2
Jesús chehꜗ nëˊ jnänˋ ngɨɨꜙ jnänˋ kihˈ Dio
Hnähꜘ gyʉ̱ʉ̱ˉ pihˈ kya̱a̱nꜙ, maˉsɨɨnꜗ läꜙjëꜙ heˉ laˉ mahꜗ moꜙsoꜙ jmeehˈ gaˊ hnähꜘ dsoˊkyeˉ. Pero cherˊmahꜗ cha̱a̱ˉ hi̱ˉ maˉjmeeꜘ dsoˊkyeˉ, cha̱a̱ˉ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ chehꜗ nëˊ jnänˋ ngɨɨꜙ kihꜗ Tääˋ, hi̱ˉ heꜘ heꜘ Jesucristo, hi̱ˉ llu̱u̱ꜗ goˉte˜. Hi̱ˉ heꜘ gaꜙngëëꜗ hñiiꜘ mahꜗ gaꜙju̱u̱yꜗ, gaꜙmiꜙhmaayhˊ dsoˊkyeˉ jnänˋ. Pero ja̱ꜙ maꜙlaꜙ dsoˊkyeˉ jnänˋ gaꜙmiꜙhmaayhˊ, läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ gaꜙmiꜙhmaayhˊ dsoˊkyeˉ kihꜗ gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ.
Cherˊmahꜗ gaꜙhøøˊ jneˊ nʉʉhꜚ kihꜗ Dio, maˉñeˊ jneˊ heˉ maˉkyu̱u̱ꜙ baˊ jnihꜘ ja̱ˉ. Pero hi̱ˉ jähꜘ: “Kyu̱u̱ꜙ baˊ jnäꜘ Dio”, mahꜗ saꜙ høøyꜙ nʉʉhꜚ kiyhꜗ, heˉ taˉju̱u̱yˈ baˊ ja̱ˉ. Saꜙ laꜗ dsooꜘ juuˈ kiyhꜗ. Pero hi̱ˉ høøꜙ juuˈ kihꜗ Dio, hi̱ˉ heꜘ baˊ hnääˈ Dio läꜙko̱o̱ˉ teꜗ lleˋ kihˈ. Heˉ läꜙja̱ˉ, ñeˊ jneˊ heˉ la̱a̱ꜗ jneˊ ko̱o̱ˉ kya̱a̱yhˊ. Hi̱ˉ jähꜘ la̱a̱ꜗ ko̱o̱ˉ kya̱a̱hˊ Dio, hi̱ˉ heꜘ ä̱ä̱ˉ jmɨɨˊ jmeeyˈ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjmeeꜘ Jesús baˊ.
Nʉʉhꜚ hmëëꜘ heˉ gaꜙkwaꜘ Jesús
Ja̱ꜙ heˉ hmëëꜘ nʉʉhꜚ laˉ heˉ sɨɨnꜙ kyahꜗ hnähꜘ ø̱ø̱hnꜗ. Nʉʉhꜚ maˉgyu̱hˉ heˉ maˉkyu̱u̱h˜ hnähꜘ läꜙ maˊ toˉnëˊ baˊ laˉ. Nʉʉhꜚ maˉgyu̱hˉ laˉ, laꜗ juuˈ heˉ gaꜙnʉʉhˉ hnähꜘ läꜙ maˊ toˉnëˊ. Pero maꜙraꜙ heˉ hmëëꜘ baˊ nʉʉhꜚ laˉ heˉ sɨɨnꜙ kyahꜗ hnähꜘ. Jëëhꜘ, maꜙraꜙ heˉ gaꜙläꜙhnääꜗ baˊ Cristo jneˊ hiꜙ läꜙja̱ˉ maˉläˉhnaahꜙ hnähꜘ ø̱ø̱hꜗ hnähꜘ. Jëëhꜘ, dsaˉngëëꜘ baˊ heˉ naˉho̱o̱ˉ ja̱ˉ, hiꜙ ngooꜗ dsaˉläˉjnäꜘ hñiiꜘ waˊjeˉ heˉ jmeeꜙ hnääꜗ dsaˉ.
Hi̱ˉ jähꜘ hä̱ä̱ˊ jeeˊ jnäꜘ waˊjeˉ mahꜗ naˉhä̱ä̱yhˊ ø̱ø̱yhꜚ, läꜙ maˉhä̱ä̱ˊ bihꜗ jeeˊ naˉho̱o̱ˉ. 10 Hi̱ˉ hnääꜗ ø̱ø̱hꜚ, hi̱ˉ heꜘ hä̱ä̱ˊ tä̱ä̱ꜘ jeeˊ jnäꜘ waˊjeˉ. Saꜙ chaˉ heˉ jmeeꜗ të̱yhꜗ. 11 Pero hi̱ˉ naˉhøøhˊ kihˈ ø̱ø̱hꜚ, läꜙ maˉhä̱ä̱ˊ bihꜗ jeeˊ naˉho̱o̱ˉ. Jëëhꜘ heˉ hlɨɨhˈ jmahꜗ baˊ jmeeyꜙ. Hiꜙ niꜙ saꜙ ñeyˉ haˉ taꜙ dsooyꜗ, jëëhꜘ saꜙ jnäꜘ mɨˈnëyˊ heˉ ngëyꜙ jeeˊ naˉho̱o̱ˉ.
12 Gyʉ̱ʉ̱ˉ pihˈ, sɨɨnꜙ kyahꜗ hnähꜘ, jëëhꜘ maˉnaˉcheˊ dsoˊkyeˉ kyahꜗ hnähꜘ taꜙlaꜙ kihꜗ Jesús. 13 Hnähꜘ dsaˉ maˉka̱a̱hˊ, sɨɨnꜙ kyahꜗ hnähꜘ, jëëhꜘ maˉläˉkyu̱u̱hꜙ baˊ hnähꜘ hi̱ˉ maˉcha̱a̱ˉ jä̱ä̱ꜗ gaˊ kihˈ jmɨˉgyʉʉꜙ. Hiꜙ sɨɨnꜙ kyahꜗ hnähꜘ chihˉ kwa̱a̱ˉ, jëëhꜘ maˉlë̱h˜ hnähꜘ kihꜗ hi̱ˉ hlë̱ë̱hˈ.
Sɨɨnꜙ kyahꜗ hnähꜘ gyʉ̱ʉ̱ˉ pihˈ, jëëhꜘ maˉläˉkyu̱u̱hꜙ baˊ hnähꜘ Tääˋ. 14 Sɨɨnꜙ kyahꜗ hnähꜘ dsaˉ maˉka̱a̱hˊ, jëëhꜘ maˉläˉkyu̱u̱hꜙ baˊ hnähꜘ hi̱ˉ maˉcha̱a̱ˉ jä̱ä̱ꜗ gaˊ kihˈ jmɨˉgyʉʉꜙ. Sɨɨnꜙ kaˉlähꜘ kyahꜗ hnähꜘ chihˉ kwa̱a̱ˉ, jëëhꜘ chaˉ beꜘ kyahꜗ hnähꜘ, hiꜙ maˉjä̱ꜘ ko̱o̱ˉ hwehˉ juuˈ kihꜗ Dio nehꜙ tuhˉhohꜘ hnähꜘ, hiꜙ maˉlë̱h˜ hnähꜘ kihꜗ hi̱ˉ hlë̱ë̱hˈ.
15 Taꜙ waˊ he̱e̱ꜘ hohꜘ hnähꜘ heˉ chaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, niꜙ heˉ gaˊ jyohꜘ heˉ chaˉ nëˊ kihˈ. Hi̱ˉ he̱e̱ꜘ dsëꜗ heˉ chaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, saꜙ hnääyꜗ Tääˋ. 16 Jëëhꜘ, läꜙjëꜙ heˉ hlɨɨhˈ heˉ chaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, saꜙ gwaˉ kihꜗ Dio. Kihꜗ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ baˊ ja̱ˉ heˉ he̱e̱ꜘ dsëꜗ jmɨˉngoꜗ, hiꜙ heˉ he̱e̱ꜘ dsëyꜗ läꜙjëꜙ heˉ jëëy˜, hiꜙ heˉ jmä̱ä̱y˜ hñiiyꜘ jø̱ø̱hˈ. 17 Dsaˉlla̱a̱ꜙ baˊ heˉ chaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ kya̱a̱hˊ heˉ he̱e̱ꜘ dsëꜗ dsaˉ. Pero hi̱ˉ jmeeꜙ läꜙ hnøøꜗ Dio, läꜙ maˉcha̱a̱yˉ ja̱ˉbaˊ.
Juˈdsooꜘ hiꜙ juuˈ taˉjuuˈ
18 Gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱nꜙ, ngooꜗ gaꜙdsa̱a̱ꜗ jmɨɨˊ heˉ tøøhnˊ laˉ. Maˉnʉʉhˉ baˊ hnähꜘ kihꜗ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ jäꜙ hi̱ˉ naˉhøøhˊ kihꜗ Cristo. Hiꜙ läꜙja̱ˉ laꜗ, jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ kya̱a̱yꜗ maˉcha̱a̱ˉ naꜗ. Kihꜗ heˉja̱ˉ baˊ naˉ, ñeˊ jnäähꜗ ngooꜗ gaꜙdsa̱a̱ꜗ jmɨɨˊ heˉ tøøhnˊ laˉ. 19 Hi̱ˉ heꜘ gaꜙhwë̱ë̱ˉ jeeˊ kya̱a̱ˈ jnäähꜗ, pero saꜙ maˊ la̱a̱yˈ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ. Waˊraˉ jähꜘ kihꜗ maˊ la̱a̱yˈ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ, maˊ jä̱yˈ ko̱o̱ˉ hwehˉ kya̱a̱hˊ jnäähꜗ. Heˉ gaꜙhwë̱ë̱yˉ jeeˊ kya̱a̱ˈ jnäähꜗ gaꜙläꜙjnäꜘ, ja̱ꜙ läꜙjë̱ë̱yꜙ la̱a̱yꜗ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ.
20 Pero maˉhñah˜ baˊ hnähꜘ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ heˉ gaꜙkwëëhꜗ Cristo hnähꜘ. Heˉja̱ˉ maˉkyu̱u̱h˜ baˊ hnähꜘ haˉ läꜙ laꜗ juˈdsooꜘ. 21 Ja̱ꜙ kihꜗ heˉ saꜙ kyu̱u̱h˜ hnähꜘ juˈdsooꜘ heˉ sɨɨnꜙ juuˈ laˉ kyahꜗ hnähꜘ. Sɨɨnꜙ heˉ laˉ kihꜗ heˉ maˉkyu̱u̱h˜ baˊ hnähꜘ. Jëëhꜘ maˉñehˊ baˊ hnähꜘ niꜙ ko̱o̱ˉ juuˈ taˉjuuˈ saꜙ goˉhɨɨˈ jeeˊ kihˈ juˈdsooꜘ.
22 ¿Hi̱i̱ˉ naˉ hi̱ˉ taˉju̱u̱ˈ? Hi̱ˉ jähꜘ kihꜗ Jesús saꜙ la̱a̱yꜗ Cristo, hi̱ˉ heꜘ baˊ hi̱ˉ taˉju̱u̱ˈ. Hi̱ˉ naˉhøøhˊ kihˈ Cristo, jäyhꜘ saꜙ cha̱a̱ˉ Dio hiꜙ niꜙ saꜙ cha̱a̱ˉ jo̱o̱yꜘ kaˉlähꜘ. 23 Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ jähꜘ saꜙ la̱a̱ꜗ Jesús Jo̱o̱ꜘ Dio, hi̱ˉ heꜘ saꜙ la̱a̱ꜗ kya̱a̱ꜗ Tääˋ. Pero hi̱ˉ miˉjnääꜙ hñiiꜘ heˉ la̱a̱yꜗ kya̱a̱ꜗ Jo̱o̱ꜘ Dio, la̱a̱yꜗ kya̱a̱ꜗ Tääˋ kaˉlähꜘ.
24 Waˊ jä̱ꜘ ko̱o̱ˉ hwehˉ kya̱a̱hˊ hnähꜘ heˉ gaꜙnʉʉhˉ hnähꜘ läꜙ maˊ toˉnëˊ. Jëëhꜘ, cherˊmahꜗ gaꜙjä̱ꜘ ko̱o̱ˉ hwehˉ kya̱a̱hˊ hnähꜘ heˉ gaꜙnʉʉhˉ hnähꜘ läꜙ maˊ toˉnëˊ, läꜙja̱ˉ tä̱ä̱hˊ hnähꜘ tä̱ä̱ꜘ kya̱a̱hˊ jo̱o̱yꜘ hiꜙ kya̱a̱hˊ Tääˋ kaˉlähꜘ. 25 Heˉ laˉ ja̱ˉ, heˉ gaꜙbä̱ä̱hˉ Jesucristo hñiiꜘ kya̱a̱hˊ jneˊ: heˉ gaꜙjmeeyꜘ cha̱a̱ˉ jneˊ tä̱ä̱ꜘ.
26 Sɨɨnꜙ heˉ laˉ kyahꜗ hnähꜘ mahꜗ läꜙñehˊ hnähꜘ kihꜗ hi̱ˉ hnøøꜗ miˉga̱a̱ꜙ hnähꜘ. 27 Pero Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ heˉ maˉhñah˜ hnähꜘ kihꜗ Cristo, maˉjä̱ꜗ ja̱ˉbaˊ kya̱a̱hˊ hnähꜘ. Moꜙsoꜙ jmeeꜙ biiꜗ hi̱ˉ miˉtë̱ë̱ꜙ hnähꜘ. Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ baˊ miˉtë̱ë̱ꜙ hnähꜘ gaꜙläꜙjëꜙ. Hiꜙ hlëëyhꜙ juˈdsooꜘ jmahꜗ baˊ, ja̱ꜙ juuˈ taˉjuuˈ. Ja̱ˉ goˉta̱a̱hˊ hnähꜘ ko̱o̱ˉ hwehˉ kya̱a̱hˊ Cristo, ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ maˉmiˉtë̱ë̱ˉ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ hnähꜘ.
28 Gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱nꜙ, naꜗ naꜙ goˉta̱a̱hˊ hnähꜘ ko̱o̱ˉ hwehˉ kya̱a̱hˊ Cristo. Läꜙja̱ˉ läꜙchaˉ oˉjø̱hꜙ dsëˉ jnänˋ waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ läꜙjnääyꜘ, hiꜙ läꜙja̱ˉ saꜙ jä̱nˊ kya̱a̱hˊ oˉhihꜙ waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ jä̱yhꜘ. 29 Maˉñehˊ baˊ hnähꜘ, llu̱u̱ꜗ baˊ Jesús. Läꜙja̱ˉ hnøøꜗ läꜙngëëhꜘ hnähꜘ kaˉlähꜘ, läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ jmeeꜙ heˉ lluꜗ la̱a̱yꜗ kya̱a̱ꜗ Dio.