13
Rài Hơdiŭ Siàm Hơtai Yàng Pô Lơngì
Hũ bĕ hơtai-hơtiàn uơ̆n-rơnăm gơŭ yơu adơi-ai phŭn. Juơi wơ̆rglai ràng-tơbiă hơtai-hơtiàn wă-rò thuai c̆rih, kơyoa tŭ ngă pơnuaĭ nư̆n, hũ mơnih wă-rò mơnih gơdrưh bloh 'buh thơu. Sơdơ̆r bĕ truh du mơnih dò kơđòng lăm pơnuaĭ jàm-krơ̆, yơu rùp-phŭn drơi kŭng kơđòng jàm-krơ̆ sơ̆ng buơl guñu rơi; sơ̆ng kŭng sơdơ̆r bĕ truh du mơnih kơđòng mă-pơkơŭ tơnia-khào, kơyoa drơi kŭng hũ rùp-phàp mơhiơ̆ yơu buơl guñu rơi.
Tơgrơ̆ mơnih păl c̆ơ prŏng-màng tơ pơnuaĭ khiăng-gơŭ, juơi ngă tơ adŭ khiăng-gơŭ tơbiă jiơ̆ng sơŭ-sơnoh, kơyoa Yàng Pô Lơngì rơŭ c̆ahrơña ngă glài du mơnih dri-sơnoh bŭng-pơkăl sơ̆ng mơnih klĕ sơdiŭ-aràng pơsàng-gơŭ.
Juơi hàm jền-priă, sờh-siàm bĕ hơtai-hơtiàn sơ̆ng tơgrơ̆ hơgĕ drơi hũ, kơyoa rùp-phŭn Yàng Pô Lơngì hũ đờm: “Kơu rơŭ 'buh prah luơi anà, 'buh tŭ lơi klà luơi anà ơu.” * 13:5 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 31:6; Jôsue 1:5. Yơu nư̆n, buơl gudrơi hũ rơgơi mă hơtai-hơtiàn păng-tui nìn-kơjăp bloh đờm lài:
“Yàng la Pô dŏng-kờl dơlhă, dơlhă rơŭ 'buh huơĭ hơgĕ.
Jơi anà mơnih ngă hơgĕ dơlhă jiơ̆ng?” 13:6 Pơđik Adoh Mơyòm 118:6.
Sơdơ̆r bĕ truh du mơnih dùi-ba drơi, nư̆n la du mơnih pơto-akhàn pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì tơ drơi. C̆ơ-sơnư̆ng bĕ pơnuaĭ luĭ-dŭt rài hơdiŭ buơl guñu la hơyơu lơi, sơ̆ng đòm tui pơnuaĭ păng-tui buơl guñu. Yàng Jêsu Krist hơrơi kơbrơi, hơrơi ni, sơ̆ng tơ̆l truh rài pơdò rài 'buh tŭ lơi pơsơlih.
Buơl adơi-ai juơi luơi du pơnuaĭ pơto-pơsài c̆rih pơkơ̆n ba-pơluơ drơi. Kơyoa hơtai-hơtiàn gơnừm tơ pơnuaĭ anĭt-brơi-soh hũ pràn-kơjăp la siàm, bloh 'buh iơŭ gơnừm tơ du pơnuaĭ adăt ngă-nìn mư̆ng phơ̆n-kơya 'bơ̆ng, la pơnuaĭ 'buh hũ kwơ-màng hơgĕ tơ du mơnih păng-rơmiă ngă tui ñu. 10 Buơl gudrơi hũ sa boh sơbàn duh-dơlbăt, bloh du mơnih duh bruă lăm anih sàng duh-dơlbăt sơdăng 'buh hũ gơnuăr 'bơ̆ng tơgrơ̆ hơgĕ hũ pơyă tơ ngŏ nư̆n. 11 Kơyoa drah du phơ̆n pà gah tơkai hũ mơnih gơnuăr prŏng apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt apăn tơma lăm anih Sơc̆ih-Sri Rơlau Abih tô ngă adăt tơrbuh glài, dò rùp asăr ñu nư̆n c̆uh abih tơ agàh pờ bơ-yài tơrpuơl buơl làng. 13:11 Lebi 16:27. 12 Kơyoa nư̆n, Yàng Jêsu kŭng păl kŏng pơđì-pơđoa gleh-glăr tơ gah agàh bơh 'băng plơi-prŏng, tô mă drah drơi ngă pơsơc̆ih-goh buơl làng. 13 Yơu nư̆n buơl gudrơi kŭng tơbiă bĕ sơ̆ng Pô gah agàh pờ bơ-yài tơrpuơl buơl làng, tô kŏng pơnuaĭ pơtăt-pơmơlơu găm sơ̆ng Pô. 14 Kơyoa lăm rài dun-ya ni, buơl gudrơi 'buh hũ plơi-prŏng lơi dò kơjăp mĭt, bloh buơl gudrơi dò tui duah sa plơi-prŏng rơŭ truh. 15 Yơu nư̆n, gơnừm tơ Yàng Jêsu buơl gudrơi jiăng mĭt-mĭt pơyă phơ̆n c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt sơ̆ng pơnuaĭ adoh-mơyòm tơ Yàng Pô Lơngì, nư̆n la angui bơbah-dơlah bloh đờm tơbiă angăn sơc̆ih-sri Pô. 16 Juơi wơ̆rglai ngă bruă siàm sơ̆ng brơi-pơrpha tơ mơnih pơkơ̆n. Kơyoa du phơ̆n c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt yơu nư̆n ngă siàm hơtai Yàng Pô Lơngì.
17 Păng-bơbah bĕ du mơnih apăn-akŏ buơl adơi-ai sơ̆ng ngă tui tơgrơ̆ pơnuaĭ buơl guñu ba-pơto. Kơyoa buơl guñu c̆ơ-gàr mư̆ng bơngă-joa buơl adơi-ai yơu du mơnih rơŭ păl đờm-akhàn wơ̆ sơ̆ng Yàng. Yơu nư̆n, buơl guñu rơŭ sờh-sài ngă wĭl-tơ̆l gơnuăr-bruă drơi bloh 'buh yuăm 'buah. Kơyoa ngă tơ buơl guñu păl dơnuh-dơnà kŭng 'buh ba truh pơnuaĭ kwơ-màng hơgĕ tơ buơl adơi-ai.
18 Yòng buơl adơi-ai iơu-lài tơ buơl dơlhă, kơyoa buơl dơlhă thơu nìn-kơjăp drơi hũ hơtai-hơtiàn siàm, khiăng hơdiŭ wĭl-tơ̆l lăm abih tơgrơ̆ mơta. 19 Dơlhă abih hơtai-hơtiàn yòng buơl adơi-ai sơdơ̆r iơu-lài tô dơlhă sơmăr hũ gài mơrai wơ̆ sơ̆ng buơl adơi-ai.
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng Tơluĭ Bơ-àr Pơyoa
20 Yòng-lơkơu Yàng Pô Lơngì rĭng-lơngai, la Pô kơyoa drah pơnuaĭ pơguăn-pơđoàn rài pơdò rài bloh apăn Pô Prŏng glăng tơrpuơl abo la Yàng Jêsu, Yàng buơl gudrơi, tơbiă klàh mư̆ng anih mơtai, 21 yòng-lơkơu Pô kơyoa Yàng Jêsu Krist ngă tơ buơl adơi-ai tơbiă jiơ̆ng wĭl-tơ̆l lăm abih tơgrơ̆ bruă siàm, tô ngă tui hơtai-khiăng Pô, sơ̆ng ngă tơbiă pơnuaĭ siàm hơtai Pô lăm buơl gudrơi. Yòng lơkơu pơnuaĭ màng-kơc̆rà mơrai abih lăm Pô rài pơdò rài 'buh luĭ! Amen.
22 Ơ buơl adơi-ai, yòng sờh hơtai-hơtiàn đồ-mă bĕ du pơnuaĭ pơto-kơkơi ni; kơyoa dơlhă mĭn wă sa-sĭt pơnuaĭ soh tơ buơl adơi-ai. 23 Dơlhă khiăng buơl adơi-ai thơu lài mơnih adơi-ai buơl gudrơi la Timôthe hũ aràng toh tơbiă bơjơ. Yah sơ-ai nư̆n truh sơmăr, dơlhă rơŭ găm sơ̆ng sơ-ai nư̆n nau c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai.
24 Yòng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng abih du mơnih apăn-akŏ buơl adơi-ai găm sơ̆ng abih tơgrơ̆ mơnih sơc̆ih-sri. Du mơnih păng-tui Yàng dò tơ Itali pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai.
25 Yòng lơkơu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh dò sơ̆ng abih buơl adơi-ai!

*13:5 13:5 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 31:6; Jôsue 1:5.

13:6 13:6 Pơđik Adoh Mơyòm 118:6.

13:11 13:11 Lebi 16:27.