1 Timoteo
Heˉ laˉ toˉnëˊ jeˉ heˉ gaꜙsɨɨꜘ Paaˊ kihˈ Timotä
1
Jnäꜘ Paaˊ la̱a̱nˈ apóstol kya̱a̱ꜗ Jesucristo läꜙhihꜙ kihꜗ Dio hi̱ˉ lä̱ä̱˜ jneˊ hiꜙ läꜙhihꜙ kihꜗ Jesucristo Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ hi̱ˉ kye̱nˊ oˉjø̱hꜙ dsëˉ kihꜗ. Sɨɨnꜙ kyahꜗ Timotä, hneˉ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ läꜙko̱o̱ˉ gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱nꜙ läꜙlluꜗ heˉ jä̱ä̱nꜙ hneˉ jwëꜘ kihꜗ Dio. Ngɨɨnˊ kihˈ Dio hi̱ˉ la̱a̱ꜗ Tääˋ jnänˋ hiꜙ kihꜗ Cristo Jesús Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ waˊ kwayꜘ läꜙjëꜙ heˉ lluꜗ kyahꜗ, waˊ läˉñihꜘ dsëyꜗ hneˉ, hiꜙ waˊ jmeeyꜘ hiiꜘ tiiˊ kyahˈ.
Gaꜙjmeeꜘ Paaˊ madaꜚ kihꜗ Timotä mahꜗ hlë̱ë̱yhꜗ dsaˉ hi̱ˉ kwaꜙ juuˈ taˉjuuˈ
Jä̱ä̱ꜗ saꜙ gaˊ maˉngoon˜ taꜙ hwaꜗ Macedonia, gaꜙjwë̱ë̱hnꜗ hneˉ heˉ jä̱hˈ jwɨɨˉ Éfeso naˉ mahꜗ hahˈ kihꜗ ko̱ˉlla̱a̱ˊ hi̱ˉ miˉga̱a̱ꜙ dsaˉ kya̱a̱hˊ juuˈ taˉjuuˈ. Niꜙ taꜙ kwaˉ jwëˈ jmeeyꜗ heˈ kihꜗ läꜙjëꜙ juuˈ maˉgyu̱hˉ kiyhꜗ, niꜙ heˉ jmeeyꜗ juuˈ haˉ läꜙ maˊ la̱a̱ˈ maˉhyaaˊ taˉgyʉʉhˊ jnänˋ. Saꜙ chaˉ jeeˊ lla̱a̱ꜙ juuˈ ja̱ˉ. Ko̱o̱ˉ llayꜙ hniiˉ baˊ ja̱ˉ. Saꜙ dsooꜗ taꜙ chaˊnëˊ juuˈ kihꜗ Dio kya̱a̱hˊ juuˈ ja̱ˉ. Heˉ dsooꜘ dsëˉ jneˊ kihˈ Dio, heˉ ja̱ˉ baˊ jmääˈ kihꜗ dsaꜙ. Heˉja̱ˉ jwahnꜙ kaˉlähꜘ, ja̱ˉ jä̱hˉ Éfeso naˉ mahꜗ jmeehˈ heˉ gaꜙjwë̱ë̱hnꜗ hneˉ jä̱ä̱ꜗ.
Heˉ hnoonꜗ läꜙhnääꜗ dsaˉ ø̱ø̱hꜚ kya̱a̱hˊ ko̱o̱ˉ nëëˈ baˊ hʉʉˊdsëˉ, heˉja̱ˉ baˊ maˉjmeenꜗ madaꜚ läꜙnaˉ. Peerꜙ cherˊmahꜗ hnɨɨ˜ hʉʉˊdsëˉ kiyhꜗ hiꜙ cherˊmahꜗ ko̱o̱ˉ jähꜘ bihꜗ heˉ maˉdsooꜘ dsëyꜗ kihꜗ Dio, saꜙ jmääꜗ kiyhꜗ heˉ jäyhꜘ hnääyꜗ ø̱ø̱yhꜚ. Kihꜗ heˉ gaꜙjmeeꜘ ko̱ˉlla̱a̱ˊ dsaˉ taꜙ kooꜘ heˉ hnääyꜗ ø̱ø̱yhꜚ, heˉja̱ˉ gaꜙnääyꜗ kya̱a̱hˊ juuˈ heˉ saꜙ jmääꜗ taˊ. Hnøøyꜗ jmä̱ä̱yꜗ hñiiyꜘ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ kyʉʉh˜ ley kihꜗ Dio, pero niꜙ heˉ hlëëyhꜙ saꜙ ngëëyꜘ, maꜙkeꜙ kwayꜙ juuˈ läꜙka̱a̱ˉ tuhˉdsëyꜗ.
Pero maˉñeˊ baˊ jneˊ, lluꜗ baˊ ley kihꜗ Dio waˊraˉ jähꜘ kihꜗ ngëëꜘ jneˊ heeˉ kihꜗ jmääꜗ ley ja̱ˉ. Ñeˊ baˊ jneˊ saꜙ gaꜙkwaꜘ Dio ley kihꜗ hi̱ˉ jmeeꜙ heˉ lluꜗ. Laꜗ kihꜗ hi̱ˉ maˉhlä̱ä̱hˉ, kihꜗ hi̱ˉ cha̱a̱hˉ, kihꜗ hi̱ˉ naˉhe̱e̱ꜚ dsëꜗ, kihꜗ hi̱ˉ jmeeꜙ dsoˊkyeˉ, kihꜗ hi̱ˉ saꜙ kya̱a̱hˊ Dio, kihꜗ hi̱ˉ saꜙ chaˉ nʉʉhꜚ kihꜗ, kihꜗ hi̱ˉ jngëëhꜙ choˈjmiiˉ, kihꜗ hi̱ˉ jngëëhꜙ dsaˉkya̱a̱hˊ, kihꜗ hi̱ˉ heꜘ baˊ hnøøˈ ley ja̱ˉ. 10 Kihꜗ dsaˉmëꜘ dsaˉñʉʉhˉ hi̱ˉ ka̱a̱h˜ waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ, kihꜗ dsaˉmëꜘ o dsaˉñʉʉhˉ hi̱ˉ ka̱a̱h˜ ja̱ˉbaˊ dsaˉkya̱a̱hˊ, kihꜗ hi̱ˉ hë̱ë̱˜ dsaˉ mahꜗ hnëëy˜, kihꜗ hi̱ˉ taˉju̱u̱ˈ, kihꜗ hi̱ˉ jmeeꜙ juˈdsooꜘ kihꜗ juuˈ taˉjuuˈ, hiꜙ laꜗ kihꜗ hi̱ˉ hnøøꜗ llaˉdsëëˋ kihˈ juˈdsooꜘ heˉ kwaˉ jnäähˈ laˉ, 11 läꜙko̱o̱ˉ lleˋ juˈhmëëꜘ heˉ naˉhña̱a̱nˊ kwanꜙ. Heˉ baˊ cheˉ naˊhñaahꜗ laꜗ juˈhmëëꜘ kihꜗ Dio hi̱ˉ la̱a̱ꜗ Tääˋ jnänˋ.
Chaˉmiihˉ gaꜙläꜙñihꜘ dsëꜗ Dio kihꜗ Paaˊ
12 Kwanꜙ tiˊhmaahˊ kihˈ Cristo Jesús Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ hi̱ˉ kwaꜙ beꜘ kinꜙ. Jëëhꜘ, gaꜙjmä̱ä̱yꜗ jnäꜘ kwa̱a̱t˜ heˉ miˊtenˋ kiyhˈ, heˉja̱ˉ gaꜙhña̱a̱yꜗ jnäꜘ mahꜗ jmeenˋ taˊ kiyhˈ. 13 Jä̱ä̱ꜗ saꜙ gaˊ maˉtëëyhꜙ jnäꜘ gaꜙmiꜙkwa̱hꜚ jnihꜘ. Gaꜙngënꜗ jmeenꜙ hñaaˉ dsënꜙ kihꜗ dsaˉ kya̱a̱yꜗ, maˊ hä̱ä̱nꜗ jwërte. Pero gaꜙläꜙñihꜘ dsëꜗ Dio jnäꜘ, jëëhꜘ saꜙ maˊ manꜙ heeˉ ja̱ˉ maˊ jmeenꜙ, hiꜙ saꜙ maˊ he̱e̱nꜘ kihꜗ juˈdsooꜘ. 14 Haˉ ko̱hꜘ saꜙ lluꜗ dsëꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ kya̱a̱hˊ jnäꜘ. Gaꜙjmeeyꜘ gaꜙläꜙdsooꜘ dsënꜙ kiyhꜗ hiꜙ gaꜙjmeeyꜘ heˉ gaꜙläꜙhnaanꜙ dsaˉ taꜙlaꜙ kihꜗ Cristo Jesús.
15 Juuˈ heˉ jwahnꜙ laˉ, laꜗ dsooꜘ hiꜙ hnøøꜗ he̱e̱hꜙ gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ. Jaꜗ Cristo Jesús jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ mahꜗ lä̱ä̱yꜗ dsaˉ hi̱ˉ jmeeꜙ heˉ hlɨɨhˈ. Hiꜙ jnäꜘ la̱a̱nꜗ toˉnëˊ kihˈ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ jmeeꜙ läꜙja̱ˉ. 16 Kihꜗ heˉja̱ˉ baˊ naˉ, gaꜙläꜙñihꜘ dsëꜗ Dio jnäꜘ, mahꜗ miˉjnääꜙ Cristo Jesús taꜙlaꜙ kiꜙ jnäꜘ haˉ läꜙko̱o̱ˉ jø̱hˉ dsëyꜗ. Jëëhꜘ, chaˉgaˊmiihˉ heˉ hlɨɨhˈ gaꜙjmeenꜗ läꜙko̱hꜘ gaˊ heˉ jmeeꜙ jñahꜘ. Läꜙjwëꜘ ja̱ˉ, ka̱ꜗ kwa̱a̱t˜ hi̱ˉ naꜗ gaˊ he̱e̱hꜙ kihꜗ Jesús, haˉ ko̱hꜘ saꜙ läꜙjø̱hˉ dsëꜗ Jesús kya̱a̱yhˊ, mahꜗ jmeeyꜗ cha̱a̱yˉ läꜙjëꜙ johꜘ jmɨɨˊ chaˉ. 17 Läꜙja̱ˉ waˊ laˈ jʉʉhˉ kihꜗ Dio hiꜙ waˊ la̱a̱yˈ jø̱ø̱yhˈ. Saꜙ cha̱a̱ˉ gaˊ jñahꜘ Dsaˉtaˊ hi̱ˉ jø̱ø̱hˈ gaˊ, hi̱ˉ saꜙ ju̱u̱ꜘ ji̱hˊko̱hꜘ, hiꜙ niꜙ saꜙ të̱ë̱ꜗ jneˊ jë̱ë̱ˊ jnihꜘ, ja̱a̱ˉ hñiiꜘ bihꜗ la̱a̱yꜗ Dio hi̱ˉ kyʉʉh˜. Waˊ laˈ läꜙja̱ˉ.
18 Timotä, gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱nꜙ, kwëëhnꜙ hneˉ nʉʉhꜚ laˉ, ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ juuˈ heˉ gaꜙmiꜙjnääˉ Dio kihꜗ hi̱ˉ gaꜙhlëëhꜘ kyahꜗ jä̱ä̱ꜗ. Ja̱ˉ miˉdsoohꜚ hohꜘ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjähꜘ hi̱ˉ heꜘ mahꜗ të̱ë̱hꜗ beꜘ jmeehˈ taˊ läꜙji̱i̱hˈ jeeˊ leꜘ. 19 Hnøøꜗ läꜙ maˉdsooꜘ ja̱ˉbaˊ hohꜘ, hiꜙ läꜙ maˉjmeehˉ ja̱ˉbaˊ heˉ lluꜗ jmahꜗ mahꜗ saꜙ hnɨɨꜗ hʉʉˊdsëˉ kyahꜗ. Ko̱ˉlla̱a̱ˊ dsaˉ saꜙ gaꜙjmeeyꜘ heˈ läꜙko̱o̱ˉ yaꜙnääyꜗ kya̱a̱hˊ hʉʉˊdsëˉ kiyhꜗ, heˉja̱ˉ gaꜙhe̱e̱yꜗ hñiiyꜘ, moꜙsoꜙ gaꜙnääyꜗ taꜙ chaˊnëˊ. 20 U̱u̱ꜗ hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ läꜙja̱ˉ che̱e̱ˉ Himeneo kya̱a̱hˊ Leja̱ˊ. Hi̱ˉ heꜘ gaꜙngëënˋ kihˈ Tanaˊ mahꜗ läꜙja̱ˉ miˉtë̱ë̱yꜙ saꜙ miˉkwa̱yhꜗ Dio.