2
'Ná¹ nʉʉ²¹ʉ' coon'²¹ tún²gɨ júu³ tya' Dios
Tsʉ 'wii'¹³ joon 'ná² nʉʉ²¹ʉn' coon'²¹ tún²gɨ jilaa'²¹ 'e júu³ 'e niganʉʉ²¹ʉn' la coon'²¹ jo li sɨɨ²¹na' fu¹ xiia'²¹. Tsʉ wa gajaan¹ la joon jilaa'²¹ júu³ tyʉ́² 'e galisá² ca la mo jéei¹ 'e gacwó² ángel, joon jileei'²¹ 'in ga'noo¹o tsaa² jo galinʉʉ'¹³ʉn 'e júu³ tyʉ́² do joon ganí²i wúu¹ jiin'¹³ la tɨ́ɨi². ¿Xiiala ililaa²¹²na' yiia' wana jo jmoo²¹o' nʉ́ʉ¹³ʉn' 'e júu³ 'gøøi'¹³ 'áai¹ lo tya' 'e tiin'¹³ tsá²? Tsʉ ga'láa² Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo 'wii²¹² 'ɨ́ɨ² 'e júu³ lo tya' 'e tiin'¹³ tsá² nifu joon 'in ganúu² júu³ tya'a galitsáa¹mo‑tsi 'e la ja'²mo 'e júu³ do joon 'ii gacwo'¹o jna' 'e júu³ do. Joon Dios Jmii²¹ gajmaa¹a júu³ 'e ja'²mo 'e júu³ do coon'¹³ li² joongɨ coon'¹³ milagros coo'¹³ 'áai¹ 'e nigajmaa¹a. Joon jiin'¹³ la 'iin²¹²in gacwoo¹o Espíritu Tyʉ́² tya'a tya' tsá² 'e coon'¹³ la joon liñí¹ tsá² 'e ja'²mo 'e júu³ do.
Galíin¹in Jesucristo lawa tsá² taain²¹² juncwii²¹
Jo mo gajmaa¹ Dios Jmii²¹ wa'a ángeles tyʉ'²ʉ to² 'e juncwii²¹ ijó¹ 'e faa²a' nano. Lɨ' cɨɨ'¹³ gajmaa¹a tsʉ ni jí² tya' Dios seein²¹ jaain²¹ 'in gajin'²in:
Dios Jmii²¹, ¿xiiala lɨ́ɨi¹ tsá² taain²¹ juncwii²¹ 'e tɨ'²‑'o'o 'ii?
¿Xiiala lɨ́ɨi¹ tsá² icu'²‑'o'o coon'¹³on?
Tsʉ gajmée¹mo'o 'ido 'wéei¹gɨ lagɨ ángeles coon²¹ sii'¹³xʉ,
joon gacwo'²'o 'ii 'e 'ya'²gɨ tyi'i.
Joon gacwo'²'o 'ii 'e tyʉ'²ʉ to² jilaa'²¹ 'e nigajmaa²'a.
Jilaa'²¹a gasii'²¹'i 'wii²¹² tɨɨ²ɨ.
La joon jilaa'²¹ 'e ganá¹ 'wii²¹² tɨɨ² tsá². Jiin'¹³xʉ 'e sá² 'e jo¹ tyʉ'² tsá² to². Pe xʉfiin'¹³ joon lé²du' cwáain¹ 'e jo jilaa'²¹a jmoo¹o nʉʉ'¹³ʉn. Pe né²mo' Jesús 'in Dios Jmii²¹ gajmeei¹ 'wéei¹gɨ lagɨ ángeles coon²¹ sii'¹³xʉ joon tsʉ 'wii'¹³ 'iin²¹²mo Dios Jmii²¹ jna' gajúin¹ Jesús 'wii²¹² tya' jileei'²¹ tsá² joon nano Dios Jmii²¹ nigacwo'¹o Jesús 'e jilaa'²¹ 'ya'²gɨ tya'a tsʉ 'wii'¹³ 'e wúu¹ 'e nigangoo¹on 'e joon mo 'yʉ júu³.
10 Jilaa'²¹ 'e sá¹ tya' Dios Jmii²¹ joon 'ii gajmaa¹a jilaa'²¹ 'e sá². Joon Dios 'iin²¹²in 'e jmáa¹a coon'²¹ jilaa'²¹ 'e 'ya'²gɨ tya'a jee²¹² jileei'²¹ jóon¹on fúui¹. Tsʉ 'wii'¹³ joon coon'¹³ 'e wúu¹ gangoo¹on Jesucristo, 'in gajmaa¹a tiin'¹³ tsá² do, gauntsiin¹in Dios Jmii²¹ jilaa'²¹ 'e 'ná² jmaa¹a 'in Jesucristo do. 11 'Wii'¹³ joon Jesucristo do lí²‑i uncaain²¹ tsá² coon'¹³ Dios Jmii²¹, joon 'ii Jmii²¹ 'in Jesucristo do, 'ii jon Jmii²¹ tsá² 'in sɨcaain²¹ coon'¹³ Dios 'wii'¹³ Jesús do. Tsʉ 'wii'¹³ joon 'in Jóon¹ Dios do jo 'oo¹o fa'ɨɨ'²¹ wa'a sɨɨ'²¹ɨ tsá², “ru'¹u'”. 12 Tsʉ ni jí² tya' Dios jin'²in:
Ifuu²¹²uu cwáain¹ tyi'¹i tyani tsaruu'²¹na,
joon i'ǿø³øø coon'¹³ 'in sɨcaain²¹ iun'goo²¹o 'Ñʉ².
13 Jin' 'e jí² lo jon:
Tsáa¹mo‑tsii Dios.
Joon gajin'²o jon:
Lo siin'¹³na coon'¹³ yʉʉn²¹ 'in gacwo'²i Dios jna.
14 'In jóon¹ tsá² coon²¹ inʉʉ tya'a coon²¹gɨ ngú¹ taain¹ joon coon²¹gɨ jmɨ¹ 'ǿø¹i coon'¹³ 'ido. La joon jon Jesús galɨ́² ngú¹ taain¹ la lɨ́¹ ngú¹ taain¹ tsá² la joon jon jmɨ¹ 'ǿø¹i 'e joon la joon ilijúun²in la júin¹ tsá². Joon mo gajúun²in gatsé¹mo 'ii'²¹ tya' 'in jngaai'¹³ tsá², 'øøi'²¹‑tsi tsá² 'in 'lɨɨ'³mo. 15 Joon coon'¹³ la joon galáa²mo jileei'²¹ 'in 'goo'²¹ injúun²in la jee²¹² taan²¹²in juncwii²¹ lo tsʉ lawa 'in sɨ'nuu¹mo 'in lɨ́ɨ¹i la joon. 16 Tsʉ 'e la ja'²mo jo gajó² Jesús iuncoon'¹³ ángeles, gajó² jauncoon'¹³ 'in jún² tya' 'lɨɨ²¹² Abraham. 17 Joon 'ná² líi²in Jesús la lɨ́ɨ¹i ruu'²¹i coon'¹³ jilaa'²¹ 'e coon'¹³ la joon lí² jmaa¹a to² lawa untsá² 'in tyiin²gɨ nifu tyani Dios, ilíin¹in untsá² 'in tyúi¹ joongɨ 'in 'wóo¹‑tsi. Joon mo gajúin¹ Jesús 'e lɨ́¹ lawa coon²¹ fa'¹ 'e gatyí²i jilaa'²¹ tsaa² tya' tsá². 18 Joon tsʉ 'wii'¹³ gangoo¹ Jesús wúu¹ 'é²e 'in 'lɨɨi'³, 'wii'¹³ joon lí²‑i uncoon'¹³ Jesús jileei'²¹ tsá² 'in 'e'²e 'in 'lɨɨi'³ wúu¹ nano.