11
Xiiala nigajmaa¹a 'in jai'² galɨ́ɨ²i Dios
Wana jai'² lɨ́ɨ²na' jo cu'²‑tsi' 'e 'ii'¹³na' 'e sɨjáan³an' jogɨ cu'²‑tsi' 'e la jai'² 'e jo jǿø²ø'. 'Ii'²¹mo Dios 'lɨɨ²¹² tsacøøi'¹³ tyi' coon'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨ²i.
Coon'¹³ 'e jai'² lɨ́ɨ²na' né²o' 'e Dios gajmaa¹a juncwii²¹ coon'¹³ júu³ tya'a joon 'e jǿø²ø' lano jon' galí² coon'¹³ 'e sá² la mo jéei¹.
Coon'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨi² Abel gacwoo¹o Dios coon²¹ fa'¹ tyʉ́²gɨ lagɨ 'e fa'¹ gacwoo¹o Caín. Joon gajmaa¹a Dios júu³ 'e tyú²mo Abel joon ga'ii'²¹mo Dios fa'¹ 'e gacwoo¹o. Joon xʉfiin'¹³ nijúun¹mo Abel fee'²¹mogɨ jna' coon'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨ²i.
Coon'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨi² Enoc gangaa'¹³i 'e juncwii²¹ 'e sá² lɨ' cataain²¹ jo gajúun²in. Joon jo tyéi¹gɨ tsá² 'ii tsʉ gatøø²¹o Dios 'ii. Joon jin'² ni jí² tya' Dios cwáain¹ tya' 'ido 'e la nʉ'gɨ gatøø²¹ Dios 'ii jløø'³mo Dios tya' 'ido. Jo li'² Dios jløø'³i tya' tsá² wa jo jai'² lɨ́ɨ²i tsá² júu³ tya'a tsʉ wana 'iin²¹²in tsá² tsatyéen¹in coon'¹³ Dios 'ná¹ 'e jai'² lɨ́ɨ²i 'e seein²¹ Dios joon ityí² Dios tya' 'in 'naai'¹ 'ii.
Coon'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨi² Noé gajmaa¹a nʉʉ'¹³ʉn tya' Dios mo gajmaa¹a Dios 'ii júu³ 'ee ilí² 'e jo mo galɨ́² jǿø²ø. Gajmaa¹a Noé nʉʉ'¹³ʉn joon gajmaa¹a coon²¹ barco 'e jmáa¹a tiin'¹³ familia tya'a. Joon coon'¹³ la joon gajmaa¹a Noé júu³ 'e gó² 'in tsá² taain²¹² juncwii²¹ joon ga'ii'²¹mo Dios 'ii coon'¹³ 'e jai'² 'e galɨ́ɨ²i.
Coon'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨi² Abraham gajmaa¹a nʉʉ'¹³ʉn joon ga'woo²i goo¹o mo gatø'² Dios 'ii. Joon ngalíin² coon²¹ cwoo'¹³ icwo'² Dios 'ii 'e lɨ́¹ lawa coon²¹ 'e gatɨ́ɨ²i. Joon ga'woo²i goo¹o do jiin'¹³ jo ñi¹ xiiafu tsalíin². Tsʉ coon'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨi² Abraham gatéein² 'e cwoo'¹³ do 'e gajin'² Dios 'e cwó²o 'e cwoo'¹³ do tya'a. Lɨ́ɨ¹i la lɨɨi¹ tsá² coon²¹ fuu²¹ gasii'²¹i coon²¹ 'nʉ́¹ 'mɨ'² gatéein² do. La joon gajmaa¹a jóon¹on Isaac coon'¹³ tyii²¹²a Jacob tsʉ 'ii jon ga'ii'²¹mo 'e júu³ ga'ɨ́ɨ² Dios do. 10 Tsʉ Abraham gasɨjáan¹an 'e fuu²¹ do 'e si'² coon²¹ ni tɨɨfuu²¹ 'e gajmaa'¹³a Dios.
11 Coon'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨi² Sara, xʉfiin'¹³ nasuun²¹mo tsatyeein¹ yʉʉn²¹, gacaan²¹mo yʉʉn²¹. Joon galiseein²¹ yʉʉn²¹ tsañʉʉ'¹ tya'a tsʉ 'wii'¹³ jo'¹o galɨ́ɨ²i iuntsiin¹in Dios 'e júu³ ga'ɨ́ɨ²ɨ tya' 'ii. 12 Joon coon'¹³ la joon Abraham xʉfiin'¹³ tɨ́² lijúun²mo galiseein²¹ jún² tya'a fúui¹ 'in tí² la tí² nʉ́ʉ¹ 'ii'¹³in tsaa'²¹ juncwii²¹ joongɨ la tí² too'¹³ taa'¹³ tɨ' jmɨ'ñi'³ 'in tɨ́² jún² tya'a. Jo lii'¹i tsá² un'íi²in.
13 Joon 'in tsañʉʉ'¹ no jo ga'ii'²¹i la nʉ'gɨ ijúun²in 'e júu³ ga'ɨ́ɨ²ɨ Dios tya'a. Pe tsʉ 'wii'¹³ jai'² galɨ́ɨ²i lawa sá² coon²¹ 'e gangóo¹ 'wíin² joon tsʉ 'wii'¹³ ja'²mo lɨ́ɨ²i ga'ɨ¹‑tsi jløø'³mo 'áai¹. Joon coon'¹³ la joon gajmaa¹a 'in tsá² do júu³ 'e lɨ́ɨ¹i tsá² coon²¹ fuu²¹ lɨ taan²¹²in 'e juncwii²¹ lo, la coon'²¹ ingɨ́ɨ¹i 'e juncwii²¹ lo. 14 Joon 'in jmoo¹o la joon jmoo¹o júu³ 'e 'noo'¹o coon²¹ goo¹o lɨ xiia'. 15 Tsʉ wana 'ɨ¹‑tsi tsá² tsalíin²mo 'e fuu²¹ ga'woo²i do tún¹ li'¹o tsalíin² tún¹. 16 Pe 'in tsá² do gali'iin²¹²in coon²¹ goo¹o 'e tyʉ́²gɨ, 'øøi'²¹‑tsi tsá² 'e goo¹o 'e sá² ñʉ'fú². Tsʉ 'wii'¹³ joon jo fa'ɨɨ'²¹ lɨ́ɨ²i Dios wa unsii²¹ 'in tsá² do 'ii: “Dios tyi'.” Tsʉ Dios nigatyaa¹ tyʉ́² coon²¹ fuu²¹ tya' 'in tsá² do.
17 Joon coon'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨi² Abraham, ngajée¹i jóon¹on, 'in sii²¹ Isaac, fu yʉ' moo'²¹ ijngaa'¹³i icwo'²o Dios fa'¹ mo gali'iin²¹²in Dios liñi¹ xiiala 'ɨ¹‑tsi Abraham. Nigatyaa¹ Abraham tyʉ́² 'e cwóo¹i 'in jóon¹on camuui'¹³ do fa'¹a xʉfiin'¹³ nigajin'² Dios sɨɨ'²¹ɨ Abraham: 18 “Coon'¹³ Isaac 'e tsafúu¹i jún² tyi'i jiin'¹³ la júu³ ga'ɨ́ɨ³ɨɨ.” 19 Tsʉ ñi¹ Abraham lí² jmáa¹a Dios jiin'¹in tsá² 'in nijúin¹. Joon lí²‑i 'øøi'²¹‑tsi tsá² 'e lawa 'ii'²¹mo Abraham jóon¹on tún¹ gajiin'¹in jee²¹² 'lɨɨ²¹².
20 Joon coon'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨi² Isaac ga'ɨ́ɨ²ɨ júu³ tya' Jacob coon'¹³ Esaú 'e iuncwaai'³ Dios 'ii. 21 Joon coon'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨi² Jacob mo tɨ́² lijúun²in ga'ɨ́ɨ²ɨ júu³ tya' xuui²¹² tya' José 'e iuncwaai'³ Dios 'ii. Joon ga'uu¹i mootyíi¹i yʉ' 'mo'ú² tya'a joon gacwo'¹o 'maai'¹³ Dios. 22 Joon coon'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨi² José, mo tɨ́² lijúun²in, gatyʉ'²ʉ to² tsagoo¹o 'ee 'ná¹ jmáa¹a coon'¹³ 'moo¹ táa¹i, tsʉ jin'²in José 'e tsá² Israel 'in 'wóo²mo Egipto mi licɨ́ɨin²gɨ.
23 Coon'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨi² saa² jmii²¹ Moisés ga'mée¹i gaai²¹ sɨɨ'²¹ mo licɨ́ɨin² gangaa'¹³i Moisés. Tsʉ galili'²o 'e xuui²¹² 'yei'²gɨ 'áai¹ do. Joon jo 'goo'²¹o xʉfiin'¹³ nigatyʉ'² rǿøi¹³ to² wa'a júuin² jileei'²¹ xuui²¹² tsañʉʉ'¹. 24 Joon coon'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨi² Moisés mo galɨ́ɨ¹i tsañʉʉ'¹ jo gali'iin²¹²gɨ 'e lɨ́ɨi¹gɨ jóon¹ jamɨ́²‑ɨ rǿøi¹³ do. 25 Gatɨ́¹gɨ‑tsi 'e ní¹i wúu¹ coon'¹³ tsagoo¹o 'in lɨ́ɨ¹i tsá² tya' Dios lagɨ wa'a ngɨ́¹ 'e jløø'³i coon'¹³ tsaa² coon'²¹ si'²xʉ. 26 Galɨ́ɨi²gɨ 'e tyʉ́²gɨ wa'a coon²¹on fa'ɨɨ'²¹ tya' Cristo lagɨ 'oo¹o jilaa'²¹ 'e sá² fu Egipto, tsʉ 'iin²¹²gɨ 'e 'lee'¹³i icwo'² Dios 'ii. 27 Coon'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨi² Moisés gacwo'ɨ́ɨ¹o cwoo'¹³ Egipto do jo 'ee 'goo'¹o xʉfiin'¹³ 'nii'²¹‑tsi rǿøi¹³ tya'a. Gajmaa¹a ta'²a coon'¹³ 'e ga'ɨ¹‑tsi lawa gangaai¹ Dios 'in jo nee¹in tsá².
28 Coon'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨi² Moisés gajmaa¹a 'e jmɨɨ²¹² pascua nifu joon gatyʉ'²ʉ to² wa'a xee¹i tsá² jmɨ¹ jiin² taan¹an caai¹ 'ooca'nʉ́¹. 'E coon'¹³ la joon 'in ángel 'in gasii²¹in Dios ijngaa'¹³i 'in jóon¹ tsá² nifu tya' tsá² Egipto jo jngaa'¹³i 'in xuui²¹² tsañʉʉ'¹ liseein²¹ nifu tya' tsá² Israel. 29 Joon coon'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨi² 'in tsá² Israel do gangɨ́ɨ¹i ni cwoo'¹³ tyʉʉn²¹ lɨ ná¹ 'e jmɨ'ñi'³ sii²¹ Mar Rojo. Joon mo gali'iin²¹²in 'láa² Egipto jmaa¹a la joon gajgoo'²¹o jmɨɨ²¹.
30 Joon coon'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨi² tsá² Israel do gacɨɨ'²¹mo 'e 'oo² 'e si'² cu' lɨ' Jericó. Mo ngayuui'¹³ gangɨɨ¹ɨ tsá² Israel dyía¹ jmɨɨ²¹² cu' lɨ' lɨ lí² 'oo do gacɨɨ'²¹mo 'edo. 31 Joon coon'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨi² Rahab, 'in yiiatsangó¹ do, jo gajúun²in coon'¹³ 'in tsá² jo nʉʉ'¹³ʉn do tsʉ ga'ii'²¹mo tyʉ́²‑ʉ Rahab 'in tsá² Israel 'in tyalíin² 'e fuu²¹ do 'e jǿø²ø.
32 ¿'Ee 'ná² fuu²¹²gɨɨ 'naa'? Tsʉ jo cwooi¹ wa'a 'e fuu²¹²gɨɨ 'áai¹ 'naa' cwáain¹ tya' Gedeón coon'¹³ Barac, coon'¹³ Sansón, coon'¹³ Jefté, coon'¹³ David, coon'¹³ Samuel, coon'¹³ 'in tsá² 'in nigacwoo¹o júu³ tyʉ́² tya' Dios la mo jéei¹. 33 Coon'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨi² 'ino galɨ'¹ɨ rǿøi¹³ catyaai² joon gatyʉ'²ʉ to² coon²¹ røø²¹. Joon gauncoon'¹³ Dios 'ii jiin'¹³ la júu³ niga'ɨ́ɨ²ɨ. Joon gajnii¹i moo'oo²¹ 'yiia'¹ 34 joon gadyʉʉ¹ʉ jí² 'e coo²¹ 'áai¹. Coon'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨi² galáa²mo ijúun¹in coon'¹³ ñí³. In jo píin³ galɨ́ɨ¹i tsá² pí³‑tsi joongɨ gatyʉ'²ʉ to² 'láa² fúui¹ wa'a lii'¹i 'in jmaa¹a 'nii²¹ coon'¹³. 35 'In lɨ́ɨi¹³ tsamɨ́² ga'ii'²¹mo tún¹ jiin'¹ 'in nijúuin¹ tya'a coon'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨi².
Joongɨ 'in catyaai²gɨ tsʉ 'wii'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨi² 'ido gajmee'²¹mo tsá² 'ii. Jo ga'ii'²¹i 'e láa²ni 'ido wa'a tʉ́² 'ido 'e jai'² lɨ́ɨ²i. Jo gaunsɨ́ɨ²i 'ido 'e jai'² lɨ́ɨ²i tsʉ 'iin²¹²in 'ii'²¹i coon²¹ juncwii²¹ tya'a 'e tyʉ́²gɨ ñʉ'fú². 36 Joon 'in catyaai²gɨ gaungøø¹i tsá² 'ii, joongɨ gapoo²i 'ido. Joon cagɨ ñí³ gato'²o luu²¹² tɨɨ² 'ido joongɨ gata'² ni 'ido 'nʉñí³. 37 Joon gajngaa'¹³ ni 'ido coon'¹³ cuun²¹² joon seein²¹gɨ 'in gatʉʉ²¹ coon'¹³ sierra gajmaa¹a tún² 'no'³ 'ido. Joon seein²¹gɨ 'in ga'e'²e wúu¹ gajǿø²ni 'ido xiiala lɨ́ɨi² 'ido. Seein²¹ 'inlɨ́ɨi¹³ gajúuin¹ coon'¹³ ñí³i. Seen²¹mo 'inlɨ́ɨi¹³ gangɨɨ¹ɨ cataain²¹² cataain²¹² jlɨ́ɨ¹i jiin'¹³ coon'¹³ loo²¹ tya' joo'saa'²¹ sɨ loo²¹ chivo 'ee. Nitañíi²mo 'ido 'áai¹ joon nigangoo¹on wúu¹ joon nigajmaa¹a tsá² 'e gó² tya'a 'áai¹. 38 'In tsá² lo ngɨ́²ɨ la caain²¹ lɨ jo 'in tsá² seein²¹ joongɨ lɨ' moo'²¹ joon tsataa²¹²i too²¹ xá¹ sɨ too²¹ nʉ' 'wó² 'ee. Joon tsá² taain²¹² juncwii²¹ 'in 'ei'¹ Dios jo tɨ́ɨ²i licwii¹in 'in tsá² tyúi¹ lo. 39 Joon 'in tsá² lo xʉfiin'¹³ ga'ii'²¹mo Dios 'ii tsʉ 'wii'¹³ 'e jai'² galɨ́ɨi² jo ga'ii'²¹i iuntsiin²¹ 'e júu³ ga'ɨ́ɨ² Dios; 40 tsʉ Dios niganí²i coon²¹ 'e tyʉ́²gɨ tyi', 'e 'in tsá² lo jo i'ii'²¹i 'e júu³ ga'ɨ́ɨ² Dios tya'a ca mi toon²¹on' sɨcaan²¹na' coon'¹³ 'ii.