Júu³ tyʉ́² 'e gajmaa¹a San Marcos
1
Cwoo¹o Wó³ saai²¹ tsá² jmɨɨ²¹ júu³ tyʉ́² lɨ jo 'in tsá² seein²¹
La lo ga'láa² 'wii²¹² júu³ tyʉ́² tya' Jesucristo, Jóon¹ Dios 'ii.
La lɨ́² 'e gajin'² Isaías, 'ii jaain²¹ tsá² 'in gafaa'²¹ júu³ tya' Dios calɨɨ lɨɨlɨ¹:
Dios sii¹in jaain²¹ tsá² 'in tyan¹ júu³ tya'a.
'Ii tsáa¹ jéei¹gɨ lagɨ 'nʉ.
'Ii tsajmaa¹ júu³ xiiala tya¹ tsá² tyʉ́² tya'a mi ñi'²'i.
Tá² ni'oo¹o jaain²¹ tsá² coon²¹ lɨ jo 'in tsá² seein²¹. Jin'²in:
“Nʉʉ²duu' nijó² Cristo. 'Ná¹‑a tyaa²¹aa' tyʉ́² tyii'. Tsáa²mo‑'oo' 'e tyú¹‑moo'”, jin'²in.
La joon mo gajó² Wó³ saai²¹ tsá² jmɨɨ²¹ lɨ jo 'in tsá² seein²¹ gajin'²in:
―'Ná¹‑a unsɨɨ²naa' 'e 'ɨ¹‑'oo' joongɨ 'ná¹ saa¹naa' jmɨɨ²¹. Joon 'íin²mo Dios tsaa² tyii'. Jileei'²¹ tsá² 'in néei¹ coon²¹ lɨ sii²¹ Judea joongɨ 'in néei¹ fuu²¹ Jerusalén tsalíin² tsanʉʉ²¹ júu³ tya' Wó³ do. Joon la 'ɨɨ²¹² jmoo¹o 'in tsá² do tyañii²¹ tya'a tyani Dios gasaa¹mo Wó³ 'ii jmɨɨ²¹ tɨ' jmɨɨ²¹ cwo² Jordán.
Sɨɨn'³ Wó³ lɨ́¹ coon'¹³ jñʉ́² camello. 'E 'ñʉ́ʉ¹ tu'²gɨ lɨ́¹ coon'¹³ loo²¹. Joon 'e gø'²ø jmai'² sɨnii'²¹ coon'¹³ to'² sá² moo'²¹. Feei'²¹ Wó³ tsá² júu³ tyʉ́² joon gajin'²in:
―Mi yuui'¹³ jna joon 'injó¹ jaain²¹ tsá² feei'¹. 'Ii feei'¹gɨ lagɨ jna jiin'¹³ jo tɨ́ɨ²na juu'¹³na wojníi³ii sɨɨ'³ɨɨ loo²¹ tsi mɨ́ɨ¹ɨ. Jna‑a saa²¹na 'naa' jiin'¹³ coon'¹³ jmɨɨ²¹ pe 'ii‑gɨ nicwo'²o 'naa' 'in Espíritu Tyʉ́² tya' Dios 'e ngɨ¹ coon'¹³ 'naa'.
Wó³ saa¹i Jesús jmɨɨ²¹
Jiin'¹³ jee²¹² jmɨɨ²¹² joon cwa'ɨ́ɨ¹ Jesús fuu²¹ Nazaret náa¹ lɨ sii²¹ Galilea. Joon gasaa¹mo Wó³ Jesús jmɨɨ²¹ tsi jmɨɨ²¹ cwo² Jordán. 10 Mo gacwa'ɨ́ɨ¹ Jesús tsi jmɨɨ²¹ do joon ganii²¹ nó¹ 'oo² ñʉ'fú². Joon nii²¹ 'in Espíritu Tyʉ́² tya' Dios lɨ́ɨi¹ maa²¹² jgaa¹i fu lɨ siin'¹²in. Joongɨ gajaan¹an fu yʉ' tyíi¹i. 11 Joon ganúu²un coon²¹ júu³ jó² fu ñʉ'fú² jin'²:
―Yʉʉn²¹ tyiia‑oo 'nʉ 'in 'nee¹na. 'Áai¹ lɨ́¹ jløø'³na 'wii'¹³ 'nʉ.
Tyaan¹ Satanás cwáain¹ 'ee lɨ́ɨi¹ Jesús
12 Tsifu joon gangajéei¹ 'in Espíritu Tyʉ́² tya' Dios Jesús fu coon²¹ lɨ jo 'in tsá² seein²¹gɨ. 13 Joon do‑o gateen¹in Jesús ca tséin¹ tunló¹ jmɨɨ²¹² jee²¹² joo'²¹ nuu²¹. Joon Satanás gacón²on cwáain¹ xiiala lɨ́ɨi¹ Jesús. Mi yuui'¹³ joon gatyalíin² ángeles tya' Dios gaunjíi²mo Jesús.
'Láa² Jesús 'wii²¹² to² tya'a coon²¹ lɨ sii²¹ Galilea
14 Mo lɨcɨɨin²¹ 'e ga'í² Wó³ 'nʉñí³ joon gangóo¹o Jesús coon²¹ lɨ sii²¹ Galilea. Cwoo¹o Jesús júu³ tyʉ́² tya' Dios. 15 Joon gajin'² Jesús sɨɨ'²¹ɨ tsá²:
―Gatyii²¹a, gatɨ́² 'ii'²¹. Xʉʉ 'ná¹gɨ 'e tɨ́² jiin²¹ wa'a tyʉ'² Dios to² tsá². Unsɨ́ɨ²naa' 'e 'ɨ¹‑'oo' joon la ja'²mo 'ɨ¹‑'oo' 'e júu³ tya' xiiala 'itiin'¹³ tsá² ―jin'² Jesús.
Tøø'²¹ Jesús tyʉ́ʉin² tsá² 'in saain'²¹ joo'²¹ taai² jmɨɨ²¹
16 Ngoo²¹o Jesús tɨ'¹ tyíia¹ Galilea mo ganíi²in Simón coon'¹³ ruu'²¹i sii²¹ Dɨ́ɨ³ 'in saain'²¹ joo'²¹ taai² jmɨɨ²¹ do. Taain²¹² to² pii²¹ 'mó¹ tsi jmɨɨ²¹. 17 Joon gajin'² Jesús sɨɨ'²¹ɨ 'ido:
―Ñilíin²duu' coon'¹³ jna. Joon ijmée¹na 'naa' tsá² 'in jée¹i tsá² 'e licwii¹in Dios.
18 Tsifu joon gatʉʉ²¹ʉ 'mó¹ tya'a joon gangaliin¹mo coon'¹³ Jesús.
19 Joon xʉ ngoo²¹gɨ Jesús mo ganíi²in Jacobo coon'¹³ ruu'²¹i Wó³ jóon¹ Zebedeo. Táa¹i tsi coon²¹ barco 'mii¹ 'nʉ́ʉ³ tya'a. 20 Joon gatø'¹ Jesús 'ii. Do‑o gatiui²¹ jmii²¹. Do‑o gajaan¹ Zebedeo coon'¹³ tsa'leei'¹³ tya'a. Joon Jacobo coon'¹³ Wó³ ngalíin²mo coon'¹³ Jesús.
Jaain²¹ tsá² 'in 'yui 'in 'lɨɨi'³ alma tya'a
21 Tyaliin¹ Jesús coon'¹³ 'in ngɨ¹ coon'¹³on coon²¹ fuu²¹ sii²¹ Capernaum. Joon mo gatɨ́² jmɨɨ²¹² 'e 'ii'² 'woo'²¹ tsá² Israel ga'í² Jesús 'e cwo'¹ sinagoga do. Joon ga'láa² 'wii²¹² 'e'²e tsá² júu³ tyʉ́². 22 Lɨ́ɨ¹ tsa'goo²¹‑tsi tsá² jilaa'²¹ 'e jin'² Jesús tsʉ 'wii'¹³ ga'e'²e Jesús tsá² lawa jaain²¹ tsá² feei'¹ jon'on la lɨ́ɨi¹ 'in tɨfo'² tya' ley tya' Moisés. 23 Joon tsi inʉʉ cwo'¹ do 'yui jaain²¹ tsá² 'in 'yui 'in 'lɨɨi'³ alma tya'a. Joon gafaa'²¹ 'in tsá² do cwáain¹ tya' 'in 'lɨɨi'³ do joon gajin'²in sɨɨ'²¹ɨ Jesús:
24 ―¿'Ee lɨ 'u'²'u jee²¹² jna'a Jesús tsá² Nazaret? ¿Tɨ gañi'¹'i 'e untyee¹u'u jna'a? Cwii¹moo 'nʉ. Jóon¹ Dios 'nʉ. 'In tyú¹mo 'nʉ ―gajin'² 'in tsá² do cwáain¹ tya' 'in 'lɨɨi'³ 'yui alma tya'a.
25 Joon gajin'² Jesús sɨɨ'²¹ɨ 'in 'lɨɨi'³ 'yui alma tya' 'ido:
―Jo too'²¹ mɨ́ɨ'¹³. Tiui² 'in tsañʉʉ'¹ no.
26 Joon 'in 'lɨɨi'³ do gajmaa¹a cɨi'¹ 'in tsañʉʉ'¹ do. Joon mi yuui'¹³ ga'oo¹o joon gacwa'ɨ́ɨ¹ɨ 'in 'lɨɨi'³ 'yui alma tya' 'ido. 27 Jilee'²¹mo ganga'goo²¹‑tsi lɨɨlɨ¹. Joon gaunngɨɨ¹ɨ la 'oo'³ ruu'²¹i:
―¿'Ee‑gɨ lo no? ¿'Ee‑gɨ júu³ 'múui² lo no? ¿'Iin‑gɨ 'in tsañʉʉ'¹ lo? Tyʉ'² to² ca jileei'²¹, ca 'in 'lɨɨi'³ taai² alma tya' tsá² nʉʉ'¹²ʉ to² tyʉ'² 'ino.
28 Jmoono‑o galicwii¹in tsá² seein²¹ la caain²¹ Galilea Jesús.
Un'láai² Jesús 'yiiaunsáa³ Simón
29 Ga'woo²¹i Jesús 'e cwo'¹ sinagoga do joon ngalíin¹ fu tya' Simón coon'¹³ ruu'²¹i Dɨ́ɨ³. Ngoo²¹o Jacobo coon'¹³ Wó³ coon'¹³on. 30 'Yiiaunsáa³ Simón do raan²¹mo lɨ́ɨ¹i tsaa²¹² tyíi². Joon gasɨɨ'²¹ɨ tsá² Jesús:
―Tsaa'¹²a 'ino.
31 Joon gangatyéen¹in Jesús lɨ raain¹ 'in tsatsaa'¹³ do. Joon gason'¹on cwoo²¹o 'ido. Joon mo saa'¹²a cwoo²¹o, tsifu joon gajaan¹ 'e lɨ́ɨ¹i 'ido. Joon garóon²on 'ido joon gacwoo¹o 'e dø'¹ø 'ido.
Un'láai² Jesús fúui¹ tsatsaa'¹³
32 Mo galɨcɨɨin²¹gɨ joon mo gayoin'² ñi'¹ joongɨ mi canʉʉ²¹xʉ joon gajajéei¹³ tsá² jileei'²¹ tsatsaa'¹³ lɨ siin'¹² Jesús. Joongɨ jajéei¹ tsá² jileei'²¹ 'in taai² 'in 'lɨɨi'³ alma tya'a. 33 La tøøi² fuu²¹ gangatyéein¹ 'ooca'nʉ́¹ lɨ tyíin¹ Jesús. 34 Fúu¹mo 'in gaun'láai² Jesús. 'Láai² nii² jmoowúu¹ lɨ́ɨi¹ 'in tsá² do. Joongɨ fúu¹mo 'in 'lɨɨi'³ ga'woo¹i Jesús alma tya' tsá². Pe Jesús do jo gacwoo¹o faa'²¹ 'in 'lɨɨi'³ do tsʉ ñi¹ 'ido 'iin 'i.
Jesús cwoo¹o júu³ tyʉ́² lɨ sii²¹ Galilea
35 Coon²¹ jmɨɨ²¹² jéei¹, nʉʉ²¹mogɨ jiin'¹³ jo rǿø²mo jnáa¹gɨ garóon² Jesús. Joongɨ gacwa'ɨ́ɨ¹ɨ 'e fuu²¹ do. Ngoo²¹o tɨ' fuu²¹ lɨ jo 'in tsá² seein²¹gɨ. Ngafee'¹³i Dios. 36 Simón coon'¹³ 'in catyaai²gɨ gangalíin² nga'nee'¹³i Jesús. 37 Joon mo gatsee'²¹i 'ido joon gajin'²in:
―Jilee'²¹mo 'néei'² 'nʉ.
38 Pe 'ii‑gɨ gañii¹i:
―Moo²¹o' lɨ caain²¹ fuu²¹ lɨ' tyan'¹. Joongɨ do‑o jon 'ná¹ cwóo³oo júu³ tyʉ́² tsʉ 'wii'¹³ joon 'e gajúu³uu ―jin'² Jesús sɨɨ'²¹ɨ 'in tsá² do.
39 Joon la joon gacwo¹ Jesús júu³ tyʉ́² tya' Dios la caain²¹ lɨ tyʉ'² to² Galilea. Tsi inʉʉ cwo'¹ tya' tsá² Israel gacwoo¹o júu³ tyʉ́². Joongɨ ga'woo²¹i jileei'²¹ 'in 'lɨɨi'³ alma tya' tsá².
Un'láai² Jesús jaain²¹ 'in lɨ́ɨi¹ jgoo'²¹
40 Gangatyéein¹ jaain²¹ tsañʉʉ'¹ 'in nijgøøi'²¹ lɨ siin'¹² Jesús. Gajuu'²¹i 'wojníi¹i tyani Jesús joon gajin'²in:
―Lí²o'o un'láa²mo'o jna wana 'iin²¹²u'un.
41 Joon galifee'¹mo‑tsi Jesús 'wii²¹² tya'a. Joon ganii'¹³o cwoo²¹o gasʉʉ²¹ tya'a. Joon gajin'²o:
―'Iin²¹²moo 'láa²mo'o. Cwo'láa²modu'u.
42 Mo gajin'²in 'elo joon tsifu gajeen'²¹mo 'e jngøø'¹i. Joon ga'láa²mo coonti. 43 Tsifu ga'ɨ́ɨ² Jesús júu³ pe lɨ¹ ga'ɨ́ɨ² júu³. Joon gajin'²in:
44 ―Jo 'in fu'³'u coonti jiin'¹³ jaain²¹ pe cwoo'³mo'o; cwo'eei'¹³du'u untsá² 'woo'²'o 'e ga'láa²mo'o. Joon cwo'²'o Dios la gatyʉ'² Moisés to² wii'¹³ 'e galityú¹mo'o.
45 Pe tsifu joon ngai'² 'in tsañʉʉ'¹ do ga'láa² 'wii²¹² jmo'²o tsá² júu³ 'ee galɨ́². 'Wii'¹³ joon Jesús jo lí²gɨ 'ii²¹ jiin'¹³ coon²¹ fuu²¹ la jøø² tsá². Ngɨɨ²¹o la caain²¹ caluu lɨ jo 'in tsá² seein²¹. Pe la caan²¹mo jalíin² tsá² 'iin²¹²in jøøi² 'ii.