ 'e jɨ́² do icaa¹i 'in tsá² jo tsaa'¹‑tsi Dios.
Pe, tsaru'¹u', jo cwo'íin²‑'oo' 'e coon²¹ jmɨɨ²¹² lɨ la lɨ coon²¹ mil jiin²¹ tya' Ña'ñʉ'¹ʉ', la joon jon coon²¹ mil jiin²¹ lɨ la lɨ coon²¹ jmɨɨ²¹². Jo li'ɨɨi²¹² Ña'ñʉ'¹ʉ' iuntsiin²¹ júu³ tya'a la 'ɨ¹‑tsi 'inlɨ́ɨi¹³. Jo mo jó² tsʉ 'wii'¹³ feei'¹‑tsi Dios tyi'. Jo 'iin²¹²in Ña'ñʉ'¹ʉ' 'e i'íin² jiin'¹³ jaain²¹ pe 'iin²¹²in 'e ijaa'²¹a‑tsi jilee'²¹mo.
10 La jó¹ jaain²¹ 'uun²¹ mo 'woo¹, la joon ijó¹ jmɨɨ²¹² tya' Ña'ñʉ'¹ʉ'. Joon coon'¹³ coon²¹ i'iin² tá² lɨ¹ idyuu²mo la tøøi² juncwii²¹. Joon coon'¹³ coon²¹ 'e tyíi² 'áai¹ ilí² jmɨɨ²¹ jilaa'²¹. Ijún¹ juncwii²¹ coon'¹³ jilaa'²¹ 'e gajmaa¹a tsá².
11 Ñí²‑i 'naa' xiiala ityéi¹ jilaa'²¹ 'e sá² 'wii'¹³ joon cwoo'¹³‑'oo' cwoseen²¹naa' tyʉ́²‑ʉ tyani tsá² joongɨ tyani Dios. 12 Sɨjaan²aan' 'e jmɨɨ²¹² do jløø'³moo'. Jmaa²aa' 'e lí² jó¹ jmɨɨ²¹² do la jmoono. Joon xʉfiin'¹³ idyuu²¹mo juncwii²¹ coon'¹³ jɨ́² do joon jilaa'²¹ ilí² jmɨɨ²¹ coon'¹³ 'e tyíi² 'áai¹, 13 jna'o' sɨjáan²o' coon²¹ juncwii²¹ 'múui² coon'¹³ coon²¹ po'³ juncwii²¹ lɨ sá² jmai'² 'e tyʉ́²‑ʉ jiin'¹³ la ga'ɨ́ɨ² Dios júu³.
14 'Wii'¹³ sɨjaan²aan' jilaa'²¹ 'elo fuu²¹²uu 'naa', 'in 'iin²¹²na: Cwoo'¹³‑'oo' 'e seen²¹naa' tyʉ́²‑ʉ mi jiin'¹in Dios 'naa' 'e jo sá² jiin'¹³ coon²¹ tsaa² cwo'¹o Dios 'naa' joon 'yaai¹‑tsi 'wii²¹² tyii'. 15 Joon cwotii'¹³‑'oo' wa jogɨ mo ijó¹ 'wii'¹³ cwo²gɨ ilí² tiin'¹³gɨ tsá². Jiin'¹³ la gajin'² jí² gasii¹in tsaru'¹u' Poo² 'in 'iin²¹²na'. Tsʉ Dios gacwoo¹o 'e jmɨɨ¹‑tsi 'áai¹. 16 Coon'¹³ jilaa'²¹ jí² tya'a faa'²¹a 'e cwáain¹ lo fiin'¹³ wúui¹ 'áai¹ 'øøi'²¹‑tsi tsá². Joon 'in jo mo gauntsáa¹ jí² caan²¹mo coon'¹³ 'in tói¹‑tsi 'e jai'² lɨ́ɨi² sɨ́ɨi² 'e faa'²¹a jí² tya' Poo² do la sɨsɨ́ɨi² 'e 'øøi'²¹‑tsi tsá² jí² tya' Dios 'e catyiia². Joon coon'¹³ la joon 'íin²mo 'ña'a.
17 'Wii'¹³ joon, tsaru'¹u' 'in 'iin²¹²na, ñíi² 'naa' jéei¹gɨ jilaa'²¹ 'elo joon un'øø'¹³naa' yaanaa' 'e jo coon'²¹ 'in tsá² gó² do 'naa' tóo² coon'¹³ júu³ tajuu²¹ tya'a joon jo xuu'²¹naa' 'e jai'² lɨ́ɨ²naa'. 18 Pe cwolicwii¹gɨɨ' Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo 'in gajmaa¹a tiin'¹³naa'. Joon cwoli'øøi'²¹gɨ‑'oo' fo'feei'¹ tya'a. Cwolí² jilaa'²¹ 'e 'ya'²gɨ tya'a ca nano la joon jon coon²¹ tøø²mo. Amén.