Filipenses
Juuˈ laˉ gaꜙsɨɨꜘ Paaˊ kihˈ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ Filipo
1
Jnäꜘ Paaˊ kya̱a̱hˊ Timotä jmeeˊ jnäähꜗ taˊ kihˈ Jesucristo, sɨɨnꜙ kyahꜗ hnähꜘ hi̱ˉ naˉjngëëˈ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ jwɨɨˉ Filipo, kihꜗ heˉ maˉla̱a̱hꜗ hnähꜘ ko̱o̱ˉ kya̱a̱hˊ Jesús. Hiꜙ sɨɨnꜙ heˉ laˉ läꜙkye̱ˉ kihꜗ hi̱ˉ kye̱ˉ nëˊ hiꜙ kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ naˉhña̱a̱ˊ kwaꜙ beꜘ jeeˊ naˉ. Ngɨɨnˊ kihˈ Dio hi̱ˉ la̱a̱ꜗ Tääˋ jnänˋ hiꜙ ngɨɨnˊ kihˈ Jesucristo Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, waˊ kwayꜘ läꜙjëꜙ heˉ lluꜗ kyahꜗ hnähꜘ, hiꜙ waˊ jmeeyꜘ hiiꜘ tiiˊ kyahˈ hnähꜘ.
Gaꜙkwaꜘ Paaˊ tiˊhmaahˊ kihˈ Dio
Kwanꜙ tiˊhmaahˊ kihˈ Dio kya̱a̱nꜙ, ko̱o̱ˉ häˊ ko̱o̱ˉ häˊ läꜙ maˊ dsooh˜ dsënꜙ hnähꜘ. Läꜙjëꜙ ji̱i̱h˜ läꜙ maˊ hlëëhnˊ kya̱a̱hˊ Dio, cha̱a̱ˉ baˊ jnäꜘ lluꜗ jeeˊ ngɨɨnˊ kihˈ läꜙjë̱ë̱ꜙ hnähꜘ, jëëhꜘ läꜙ maˊ gaꜙløøhˋ hnähꜘ kwahˉ hnähꜘ beꜘ kinꜙ jeeˊ kwanꜙ juˈhmëëꜘ läꜙji̱i̱hˈ naꜗ saꜙ maˉhwa̱a̱hˊ hnähꜘ. Maꜙ baˊ jnäꜘ läꜙko̱o̱ˉ jmeeꜙ Dio kyahꜗ hnähꜘ. Hñiiꜘ bihꜗ gaꜙløøyꜗ jä̱ä̱yꜙ hnähꜘ hiꜙ läꜙja̱ˉ ngooꜗ baˊ jä̱ä̱yꜙ hnähꜘ läꜙji̱i̱hˈ hñaaꜙ taˊ heˉ jmeeyꜗ kihꜗ läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ hnähꜘ waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ jä̱hꜘ Jesucristo. So̱o̱h˜ heˉ ka̱nˋ oˉjø̱hꜙ dsëˉ läꜙja̱ˉ kyahꜗ hnähꜘ, jëëhꜘ, hnaanꜙ hnähꜘ chaˉmiihˉ. Maꜙkeꜙ hä̱ä̱nˊ nehꜙñeˈ o chehnꜗ nëˊtaˊ mahꜗ noonˋ nëˊ kihˈ juˈhmëëꜘ, maꜙraꜙ heˉ miˉjä̱ä̱ꜗ baˊ Dio jneˊ ko̱ˉjø̱hꜘ. Ñeˉ baˊ Dio heˉ hnaanꜙ hnähꜘ chaˉmiihˉ, ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ hnääꜗ Jesucristo hnähꜘ.
Läꜙlaˉ ngɨɨnˊ kihˈ Dio kyahꜗ hnähꜘ. Hnoonꜗ hnaahꜙ hnähꜘ ø̱ø̱hꜗ hnähꜘ chaˉgaˊmiihˉ, hiꜙ hnoonꜗ läꜙchaˉ gaˊ hʉʉˊdsëˉ lluꜗ kyahꜗ hnähꜘ hiꜙ hnoonꜗ läꜙngëëhꜘ hnähꜘ chaˉgaˊmiihˉ. 10 Maˊja̱ˉ baˊ läꜙñehˊ hnähꜘ heeˉ naˉ heˉ lluꜗ gaˊ kyahˈ hnähꜘ kihꜗ jeeˊ läꜙjëꜙ. Läꜙjwëꜘ ja̱ˉ le̱e̱hꜘ hnähꜘ naˉjngëëˈ, moꜙsoꜙ chaˉ gaˊ heˉ naˉbä̱ä̱hˋ hnähꜘ niꜙ miihˉ waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ jä̱hꜘ Cristo. 11 Heˉ läꜙja̱ˉ, läꜙchaˉ naˉkuˊ naˉngɨɨˈ taˊ lluˈ heˉ jmeehˈ hnähꜘ, taꜙlaꜙ kihꜗ Jesucristo mahꜗ waˊ laˈ jʉʉhˉ kihꜗ Dio hiꜙ läꜙja̱ˉ häꜗ dsaˉ chaˉmiihˉ kiyhꜗ.
Gaꜙjmeehꜗ Paaˊ juuˈ haˉ läꜙ laꜗ kihꜗ hñiiyꜘ
12 Hnoonꜗ läꜙñehˊ hnähꜘ ø̱ø̱hnꜗ, kwa̱a̱t˜ kihꜗ läꜙjëꜙ wɨɨꜘ heˉ gaꜙngëënꜘ, gaꜙjñeeꜘ chaˉgaˊmiihˉ juˈhmëëꜘ. 13 Läꜙja̱ˉ läꜙjë̱ë̱ꜙ hløøꜘ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ nëˊtaˊ laˉ, maˉñeˉ bihꜗ hä̱ä̱nˊ nehꜙñeˈ kwa̱a̱t˜ kihꜗ Cristo. Hiꜙ gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ baˊ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ jeeˊ laˉ maˉnuuˉ bihꜗ. 14 Jwë̱ë̱ꜘ ø̱ø̱hꜗ jneˊ gaꜙtë̱ë̱yhꜗ beꜘ taꜙlaꜙ kihꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, läꜙlluꜗ heˉ gaꜙnuuyꜘ heˉ hä̱ä̱nˊ nehꜙñeˈ. Heˉja̱ˉ tu̱u̱ˉ dsëyꜗ chaˉgaˊmiihˉ hlë̱ë̱yh˜ dsaˉ juuˈ kihꜗ Dio, moꜙsoꜙ goyhꜙ naꜗ.
15 Maꜙraꜙ juˈdsooꜘ, wɨɨꜘ dsëꜗ ko̱ˉlla̱a̱ˊ dsaˉ hi̱ˉ gaꜙnääˊ kwaꜙ juuˈ kihꜗ Cristo, hiꜙ hnøøyꜗ llayꜗ hniiˉ. Pero hi̱ˉ jñahꜘ hi̱ˉ kwaꜙ juuˈ, ko̱o̱ˉ nëëˈ baˊ laˈ hʉʉˊdsëˉ kiyhꜗ. 16 Hi̱hꜗ ko̱o̱ˉ nääꜗ dsaˉ heꜘ, kwaꜙ juuˈ kihꜗ Cristo, pero taˉju̱u̱ˈ bihꜗ. Heˉ hnooyhˉ hniiˉ baˊ ja̱ˉ. Hiꜙ hnoohˉ gyihꜗ haˉ läꜙ jeeˊ läꜙwɨɨꜘ kinꜙ heˉ hä̱ä̱nˊ nehꜙñeˈ laˉ, hʉʉˊdsëˉ kihꜗ bihꜗ ja̱ˉ. 17 Pero hi̱ˉ jñahꜘ heꜘ, kwaꜙ juuˈ kihꜗ Cristo kihꜗ heˉ hnääyꜗ dsaˉ. Maˉñeˉ bihꜗ hä̱ä̱nˊ nehꜙñeˈ mahꜗ noonˋ nëˊ kihˈ juˈhmëëꜘ. 18 Pero saꜙ chaˉ heˉ jmeeꜗ, cherˊmahꜗ lluꜗ hʉʉˊdsëˉ kiyhꜗ o cherˊmahꜗ saꜙ lluꜗ. Heˉ kwaꜙ dsaˉ juuˈ kihꜗ Cristo, heˉ ja̱ˉ baˊ jmeeꜙ cha̱a̱nˉ lluꜗ.
Hiꜙ läꜙ maˉngooꜗ ja̱ˉbaˊ cha̱a̱nˉ lluꜗ, 19 jëëhꜘ maꜙ baˊ jnäꜘ läꜙjëꜙ baˊ yaˉhɨɨˈ lluꜗ. Lä̱ä̱ꜘ baˊ jnäꜘ kya̱a̱hˊ heˉ ngɨɨhˊ hnähꜘ kinꜙ kihꜗ Dio hiꜙ kya̱a̱hˊ beꜘ kihꜗ Jmɨˉlleꜘ kihꜗ Jesucristo. 20 Maˉchaˉ baˊ oˉjø̱hꜙ dsëˉ kinꜙ hiꜙ saꜙ jä̱nˋ kya̱a̱hˊ oˉhihꜙ. Maꜙraꜙ heˉ jmeeꜗ dsaˉ jʉʉhˉ kihꜗ Cristo taꜙlaꜙ kihꜗ jnäꜘ. Saꜙ chaˉ heˉ jmeeꜗ cherˊmahꜗ cha̱a̱ˉ gaˊ jnäꜘ o maˉnaˉju̱u̱nˊ. 21 Cherˊmahꜗ cha̱a̱ˉ gaˊ jnäꜘ, Cristo baˊ kya̱a̱hˊ jnäꜘ. Hiꜙ cherˊmahꜗ gaꜙju̱u̱nꜗ, maˉlɨh˜ baˊ jnäꜘ ja̱ˉ. 22 Cherˊmahꜗ ngooꜗ gaˊ cha̱a̱nˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, läꜙchaˉ chaˉgaˊmiihˉ taˊ lluˈ heˉ jmeenˋ. Saꜙ manꜙ heˉ ko̱o̱ˉ jeeˊ läꜙto̱ꜘ heˉ lluꜗ gaˊ. 23 Ko̱o̱ˉ jeeˊ baˊ hä̱ä̱nˊ kihˈ heˉ ja̱ˉ. Hnooꜗ gaˊ jnäꜘ heˉ ju̱u̱nꜘ baˊ mahꜗ naˊgyanˈ kya̱a̱hˊ Cristo. Chaˉgaˊmiihˉ lluꜗ heˉ ja̱ˉ kinꜙ. 24 Pero läꜙjmääꜗ gaˊ kyahˈ hnähꜘ, cherˊmahꜗ cha̱a̱ˉ gaˊ jnäꜘ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ. 25 Läꜙlaˉ gwaꜘ hʉʉˊdsëˉ kinꜙ, manꜙ heˉ cha̱a̱ˉ gaˊ jnäꜘ miihˉ jmɨɨˊ, heˉ gyanˊ kya̱a̱hˊ hnähꜘ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ. Läꜙja̱ˉ goˉnääꜘ hnähꜘ taꜙ chaˊnëˊ heˉ jmeehˈ hnähꜘ dsooꜘ hohꜘ chaˉgaˊmiihˉ hiꜙ ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ jë̱ë̱ˉ hohꜘ hnähꜘ kya̱a̱hˊ heˉ maˉdsooꜘ hohꜘ hnähꜘ. 26 Heˉja̱ˉ waˊraˉ gaꜙlloonꜗ kaˉlähꜘ jeeˊ tä̱ä̱hˊ hnähꜘ, läꜙcha̱a̱hˉ hnähꜘ lluꜗ chaˉgaˊmiihˉ taꜙlaꜙ kihꜗ Cristo, waˊraˉ gaꜙjë̱ë̱hˋ jnäꜘ.
27 Kihꜗ jeeˊ läꜙjëꜙ, jmeeꜙ biiꜗ goˊta̱a̱hˊ hnähꜘ kweeˉ läꜙ hnøøꜗ kihꜗ juˈhmëëꜘ kihꜗ Cristo. Cherˊmahꜗ ngoonꜗ naˊjë̱ë̱nꜙ hnähꜘ, o cherˊmahꜗ saꜙ ngoonꜗ, pero maꜙraꜙ heˉ hnoonꜗ të̱ë̱hnꜗ juuˈ kyahꜗ hnähꜘ cheˊ läꜙ maˉtä̱ä̱hˊ baˊ hnähꜘ ko̱o̱ˉ hwehˉ kya̱a̱hˊ ko̱o̱ˉ nëëˈ baˊ hʉʉˊdsëˉ, hiꜙ hnoonꜗ nuunˋ kaˉlähꜘ cheˊ läꜙ maˉkwahˊ baˊ hnähꜘ beꜘ ko̱ˉjø̱hꜘ jeeˊ jñeehˊ hnähꜘ juˈhmëëꜘ heˉ jmeeˉ jneˊ dsooꜘ. 28 Taꜙ waˊ ga̱hˈ hnähꜘ niꜙ miihˉ kihꜗ hi̱ˉ naˉhøøhˊ kyahˈ hnähꜘ. Läꜙjwëꜘ ja̱ˉ läꜙjnäꜘ heˉ lloo˜ ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ he̱e̱yꜘ. Pero kyahꜗ hnähꜘ läꜙjnäꜘ, maꜙraꜙ heˉ lä̱ä̱ꜘ baˊ hnähꜘ. Dio baˊ heꜘ hi̱ˉ jmeeꜙ läꜙja̱ˉ. 29 Jëëhꜘ taꜙlaꜙ kihꜗ Cristo, heˉ gaꜙnaꜘ jwëˈ jmeehˈ hnähꜘ dsooꜘ hohꜘ hnähꜘ kiyhꜗ. Hiꜙ ja̱ꜙ maꜙlaꜙ heˉ ja̱ˉ, maꜙraꜙ heˉ jëëhˈ hnähꜘ heˉ wɨɨꜘ kwa̱a̱t˜ kiyhꜗ kaˉlähꜘ. 30 Heˉja̱ˉ jëëhꜘ hnähꜘ wɨɨꜘ, ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ wɨɨꜘ gaꜙjëënꜗ läꜙ maˊ gyanˊ kya̱a̱hˊ hnähꜘ. Hiꜙ naꜗ nuuhˉ hnähꜘ heˉ ngooꜗ baˊ jëën˜ wɨɨꜘ.