7
Lawa'a icuu'¹³mo cwoo²¹o tsá² coon'¹³ Jesús mo jai'² lɨ́ɨ²i tsá² 'ii
Tsaru'¹u', cwii¹oo' 'e ley do, joon ñí³oo' 'e 'ná¹ jmá¹ tsá² 'e ley do jiin'¹³ la jee²¹² 'e seen²¹mo tsá². Lɨ́¹ lawa jaain²¹ tsamɨ́² 'in nicuui'¹³ cwoo²¹o. La 'ɨɨ²¹² seein²¹ 'in ñʉʉ'¹ tya'a do sɨcɨ́ɨn¹in coon'¹³ 'ido jiin'¹³ la to² tyʉ'² ley do. Pe wana nijúin¹ ñʉʉ'¹ tya'a galáa²mo 'in tsamɨ́² do 'e to² tyʉ'² ley do 'e sɨcaain²¹ coon'¹³ 'ido. La joon wana tiui² tsamɨ́² ñʉʉ'¹ tya'a la tyi seein²¹ ñʉʉ'¹ tya'a do, joon cuu'²¹i cwoo²¹o coon'¹³ tsá² xeei'²¹ joon 'noo¹o tsaa² lawa 'e cwuu¹i coon'¹³ tsá² xee'²¹mo. Pe wana nijúin¹ ñʉʉ'¹ tya'a, galáa²mo 'in tsamɨ́² do 'e to² tyʉ'² ley do joon lí²‑i cuu'²¹i cwoo²¹o tún¹ jo 'e tsaa² 'noo¹o.
La joon jon 'naa', tsaru'¹u', lawa'a nijún¹moo' 'e tyʉ'²gɨ ley to² 'naa' 'in sɨcaain²¹ coon'¹³ Cristo. Joon coon'¹³ la joon ilisá² coon²¹ 'e xiia'²¹ ityʉ'² to² 'naa'. Joon nano nalɨ́ɨ¹naa' tsá² tya' Cristo 'in nigajiin'¹ jee²¹² 'lɨɨ²¹². 'E coon'¹³ la joon 'e 'íin³na' to² tya' Dios. Tsʉ la jee²¹² 'e seen²¹na' 'e 'ná¹ jmoo²¹o' jiin'¹³ la 'iin²¹²in ngú¹ taan²¹²na', 'e ley do 'e jmái¹ to² 'e unjnaa¹a‑tsi 'e gó² 'e 'ɨ¹‑tsi ngú¹ taan²¹²na'. Joon 'elo jmaai¹ to² jiin'¹³ 'e 'ná¹ júun²mo'. Pe nano nijúun²mo' 'e lí² tyʉ'²gɨ ley to² jna' la galɨ́¹ la mo jéei¹, joon naláa²mo' 'e lí² jmoo²¹o' la to² tyʉ'² Dios coon'¹³ 'e juncwii²¹ 'múui² 'e gacwó²o Espíritu Tyʉ́² tyijna' jon' wa' jmoo²¹o' la to² tyʉ'² 'e ley tsaai¹ do 'e toon¹on ni mo'jí² do.
'E'² 'e ley do jna' 'ee 'e tsaa²
¿Tɨ lí² faa'¹³a' jon 'e ley do 'e lɨ́¹ tsaa²? ¡'Esa lɨ́² la joon! Pe jo mo galicwii¹na' tsaa² wa jo mo galisá² ley do. Tsʉ wana 'e ley do jo mo gajin'²in: “Jo cwosóon²un 'e sá² tya' tsá² xeei'²¹”, jo mo galiñí³ii 'e tsaa² wa'a sóon²in tsá² 'e sá² tya' tsá² xeei'²¹. Joon tsifu mo nú³uun 'e ley do, 'e gó² 'e 'yʉ ngú¹ taan²¹²na ga'láa² 'wii²¹² 'e sóoin² jilaa'²¹ níi² 'e gó² 'e sá². Tsʉ mo jo ley sá² jo cwíi³ jna tsaa². Galisá² coon²¹ sii'¹³ mo jo mo cwíi³ii tsaa² tsʉ jo ley do sá², joon galɨ́ɨ¹na 'e tyú¹moo tyani Dios. Pe mo ngɨ́ɨi²gɨ joon gajó² 'e ley do, joon 'e gó² 'e 'ɨ¹‑tsii lawa'a gajiin'¹o tún¹ joon galiñíi³ii xiiala gó² 'e lɨ́ɨ¹na tyani Dios. 10 Joon 'e ley do 'e gacwó² Dios 'e liseen²¹na tyʉ́² tyaníi¹i galɨ'¹ɨ galiñí³ii 'e seen²¹na 'e jmóo³oo 'e gó²; joon 'e gó² do lawa'a gajmáa³aa coon'²¹ coon'¹³ Dios. 11 Tsʉ 'e gó² 'e 'ɨ¹‑tsii gacon'²on jna tóo² coon'¹³ 'e ley do. Galɨ́ɨ²na 'e uncaan²¹na coon'¹³ Dios pe gajmáa³aa coon'²¹.
12 Joon 'e ley do 'e tyʉ́² 'áa¹mo do; joon jilaa'²¹ to² tyʉ'² Dios 'e tyʉ́² 'áa¹mo jon. Jmaai'¹³ 'e røø²¹ tyʉ'² Dios to² 'e jmaai¹ to² tya' tsá². 13 Wana la joon, ¿tɨ gajmaa¹a 'e tyʉ́² do 'e lɨ́ɨ¹na coon'²¹ coon'¹³ Dios? ¡'Esa la joon! 'E gó² 'e 'ɨ¹‑tsii do gajmaa¹a 'e lɨ́ɨ¹na coon'²¹ coon'¹³ Dios. Joon coon'¹³ la joon ga'e'²e jna xiiala lɨ́¹ tsaa². 'E tyʉ́² ga'e'²e jna xiiala lɨ́¹ tsaa² 'e coon'¹³ la joon liñí³ii xiiala gó² 'áai¹ lɨ́¹ tsaa² do.
14 Nee²¹o' 'e gacwó²o 'in Espíritu Tyʉ́² tya' Dios 'e ley do. Pe ngú¹ taan²¹²na tyʉ'² to² jna joon lɨ́ɨ¹na lawa jaain²¹ tsa'leei'¹³ tya' tsaa² 'in lí² jmá¹ nʉʉ'¹³ʉn jiin'¹³ la to² tyʉ'² tsaa² do. 15 Tsʉ jo 'øøi'²¹‑tsii jilaa'²¹ 'e jmóo³oo; jo jmóo³oo jiin'¹³ la 'iin²¹²na xʉjoon jmóo³oo jilaa'²¹ 'e jo tɨ́²‑tsiioo. 16 Pe wana jmóo³oo jiin'¹³ la jo tɨ́²‑tsii jmóo³oo, coon'¹³ la joon jmóo³oo júu³ 'e tyʉ́² 'e ley do. 17 Joon jon' jna 'e 'in jmoo¹o 'e gó² do pe 'e gó² 'e 'yʉ ngú¹ taan²¹²na. 18 Tsʉ ñí²oo 'e jo 'ee tyʉ́² sá² tyiia jee²¹² ngú¹ taan²¹²na tsʉ 'iin²¹²na jmáa³aa 'e tyʉ́² pe jo tɨ́ɨ²na. 19 Jo jmáa³aa 'e tyʉ́² 'e 'iin²¹²na xʉjoon jmáa³gɨɨ 'e gó² 'e jo 'iin²¹²na jmáa³aa. 20 Wana jmóo³oo 'e jo 'iin²¹²na jmáa³aa joon jon' jna‑a 'in jmoo¹o 'e do pe 'e gó² 'ɨ¹‑tsii 'yʉ ngú¹ taan²¹²na 'e jmoo¹o 'e do.
21 La lo tsangɨ́ɨ²na: mo 'iin²¹²na jmáa³aa 'e tyʉ́² joon xʉ 'e gó² jmóo³oo joon. 22 Coon'¹³ 'e 'øøi'²¹‑tsii tɨ́²‑tsii 'e ley tya' Dios, 23 pe li'³i 'e 'yʉ ngú¹ taan²¹²na coon²¹ 'e jnɨɨi'²¹ jo cwó² 'e jmáa³aa jiin'¹³ la 'iin²¹²na. 'E jnɨɨi'²¹ do lɨ la lɨ coon²¹ ley tya' 'e gó² 'e 'yʉ ngú¹ taan²¹²na 'e tyʉ'² to² jna 'e joon jo cwó² láai² jna.
24 ¡Tsá² 'in fúu² 'áai¹ jna! ¿'Iin 'in iláa¹i jna coon'¹³ 'e ngú¹ taan²¹²na ijmáa¹a ijúun²na? 25 'Ña'a Dios Jmii²¹ lí² láai¹ jna coon'¹³ 'e gajmaa¹a Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo 'wii²¹² tyi'. ¡Maa'¹³mo Dios! Joon coon'¹³ jilaa'²¹ 'e 'iin²¹²na jmáa³aa 'e ley tya' Dios do tyʉ'²ʉ jna to² pe coon'¹³ 'e ngú¹ taan²¹²na lɨ́ɨ¹na tsa'leei'¹³ tya' 'e ley tya' 'e gó² 'e 'yʉ ngú¹ taan²¹²na.