17
Du Pơnuaĭ Pơto-Pơđăr Pơkơ̆n
(Mathiơ 18:6-7; Mak 9:42)
Yàng Jêsu đờm sơ̆ng du mơnih tui-mơgru: “'Buh rơgơi 'buh hũ du pơnuaĭ ngă tơ aràng sơnĕ lơbuh lăm pơnuaĭ sŭng glài, bloh gleh-glăr dồn-să biă tơ mơnih lơi la mơnih ngă pơnuaĭ nư̆n! Yah akă lơsŭng pơtơu tơ tơkuai ñu bloh prah trŭn lăm ia-tơsì, dò siàm rơlau la luơi mơnih nư̆n ngă tơ sa aràng lăm du mơnih tìt ni sơnĕ lơbuh lăm pơnuaĭ sŭng glài!
Păl c̆ơ-kơrhia bĕ! Yah buơl adơi-ai hã hũ ngă glài sŭng, nư̆n đờm puaĭ pơto bĕ; sơ̆ng yah buơl guñu mơbai prah-luơi glài-sơnoh, nư̆n anĭt toh-luơi bĕ. Yah lăm sa hơrơi, adơi-ai hã ngă glài sŭng sơ̆ng hã tơjuh amăng, sơ̆ng tơjuh amăng gài truh sơ̆ng hã bloh đờm: ‘Dơlhă mơbai prah-luơi glài-sơnoh,’ nư̆n hã kŭng păl anĭt toh-luơi tơ buơl guñu.”
Du mơnih tơdi-tơdài đờm sơ̆ng Yàng: “Yòng Yàng brơi pơtơ̆l pơnuaĭ păng-tui tơ buơl dơlhă!” Yàng đờm: “Yah buơl guhã hũ pơnuaĭ păng-tui kàr sa găr sơbơi, buơl guhã hũ rơgơi đờm pơđăr phŭn sơ-ơyo ni lài: ‘Buĭ akha tơgồ bĕ, bloh trŭn pla lăm ia-tơsì,’ nư̆n ñu kŭng rơŭ păng-bơbah buơl guhã.
Aràng sơi lăm buơl guhã hũ mơnih hơlŭn-hơlă nau lơ-ua halài nau glăng abo, tŭ ñu pơrpa mư̆ng 'blàng hơma mơrai wơ̆, bloh đờm pơđăr ñu lài: ‘Sơmăr truh dò guh huă 'bơ̆ng bĕ!’ Tơrblơ̆ wơ̆, 'buh iơŭ buơl guhã rơŭ đờm pơđăr ñu lài: ‘Pồ bĕ bu-sơi tơ kơu 'bơ̆ng, akă ào tơ kơ-iăng duh bruă lăm tŭ kơu huă 'bơ̆ng, bloh nư̆n hã huă 'bơ̆ng hơdơi,’ ơu? Mơnih hơlŭn-hơlă păng-bơbah bloh ngă, nư̆n mơnih pô hũ thơu ưnjơmừn ñu ơu? 10 Buơl guhã kŭng yơu nư̆n rơi, tŭ ngă abih du bruă hũ pơđăr păl ngă, nư̆n đờm bĕ lài: ‘Buơl dơlhă la du mơnih hơlŭn-hơlă 'buh kwơ-màng, pơnuaĭ buơl dơlhă hũ ngă mĭn la pơnuaĭ buơl dơlhă păl ngă soh.’ ”
Sa Pluh Aràng Mơnih Dŭn Hũ Pơsồ-Pơsaih
11 Lăm jơlàn truh tơ plơi-prŏng Jerusalem, Yàng Jêsu nau găn nàl pơklah-krơi tơkrah dua c̆àr Samari sơ̆ng Galile. 12 Tŭ Pô tơma lăm sa plơi dih, hũ sa-pluh aràng mơnih dŭn tơbiă nau rò Pô. Buơl guñu dò dơ̆ng mư̆ng atàh, 13 sơ̆ng prŏng săp iơu lơkơu: “Khoai Jêsu, khoai Pô-Pơto, yòng anĭt-anăr buơl dơlhă!” 14 Tŭ 'buh buơl guñu, Yàng Jêsu đờm: “Nau pơto rùp bĕ sơ̆ng du mơnih gơnuăr pơyă phơ̆n duh-dơlbăt!” Tŭ buơl guñu dò nau, nư̆n dŭn hũ pơsồ goh abih. 15 Sa aràng lăm tơrpuơl buơl guñu 'buh drơi hũ pơsồ goh, nư̆n gài mơrai wơ̆ mư sơ̆ng prŏng săp mơyòm-pơglòng Yàng Pô Lơngì. 16 Mơnih nư̆n truh pơđih rùp tơ tơkai Yàng Jêsu bloh ưnjơmừn Pô. Mơnih nư̆n la sa aràng mơnih Samari. 17 Yàng Jêsu đờm: “'Buh iơŭ abih sa-pluh aràng hũ pơsồ goh ơu? Dò sơlpăn aràng mơnih dih anih lơi? 18 Kơđa hơgĕ 'buh hũ aràng sơi lăm buơl guñu gài mơrai mơyòm-pơglòng Yàng Pô Lơngì, mĭn sa aràng mơnih lơgăr agàh ni soh?” 19 Bloh nư̆n Pô đờm sơ̆ng mơnih nư̆n: “Tơgồ dơ̆ng sơ̆ng nau bĕ! Pơnuaĭ păng-tui anà hũ pơsồ-pơsaih tơ anà!”
Lơgăr Yàng Pô Lơngì
(Mathiơ 24:23-28,37-41)
20 Mơnih Pharisi tơnia Yàng Jêsu lơgăr Yàng Pô Lơngì tŭ lơi ka truh, Pô đờm: “Lơgăr Yàng Pô Lơngì 'buh truh yơu sa pơnuaĭ hũ rơgơi c̆ơ 'buh jiơ̆ng. 21 Sơ̆ng aràng rơŭ 'buh đờm: Dih ñu dò tơ anih ni halài tơ anih nư̆n! Kơyoa lơgăr Yàng Pô Lơngì dò lăm buơl guhã.”
22 Yàng Jêsu đờm sơ̆ng du mơnih tui-mơgru Pô: “Rơŭ hũ tŭ-hơrơi, buơl guhã lơkơu-khiăng hũ 'buh sa hơrơi lăm du hơrơi Anà Mơnih, bloh 'bu 'buh jiơ̆ng. 23 Aràng rơŭ đờm sơ̆ng buơl guhã: ‘Dih, Pô dò tơ anih nư̆n!’ halài ‘Ni, Pô dò tơ anih ni!’ Buơl guhã juơi nau sơ̆ng juơi đuaĭ tui buơl guñu. 24 Kơyoa mơhiơ̆ yơu c̆ă kơrla kơc̆rà sơrdah mư̆ng gah lơngì ni truh gah lơngì dih, nư̆n Anà Mơnih lăm hơrơi Pô kŭng yơu nư̆n rơi. 25 Bloh dơlhơu biă, Pô păl kŏng lô pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr, sơ̆ng kŏng jơi-pơtiàn ni kơmlah-luơi. 26 Lăm rài Nôe hơyơu lơi, nư̆n lăm hơrơi Anà Mơnih kŭng yơu nư̆n rơi. 27 Aràng 'bơ̆ng, mơñŭm, puaĭ-lơkơi khiăng-kơmơi, tơ̆l truh tơ hơrơi Nôe tơma lăm ahò, bloh nư̆n ia-tơsì đì ia-dơba truh pơluĭ-pơlơhiă abih. 28 Bruă hũ tơbiă truh lăm rài Lot kŭng yơu nư̆n rơi, aràng 'bơ̆ng, mơñŭm, pơblơi sơlih, pla drà, sơ̆ng bơ̆-pơdơ̆ng, 29 tơ̆l truh tơ hơrơi Lot tơbiă mư̆ng Sôđôm, nư̆n hơjàn apui sơ̆ng siau-apui mư̆ng lơngì trŭn, pơluĭ-pơlơhiă abih buơl làng plơi-prŏng nư̆n. 30 Hơrơi Anà Mơnih tơbiă pơ'buh kŭng yơu nư̆n rơi. 31 Lăm hơrơi nư̆n, aràng sơi dò tơ ngŏ bơbŭng sàng bloh hũ phơ̆n-bơna lăm dơrlăm sàng, nư̆n juơi trŭn mă. Kŭng yơu nư̆n rơi, aràng sơi dò tơ 'blàng hơma nư̆n juơi gài mơrai wơ̆ tơ sàng tra. 32 Sơdơ̆r wơ̆ bĕ sơdiŭ Lot! 33 Aràng sơi duah pơnuaĭ gàr-dŏng pơnuaĭ hơdiŭ drơi, nư̆n rơŭ lơhiă; aràng sơi lơhiă pơnuaĭ hơdiŭ drơi, nư̆n rơŭ hũ wơ̆. 34 Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, lăm mơlăm nư̆n, dua aràng mơnih đih lăm sa boh c̆ơnừng sơ̆ng gơŭ, sa aràng rơŭ hũ ba nau, sa aràng kơđòng luơi wơ̆. 35 Dua aràng mơnih kơmơi xài bơdai sơ̆ng gơŭ lăm sa boh xài, sa aràng rơŭ hũ ba nau, sa aràng kơđòng luơi wơ̆. 36 Hũ dua aràng mơnih lơkơi dò tơ 'blàng hơma, sa aràng rơŭ hũ ba nau, sa aràng kơđòng luơi wơ̆.” * 17:36 Lăm du bơ-àr yau 'buh hũ jơlàn 36 ni. 37 Du mơnih tui-mơgru đờm sơ̆ng Pô: “Ơ Yàng, pơnuaĭ nư̆n rơŭ tơbiă truh tơ anih lơi?” Pô đờm: “Rùp atơu mơtai anih lơi, c̆ĭm grơ̆ pơgùm tơ anih nư̆n!”

*17:36 17:36 Lăm du bơ-àr yau 'buh hũ jơlàn 36 ni.