26
Poo² faa'²¹a 'wii²¹² tya'a tyani rǿøi¹³ Agripa
Joon gajin'² Agripa gasɨɨ'²¹ɨ Poo²:
―Lí²‑i foo'²'o cwáain¹ tyi'i 'wo'o.
Joon Poo² do gajmaa¹a li² coon'¹³ cwoo²¹o. Joon gafaa'²¹a la lo:
―Lɨ́ɨ¹ jløø'³na 'e lí²‑i fo'³oo tyani'i rǿøi¹³ Agripa 'e un'øø'²¹na 'ñii'a tya' jileei'²¹ tsá² Israel 'in nigafaa'²¹ 'laa'²¹ tyiia. Tsʉ ñí³o'o la jilaa'²¹ tɨɨ² 'e si'² tya' tsá² Israel. Joon ñí³o'o jilaa'²¹ cwáain¹ 'e sɨ́ɨ¹³ɨ'. 'Wii'¹³ joon mɨ́³ɨɨ 'e núu³du'u coon'²¹ tún².
Tyaa¹a Poo² júu³ xiiala gangɨɨ¹ɨ la nʉ'gɨ gajoo'²¹‑tsi
’Jilee'²¹mo tsá² Israel ñi¹o xiiala mo gataan²¹²na jee²¹² 'ii fu góo³oo coon'¹³ Jerusalén ca la mo xuu²¹²na. Ñi¹o joon lí²‑i faa'²¹o wa' 'iin²¹²in 'e lɨ́ɨ¹na fariseo ca la mo sɨmɨɨ'²¹moo. Joon 'in tsá² 'in lɨ́ɨ¹i fariseo do cwo'¹ogɨ‑tsi jmoo¹gɨ jilaa'²¹ tɨɨ² 'e si'² tyii'i la jee²¹² jile'¹i'i. Pe nano cwo'¹ 'ido jna tsaa² 'wii'¹³ tsáai¹‑tsii 'e Dios jmáa¹a jiin'¹ 'lɨɨ²¹² la lɨ 'e nigajin'² 'lɨɨ²¹² tsacøøi'¹³ tyii'i. Fiin'¹³ jilee'²¹mo tsá² Israel sɨjan¹o mi tsín¹ 'e 'ii'²¹ do 'e júu³ niga'ɨ́ɨ² Dios. La jɨ dyatún¹ poo²¹² tsá² goo²¹o'o la jmɨɨ²¹² tiin'¹³ la 'woo¹ sɨjan¹o. Pe 'wii'¹³ sɨjaan²aan 'e joon, rǿøi¹³ Agripa, cwo'¹ 'ido jna tsaa² nano. 'Áai¹ wúui¹ 'e jo'¹ lɨ́ɨ³u 'e jmoo¹o Dios 'e jiin'¹ tsá² tún¹, ¿ja jo'¹?
Tyaa¹a Poo² júu³ xiiala mo gangɨɨ¹ gajmee'²¹i tsá² 'in jo'¹ lɨ́ɨi² Jesús
’'Ñii'a la mo jee¹ ga'ɨ¹‑tsii ijmee'¹³na tsá² 'in nigajo'¹ lɨ́ɨi² Jesús tsá² Nazaret. 10 La joon gajmáa³aa fu Jerusalén. Joon coon'¹³ to² 'e tyʉ'² 'in tyʉ'² to² tya' untsá² gataa'²¹na 'nʉñí³ fúui¹ lɨɨlɨ¹ 'in nigajai'² lɨ́ɨi². Joon mo gajngaai'¹² tsá² 'ii røø²¹ sɨɨ'¹³ɨ'ɨ. 11 Lɨ́ɨ¹ 'láai² fu ga'e'¹ee tsá² wúu¹ mo jo garǿø¹i jilaa'²¹ 'e jo'¹ lɨ́ɨi². Jilaa'²¹ 'elo gajmáa³aa la caain²¹ cwo'¹ sinagogas. Lɨ́ɨ¹ gauntyíi²na 'ido cagɨ ganga'ǿø³na fu lɨ wíiin².
Tyaa¹a Poo² júu³ tún¹ xiiala mo gajo'¹‑tsi
12 ’Coon'¹³ cwáain¹ la joon ngóo³oo fuu²¹ sii²¹ Damasco. Ngóo³oo tyaan²aan coon²¹ jí² 'e cwo'¹o 'in tyʉ'² to² tya' untsá². Coon'¹³ jí² do‑o isaan'¹³moo tsá² jo'¹ lɨ́ɨi². 13 Pe la joon galɨ́² tyiia tya'i fu¹ lɨ lɨ ningóo³oon do. Mo gatɨ́² tyiiañi'¹ gamóo³oon coon lawa 'yíia² ñi'¹ 'e gajná² joo'²¹ jó¹ fu lɨ' yʉ'. Pe 'e 'gøø'¹²gɨ lagɨ 'yíia² ñi'¹. Gajná² cu' lɨ' lɨ siin'¹³na coon'¹³ 'in ngalii²¹i'i coon'¹³ do. 14 Joon jilee'²¹oo'o gacɨɨ'²¹na'a ni 'wó². Joon ganúu³uun coon²¹ júu³ 'e gasɨɨ'²¹ jna coon'¹³ jmíi¹ hebreo: “Saulo, ¿'ee lɨ' 'øø¹u jna? Tsʉ 'wo'o jmaai'¹³ 'wo'o la mo jmoo¹o joo'²¹ jɨɨ¹ mo 'øø¹ø mo 'yá² fii²¹²i sɨɨ² sʉʉn'²¹ tya'a.” 15 Joon gafo'¹oo: “¿'Iin 'nʉ no, Señor?” Joon gasɨɨ'²¹ɨ Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesús jna: “Jna‑a Jesús, jna 'in 'øø¹u no. 16 Pe ráan²un no. Jmaa²'a siin'¹²u'un tsʉ nigajné¹na tyani'i 'e jmaa²'a jilaa'²¹ to² tyʉ'³ʉʉ. Joongɨ ifoo'²'o jilaa'²¹ 'e nigañii²'i coon'¹³ jilaa'²¹ imoo²o'o 'wii²¹² tyiia mi lɨ cɨɨin²¹gɨ. 17 Iun'øø'²¹na 'nʉ tyani tsá² Israel coon'¹³ jileei'²¹ tsá² 'in néei¹ lɨ wíin². Joon jee²¹² 'in tsá² néei¹ wíin² do sɨ́ɨ³na 'nʉ nano icwoo³'o. 18 Cwooi'³du' jee²¹² 'in tsá² do tsʉ nano ngɨɨ¹ɨ lawa tsá² tiuu²mo. Joon ino'³'o unníi¹i. Sɨ́ɨi³duu 'nʉ 'e cwosɨ́ɨi²du'u jilaa'²¹ 'e gó² 'ɨ¹‑tsi ca 'e tyʉ́². Joon iláa²mo'o 'ido ja'cwoo²¹ 'in 'lɨɨi'³ joon tsataa²mo ja'cwoo²¹ Dios. Joongɨ ilija'²mo líin² jna. Joon coon'¹³ 'e la joon lí²‑i 'iin²moo tsaa² tya'a. Joon 'ii'²¹mo coon²¹ 'áan³ tya'a 'e 'oo¹o Dios tya' jileei'²¹ 'in nigauntyú¹i.”
Tyaa¹a Poo² júu³ xiiala gacwoo¹o júu³ tyʉ́²
19 ’La joon, rǿøi¹³ Agripa, galinʉʉ'¹³oo jilaa'²¹ júu³ 'e gasɨɨ'²¹ Jesús jna fu yʉ' ñʉ'fú² do. 20 Ga'láa² 'wii²¹² cwóo³oo júu³ tyʉ́² nifu 'in néei¹ Damasco. Mo ngayuui'¹³ joon gacwóo³oo júu³ tyʉ́² tya' 'in néei¹ Jerusalén coon'¹³ la caain²¹ lɨ sii²¹ Judea coon'¹³ jileei'²¹ 'in jo seein²¹ Israel. Gafuu²¹²uu 'e 'ná² jaa'²¹‑tsi joon lí² tsáa¹mo‑tsi Dios. Joon cwojmaa¹o la jmoo¹o tsá² 'in nigajo'²‑tsi. 21 'Wii²¹² cwáain¹ la lo‑o gasain'² tsá² Israel jna fu inʉʉ cwo'¹ fee'¹ tya'a do. La mo 'iin²¹²in jngaa'¹²i jna. 22 Pe coon'¹³ 'e joon jo gajo'¹‑tsii tsʉ gauncoon'¹³ Dios jna ca nano. Cwo'³oo júu³ tyʉ́² tya' jileei'²¹ la 'in tañíi² tiin'¹³ la tsacøøi'¹³ 'in tyiin²gɨ. Gafuu²¹²uu jiin'¹³ la gajin'² 'in tsá² gafaa'²¹ júu³ tya' Dios calɨɨ coon'¹³ la gajin'² Moisés 'e 'ná¹ ilí². 23 Gajin'²o Moisés 'e Cristo 'ná¹ nii²¹ wúu¹. Joon mi yuui'¹³ joon júun¹mo. Joon 'ii‑o nifu ijiin'¹in jee²¹² 'lɨɨ²¹². Joon icwó² júu³ coon'¹³ jna'a tsá² Israel coon'¹³ tsá² seein²¹ li xiia' 'e jileei'²¹ 'in jai'² lɨ́ɨi² 'ii ijiin'¹o tún¹ la gajiin'¹in ―jin'² Poo² do.
Poo² tyá²‑tsi Agripa 'e ijai'² lɨ́ɨi²
24 Mo gafaa'²¹ Poo² 'elo 'wii²¹² tya'a joon 'in Festo do ga'oo¹o jin'²in:
―¡'Yʉ caa²¹²mo'o, Poo², coon'¹³ jilaa'¹ 'e nigauntsáa¹³'a nigalicaa²¹²mo'o!
25 Pe Poo² do gañii¹i:
―Jmaa²'a fee'¹‑'o'o, Festo, pe jo 'yʉ caa²¹²na. Lɨ' cɨɨ'¹²ɨ lɨ́². Júu³ røø²¹ jilaa'²¹ 'elo. Jiin'¹³ júu³ ja'²mo fo'³oo. 26 Lo‑o tyíin¹ rǿøi¹³ Agripa 'in cwii¹i jilaa'²¹ 'elo. 'Wii'¹³ joon jo cu'²‑tsii fo'³oo tyaníi¹i tsʉ tsáa¹mo‑tsii 'e ñi¹o jilaa'²¹ 'elo. Jilaa'²¹ 'elo jo gali'uuin²¹ ―jin'² Poo² sɨɨ'²¹ɨ tsá² do.
Joon gajin'² Poo² sɨɨ'²¹ɨ rǿøi¹³ Agripa:
27 ―¿Tɨ jo'¹ lɨ́ɨ²u, rǿøi¹³ Agripa, jilaa'²¹ júu³ 'e gafaa'²¹ 'in cwo¹ júu³ tyʉ́² calɨɨ? Ñi¹oo 'e jo'¹o lɨɨ²u.
28 Joon gajin'² Agripa do:
―Coon²¹xʉ‑ʉ jogɨ tyá²‑'o'o jna 'e jo'¹ lɨ́ɨ²na Cristo.
29 Joon gañii¹i Poo²:
―Coon²¹xʉ lɨ¹ sɨ 'e 'láai² 'ee 'áai¹ 'ya'²gɨ wa'a icwó² Dios ilitsáa¹mo‑'o'o lawa jna. Pe jon' jiin'¹³ 'nʉ 'wo'o pe ce jilee'²¹mo 'in nuu¹un júu³ tyiia la nano. Pe jo 'nʉ́ʉ¹ cadena cwoo²¹o la 'nʉ́ʉ¹ cwóo³oo lo.
30 Mo ngayuui'¹³ gajin'² Poo² jilaa'²¹ 'elo garóon² rǿøi¹³ coon'¹³ 'in 'oo¹o to² gobernador coon'¹³ Berenice coon'¹³ jileei'²¹gɨ 'in néei¹ do. 31 Joon gangalíin²mo lɨ xiia' lɨ jo nuu¹un Poo² lɨ ngatyaa¹ júu³ do. Ngasíin¹in 'e júu³ sɨ́ɨ¹i jee²¹² 'ii. Jin'²in sɨ́ɨ¹i:
―'In tsañʉʉ'¹ lo jo 'ee mo gajmaa¹a wa'a 'e tɨ́ɨi² júuin². Jiin'¹³ jo tɨ́ɨi² 'yuui²gɨ 'nʉñí³.
32 Joon gajin'² Agripa gasɨɨ'²¹ɨ Festo:
―Lí²‑i wuxʉ' nigaláa²mo'o 'in tsañʉʉ'¹ lo wa'a jo 'ña'a mo gamɨɨ¹ɨ 'e ilisá² 'ii'²¹ tya'a tyani 'in tyʉ'² to² nifu tyíin¹ Roma.