9
Sa Pluh Dua Aràng Mơnih Tơdi-Tơdài Hũ Pơđăr Nau
(Mathiơ 10:5-15; Luka 14:1-12; Mak 6:7-29)
Yàng Jêsu iơu sa-pluh dua aràng mơnih tơdi-tơdài pơgùm-pơtòm wơ̆, brơi tơ buơl guñu gơnăp-gơnuăr sơ̆ng gơnuăr-pràn tô pơtrơh kơmlài sơ̆ng pơsồ-pơsaih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì. Pô pơđăr buơl guñu nau pơto-akhàn mư̆ng lơgăr Yàng Pô Lơngì sơ̆ng pơsồ-pơsaih tơ du mơnih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì. Pô pơto-pơđăr buơl guñu: “Tŭ nau jơlàn juơi apăn hơgĕ tui, juơi apăn gai jra, juơi apăn kơdŭng nau jơlàn, juơi apăn pah, juơi apăn priă, kŭng juơi apăn dua blah ào. Tŭ buơl guhã tơma lăm sàng lơi, dò bĕ tơ anih nư̆n tơ̆l truh tơ tŭ tơbiă nau. Yah anih lơi aràng 'buh wă-rò buơl guhã, nư̆n tŭ tơbiă mư̆ng plơi-prŏng nư̆n, tơrtuh bĕ hơbơu lơ̆n hũ klĕm tơ tơkai buơl guhã, tô ngă grơh tămdră-wơ̆ sơ̆ng buơl guñu.” Yơu nư̆n, du mơnih tơdi-tơdài tơbiă nau, mư̆ng plơi ni truh plơi dih, pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm lăm abih tơgrơ̆ anih, sơ̆ng pơsồ-pơsaih tơ mơnih hũ lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì.
Pơnuaĭ Pơtau Herôt Huơĭ Kơ-ù
(Mathiơ 14:1-12; Mak 6:14-29)
Tŭ nư̆n, Herôt Antipa, mơnih hũ Sesa Rôma brơi ngă pơtau apăn-akŏ c̆àr Galile, hũ mơhư̆ thơu mư̆ng abih tơgrơ̆ bruă hũ tơbiă truh. Pơtau dò 'buh suk sơ̆ng 'buh thơu sơnư̆ng hơyơu lơi. Kơyoa hũ mơnih đờm: nư̆n la Jăng 'Baptis mư̆ng mơnih mơtai hơdiŭ wơ̆. Du mơnih pơkơ̆n đờm: la mơnih gơnuăr-hwơ̆r Eli hũ tơbiă pơ'buh rùp. Sơ̆ng du mơnih pơkơ̆n wơ̆ đờm: nư̆n la sa aràng mơnih gơnuăr-hwơ̆r rài yau hơdiŭ wơ̆. Herôt nư̆n đờm: “Jăng, nư̆n kơu hũ koh akŏ bơjơ, bloh mơnih ni la aràng sơi bloh kơu hũ mơhư̆ hũ ngă du bruă c̆rih-krơi yơu nư̆n?” Pơtau duah ngă hơyơu tô tòm Yàng Jêsu.
Yàng Jêsu Ngă Pah Tơbiă Jiơ̆ng Lô Tơ Lơma Rơbơu Mơnih 'Bơ̆ng
10 Du mơnih tơdi-tơdài gài mơrai đờm-akhàn wơ̆ sơ̆ng Yàng Jêsu mư̆ng abih tơgrơ̆ bruă buơl guñu hũ ngă. Pô ba buơl guñu nau krơi sơ̆ng Pô, truh tơ sa plơi-prŏng angăn la 'Betsaiđa 11 Tŭ buơl làng mơhư̆ thơu pơnuaĭ nư̆n, buơl guñu ba gơŭ nau tui Pô. Yàng Jêsu wă-rò buơl guñu sơ̆ng pơto-mơblàng tơ buơl guñu mư̆ng lơgăr Yàng Pô Lơngì. Pô kŭng pơsồ-pơsaih tơ du mơnih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì păl c̆àng hũ pơsồ-pơsaih. 12 Tŭ kơjĕ sùp, sa-pluh dua aràng mơnih tơdi-tơdài truh đờm sơ̆ng Pô: “Yòng Pô brơi buơl làng nau wơ̆, tô buơl guñu tơma lăm du plơi sơ̆ng du anih jĕ tòmdăr anih ni, duah anih đih sơ̆ng duah phơ̆n 'bơ̆ng, kơyoa anih buơl gudrơi dò ni la anih 'blàng-jơhua.” 13 Bloh Pô đờm: “Rùp-phŭn buơl guhã păl brơi buơl guñu 'bơ̆ng!” Du mơnih tơdi-tơdài đờm: “Yah rùp-phŭn buơl dơlhă 'buh nau blơi phơ̆n 'bơ̆ng tơ abih buơl làng ni, nư̆n buơl dơlhă mĭn hũ lơma boh pah sơ̆ng dua drơi akàn soh.” 14 Kơyoa hũ truh pơgăp lơma rơbơu aràng mơnih lơkơi, nư̆n Pô đờm sơ̆ng du mơnih tui-mơgru: “Pơđăr bĕ buơl guñu dò guh tui tơrpuơl, yàu tơrpuơl lơma pluh aràng.” 15 Du mơnih tui-mơgru ngă tui yơu nư̆n, sơ̆ng đờm pơđăr abih tơgrơ̆ mơnih dò guh. 16 Yàng Jêsu mă lơma boh pah sơ̆ng dua drơi akàn, ngừk mơta tơ ngŏ lơngì, ưnjơmừn, bloh nư̆n 'bĕt sơ̆ng brơi tơ du mơnih tui-mơgru, tô buơl guñu pơrpha tơ tơrpuơl buơl làng. 17 Abih tơgrơ̆ mơnih 'bơ̆ng trơi. Du pĕt pah dò dơlah, buơl guñu duơ̆n wơ̆ hũ sa-pluh dua bài baŭ.
Pier Angăn-Tơbiă Yàng Jêsu La Pô Krist
(Mathiơ 16:13-19; Mak 8:27-29)
18 Sa hơrơi dih, tŭ Yàng Jêsu dò krơi tô iơu-lài, du mơnih tui-mơgru Pô kŭng dò tơ anih nư̆n sơ̆ng Pô. Pô tơnia buơl guñu: “Buơl làng đờm Kơu la aràng sơi?” 19 Buơl guñu đờm: “Hũ mơnih đờm la Jăng 'Baptis, mơnih pơkơ̆n đờm la Eli; mơnih pơkơ̆n wơ̆ đờm la sa aràng lăm du mơnih gơnuăr-hwơ̆r rài yau hơdiŭ wơ̆.” 20 Pô tơnia buơl guñu: “Mư̆ng pơ-ơnah buơl guhã, buơl guhã đờm Kơu la aràng sơi?” Pier đờm: “Pô-Pơto la Pô Krist Yàng Pô Lơngì.” 21 Yàng Jêsu pơkơŭ du mơnih tui-mơgru 'buh hũ đờm pơnuaĭ nư̆n sơ̆ng aràng sơi.
Yàng Jêsu Đờm Dơlhơu Mư̆ng Pơnuaĭ Pô Kŏng Mơtai Sơ̆ng Hơdiŭ Wơ̆
(Mathiơ 16:20-28; Mak 8:30 – 9:1)
22 Yàng Jêsu đờm: “Anà Mơnih păl kŏng lô pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr, păl kŏng du mơnih gơnuăr-tha, du mơnih gơnuăr apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt, sơ̆ng du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia kơmlah-luơi, păl kŏng pơmơtai, bloh hơdơi klơu hơrơi rơŭ hơdiŭ wơ̆.”
23 Bloh nư̆n Pô đờm sơ̆ng abih tơgrơ̆ mơnih: “Yah aràng sơi khiăng tui Kơu, păl prah luơi rùp-phŭn drơi, yàu hơrơi glăm kơyơu pơkăl drơi bloh tui Kơu. 24 Kơyoa aràng sơi khiăng dŏng pơnuaĭ hơdiŭ drơi nư̆n rơŭ lơhiă pơnuaĭ hơdiŭ biă. Dò aràng sơi kơyoa mư̆ng Kơu bloh lơhiă pơnuaĭ hơdiŭ, nư̆n rơŭ đồ-mă hũ pơnuaĭ hơdiŭ biă. 25 Yah mơnih lơi hũ abih dun-ya, bloh rùp-phŭn drơi păl kŏng lơhiă halài kŏng mơtai-lơhiă, nư̆n hũ kwơ-màng hơgĕ? 26 Kơyoa yah aràng sơi mơlơu alah mư̆ng Kơu sơ̆ng pơnuaĭ Kơu, nư̆n Anà Mơnih kŭng rơŭ mơlơu alah mư̆ng mơnih nư̆n tŭ Pô truh lăm pơnuaĭ màng-kơc̆rà drơi, pơnuaĭ màng-kơc̆rà Ama sơ̆ng du mơnih gơdrưh sơc̆ih-sri. 27 Iơŭ biă, Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, lăm du mơnih dò dơ̆ng tơ anih ni, hũ du mơnih rơŭ 'buh mơtai dơlhơu tŭ 'buh lơgăr Yàng Pô Lơngì.”
Yàng Jêsu Sơrlơŭ-Pơsơlih Rùp
(Mathiơ 17:1-8; Mak 9:2-8)
28 Pơgăp tơlpăn hơrơi hơdơi tŭ đờm du pơnuaĭ ni, Yàng Jêsu ba Pier, Jăng sơ̆ng Jakơ nau sơ̆ng Pô đì tơ ngŏ c̆ơ̆ tô iơu-lài. 29 Lăm tŭ iơu-lài, 'bò mơta Pô pơsơlih krơi, ào Pô tơbiă jiơ̆ng kò-pơtih sơ̆ng kơc̆rà sơrdah. 30 Sơ̆ng dih, hũ dua aràng mơnih đờm glai sơ̆ng Pô, nư̆n la Môise sơ̆ng Eli. 31 Buơl guñu tơbiă pơ'buh rùp lăm pơnuaĭ màng-kơc̆rà, sơ̆ng đờm mư̆ng pơnuaĭ Pô rơŭ păl kŏng mơtai tơ Jerusalem, tô ngă wĭl-tơ̆l bruă Yàng Pô Lơngì hũ ngă-nìn. 32 Pier sơ̆ng du mơnih adơi-ai gơŭ nau găm sơ̆ng ñu tơnò mơta biă, bloh tŭ mơdơh tơgồ, buơl guñu 'buh pơnuaĭ màng-kơc̆rà Yàng Jêsu sơ̆ng dua aràng mơnih dò dơ̆ng sơ̆ng Pô. 33 Tŭ Môise sơ̆ng Eli kơjĕ tơbiă nau, nư̆n Pier đờm sơ̆ng Pô lài: “Ơ Pô-Pơto, buơl gudrơi dò tơ anih ni siàm biă. Luơi buơl dơlhă ngă klơu boh pờ: sa boh tơ Pô, sa boh tơ Môise, sơ̆ng sa boh tơ Eli.” Pier đờm bloh 'buh thơu drơi đờm hơgĕ. 34 Lăm tŭ Pier dò đờm, nư̆n hũ sa puk hwăl truh jơ̆m-ac̆ĭng buơl guñu. Klơu aràng mơnih tui-mơgru huơĭ kơđa biă tŭ tơma lăm puk hwăl. 35 Sơ̆ng mư̆ng puk hwăl hũ săp đờm lài: “Ni la Anà Kơu, Mơnih bloh Kơu hũ rơwah, păng bĕ pơnuaĭ Ñu.” 36 Tŭ săp nư̆n đờm abih, nư̆n mĭn dò 'buh sa aràng Yàng Jêsu. Lăm du hơrơi nư̆n, du mơnih tui-mơgru pioh kơđơ̆ng-rik pơnuaĭ nư̆n, 'buh đờm sơ̆ng aràng sơi thơu mư̆ng tơgrơ̆ bruă hơgĕ drơi hũ 'buh.
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Adơi Tìt Kơđòng Kơmlài Ngă
(Mathiơ 17:14-21; Mak 9:14-29)
37 Hơrơi hơdơi, tŭ Yàng Jêsu sơ̆ng du mơnih tui-mơgru mư̆ng glòng c̆ơ̆ trŭn, hũ sa tơrpuơl lô buơl làng truh c̆àng tòm Pô. 38 Tŭ nư̆n, hũ sa aràng mơnih lăm tơrpuơl mơnih lô iơu driau lài: “Ơ Pô-Pơto, yòng Pô-Pơto anĭt-anăr tơ anà lơkơi dơlhă, kơyoa dơlhă mĭn hũ sa aràng ñu soh. 39 Tŭ kơđòng kơmlài ngă, ñu mơre-mơro kơmrào driau; kơmlài pơsơboh ñu pràn-mơsak biă, tơ̆l truh tơbiă ia kơmbuh mư̆ng kàng, rùp-phàp brơ̆p lơka abih, sơ̆ng tơkì tŭ kơmlài luơi ñu dò kơđơ̆ng. 40 Dơlhă hũ yòng du mơnih tui-mơgru Pô-Pơto pơtrơh kơmlài nư̆n, bloh buơl guñu pơtrơh 'buh jiơ̆ng.” 41 Yàng Jêsu đờm: “Ơ jơi-pơtiàn 'buh păng-tui sơ̆ng kră-khăng hơtai-hơtiàn dih! Kơu păl dò sơ̆ng buơl guhã sơ̆ng kŏng ă-ư̆n buơl guhã tơ̆l truh tơ tŭ lơi? Ba bĕ anà hã truh tơ anih ni.” 42 Tŭ adơi lơkơi tìt pơrpa truh jĕ, nư̆n kơmlài pơsơboh ñu lơbuh tơ ala lơ̆n, sơ̆ng sơkruh ñu pràn biă. Bloh Yàng Jêsu puaĭ pơtrơh kơmlài, pơsồ-pơsaih tơ adơi tìt, sơ̆ng jào ñu wơ̆ tơ ama ñu. 43 Abih tơgrơ̆ mơnih mă ngă krơi-takơtuă biă mư̆ng gơnăp-gơnuăr prŏng Yàng Pô Lơngì.
Lăm tŭ abih tơgrơ̆ mơnih dò mă ngă c̆rih-takơtuă mư̆ng tơgrơ̆ bruă Yàng Jêsu hũ ngă, nư̆n Pô đờm sơ̆ng du mơnih tui-mơgru: 44 “Buơl guhã păl păng-mơhư̆ nĭ-nùn bĕ du pơnuaĭ Kơu đờm ni: Anà Mơnih rơŭ kŏng jào lăm tơngàn aràng.” 45 Bloh du mơnih tui-mơgru 'buh wờng pơnuaĭ nư̆n. Kơyoa tha mơblàng du pơnuaĭ nư̆n dò kŏng ac̆ĭng-tơrđơŭ sơ̆ng buơl guñu, nư̆n buơl guñu 'buh kràn-thơu jiơ̆ng, sơ̆ng buơl guñu kŭng huơĭ nư̆n 'buh khĭn tơnia Pô mư̆ng pơnuaĭ nư̆n.
Pơnuaĭ Prŏng-Màng Biă
(Mathiơ 18:1-5; Mak 9:33-40)
46 Du mơnih tui-mơgru đờm tămpơrjai sơ̆ng gơŭ, c̆ơ aràng sơi lăm buơl guñu la mơnih prŏng-màng rơlau abih. 47 Yàng Jêsu thơu pơnuaĭ lăm hơtai-akŏ buơl guñu sơnư̆ng, nư̆n Pô ba sa aràng lơ-ơneh tìt, luơi dò dơ̆ng jĕ tơ gah Pô, 48 bloh nư̆n Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Aràng sơi kơyoa mư̆ng angăn Kơu bloh wă-rò lơ-ơneh tìt ni, nư̆n la wă-rò Kơu. Aràng sơi wă-rò Kơu, nư̆n la wă-rò Pô hũ pơđăr Kơu. Kơyoa mơnih lơi tìt rơlau abih lăm buơl guhã, nư̆n la mơnih prŏng-màng rơlau abih.” 49 Jăng pồ săp đờm: “Ơ Pô-Pơto, buơl dơlhă hũ 'buh sa aràng mơnih mă angăn Pô-Pơto bloh pơtrơh kơmlài. Buơl dơlhă hũ pơkơŭ mơnih nư̆n, kơyoa mơnih nư̆n 'buh nau tui Pô-Pơto sơ̆ng buơl dơlhă.” 50 Bloh Yàng Jêsu đờm sơ̆ng ñu: “Juơi pơkơŭ buơl guñu, kơyoa aràng sơi 'buh tămdră sơ̆ng buơl guhã, nư̆n la siàm-tămsòr sơ̆ng buơl guhã.”
YÀNG JÊSU ĐÌ NAU TƠ JERUSALEM
(Mư̆ng tăl 9:51 truh tăl 19:28)
Yàng Jêsu Tơ Samari
51 Kơjĕ truh hơrơi Yàng Jêsu hũ rò-đì tơ ngŏ lơngì, Pô ngă-nìn nau truh tơ plơi-prŏng Jerusalem. 52 Pô pơđăr du mơnih nau dơlhơu drơi. Buơl guñu nau tơma lăm sa plơi mơnih Samari tô rơc̆ăng dơlhơu anih dò tơ Pô. 53 Bloh mơnih Samari 'buh wă-rò Pô, kơyoa Pô nau tơpă tơ plơi-prŏng Jerusalem. 54 Jakơ sơ̆ng Jăng la du mơnih tui-mơgru Pô 'buh yơu nư̆n, buơl guñu đờm: “Khoai Yàng, Yàng hũ khiăng buơl dơlhă pơđăr apui mư̆ng ngŏ lơngì trŭn pơluĭ-pơlơhiă buơl guñu ơu?” 55 Bloh Yàng Jêsu pơtrah wơ̆ đờm puaĭ tơ dua aràng buơl guñu. * 9:55 Lăm du bơ-àr yau hũ găm jơlàn ni: sơ̆ng đờm lài: “Buơl guhã 'buh thơu bơngă-gơdrưh lơi pơsŭt-pơđăr drơi.” 56 Bloh nư̆n Pô sơ̆ng du mơnih tui-mơgru nau tơ plơi pơkơ̆n.
Khiăng Tui Yàng
(Mathiơ 8:19-22)
57 Lăm tŭ Yàng Jêsu sơ̆ng du mơnih tui-mơgru Pô nau jơlàn, nư̆n hũ mơnih đờm sơ̆ng Pô lài: “Pô-Pơto nau anih lơi dơlhă rơŭ tui anih nư̆n!” 58 Yàng Jêsu đờm: “Mơja hũ lơbàng, c̆ĭm lơngì hũ sruh, bloh Anà Mơnih 'buh hũ anih guơ̆l akŏ.”
59 Yàng Jêsu đờm sơ̆ng sa aràng mơnih pơkơ̆n: “Hã tui bĕ Kơu!” Bloh mơnih nư̆n đờm: “Khoai Yàng, yòng brơi dơlhă mơrai wơ̆ dơ̆r ama dơlhă dơlhơu ka.” 60 Bloh Yàng Jêsu đờm: “Luơi bĕ mơnih mơtai dơ̆r mơnih mơtai buơl guñu. Dò pơ-ơnah hã, nau bĕ sơ̆ng pơto-akhàn mư̆ng lơgăr Yàng Pô Lơngì.” 61 Sa aràng mơnih pơkơ̆n wơ̆ đờm: “Khoai Yàng, dơlhă rơŭ tui Pô, bloh yòng brơi dơlhă nau wơ̆ apăn tơngàn sơ̆ng mơnih lăm sàng-dơnò dơlhă dơlhơu ka.” 62 Yàng Jêsu đờm: “Aràng sơi hũ apăn lơngăl lơ-ua bloh dò pơtrah c̆ơ wơ̆ tơ gah rŏng, nư̆n 'buh iơŭ păl sơ̆ng lơgăr Yàng Pô Lơngì.”

*9:55 9:55 Lăm du bơ-àr yau hũ găm jơlàn ni: sơ̆ng đờm lài: “Buơl guhã 'buh thơu bơngă-gơdrưh lơi pơsŭt-pơđăr drơi.”