13
Jileei'²¹ tsá² 'ná¹ jmáa¹a nʉʉ'¹³ʉn jiin'¹³ la to² tyʉ'² tsaa'to². Tsʉ Dios cwoo¹o jilaa'²¹ to² 'e sá² joon Dios siin'²¹in jileei'²¹ tsaa'to². Joon jileei'²¹ 'in jo jmoo¹o nʉʉ'¹³ ʉn to² tyʉ'² tsaa'to² lawa jo jmoo¹o nʉʉ'¹³ʉn to² tyʉ'² Dios tsʉ Dios gacwo'¹o 'in tsaa'to² do 'e to² 'oo¹o. Joon 'in jo jmoo¹o nʉʉ'¹³ 'ii in'láa¹a joon inii²¹² wúu¹. Tsʉ 'in tsaa'to² do jo jmaai¹ to² wa'a toon'²¹on fo'²‑tsi tya' 'in jmoo¹o 'e tyʉ́² pe tya' 'in jmoo¹o 'e gó². ¿Tɨ 'iin²¹²u'u seen²¹u'un 'e jo fo'² 'íi¹ tyi'i tyani tsaa'to²? Wa'a 'iin²¹²u'un la joon, jmaa²'a 'e tyʉ́² joon 'in tsaa'to² do ilitsáai¹‑tsi 'nʉ. Tsʉ 'in tsaa'to² do jmoo¹o to² tya' Dios 'e seen²¹un tyʉ́². Pe wana jmoo²'o 'e gó² 'ná² líin²u 'e 'goo'²¹'o. Tsʉ 'íi³mo to² 'e 'oo¹o tsaa'to² 'ii'²¹ 'e 'e'²e tsá² wúu¹. Joon Dios gacwoo¹o 'ido to² 'e 'oo¹o wa'a lí² 'e'²e wúu¹ coon²¹ tsáa¹ tya' 'in jmoo¹o 'e gó². Tsʉ 'wii'¹³ joon 'áa¹mo tyiin² wa'a jmaa²'a nʉʉ'¹³'ʉ to² tyʉ'² tsaa'to². 'E coon¹³ la joon jon' wa' 'e tyu'²mo'o 'e wúu¹ do pe jmoo²'o la ñi'²i tíɨ²mo'o jmoo²'o. Joon tsʉ 'wii'¹³ joon cɨ'²ɨɨ' 'laa'¹³ tya' tsaa'to² tsʉ 'in tsaa'to² do jmoo¹o to² tya' Dios joon la joon jmoo¹o.
Cɨ'²ɨɨ' 'e jilaa'²¹ 'e røø²¹naa'. Wana røø²¹naa' cuu² 'e 'íi³in tsá², cɨ'²ɨɨ'. Joon wana røø²¹naa' cuu² tya' 'laa'¹³ 'e 'nɨɨ¹ɨ tsá², cɨ'²ɨɨ' jon. Jmaa²aa' nʉ́ʉ¹³ʉʉ' tya' 'in 'ná¹ jmaa²aa' nʉ́ʉ¹³ʉʉ' joon un'goo²¹oo' 'in 'ná¹ un'goo²¹oo'. Jo cworøø²¹naa' tya' jiin'¹³ jaain²¹. Cworøø²¹naa' jiin'¹³ 'e 'ná¹ li'iin²¹²naa' la jaain²¹ la jaan²¹naa'. Tsʉ 'in 'iin²¹²in 'in catyaai² nigajmaa¹o jilaa'²¹ jiin'¹³ la to² tyʉ'² ley do. Tsʉ 'e ley do jin'²in: “Jo foo'¹³'o tsamɨ́² tya' tsá² xeei'²¹, jo jngaa'¹³'un tsá², jo jmaa²'a 'uun²¹, jo fu'²'u júu³ tajuu²¹ jiin'¹³ jaain²¹, jo jmaa²'a 'iin²¹²'un 'e sá² tya' tsá² xeei'²¹.” Pe 'e ley lo, joon coon'¹³ jilaa'²¹ ley catyiia² 'e sɨtsiin¹ coon'¹³ 'e júu³ lo: “Cwoli'iin²¹²mo'o tsagoo²'o jiin'¹³ la 'iin²¹²u'un 'wo'o.” 10 'In 'iin²¹²in tsagoo¹o jo 'ee 'e gó² jmóo¹o tya' 'ido. Joon coon'¹³ la joon 'in 'iin²¹²in tsagoo¹o iuntsiin¹ 'e ley do.
11 Joon, tsʉ 'wii'¹³ ñí²oo' xiiala ngó¹ tiempo, 'ná¹ jnaa¹‑'oo' 'e cwuu²¹moo' tsʉ tyan'gɨ najó² 'e tiin'¹³na' lagɨ la mo 'wiin²¹² mo gajai'² galɨ́ɨ²na'. 12 Ningó¹ xʉʉ²¹² niui²¹gɨ joon najatyéen¹mo 'e jná² jmɨɨ²¹² tsʉ 'wii'¹³ joon 'ná¹ tʉʉ²¹²ʉ' 'e jmoo²¹o' la jmoo¹o tsá² lɨ nʉʉ²¹; joon 'ná¹ tyíi¹³i' ñí³ la tyan¹an 'láa² 'in ngɨ¹ lɨ jná² joo'²¹. 13 Cwongɨ́²ɨ' la tɨ́ɨi² ngɨ¹ 'in ngɨ¹ mo jmɨɨ¹. Jo ngɨ́²ɨ' to² 'íin¹ jon'gɨ tyá²a' jmɨɨ²¹² lɨ to'²o tsá² mɨɨ'¹³. Jo ngɨ́²ɨ' to² feei'²¹ tsamɨ́² jon'gɨ ngɨ́²ɨ' to² jmoo¹o 'e gó². Jo 'ná²a' mɨɨ'¹³ jon'gɨ'ɨ 'áa³a' tsiiwúu¹. 14 'Ná¹ cwojmaa²aa' la gajmaa¹a Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo joon jo 'ɨ¹‑'oo' wa' jmaa²aa' jiin'¹³ la 'yaai¹‑tsi ngú¹ taan²¹²naa'.