3
Lloo˜ ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ jä̱hꜘ Jesús kaˉlähꜘ
Peerꜙ hnaanꜙ hnähꜘ ø̱ø̱hnꜗ, jeeˊ laˉ maˉtëꜘ to̱ꜗ moˊjeˉ heˉ sɨɨnꜙ kyahꜗ hnähꜘ. Läꜙto̱ꜘ naˉ hlëëhˊ ko̱o̱ˉ baˊ juuˈ, hlë̱ë̱hnˊ hnähꜘ mahꜗ ka̱hˈ hnähꜘ ko̱o̱ˉ nëëˈ baˊ hʉʉˊdsëˉ. Hnoonꜗ läꜙdsooh˜ hohꜘ hnähꜘ kihꜗ läꜙjëꜙ heˉ gaꜙsɨɨꜘ hi̱ˉ naˉjngëëˈ hi̱ˉ maˊ ngëë˜ juuˈ kihꜗ Dio lloꜘjooꜗ. Hiꜙ hnoonꜗ läꜙdsooh˜ hohꜘ hnähꜘ madaꜚ kihꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ hi̱ˉ lä̱ä̱˜ jneˊ. Jëëhꜘ jnäähˈ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ apóstole, kwaˉ jnäähˈ juuˈ kiyhꜗ jeeˊ kyahˈ hnähꜘ.
Waˊ läˉdsooꜘ hohꜘ hnähꜘ toˉnëˊ heˉ jwahnꜙ laˉ. Waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ lla̱a̱ꜙ jmɨɨˊ, yaˉnääꜘ dsaˉ hi̱ˉ miˉkwa̱hꜗ kihꜗ läꜙjëꜙ baˊ, hiꜙ johꜘ heˉ hlɨɨhˈ saꜙ jmeeyꜗ läꜙko̱o̱ˉ ngɨɨꜙ jmɨˉngoꜗ kiyhꜗ. Jäyhꜙ läꜙlaˉ: “¿Heˉlaˈ saꜙ maˉja̱h˜ Cristo läꜙko̱o̱ˉ gaꜙbä̱ä̱yhˉ hñiiyꜘ maˊ jä̱yhꜘ? Läꜙji̱i̱hˈ jmɨɨˊ gaꜙju̱u̱ꜗ dsaˉ maˉgyu̱hˉ jnänˋ, läꜙ maˉngooꜗ ja̱ˉbaˊ hiiꜘ tiiˊ jmɨˉgyʉʉꜙ läꜙji̱i̱hˈ naꜗ. Saꜙ chaˉ heˉ maˉnaˉsɨɨꜗ läꜙji̱i̱hˈ maˊ gaꜙnøøꜗ jmɨˉgyʉʉꜙ”, jähꜘ dsaˉ heꜘ. Saꜙ hnøøyꜗ nuuyꜗ haˉ läꜙ gaꜙnøøꜗ jmɨˉgyʉʉꜙ. Jëëhꜘ, kya̱a̱hˊ ko̱o̱ˉ gaꜙhlëëhꜘ baˊ Dio, gaꜙlaꜗ gyʉʉhˈ hwaꜗ läꜙ maˊ toˉnëˊ. Hwaꜗ yaꜙhɨɨꜗ nehꜙ jmɨɨꜙ, hiꜙ jmɨɨˉ ja̱ˉ gaꜙnøøꜗ läꜙkuˊ läꜙji̱i̱ꜗ kihꜗ. Ja̱ˉbaˊ kya̱a̱hˊ jmɨɨˉ ja̱ˉ, gaꜙhe̱e̱ꜗ Dio jmɨˉgyʉʉꜙ heˉ maˊ nøøꜘ jä̱ä̱ꜗ, läꜙko̱o̱ˉ maˊ cha̱a̱ˉ Noé. Hiꜙ kya̱a̱hˊ heˉ gaꜙhlëëhꜘ Dio, maˉnaˉlaꜚ juuˈ kooꜙ kya̱a̱hˊ jeˉ gyʉʉhˈ hwaꜗ heˉ jnäꜘ naꜗ. Ko̱o̱ˉ jø̱ø̱y˜ baˊ haˉ läꜙ lloo˜ jmɨɨˊ jmeeyˈ jwiz˜ mahꜗ miˉlla̱a̱yꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ hñaaˉ dsëꜗ, ja̱ˉgaˊ he̱e̱yˈ läꜙjëꜙ goˉte˜.
Pero hnähꜘ hi̱ˉ hnaanꜙ, taꜙ waˊ gaaꜘ hohꜘ hnähꜘ heˉ laˉ. Ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ jnäˋ jneˊ, kihꜗ Dio laꜗ ko̱o̱ˉ mil ji̱ˉñeˉ. Hiꜙ ko̱o̱ˉ mil ji̱ˉñeˉ, laꜗ kihꜗ Dio läꜙko̱o̱ˉ ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ baˊ. Ja̱ꜙ heˉ dsaˉläˉhë̱ë̱ˊ Dio miˉteyꜗ heˉ gaꜙbä̱ä̱yhˉ hñiiyꜘ jmeeyꜗ, läꜙko̱o̱ˉ la̱a̱ꜘ ko̱ˉlla̱a̱ˊ dsaˉ. Heˉ jø̱hˉ dsëyꜗ kya̱a̱hˊ jneˊ baˊ ja̱ˉ, saꜙ hnøøyꜗ he̱e̱ꜘ niꜙ ja̱a̱ˉ, heˉ hnøøyꜗ läˉdsa̱a̱˜ dsëꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ baˊ mahꜗ yaˉnääyꜘ kaˉlähꜘ kihꜗ Dio.
10 Waˊraˉ gaꜙdsë̱ë̱ꜗ jmɨɨˊ kihˈ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ heˉ saꜙ jø̱ø̱˜ dsaˉ baˊ jä̱yhꜘ, läꜙko̱o̱ˉ jmeeꜙ ja̱a̱ˉ dsaˉhɨ̱ɨ̱ˉ. Jmɨɨˊ ja̱ˉ, hi̱i̱ˋ gooˉ ä̱ä̱hꜗ goˉte˜ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ, kooꜙ kya̱a̱hˊ jeˉ. Läꜙja̱ˉ kooꜙ hwaꜗ laˉ kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ heˉ chaˉ nëˊ kihˈ.
11 Kihꜗ heˉ maˉñeˊ jneˊ heˉ he̱e̱ꜘ läꜙjëꜙ goˉteˈ heˉ chaˉ gyʉʉhˈ hwaꜗ, heˉja̱ˉ jmeeꜙ biiꜗ dsaˊtoohnˊ naˉjngëëˈ jneˊ jeeˊ hnäähnꜙ Dio. 12 Hnøøꜗ dsaˊtoohnˊ kya̱a̱hˊ oˉjø̱hꜙ dsëˉ läꜙji̱i̱hˈ lloo˜ jmɨɨˊ ja̱ˉ. Waˊ kwanˊ beꜘ hñaaꜙ taˊ jnänˋ mahꜗ waˊ läꜙteꜗ gaˉjʉhˉ. Jmɨɨˊ ja̱ˉ he̱e̱ꜘ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ, kooꜙ kya̱a̱hˊ jeˉ. Hiꜙ läꜙjëꜙ goˉte˜ heˉ gaˊ chaˉ jo̱o̱ꜗ kya̱a̱hˊ jeˉ. 13 Pero jneˊ tøøhnˊ jø̱ø̱nˊ ko̱o̱ˉ gyʉʉhˈ hwaꜗ heˉ hmëëꜘ heˉ gaꜙbä̱ä̱hˉ Dio hñiiꜘ kwaꜗ. Jeeˊ ja̱ˉ läꜙchaˉ heˉ lluꜗ jmahꜗ baˊ.
14 Heˉja̱ˉ jwahnꜙ ø̱ø̱hnꜗ hi̱ˉ hnaanꜙ, taˊko̱ˉji̱i̱hˈ tøøhˊ jneˊ jø̱ø̱nˊ heˉ läꜙteꜗ heˉ ja̱ˉ, waˊ kwanˊ beꜘ mahꜗ je̱e̱yꜙ jneˊ tøøhnˊ naˉjngëënˈ hiꜙ niꜙ miihˉ saꜙ chaˉ heˉ naˉbä̱ä̱hˋ jneˊ hiꜙ hiiꜘ tiiˊ jnänˋ waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ jä̱yhꜘ. 15 Hnøøꜗ tä̱hꜙ dsëˉ jneˊ kihˈ juuˈ laˉ. Cherˊmahꜗ saꜙ ja̱yhꜗ cha̱hꜘ, heˉ hnøøyꜗ lä̱ä̱yꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ baˊ ja̱ˉ. Kihꜗ heˉja̱ˉ baˊ naˉ, heˉ jø̱hˉ dsëꜗ Dio kya̱a̱hˊ jneˊ. Ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ gaꜙsɨɨꜘ ø̱ø̱hꜗ jneˊ Paaˊ hi̱ˉ hnääꜙ jneˊ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ hʉʉˊdsëˉ heˉ gaꜙhyoyhꜗ kihꜗ Dio. 16 Läꜙjëꜙ moˊjeˉ kiyhꜗ heˉ gaꜙsɨɨyꜘ, hlëëyhꜙ ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ hlëëhˊ jnäꜘ kihꜗ heˉ laˉ. Hiꜙ jeeˊ llahꜗ naˉsɨɨˉ jwë̱ë̱hˋ heˉ saꜙ läꜙngëëꜘ jneˊ. Heˉja̱ˉ ko̱ˉlla̱a̱ˊ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ ngëëꜘ hi̱ˉ saꜙ laꜗ ko̱o̱ˉ baˊ hʉʉˊdsëˉ kihꜗ, miˉsɨɨyꜗ juuˈ heˉ gaꜙsɨɨꜘ Paaˊ. Hiꜙ läꜙja̱ˉ miˉsɨɨyꜗ kaˉlähꜘ taꜙ jeeˊ jyohꜘ jeeˊ naˉsɨɨˉ juuˈ kihꜗ Dio, läꜙjwëꜘ ja̱ˉ he̱e̱y˜ hñiiyꜘ goˉte˜.
17 Hnähꜘ ø̱ø̱hnꜗ hi̱ˉ hnaanꜙ, maˉngëëꜘ maˉnʉʉhˉ baˊ hnähꜘ juuˈ laˉ, heˉja̱ˉ hä̱ä̱ˋ hnähꜘ hñaahꜗ kihꜗ hi̱ˉ taˉju̱u̱ˈ heꜘ mahꜗ saꜙ ka̱hˈ hnähꜘ jyohꜘ jwëˈ hiꜙ läꜙja̱ˉ saꜙ tä̱hꜙ hnähꜘ, naꜗ heˉ maˉtä̱ä̱hˊ hnähꜘ ko̱o̱ˉ hwehˉ. 18 Waˊ läˉkyu̱u̱hꜙ hnähꜘ chaˉgaˊmiihˉ Jesucristo Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ hi̱ˉ lä̱ä̱˜ jneˊ. Läꜙja̱ˉ goˉnääꜘ baˊ hnähꜘ taꜙ chaˊnëˊ kya̱a̱hˊ heˉ lluꜗ heˉ laˊ kwaꜙ Jesús. Läꜙja̱ˉ waˊ jmeenˊ jʉʉhˉ kiyhꜗ jmɨɨˊ naˈ hiꜙ läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ läꜙjëꜙ johꜘ jmɨɨˊ chaˉ. Waˊ laˈ läꜙja̱ˉ.