3
Faa'¹³aa' júu³ tyʉ́² 'wii²¹² tyii'i
Coon²¹gɨ júu³ fuu²¹² 'naa', tsaru'¹u', faa'¹³aa' júu³ tyʉ́² 'wii²¹² tyii'i 'e la jmoono ityíi¹a júu³ tya' Ña'ñʉ'¹ʉ' la caain²¹. Joon i'ii'²¹mo tsá² 'e júu³ do 'yaai¹‑tsi la galɨ́² jee²¹² 'naa'. Faa'¹³aa' jon júu³ tyʉ́² 'e cwoláa²mo Dios jna'a jee²¹² tsá² 'lɨɨi'³ joongɨ soo²¹‑tsi tsʉ jo jileei'²¹ tsá² tsáai¹‑tsi Jesús. Pe untiin'¹³mo Ña'ñʉ'¹ʉ' júu³ tya'a. Joon 'ii icwo'¹o 'naa' pí² joon un'øø'¹³mo 'naa' jilaa'²¹ 'e gó². Joon tsáa¹mo‑tsii'i 'e Ña'ñʉ'¹ʉ' iuncoon'¹³on 'naa' 'a jmoo²oo' joongɨ ijmaa²aa' jilaa'²¹ to² 'e tyʉʉ'¹³ʉ'ʉ 'naa'. Cwouncoon'¹³on Ña'ñʉ'¹ʉ' 'naa' 'e 'øø'²¹mogɨ‑'oo' xiiala 'iin²¹²in Dios Jmii²¹ 'naa' joongɨ xiiala gajmaa¹a Cristo taa'²¹a 'wii²¹² tyii'.
'Ná¹ jmaa¹a tsá² to²
Tsaru'¹u', tyʉʉ'¹³ʉ'ʉ 'naa' to² coon'¹³ 'e sii²¹ Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo coon'²¹ jmaa¹aa' yaanaa' jileei'²¹ tsaru'¹u' 'in jo 'iin²¹²in jmá¹ to² joongɨ 'in jo jmoo¹o nʉʉ'¹³ júu³ 'e nigacwoo²¹o'o. Tsʉ niñí³ 'naa' xiiala cwooi¹ taain²¹² tsá² 'e jmáa¹a la jmó² jna'a. Jo saan²¹na'a jee²¹² 'naa' wa'a jo jmoo²¹o'o to². Jo gatyee²e'e 'uunñi² tya' jiin'¹³ jaain²¹ wa'a jo gatyii²¹i'i 'laa'¹³. Tsʉ jmoo²¹o'o to² 'woo¹ jmɨɨ¹ la coon'²¹ jiin'¹³ jaain²¹ jo 'iin cwotyapai'¹ jee²¹² 'naa'. Fiin'¹³ 'oo²o'o 'ii'²¹ 'e mɨɨ²¹ɨ'ɨ 'naa' jo gamɨɨ²¹ɨ'ɨ 'naa'. Gajmoo²¹o'o to² 'e 'ee'¹³e'e 'naa' xiiala 'ná¹ jmaa²aa'. 10 Tsʉ mo gatoon²¹²o'on jee²¹² 'naa' joon gacwoo²¹o'o 'e 'ii'²¹ lo: “Jileei'²¹ 'in jo 'iin²¹²in jmaa¹a to² joon jo dø'¹ø.” 11 Tsʉ nee²e'e júu³ 'e 'inlɨ́ɨi¹³ jee²¹² 'naa' seein²¹ jo 'ee to² jmoo¹o. Jøø²mo taain²¹² ngɨɨ¹ɨ to² jmoo¹o 'atsaa²¹. 12 Tya' tsá² 'in lɨ́ɨ¹i la joon tyʉʉ'¹³ʉ'ʉ to² tyaa²¹a'a cwoo²¹ coon'¹³ 'ii'²¹ tya' Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo 'e cwojmaa¹o to² joon dø'¹ø jilaa'²¹ 'e jnaa'²¹a.
13 Tsaru'¹u', jo cwo'woo'²oo' 'e jmaa²aa' 'e tyʉ́². 14 Wana 'iin 'in jo jmoo¹o nʉʉ'¹³ jilaa'²¹ 'e faa'¹³a'a coon'¹³ 'e jí² lo cón²duu' cwáain¹ 'iin 'i joon jo 'ee cwoliseen²¹naa' coon'¹³on la coon'²¹ 'e 'aa¹a fa'ɨɨ'²¹. 15 Joon jo cwoli'ee'¹naa' pe cwoo²oo' cwáain¹ lawa jaain²¹ ruu'²¹moo'.
Júu³ tyʉ́² lɨ gatséi¹
16 Joon 'in Ña'ñʉ'¹ʉ' 'ña'a, 'in jmoo¹o 'e seein²¹ tsá² 'e tyʉ́², cwocwo'¹o 'naa' 'e sɨ'ɨ́ɨ¹³‑'oo' 'e tyʉ́²‑ʉ coon²¹ tøø²mo la joon jon coon'¹³ jilaa'²¹ itsangɨ́ɨ²naa'. Joon cwotaan¹in Ña'ñʉ'¹ʉ' jee²¹² 'naa'.
17 Jna‑a, Poo² jmóo³oo 'e júu³ lo coon'¹³ cwóo³oo. Fo'³oo 'aa²¹²moo'. La joon tɨ́ɨ²na jmóo³oo jilaa'²¹ jí² 'e jmóo³oo. 18 Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo cwouncwaa'³mo 'naa' jileei'²¹ 'naa'. Amén.