28
Gaꜙläꜙji̱i̱hˋ Jesús
(Mr. 16:1-8; Lc. 24:1-12; Jn. 20:1-10)
Maˉgoh˜ jmɨɨˊ heˉ te̱e̱hˉ dsaˉ dsëꜗ, läꜙko̱hꜘ gaꜙjnäꜗ toˉnëˊ jmɨɨˊ kihˈ seman˜, ngooꜗ María Magdalena kya̱a̱hˊ jñahꜘ María naˊjëëyˉ toˉhø̱ø̱ˉ. Niꜙ saꜙ lii˜ gaˊ maˊ gaꜙjehꜗ wɨɨꜘ jwërte hwaꜗ. Gaꜙjña̱a̱ꜗ gyʉʉhˈ ja̱a̱ˉ ángel kya̱a̱ꜗ Dio. Maˊ gaꜙllooyꜗ jeeˊ maˊ laˈ toˉhø̱ø̱ˉ, gaꜙbäyꜗ mɨˈku̱u̱ˊ heˉ maˊ naˉjnëˉ mahꜗ gaꜙgyayˉ nëˊ kihˈ. Ángel heꜘ maˊ jnä̱ä̱ꜘ läꜙko̱hꜘ jeꜚñihꜗ. Saˊhmɨɨhˉ kiyhꜗ maˊ laˈ tøˉjlë̱ë̱ˉ läꜙko̱o̱ˉ tøøˉ tʉˊhmooˉ. Maˊ gaꜙjëëꜗ hløøꜘ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ høøꜙ jeeˊ ja̱ˉ gaꜙläꜙgoyhꜙ jwërte läꜙji̱i̱hˈ gaꜙjlä̱ä̱yꜗ, gaꜙsa̱a̱ꜗ gaꜙja̱a̱yꜗ hwaꜗ läꜙko̱hꜘ hi̱ˉ naˉju̱u̱ˊ baˊ. Mahꜗ gaꜙjähꜘ ángel sɨɨyhꜙ dsaˉmëꜘ heꜘ:
—Taꜙ waˊ ga̱hˈ hnähꜘ. Maꜙ baˊ jnäꜘ, maˉyaˉnäähꜗ hnähꜘ hnaahꜙ hnähꜘ Jesús hi̱ˉ gaꜙtä̱ä̱ˉ dsaˉ dsohꜘ hmaˉcruꜚ. Saꜙ cha̱a̱ˉ jeeˊ laˉ, hi̱i̱ꜚ maˉläˉji̱i̱hˋ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjäyhꜘ jä̱ä̱ꜗ. Yaˉnääꜘ hnähꜘ yaˉjëëˋ jeeˊ gaꜙkya̱a̱ˉ dsihꜘ. Mahꜗ goˉnääꜘ hnähꜘ koˉchihˊ goˉjmeehˋ hnähꜘ juuˈ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ discípulo kya̱a̱yꜗ heˉ maˉläˉji̱i̱yhˋ jeeˊ kihˈ hi̱ˉ naˉju̱u̱ˊ. Hi̱i̱ꜚ dsooˈ dsaˉjä̱ä̱ˋ hnähꜘ taꜙ Galilea. Jeeˊ ja̱ˉ jë̱ë̱hˈ hnihꜘ. Heˉ laˉ naˉ juuˈ heˉ maˉjmeehnꜗ kyahꜗ hnähꜘ.
Maˉlaꜙ maˉjëëꜙ dsaˉmëꜘ heꜘ nehꜙ toˉhø̱ø̱ˉ ja̱ˉ, gaꜙjwa̱a̱yhˈ jwërte hiꜙ taꜙ ko̱ˉta̱a̱ˉ gaꜙjë̱ë̱ꜘ dsëyꜗ goˉte˜. Mahꜗ gaꜙnääyˋ chaˉhli̱i̱yꜙ naˊjmeeyhˊ juuꜗ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ. Jeeˊ gaꜙnääyˋ ja̱ˉ, gaꜙmiꜙjnääˉ Jesús hñiiꜘ taꜙ chaˊnëyˊ, gaꜙjmeeyꜘ Dio kihꜗ. Hiꜙ dsaˉmëꜘ heꜘ gaꜙnääꜗ chu̱hꜙ mahꜗ gaꜙi̱i̱yꜗ tɨɨˊ Jesús, gaꜙjmeeyꜘ jʉʉhˉ kiyhꜗ. 10 Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ:
—Taꜙ waˊ ga̱hˈ hnähꜘ. Goˉnääˋ hnähꜘ goˉjmeehˋ juuˈ kihꜗ ø̱ø̱hnꜗ mahꜗ waˊ llaˉnääyˋ taꜙ Galilea. Jeeˊ ja̱ˉ jë̱ë̱yꜗ jnäꜘ.
Gaꜙjuuꜗ dsaˉ, gaꜙjäyhꜘ gaꜙhë̱ë̱ꜗ discípulo hlɨɨꜘ kya̱a̱ꜗ
11 Maˉngëëꜘ maˉnääyˋ ja̱ˉ, ko̱ˉlla̱a̱ˊ hløøꜘ hi̱ˉ maˊ høøꜙ toˉhø̱ø̱ˉ, naˊnääˈ taꜙ jeeˊ jwɨɨˉ naˊjmeeyhˊ juuˈ kihꜗ dsaˉka̱a̱hˊ kya̱a̱ˈ jmiˉdsaˉ läꜙjëꜙ heˉ gaꜙlaꜗ. 12 Heˉja̱ˉ gaꜙku̱hꜗ jmiˉdsaˉ heꜘ kya̱a̱hˊ dsaˉgyʉʉhˊ gaꜙjwa̱yhꜘ juuˈ, mahꜗ gaꜙkwëëyhꜗ chaˉmiihˉ kuuˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hløøꜘ heꜘ. 13 Mahꜗ gaꜙta̱a̱yhˉ juuˈ:
—Hnähꜘ baˊ naˉ jwahˈ: “Taˊko̱ˉji̱i̱hˈ naˉgwɨ̱ɨ̱ˉ jnäähˈ, gaꜙllaꜙnääꜗ discípulo mahꜗ gaꜙhë̱ë̱yꜗ hlɨɨꜘ kya̱a̱yꜗ”, läꜙja̱ˉ jwahˈ hnähꜘ. 14 Cherˊmahꜗ gaꜙläꜙñeꜙ lleˊmohꜘ läꜙjëꜙ heˉ maˉlaꜙ, maˉñeˊ baˊ jnäähꜗ haˉ läꜙ chiihˊ jnihꜘ mahꜗ saꜙ bä̱ä̱yhꜙ hnähꜘ.
15 Gaꜙka̱ꜗ baˊ hløøꜘ heꜘ kuuˊ ja̱ˉ, mahꜗ gaꜙjmeeyꜘ läꜙko̱o̱ˉ juuˈ heˉ gaꜙta̱a̱hˉ dsihꜘ. Heˉja̱ˉ läꜙ maˉcho̱o̱hˉ ja̱ˉbaˊ dsaˉ judiu juuˈ taˉjuuˈ ja̱ˉ, läꜙji̱i̱hˈ naꜗ.
Gaꜙche̱e̱ꜗ Jesús discípulo kya̱a̱ꜗ mahꜗ dsaˉka̱yꜙ juˈhmëëꜘ läꜙka̱a̱ˉ jmɨˉgyʉʉꜙ
(Mr. 16:14-18; Lc. 24:36-49; Jn. 20:19-23)
16 Läꜙjë̱ë̱ꜙ gyaꜙka̱a̱ꜙ jnäähˈ gaꜙnøøꜗ jnäähˈ taꜙ Galilea, taꜙ mohꜘ jeeˊ gaꜙjmeeꜘ Jesús madaꜚ heˉ dsaˊnøøˈ jnäähꜗ. 17 Läꜙ maˊ gaꜙjë̱ë̱ˊ jnäähꜗ gaꜙjmeeˊ jnäähꜗ jʉʉhˉ kiyhꜗ, pero ko̱ˉlla̱a̱ˊ dsaˉkya̱a̱hnˊ maˊ jmeeꜙ to̱ꜗ dsëꜗ. 18 Heˉja̱ˉ jaꜗ Jesús chu̱hꜙ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ mahꜗ gaꜙsɨɨyhꜙ jnäähˈ läꜙlaˉ:
—Maˉnaˉngënˈ jwëꜗ jmeenˋ hihꜙ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ gyʉʉhˈ hwaꜗ. 19 Heˉja̱ˉ jwahnꜙ, goˉnääꜘ hnähꜘ goˉkwaˊ hnähꜘ juuˈ läꜙka̱a̱ˉ jmɨˉgyʉʉꜙ jeeˊ tä̱ä̱hˊ dsaˉ, mahꜗ läꜙjwë̱ë̱ꜘ discípulo kya̱a̱nꜙ. Ja̱ˉ cha̱a̱yhˋ jmɨɨˉ läꜙko̱o̱ˉ madaꜚ heˉ jmeeꜙ Tääˋ, kya̱a̱hˊ Jo̱o̱yꜘ, hiꜙ kya̱a̱hˊ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ. 20 Ja̱ˉ miˉtë̱ë̱hˈ hnähꜘ heˉ miˉteyꜗ läꜙjëꜙ madaꜚ heˉ maˉjmeenꜗ kyahꜗ hnähꜘ. Mahꜗ hi̱i̱ꜚ jnäꜘ hä̱ä̱nˊ jeeˊ kyahˈ hnähꜘ gaꜙläꜙjëꜙ jmɨɨˊ, läꜙji̱i̱hˈ lla̱a̱ꜙ jmɨˉgyʉʉꜙ. Waˊ laˈ läꜙja̱ˉ.