'E la gajmaa¹a tsá² tya' Jesús
1
Dios icwó² Espíritu Tyʉ́² tya'a
1-2 Coon'¹³ jí³ tyiia la mo 'láa² 'wii²¹² nifu, tsá² tyúi¹ Teofilo, gajmaa'¹³aa 'nʉ júu² ce jilaa'²¹ 'e ga'láa² Jesús 'wii²¹² jmáa¹a joongɨ 'e ga'e'²e tsá² ca gangaa'¹²i ñʉ'fú². La jo mo 'yaa¹i Jesús ñʉ'fú² gauncoon'¹³ Espíritu Tyʉ́² tya' Dios 'ii 'e icwo'¹o tsá² tya'a, 'in gatyii'¹³in, to² 'e 'ná¹ jmaa¹a. Mo gangɨ́ɨi² gajúin¹ Jesús do gajné¹mo 'e jiin'¹o jee²¹² tsá² tya'a. La jee²¹² tunlo¹ jmɨɨ²¹² do jnée²mo jee²¹² tsá² tya'a. Joon gajmaa¹a 'láai² nii² to² 'e 'ee¹ 'e nigalija'²mo 'e seen²¹mogɨ, 'e jo lí² jin'² tsá² 'e jo nijo'¹. Joongɨ gajin'²o xiiala mi tyʉ'² Dios to² tsá².
La jee²¹² ngɨ¹gɨ Jesús coon'¹³ tsá² tya'a ga'ɨ́ɨ² júu³ 'e jo mo 'woo²¹duu' Jerusalén lo ca gatséin¹ júu³ ga'ɨ́ɨ² Dios Jmii²¹.
―'E ja'²mo ―jin'² Jesús sɨɨ'²¹ɨ tsá² tya'a do―, Wó³‑o gasaai¹ tsá² jmɨɨ²¹ jiin'¹³ coon'¹³ jmɨɨ²¹ pe cɨɨin²¹gɨxʉ icwoo'¹²i Dios 'naa' 'in Espíritu Tyʉ́² tya'a iuncoon'¹³ 'naa'.
Ngaai'¹² Jesús fu ñʉ'fú²
Cafu mo gaicaain²¹ Jesús coon'¹³ tsá² tya'a gaunngɨɨ¹ɨ tsá² tya'a 'ii:
―Ña'ñʉ'¹ʉ', ¿tɨ gatɨ́² 'ii'²¹ 'e laa²¹²mo'o tsá² Israel joon la joon lí²‑i tyʉ'¹ʉ to² yaai?
Joon gañii¹i Jesús:
―Jo tɨ́ɨi² 'naa' liñí³ii' lɨɨ²¹² tsei'² 'e ilí² jilaa'²¹ 'elo. Jiin'¹³ 'ña'a Ña'ñʉ'¹ʉ' Dios Jmii²¹ tɨ́ɨi² liñii¹i lɨɨ²¹² 'e ijmáa¹a 'elo. Pe ijoo²¹‑o 'in Espíritu Tyʉ́² tya' Dios joon 'ii ingɨ́¹ coon'¹³ 'naa'. Joon 'ii'²¹ tya' 'ii cwolíin²naa' Jerusalén, joongɨ la caain²¹ lɨ san'² Judea, joongɨ lɨ sii²¹ Samaria coon'¹³ la caain²¹ lɨ wíin²gɨ ni cwoo'¹³ juncwii²¹. Icwolíin²naa' cwojmaa²aa' júu³ 'iin jna.
Mo ngayuui'¹³ gajin'² 'elo, la 'ɨɨ²¹² jǿø²mogɨ 'ido 'ii, joon gasaa¹mo Jesús. Ngaa'¹²i fu yʉ'. Joon gajó² coon²¹ jníi¹ gacɨɨ'¹²i Jesús. Joon jo jnéei²gɨ. 10 Téen²mogɨ 'ido jǿø²ø fu ñʉ'fú² la 'ɨɨ²¹² ngaa'¹²i Jesús. Joon gajnéi¹ co' lɨ téein² 'ido gái¹ tsañʉʉ'¹ taa²¹ sɨɨn'¹³ɨn. 11 Joon gajin'²in sɨɨ'²¹ɨ 'ido:
―Tsañʉʉ'¹ seein²¹ Galilea jo 'ee to² 'íi³in‑gɨ téen²naa' lo jǿø²øø' fu yʉ' juncwii²¹. 'In Jesús no, 'in cwo'ɨ́ɨ¹ jee²¹² 'naa' ngaa'¹²i fu yʉ' do coon²¹ røø²¹ 'ii la mo ngaa'¹²i do, la joon jon ijó¹ tún¹.
Tyii'¹³in Matías 'a 'ii'²¹in cwáain¹ tya' Judas
12 Joon ngalíin²mo 'a moo'²¹ sii²¹ Olivos do. Joon ngaliin¹ tún¹ Jerusalén 'e ná¹ coon²¹ sii'¹³xʉ jiin'¹³ la to² gatyʉ'² ley tya' Moisés 'e sá² ngɨ¹ tsá² mo jmɨɨ²¹² 'ii'²¹ 'woo'²¹ tsá². 13 Mo tyaliin¹in 'e fuu²¹ do gasóo²o coon²¹ 'nʉ́¹ lɨ tɨ́² tún² fúi¹. 'In gatyaliin¹in do sii²¹ Tʉ́³ coon'¹³ Jacobo coon'¹³ Wó³ coon'¹³ Dɨ́ɨ³ coon'¹³ Tomóo¹³ coon'¹³ Bartolomé coon'¹³ Untøø² coon'¹³ Jacobo, jóon¹ Alfeo, coon'¹³ Simóoi¹³, jaain²¹ tsá² tya' coon²¹ poo²¹² sii²¹ cananistas. Joon coon'¹³ Judas ruu'²¹i Jacobo, 14 Jilee'²¹mo 'in lɨ caain²¹ coon'¹³ ruu'²¹i Jesús coon'¹³ María sáa³ Jesús coon'¹³ 'in tsamɨ́² catyaai² do. Lɨcaain²¹ fee'²¹i Dios.
15 Jiin'¹³ jee²¹² joon galicaain²¹ tsá² jiin'¹³ coon²¹ cíein¹³ tsi dyáai² 'in jai'² lɨ́ɨi². Joon gajmaa¹a Tʉ́³ siin'¹³in jee²¹² tsaruu'²¹i, joon gajin'²in sɨɨ'²¹ɨ 'in tsá² catyaai² do:
16 ―Tsaru'¹u', 'ná¹‑a tsín¹ jiin'¹³ la gataan¹an 'lɨɨ²¹² yʉʉ'¹³ David ni jí² tya' Dios coon'¹³ 'ii'²¹ tya' Espíritu Tyʉ́² tya' Dios. David do gafaa'²¹o xiiala 'e itsangɨ́ɨi² Judas. 'Ii‑o jee²¹² 'in gasaain'¹² Jesús. 17 Judas jaain²¹² jee²¹² jna'a, joon tɨ́ɨ²mo jmáa¹a to² coon'¹³ jna'a. 18 Pe joon ngoo²¹‑o Judas ngala¹ coon²¹ si'² 'wó² coon'¹³ 'e cuu² gajna'¹an coon'¹³ 'e gó² gajmaa¹a do. Tsifu joon gacɨɨ'¹²i lɨ' sɨjɨɨi². Joon ga'gɨɨ²¹ɨ tu'²u. Joon ga'woo²¹o jilaa'²¹ 'un'mɨɨ²ɨ. 19 Joon mo galiñi¹ 'in seein²¹ Jerusalén do joon gaunsii²¹ 'e 'wó² do Acéldama, 'øøi'²¹‑tsi tsá² sii²¹ Coon²¹ Sii'¹³ Tyiia²¹ 'in 'O² Jmɨ¹. 20 Tsʉ 'wii'¹³ ni Salmos jin'² la no:
Cwosii'²¹i 'nʉ́ʉ¹ʉ sɨtuu¹mo.
Jo 'in seein²¹gɨ 'in cwaa²¹gɨ.
Joongɨ jin'²in:
Cwocwoo²oo' 'in xee'²¹mo 'in jmá¹ to² jmoo¹o 'ido.
21 ’'Wii'¹³ joon tsajmoo²¹o' 'elo ―jin'² Tʉ́³―. Jee²¹² jna' jeei¹ 'inlɨ́ɨi¹³ tsá² 'in ningɨ¹ coon'¹³ jna' la tøøi² nigangɨɨ²¹ɨ' coon'¹³ Jesús. 22 Ca la mo gasaa¹i Wó³ Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesús jmɨɨ²¹ joon ca gangaa'¹²i ñʉ'fú². Tyii'¹³mo' jon jaain²¹ jee²¹² 'ii wa'a 'in licaain²¹ coon'¹³ jna'a 'e ijmáa¹a júu³ 'e nijiin'¹in Jesús ―gajin'² Tʉ́³.
23 Joon ga'wooi²¹ gái¹ tsá² jee²¹² 'ii. Jaain²¹ 'in sii²¹ Sé³, 'in sii²¹o jon Barsabás, sii²¹o jon Justo. 'In jain²¹gɨ do sii²¹ Matías. 24-25 La 'ɨɨ²¹² fee'²¹i Dios jin'²in:
―Ña'ñʉ'¹ʉ', 'nʉ‑ʉ jøø²'ø jilaa'²¹ alma tya' tsá². 'Ee'¹³du' jna'a 'naai²¹² 'in jee²¹² gái¹ lo nityi¹u'u 'in jmá¹ to² tsá² tya' Jesús cwáain¹ tya' Judas. Gajaan¹an Judas do 'e to² jmoo¹o 'wii'¹³ tsaa² tya'o. Joon ngoo²¹‑o lɨ 'iin²¹²mo.
26 Joon gacoo¹o jee²¹² 'ii. Joon gatɨ́ɨ²mo Tíi¹³. Tsifu joon ga'í² Tíi¹³ do cwáain¹ tya' Judas jee²¹² 'in dyajaain²¹ tsá² tya' Jesús.