26
Pôl Tơ Anaŭ Pơtau Agrippa
Pơtau Agrippa đờm sơ̆ng Pôl: “Hã hũ gơnuăr đờm tô dŏng rùp-phŭn drơi.” Pôl tơ̆ tơngàn, đờm dŏng tơ rùp-phŭn drơi yơu ni: “Ơ pơtau Agrippa! Hơrơi ni dơlhă mă ngă pơtuah biă hũ đờm dŏng rùp-phŭn drơi tơ anaŭ pơtau mư̆ng du pơnuaĭ mơnih Juđa hũ đờm yă dơlhă, dơlhơu biă la kơyoa pơtau hũ thơu loh-làng mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ adăt-lơđăp, kŭng yơu tơgrơ̆ pơnuaĭ tămpơrjai mơsau tơkrah mơnih Juđa. Yơu nư̆n, yòng pơtau ă-ư̆n păng dơlhă đờm.
Abih tơgrơ̆ mơnih Juđa hũ thơu dơlhă hơdiŭ hơyơu lơi mư̆ng tŭ dơlhă dò lơ-ơneh tơ̆l truh tơ ară ni, tơkrah buơl làng dơlhă sơ̆ng lăm Jerusalem. Yah buơl guñu khiăng ngă grơh mư̆ng pơnuaĭ ni, nư̆n mư̆ng suơi bơjơ buơl guñu hũ thơu loh-làng dơlhă la mơnih hơdiŭ tui tơrpuơl Pharisi, la tơrpuơl kră-kơđơ̆ng rơlau abih lăm jơlàn buơl dơlhă duh-dơlbăt. Tŭ ni, dơlhă dò dơ̆ng tơ anih ni tô kơđòng c̆ahrơña la kơyoa gơnừm-c̆àng mư̆ng pơnuaĭ đờm pơguăn bloh Yàng Pô Lơngì hũ brơi tơ kơi-kŏ pàng-yau buơl dơlhă. Kơyoa mư̆ng pơnuaĭ gơnừm-c̆àng nư̆n bloh sa-pluh dua jơi-pơtiàn buơl dơlhă hơrơi mơlăm abih hơtai-hơtiàn duh-dơlbăt Yàng Pô Lơngì. Ơ pô pơtau, sơ̆ng kŭng kơyoa mư̆ng pơnuaĭ gơnừm-c̆àng nư̆n bloh dơlhă kơđòng mơnih Juđa đờm yă. Kơđa hơgĕ lăm buơl kơi hũ mơnih sơnư̆ng lài bruă Yàng Pô Lơngì ngă tơ mơnih mơtai hơdiŭ wơ̆ la bruă 'buh rơgơi păng-tui jiơ̆ng?
Biă yơu nư̆n, rùp-phŭn dơlhă mư̆ng dơlhơu thrơi kŭng hũ sơnư̆ng lài păl duah ngă hơyơu lơi tô tămdră-wơ̆ sơ̆ng angăn Jêsu mơnih Nasaret. 10 Nư̆n la pơnuaĭ dơlhă hũ ngă tơ Jerusalem. Hơdơi tŭ hũ du mơnih gơnuăr apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt brơi gơnuăr, 'buh iơŭ dơlhă mĭn mă krơ̆-jàm lô mơnih sơc̆ih-sri Yàng soh, bloh tŭ du mơnih nư̆n kŏng ngă nìn-glài pơmơtai, dơlhă kŭng daŭ khà sa hơtai lăm bruă nư̆n rơi. 11 Dơlhă jiăng nau lăm abih du sàng pơtòm tô ngă glài buơl guñu, pơkơŭ-pơđăr buơl guñu păl prah luơi pơnuaĭ păng-tui, pơđăr buơl guñu păl đờm sơk-sơrbĭl truh tơ Yàng. Dơlhă anok-mơbai tơ̆l truh nau rơnùh duah buơl guñu truh tơ du plơi-prŏng buơl làng agàh tô mă-pơkơŭ buơl guñu.
12 Kơyoa nư̆n, hơdơi tŭ hũ du mơnih gơnuăr apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt brơi gơnuăr sơ̆ng jào gơnuăr-pơđăr, dơlhă nau tơ Đamas. 13 Bloh ơ pơtau, lăm jơlàn nau, tơkrah ia-hơrơi dơ̆ng, dơlhă 'buh hũ sa pơnuaĭ sơrdah, kơc̆rà sơrdah rơlau tơ ia-hơrơi, mư̆ng ngŏ lơngì pơsàng trŭn, kơc̆rà sơrdah tòmdăr dơlhă sơ̆ng du mơnih nau găm sơ̆ng dơlhă. 14 Hơdơi tŭ abih buơl dơlhă lơbuh tơ ala lơ̆n, dơlhă mơhư̆ hũ săp đờm sơ̆ng dơlhă sơ̆ng ia Hebrơ lài: ‘Ơ Sol, Sol, kơđa hơgĕ hã mă-pơkơŭ Kơu? Hã mĭn ngă jơhà tơ rùp-phŭn drơi wơ̆ tŭ tămdră sơ̆ng Kơu, 'buh krơi yơu hã c̆oh tơkai tơma lăm gai lơhư̆ nư̆n pơđì-pơđoa tơ rùp-phŭn hã wơ̆.’ 15 Dơlhă tơnia: ‘Khoai Yàng, Yàng la aràng sơi?’ Yàng đờm: ‘Kơu la Jêsu bloh hã dò mă-pơkơŭ! 16 Bloh hã tơgồ bĕ, sơ̆ng dò dơ̆ng tơpă, kơyoa Kơu hũ tơbiă pơ'buh sơ̆ng hã tô pồ-rơwah hã ngă mơnih hơlŭn-hơlă sơ̆ng mơnih ngă grơh tơ Kơu, mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ hã hũ 'buh, kŭng yơu mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ bloh Kơu rơŭ tơbiă pơ'buh ràng-tơbiă tơ hã thơu. 17 Kơu rơŭ dŏng-suă hã klàh mư̆ng buơl làng ni sơ̆ng buơl làng agàh, la anih Kơu rơŭ pơđăr hã truh, 18 tô pơh mơta tơ buơl guñu, tô buơl guñu prah luơi pơnuaĭ kơnăm-mơsrư̆ bloh gài mơrai wơ̆ sơ̆ng pơnuaĭ sơrdah, klà luơi gơnăp-gơnuăr Satăn bloh gài mơrai wơ̆ sơ̆ng Yàng Pô Lơngì; tô kơyoa gơnừm tơ pơnuaĭ păng-tui lăm Kơu, buơl guñu đồ-mă hũ pơnuaĭ anĭt-toh luơi glài-sơnoh, sơ̆ng hũ đồ-mă pơ-ơnah phŭm-kơsai phơ̆n-bơna găm sơ̆ng du mơnih sơc̆ih-sri.’
19 Ơ pơtau Agrippa, mư̆ng nư̆n, dơlhă 'buh khĭn tămdră-wơ̆ sơ̆ng pơnuaĭ Yàng hũ brơi pơ'buh mư̆ng ngŏ lơngì. 20 Bloh dơlhơu rơlau abih, dơlhă pơto-akhàn tơ du mơnih lăm Đamas, bloh nư̆n lăm Jerusalem sơ̆ng abih c̆àr Juđe, sơ̆ng găm du buơl làng agàh rơi, iơu jà buơl guñu păl mơbai prah-luơi glài-sơnoh, gài mơrai wơ̆ sơ̆ng Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng ngă du bruă iơŭ păl sơ̆ng pơnuaĭ mơbai prah-luơi glài-sơnoh. 21 Kơyoa mư̆ng pơnuaĭ nư̆n, mơnih Juđa hũ mă dơlhă lăm anih sàng duh-dơlbăt sơ̆ng khiăng pơmơtai dơlhă. 22 Bloh gơnừm tơ Yàng Pô Lơngì anĭt-dŏng, dơlhă dò hơdiŭ tơ̆l truh tơ hơrơi ni tô ngă grơh tơ mơnih tìt kŭng yơu mơnih prŏng; dơlhă 'buh đờm pơnuaĭ hơgĕ pơkơ̆n rơlau tơgrơ̆ pơnuaĭ du mơnih gơnuăr-hwơ̆r sơ̆ng Môise hũ đờm pơthơu dơlhơu păl tơbiă truh: 23 nư̆n la Pô Krist păl kŏng pơđì-pơđoa gleh-glăr, sơ̆ng la mơnih dơlhơu-c̆ơmrừp biă hơdiŭ wơ̆ mư̆ng pơnuaĭ mơtai, tô pơto-akhàn pơnuaĭ sơrdah tơ buơl làng Juđa kŭng yơu du buơl làng agàh.”
24 Tŭ Pôl dò đờm yơu nư̆n tô dŏng rùp-phŭn drơi, nư̆n Phestus đờm prŏng: “Ơ Pôl, hã hơnrui bơjơ! Hã mơgru thơu lô đơ̆i nư̆n tơbiă jiơ̆ng hơnrui bơjơ!” 25 Bloh Pôl đờm: “Ơ kwăng-prŏng Phestus, dơlhă 'buh hơnrui ơu, bloh dơlhă dò đờm du pơnuaĭ tơpă biă sơ̆ng iơŭ adăt. 26 Kơyoa pơtau thơu loh-làng du pơnuaĭ ni, nư̆n dơlhă hĭl-pràn hơtai-hơtiàn đờm sơ̆ng pơtau. Kơyoa dơlhă păng-tui nìn-kơjăp lài 'buh hũ pơnuaĭ lơi lăm du pơnuaĭ ni bloh pơtau 'buh thơu. Kơyoa tơgrơ̆ bruă ni 'buh iơŭ hũ tơbiă truh lăm sa anih kè-c̆ơmrè lơi ơu. 27 Ơ pơtau Agrippa, pơtau hũ păng-tui du mơnih gơnuăr-hwơ̆r ơu? Dơlhă thơu la pơtau păng-tui!” 28 Pơtau Agrippa đờm sơ̆ng Pôl: “Juơi sơnư̆ng mĭn lăm sa-sĭt tŭ jơ soh, bloh hã hũ rơgơi đờm pơluơ-jà kơu tơbiă jiơ̆ng sa aràng mơnih păng-tui Pô Krist!” 29 Pôl đờm: “Yah tŭ-hơrơi atàh halài ơwĕt, nư̆n dơlhă kŭng yòng-lơkơu Yàng Pô Lơngì brơi, 'buh iơŭ mĭn sa aràng pơtau soh, bloh găm abih tơgrơ̆ mơnih dò păng dơlhă hơrơi ni, rơŭ tơbiă jiơ̆ng yơu dơlhă, mĭn 'buh hũ srĕng-anuh bloh dơlhă dò kŏng ni soh!”
30 Tŭ nư̆n pơtau, kwăng apăn-akŏ du c̆àr lăm lơgăr, mò Berenis, sơ̆ng abih du mơnih dò guh tơ anih nư̆n tơgồ dơ̆ng. 31 Tŭ buơl guñu tơbiă nau wơ̆, buơl guñu đờm sơ̆ng gơŭ: “Mơnih ni 'buh hũ ngă pơnuaĭ hơgĕ tô păl kŏng mơtai halài kŏng jàm-krơ̆ ơu.” 32 Pơtau Agrippa đờm sơ̆ng Phestus: “Yah mơnih ni ka yòng-lơkơu đì truh tơ Sesa c̆ahrơña, nư̆n hũ rơgơi toh-tơleh brơi ñu tơbiă jiơ̆ng.”