9
Hnøøꜗ kwaˊ jneˊ kuuˊ läꜙka̱a̱ˉ tuhˉdsëˉ jneˊ
Kihꜗ heˉ cho̱o̱hˊ jneˊ miihˉ kuuˊ kihˈ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ llaˉkya̱a̱ꜗ, saꜙ jmeeꜙ biiꜗ sɨɨnˋ kyahˈ hnähꜘ la̱a̱nꜙ. Jëëhꜘ, maꜙ baˊ jnäꜘ kyahꜗ hnähꜘ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ hwaˈ Acaya, lleˋ hohꜘ hnähꜘ heˉ jʉhˊlä̱ä̱hˊ hnähꜘ kuuˊ. Hiꜙ gaꜙhlëëhnˋ lluˈ kyahꜗ hnähꜘ jeeˊ kihˈ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ hwaˈ Macedonia. Naꜗ maˉko̱o̱ˉ ñeˉ gaꜙjwɨɨꜗ jnihꜘ heˉ maˉllaꜙ hohꜘ hnähꜘ kwahˈ hnähꜘ kuuˊ. Heˉja̱ˉ jwë̱ë̱ꜘ ø̱ø̱hꜗ jneˊ heꜘ, gaꜙnøhꜗ dsëyꜗ kihꜗ heˉ lluꜗ hohꜘ hnähꜘ. Pero maꜙraꜙ heˉ che̱e̱nꜚ ø̱ø̱hꜗ jneˊ, mahꜗ saꜙ jä̱nˋ hlɨɨhˈ kihꜗ läꜙjëꜙ heˉ lluꜗ heˉ gaꜙhlëëhnˋ kyahˈ hnähꜘ. Hnoonꜗ waˊraˉ jähꜘ kihꜗ maˉnaˊllu̱u̱hˋ hnähꜘ jmeehˈ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjwɨɨꜗ jnihꜘ. Hehꜗ läꜙja̱ˉ, waˊraˉ gaꜙlloonꜗ jeeˊ tä̱ä̱hˊ hnähꜘ, ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ jñahꜘ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ hwaꜗ Macedonia, hnoonꜗ maˉnaˊllu̱u̱hˋ hnähꜘ mahꜗ saꜙ jä̱ˊ jnäähꜗ oˉhihꜙ waˊraˉ gaꜙllaꜙnøøꜗ jnäähˈ, läꜙlluꜗ heˉ maˉjähˊ jnäähꜗ miˉtehˋ baˊ hnähꜘ, hiꜙ chaˉgaˊmiihˉ jä̱hˈ hnähꜘ oˉhihꜙ, cherˊmahꜗ saꜙ gaꜙmiꜙtehˋ hnähꜘ. Kihꜗ heˉja̱ˉ baˊ gaꜙlaꜗ biiꜗ kinꜙ chu̱u̱nꜘ kya̱a̱hˊ ø̱ø̱hˈ jneˊ heꜘ, mahꜗ dsaˉnääyꜗ dsaˉjë̱ë̱yꜙ hnähꜘ toˉnëˊ, mahꜗ kwayꜗ beꜘ kyahꜗ hnähꜘ haˉ läꜙ jeeˊ jʉhˊlä̱ä̱hˊ hnähꜘ kuuˊ heˉ gaꜙbä̱ä̱hˋ hnähꜘ hñaahꜗ kwahˈ hnähꜘ. Läꜙjwëꜘ ja̱ˉ maˉnaˊllu̱u̱hˋ hnähꜘ kwahˈ hnähꜘ kuuˊ läꜙka̱a̱ˉ tuhˉhohꜘ hnähꜘ, ja̱ꜙ kya̱a̱hˊ heˉ wɨɨꜘ.
Nʉʉˉ daˊ hnähꜘ haˉ läꜙ laꜗ kihꜗ hi̱ˉ jngëëˉ mɨˈju̱ˉ: Hi̱ˉ jngëëˉ miihˉ, miihˉ baˊ chooyhˈ. Hi̱ˉ jngëëˉ chaˉmiihˉ, läꜙja̱ˉ chaˉmiihˉ chooyhꜗ. Läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ waˊ kwayꜘ läꜙko̱o̱ˉ teꜗ llaꜙ dsëyꜗ. Pero ja̱ꜙ kya̱a̱hˊ heˉ meehˉ dsëyꜗ, niꜙ ja̱ꜙ kya̱a̱hˊ heˉ wɨɨꜘ. Jëëhꜘ, Dio hnääꜗ hi̱ˉ kwaꜙ läꜙka̱a̱ˉ tuhˉdsëꜗ. Dio hi̱ˉ chaˉ beꜘ kihꜗ, jmeeyꜗ läꜙchaˉ chaˉmiihˉ heˉ lluꜗ kyahꜗ hnähꜘ. Läꜙja̱ˉ niꜙ miihˉ saꜙ chaˉ heˉ jmeeꜙ biiꜗ kyahꜗ hnähꜘ ji̱hˊko̱hꜘ. Läꜙji̱i̱hˈ cha̱a̱ꜘ gaˊ kyahˈ hnähꜘ, jmeehˈ hnähꜘ ja̱ꜙ heˉ ko̱o̱ˉ nëëˈ heˉ lluꜗ kihꜗ hi̱ˉ llaˉkya̱a̱ꜗ. Läꜙlaˉ naˉsɨɨˉ juuˈ kihꜗ Dio:
Hi̱ˉ lluꜗ dsëꜗ gaꜙtiˊ gaꜙllooyhꜗ heˉ chaˉ kiyhꜗ, gaꜙkwëëyhꜗ dsaˉ hi̱ˉ täˉñeeꜘ.
Taˊ lluˈ kiyhꜗ läꜙjnäꜘ gaꜙläꜙjëꜙ johꜘ jmɨɨˊ chaˉ.
10 Dio baˊ heꜘ hi̱ˉ kwaꜙ mɨˈju̱ˉ kihꜗ hi̱ˉ jngëëˉ, läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ kwayꜙ heˉ kihˉhi̱hˉ jneˊ. Hi̱ˉ heꜘ kwaꜗ läꜙjëꜙ heˉ jmeeꜙ biiꜗ kyahꜗ hnähꜘ hiꜙ jmeeyꜗ läꜙchaˉ chaˉgaˊmiihˉ. Mahꜗ läꜙja̱ˉ läꜙchaˉ heˉ kya̱a̱hˊ jmeehˈ hnähꜘ chaˉmiihˉ heˉ lluꜗ jmahꜗ baˊ. 11 Läꜙlluꜗ heˉ läꜙchaˉ läꜙjëꜙ nëëˈ heˉ jmeeꜙ biiꜗ kyahꜗ hnähꜘ, läꜙja̱ˉ läꜙchaˉ chaˉmiihˉ heˉ kwëëhˈ hnähꜘ hi̱ˉ llaˉkya̱a̱ꜗ. Hiꜙ waˊraˉ gaꜙngëëˊ jnäähꜗ kuuˊ ja̱ˉ kihꜗ ø̱ø̱hꜗ jneˊ heꜘ, kwayꜗ chaˉmiihˉ tiˊhmaahˊ kihˈ Dio. 12 Jëëhꜘ, waˊraˉ gaꜙngëëˊ jnäähꜗ kuuˊ heˉ jʉhˊlä̱ä̱hˊ hnähꜘ kihꜗ ø̱ø̱hꜗ jneˊ heꜘ, heˉ ja̱ˉ kwaꜗ beꜘ kiyhꜗ. Hiꜙ ja̱ꜙ maꜙlaꜙ heˉ ja̱ˉ, kwayꜗ chaˉmiihˉ tiˊhmaahˊ kihˈ Dio kaˉlähꜘ. 13 Waˊraˉ gaꜙngëëˊ jnäähꜗ kuuˊ ja̱ˉ, jmeeꜗ dsaˉ heꜘ jʉʉhˉ kihꜗ Dio, jëëhꜘ maˉmiˉjnäähˈ hnähꜘ heˉ miˉteˋ hnähꜘ kya̱a̱hˊ juˈhmëëꜘ kihꜗ Cristo. Hiꜙ läꜙka̱a̱ˉ tuhˉhohꜘ hnähꜘ gaꜙkwëëhˋ hnihꜘ kuuˊ, hiꜙ läꜙja̱ˉ jmeehˉ hnähꜘ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ jmeeꜙ biiꜗ kihꜗ. 14 Hiꜙ waˊraˉ gaꜙngɨɨyꜘ kyahꜗ hnähꜘ kihꜗ Dio, jäꜙ llaˉlleꜘ dsëyꜗ hnähꜘ jëëhꜘ maˉläˉjnäꜘ heˉ maˉmiˉjä̱ä̱ꜗ Dio hnähꜘ chaˉmiihˉ. 15 Tiˊhmaahˊ kwanꜙ kihꜗ Dio, haˉ ko̱hꜘ saꜙ lluꜗ heˉ gaꜙkwëëyhꜗ jneˊ. Hi̱i̱ˉ läꜙkë̱hˊ jmɨɨˊ läꜙngëëꜘ.