3
Jilaa'²¹ to² 'ná¹ jmá¹ 'in jai'² lɨ́ɨi²
Cwountii'¹³‑tsi tsá² 'e jo cwo'naa¹ mɨɨ'¹³ tya' tsaa'to² pe 'e cwolinʉʉ'¹³o júu³ tya' tsaa'to². Joon 'ná¹‑a náa¹ tyʉ́² tya'a jmáa¹a jmai'² 'e tyʉ́²‑ʉ. Joon jo cwofaa'²¹a 'laa'²¹ tya' jiin'¹³ jaain²¹. Cwosii'¹²'i tsá² 'e jo 'noo'¹o mɨɨ'¹³ pe cwotaan²¹mo 'wo²‑tsio, jmáa¹a jmai'² 'e tyʉ́²‑ʉ tya' jileei'²¹ tsá².
Tsʉ la joon jon jna' la mo jéei¹ jo née²e' seein²¹ Dios, jo jmoo²¹o' nʉʉ'¹³ʉn'. Joon jo leein¹‑tsi' 'e gó² jmoo²¹o', gapii²¹i' lɨ wíin² tɨ'xʉʉ fu¹ tya' Dios. Galisaan²¹an' 'e soo²¹‑tsi'. Tsiwúu¹na' joon 'ee'¹mo tsá² jna' joon jna'o' 'ee'³mo' la jaain²¹ la jaan²¹na'. Lɨ́ɨi¹ jna' la joon mo gajmaa¹a Dios, 'in jmaa¹a tiin'¹³na', ilinée²e' jilaa'²¹ 'e tyʉ́²‑tsi tya'a coon'¹³ jilaa'²¹ 'e 'iin²¹²in Dios tsá². Joon gajmaa¹a Dios tiin'¹³mo' tsʉ 'wii'¹³ fee'¹mo‑tsi tyi' jon'on tsʉ 'wii'¹³ 'e tyʉ́²‑ʉ nigajmoo²¹o' tsʉ 'wii'¹³ tyú²‑umo'. Gajmaa¹a tiin'¹³mo' mo gacwo'¹o jna' coon²¹ juncwii²¹ 'múui² 'wii'¹³ tya' Espíritu Tyʉ́² tya'a 'in gacwo'¹o jna' 'e juncwii²¹ 'múui² do. Joon mi 'ii'¹³na' 'e juncwii²¹ 'múui² do Dios garuun'¹³mo jna' joon 'wii'¹³ cwáain¹ tya' 'in jmaa¹ tiin'¹³na', 'in sii²¹ Jesucristo, Dios gacwoo'¹²i jna' lɨ́ɨ¹gɨ 'in Espíritu Tyʉ́² tya'a. Coon'¹³ la joon lí²‑i 'ɨ́ɨ² Dios, 'in feei'¹‑tsi, júu³ 'e tyú²‑mo' joon 'ii'¹³mo' juncwii²¹ 'e jo tyéi¹ 'e sɨjaan²¹an'.
Júu³ ja'²mo 'e júu³ lo joon 'iin²¹²na 'e jo cwo'²'o cuu'²¹i jmáa¹a 'in jai'² lɨ́ɨi² Dios jilaa'²¹ 'elo. Coon'¹³ la joon icwó¹‑tsi jmáa¹a 'e tyʉ́²‑ʉ. Tyʉ́²‑ʉ 'e júu³ lo joon jmaai¹ to² tya' jileei'²¹ tsá². Tʉ² jilaa'²¹ júu³ 'e tyá¹ tsá² 'e jo 'e to² tí² coon'¹³ jilaa'²¹ cwáain¹ tsaai² tya' 'lɨɨ²¹² tsacøøi'¹³. Tʉ² jon jilaa'²¹ júu³ 'e sɨ́ɨ¹i tsá² jo cwo'¹o júu³ ruu'²¹i tya' ley tya' Moisés tsʉ jo 'ee to² 'íi³in, jo jmaai¹ to² tya' jiin'¹³ jaain²¹.
10 Wa 'e'¹e tsá² júu³ xiia', joon jmoo'¹³o poo²¹² jee²¹² 'in jai'² lɨ́ɨi², joon wana jo nʉʉ'¹²ʉn mi tɨ́² tún² naa'¹³ cwo'²'o cwáain¹ joon tʉ́ʉ¹mo'o 'ido. 11 Tsʉ cwoliñi²o'o 'e 'in tsá² do nigatʉʉ¹ la jai'² joon jmoo¹o 'ii'²¹ 'ña'a coon'¹³ tsaa² 'e 'noo¹o.
'E 'ná¹ jmá¹ Tito
12 Sɨ́ɨ³na Artemas sɨ Tíquico 'ee fu lɨ tyiin¹u'un. Mi cwaa'¹i cwo'²‑'o'o jiin'¹in' lɨ' fuu²¹ Nicópolis tsʉ niga'ɨ¹‑tsii 'e taan²¹²na do la tøøi² jiin²¹ cwíi². 13 Cwouncoon'¹³ Zenas, 'in tɨ́ɨi² ley, coon'¹³ Apolos jilaa'²¹ 'e 'ná¹ tya'i fu¹ 'e jo sɨ'naai²¹. 14 La joon jon jileei'²¹ tsá² tyi' 'ná¹ litɨ́ɨi² jmáa¹a to² tyʉ́²‑ʉ ilisá² jilaa'²¹ 'e jmee'²¹i to² joon lí²‑i uncoon'¹³ tsá² xeei'²¹.
Júu³ 'e tséi¹
15 Joon jileei'²¹ 'in taain²¹² coon'¹³ jna lo sii²¹²na'a 'aa²¹²mo'o. Joongɨ 'aa²¹²mo'o fu'²'u tsaruu'²¹u' 'in jai'² lɨ́ɨi² Jesucristo 'in 'iin²¹²in jna'a. Cwouncwaai'³ Dios 'naa' jilee'²¹naa'. Amén.