Efesios
Juuˈ laˉ gaꜙsɨɨꜘ Paaˊ kihˈ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ Éfeso
1
Jnäꜘ Paaˊ naˉhña̱a̱nˊ la̱a̱nˈ apóstol kya̱a̱ꜗ Jesucristo, läꜙ hyohˉ dsëꜗ Dio. Sɨɨnꜙ kyahꜗ hnähꜘ hi̱ˉ naˉjngëëˈ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ jwɨɨˉ Éfeso, hiꜙ miˉtehˋ baˊ hnähꜘ kihꜗ heˉ maˉla̱a̱hꜗ hnähꜘ ko̱o̱ˉ kya̱a̱hˊ Cristo Jesús. Ngɨɨnˊ kihˈ Dio hi̱ˉ la̱a̱ꜗ Tääˋ jnänˋ hiꜙ ngɨɨnˊ kihˈ Jesucristo Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, waˊ kwayꜘ heˉ lluꜗ kyahꜗ hnähꜘ hiꜙ waˊ jmeeyꜘ hiiꜘ tiiˊ kyahˈ hnähꜘ.
Chaˉmiihˉ gaꜙmiꜙjä̱ä̱ꜗ Dio jneˊ
Heˉ baˊ cheˉ llu̱u̱ꜗ Dio, Jmiiˉ Jesucristo Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. Gaꜙmiꜙjä̱ä̱yꜗ jneˊ kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ heˉ kwaꜙ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ heˉ chaˉ gyʉʉhˈ, läꜙlluꜗ heˉ maˉla̱a̱ꜗ jneˊ ko̱o̱ˉ kya̱a̱hˊ Cristo. Jä̱ä̱ꜗ ja̱ˉgaˊ nøøˈ jmɨˉgyʉʉꜙ, gaꜙlle̱e̱yhˉ jneˊ mahꜗ le̱e̱ꜘ jneˊ ko̱o̱ˉ kya̱a̱hˊ Cristo. Heˉ läꜙja̱ˉ maˉnaˉjngëëˈ jneˊ, saꜙ chaˉ naˉhe̱e̱ꜚ jneˊ niꜙ miihˉ. Hiꜙ kihꜗ heˉ hnääyꜗ jneˊ chaˉmiihˉ, heˉja̱ˉ gaꜙjmä̱ä̱yꜗ jneˊ kwa̱a̱t˜ läꜙ maˊ toˉnëˊ, le̱e̱ꜘ jneˊ jo̱o̱yꜘ taꜙlaꜙ kihꜗ Jesucristo. Läꜙja̱ˉ gaꜙläꜙhnøøyꜗ hiꜙ gaꜙtɨhꜗ dsëyꜗ kaˉlähꜘ. Mahꜗ läꜙja̱ˉ kwaˊ jneˊ tiˊhmaahˊ kiyhˈ, kihꜗ heˉ lluꜗ dsëyꜗ chaˉmiihˉ. Jëëhꜘ, ja̱ꜙ kya̱a̱hˊ hihꜙ gaꜙmiꜙjä̱ä̱yꜗ jneˊ, heˉ laˊ gaꜙhñahꜗ baˊ jneˊ ja̱ˉ, taꜙlaꜙ kihꜗ Jo̱o̱yꜘ hi̱ˉ hnääyꜗ chaˉmiihˉ. Hiꜙ taꜙlaꜙ kihꜗ jo̱o̱yꜘ, gaꜙla̱a̱ꜗ Dio jneˊ kya̱a̱hˊ heˉ gaꜙtu̱u̱ˉ jmaˉ kiyhꜗ. Mahꜗ läꜙja̱ˉ gaꜙcheyꜗ dsoˊkyeˉ jnänˋ taꜙlaꜙ kihꜗ heˉ lluꜗ dsëyꜗ chaˉmiihˉ kya̱a̱hˊ jneˊ. Heˉja̱ˉ gaꜙjmeeyꜘ gaꜙläꜙkyu̱u̱h˜ jneˊ chaˉmiihˉ hiꜙ gaꜙkwayꜘ chaˉmiihˉ hʉʉˊdsëˉ lluꜗ jnänˋ kaˉlähꜘ. Dio gaꜙmiꜙjnääˉ jnänˋ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙläꜙhyohꜙ dsëyꜗ jmeeyꜗ heˉ maˊ naˉhmääˊ. Hiꜙ maˉnaˉlaꜚ baˊ hʉʉˊdsëˉ kiyhꜗ jä̱ä̱ꜗ, läꜙko̱o̱ˉ llaꜙ dsëyꜗ jmeeyꜗ. 10 Läꜙlaˉ laꜗ hʉʉˊdsëˉ kiyhꜗ. Waˊraˉ gaꜙdsë̱ë̱ꜗ jmɨɨˊ, Dio baˊ toohꜙ gooˉ Cristo läꜙjëꜙ goˉte˜ heˉ chaˉ gyʉʉhˈ hwaꜗ, mahꜗ läꜙja̱ˉ hñiiꜘ bihꜗ jmeeyꜗ hihꜙ.
11 Hiꜙ läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ hñahꜙ jneˊ he̱e̱nꜚ, läꜙlluꜗ heˉ maˉla̱a̱ꜗ jneˊ ko̱o̱ˉ kya̱a̱hˊ Cristo. Jëëhꜘ läꜙ maˊ toˉnëˊ, Dio gaꜙlle̱e̱hˉ jneˊ mahꜗ le̱e̱ꜘ jneˊ dsaˉ kya̱a̱yꜗ, ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ maˉnaˉlaꜚ hʉʉˊdsëˉ kiyhꜗ. Hiꜙ maꜙraꜙ heˉ dsaˉlaꜘ baˊ läꜙjëꜙ läꜙ hyohˉ dsëyꜗ hñiiyꜘ. 12 Läꜙja̱ˉ kwaꜗ dsaˉ tiˊhmaahˊ kiyhˈ, hiꜙ jmeeyꜗ jʉʉhˉ kiyhꜗ läꜙlluꜗ heˉ maˉla̱a̱ꜗ jnäähˈ ko̱o̱ˉ kya̱a̱yhˊ, jnäähˈ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ toˉnëˊ hi̱ˉ kye̱ˉ oˉjø̱hꜙ dsëˉ kihꜗ Cristo. 13 Hiꜙ läꜙja̱ˉ hnähꜘ kaˉlähꜘ, läꜙ maˊ gaꜙnʉʉhˉ hnähꜘ juˈdsooꜘ, ja̱ˉbaˊ juˈhmëëꜘ heˉ lä̱ä̱˜ jneˊ, ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ gaꜙhe̱e̱hˋ hnähꜘ kiyhꜗ. Maˊja̱ˉ gaꜙla̱a̱hꜗ hnähꜘ le̱e̱˜ kya̱a̱hˊ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ heˉ gaꜙbä̱ä̱hˉ Dio hñiiꜘ kwëëhꜗ jneˊ. 14 Heˉ ja̱ˉ naˉ gaꜙhñahꜗ jneˊ toˉnëˊ mahꜗ lii˜ laꜗ hwehˉ hmoohˊ heˉ të̱ë̱ꜗ jneˊ he̱e̱nꜚ, waˊraˉ gaꜙllooꜗ jmɨɨˊ lä̱ä̱ꜘ goˉte˜ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱ꜗ Dio. Heˉja̱ˉ kwaˊ jneˊ tiˊhmaahˊ kihˈ Dio, hi̱ˉ heꜘ baˊ jø̱ø̱hˈ.
Gaꜙngɨɨꜘ Paaˊ kihˈ Dio mahꜗ kwayꜗ beꜘ kihꜗ ø̱ø̱hꜗ jneˊ
15 Heˉja̱ˉ läꜙ maˊ gaꜙnuunꜗ heˉ gaꜙhe̱e̱hˋ hnähꜘ kihꜗ Jesucristo Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ hiꜙ hnaahꜙ hnähꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱yꜗ, 16 saꜙ maˉtʉnꜗ kwanꜙ tiˊhmaahˊ kihˈ Dio kwa̱a̱t˜ kyahꜗ hnähꜘ jeeˊ ngɨɨnˊ kiyhˈ. 17 Ngɨɨnˊ kihˈ Dio, Jmiiˉ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ Jesucristo, heꜘ baˊ hñiiꜘ Tääˋ hi̱ˉ jø̱ø̱hˈ, jwɨɨ˜ jnihꜘ waˊ kwëëyhˈ hnähꜘ chaˉgaˊmiihˉ hʉʉˊdsëˉ lluꜗ hiꜙ waˊ miˉjnääyˉ kyahꜗ hnähꜘ haˉ läꜙ jeeˊ läꜙkyu̱u̱hꜙ hnihꜘ chaˉgaˊmiihˉ. 18 Hiꜙ ngɨɨnˊ kihˈ Dio, waˊ näˉ hʉʉˊdsëˉ kyahꜗ hnähꜘ mahꜗ läꜙngëëhꜘ hnähꜘ haˉ läꜙ laꜗ heˉ jø̱ø̱ˊ jneˊ kiyhˈ haˉ jeeˊ gaꜙtëëhꜗ Dio jneˊ. Hnoonꜗ läꜙngëëhꜘ hnähꜘ haˉ ko̱hꜘ naˊhñaahꜗ saꜙ laꜗ he̱e̱ꜚ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱yꜗ. 19 Hiꜙ hnoonꜗ läꜙngëëhꜘ hnähꜘ haˉ ko̱hꜘ saꜙ chaˉ beꜘ kihꜗ Dio heˉ jøøꜙ jnänˋ hi̱ˉ maˉdsooꜘ dsëꜗ kiyhꜗ. Jëëhꜘ, beꜘ ja̱ˉ, laꜗ ja̱ˉbaˊ beꜘ kiyhꜗ 20 heˉ gaꜙmiꜙji̱i̱hˋ Cristo mahꜗ gaꜙlla̱a̱yꜗ jwooˈ raˉllu̱u̱ꜗ kiyhꜗ jeeˊ gyayˈ. 21 La̱a̱yꜗ jø̱ø̱hˈ gaˊ läꜙko̱hꜘ gaˊ jñahꜘ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ gyʉʉhˈ hiꜙ jø̱ø̱hˈ gaˊ kihˈ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ häˊ gooˉ miihˉ taˊ jeeˊ ooꜙ, waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ taˊ. Hiꜙ kihꜗ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ, saꜙ cha̱a̱ˉ hi̱ˉ kye̱ˉ jmɨɨˉ läꜙko̱hꜘ jmɨɨˉ kihꜗ Cristo. Ja̱ꜙ maꜙlaꜙ jmɨɨˊ naˈ la̱a̱yꜗ jø̱ø̱yhˈ, läꜙ maˉla̱a̱yꜗ ja̱ˉbaˊ jø̱ø̱yhˈ läꜙkye̱ˉ jmɨˉgyʉʉꜙ heˉ naꜗ gaˊ läꜙjnäꜘ. 22 Gaꜙläꜙjëꜙ baˊ heˉ chaˉ gaꜙllaꜘ Dio hʉʉˊ tɨɨyˊ. Hiꜙ gaꜙlla̱a̱yꜗ Cristo mahꜗ ka̱yꜗ nëˊ kihˈ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ naˊjnääꜘ gwahꜙ kiyhꜗ hiꜙ läꜙja̱ˉ ka̱yꜗ nëˊ kihˈ jeeˊ läꜙjëꜙ heˉ gaˊ chaˉ. 23 Jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ kya̱a̱yꜗ, la̱a̱yꜗ läꜙko̱o̱ˉ jmɨˉngoꜗ kiyhꜗ. Kya̱a̱hˊ gwahꜙ maˉnaˉhñaayˈ hñiiyꜘ hiꜙ kya̱a̱hˊ hñiiyꜘ kaˉlähꜘ maˉnaˉhñaaˈ läꜙjëꜙ heˉ gaˊ chaˉ.