Hi³dxá³ ca̱a̱³ xi³ hi³ gá⁴xɨɨ́³ Pedro
1
Liáh³la³ gá⁴laá⁴ xɨɨ⁴ Pedro ja̱³
Jniá³ Pedro la³, na³lɨ́⁴á⁴ apóstol chié̱y² Jesucristo. Ga³sɨ́⁴á⁴ fáh⁴liu⁴ la³ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ niaah⁴²ah³ fɨɨ³ chia̱á̱²ah³, niaá⁴ah³ niaah⁴²ah³ vó⁴ Ponto nɨ³, vó⁴ Galacia, Capadocia, Asia baáy⁴ Bitinia nɨ³. Gá⁴dxɨy³ niaá⁴ah³ Ñúh³a² Dios nɨ³ chiaah¹ liáh³ja̱³ ta³hɨ³ hí⁴jmeé⁴ mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴. Liáh³ca̱a̱y³ hi³ cá⁴lɨ́⁴xiih⁴²ah³ chie̱é̱yh¹ jmɨ³háy¹ Jesucristo ba². Liáh³ja̱³ cá⁴bí⁴xɨ³ cá⁴bí⁴ŋɨɨ́y³ niaá⁴ah³ duh³ hi²jmee³ah³ he̱é̱yh³ chiáh² Jesucristo. Hi³ja̱³ cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ dxú⁴ cáh³ti³² duh³ hi²ñí³ah³ naá³ah³ liáh⁴jɨ³ah³.
Hi²xiáh³ dɨ́h¹ liih² hí⁴lí³ chiaa⁴²a² dsa³cɨ̱ɨ̱y³
Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dxú⁴ ga³jmee⁴ Dios jmii³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. Chiaah¹ hi²xiáh³ gá⁴cá̱⁴ mih³ gá⁴ñí² jnia², hi³ja̱³ nɨ³ ma³jmeé³ hi³ ma³sa̱³²a² ca̱á̱h³, joó⁴ hi³ fáh⁴ hi³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ Jesucristo nɨ³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³jú̱y¹. Hi³ja̱³ nɨ³ bí⁴je̱²a² hí⁴tɨ̱́⁴a² fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ na³ji̱í̱yh⁴. Ba² hí⁴tɨ̱́⁴a² dxa²a² hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴yeéy⁴. Jmɨ́yh³ hí⁴cueeyh⁴ chiáh² liáh³nɨ³, há⁴hé³ xa³ hí⁴lí³ cáh³ti³², chiaah¹ mɨ³na³jniaa³ ba² dxú⁴ chiaa⁴²a² yuuh¹ güii³ nɨ³. Baáy⁴ hi³ fáh⁴ hi³ ca³gua³taá³ah³ chiáh² Dios nɨ³, hi³ja̱³ nɨ³ ga³heeyh³ niaá⁴ah³ hí¹ chie̱é̱yh¹ fáh⁴lí³ chiáh², hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hí⁴lieéy³ niaá⁴ah³ cáh³ti³². Chiaah¹ mɨ³na³tɨɨ⁴ ba² hi³nɨ³, joó⁴ mɨ² mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi², mɨ²ja̱³ ba² hí⁴bí⁴jnia³ Dios nɨ³ hi³nɨ³.
Hi³ja̱³ nɨ³ bií⁴ jé⁴ há²ah³, gu³xɨ³ ba² hi²xiáh³ gaáy³ ta² cɨ̱ɨ̱h³²ah³ ca̱³ji̱i̱³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Mɨ³cɨ̱ɨ̱h³²ah³ liáh³nɨ³ duh³ hí⁴lii⁴ hi³ xɨ² he̱é̱yh³ ba² chia̱á̱²ah³ ca³gua³taá³ah³ dxú⁴ ja̱³ba² liáh³xɨ³ ca³dah²ya³dsaa³ hiíh⁴ chiáh² ñí¹niaá³. Chiaah¹ dxaah¹ xi³ ca³dah²bi³ŋɨɨ́³ ñí¹niaá³. Joó⁴ hi³ hí⁴jmeé⁴ ta² ti̱¹ chiáh² jmɨɨyh⁴²güii³ la³ ba² nɨ³. Joó⁴ chi̱í̱⁴ gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³ hi³ ca³gua³taá³ah³ liáh³xɨ³ gɨh³ ñí¹niaá³ nɨ³ chiaah¹ mɨ² ma³lɨ³lii⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² chia̱á̱²ah³ mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dxú⁴ hí⁴liú⁴ Dios nɨ³ chia̱á̱²ah³, hí⁴dxéy² niaá⁴ah³ gaáy³ baáy⁴ hí⁴jmeéh⁴ niaá⁴ah³ hu̱u̱¹rá² mɨ² mɨ³hí⁴jnieey³² ca̱á̱h³ Jesucristo nɨ³.
Hi²xiáh³ naá⁴ah³ Jesucristo nɨ³ gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³joo⁴²ah³. Baáy⁴ hi³ fáh⁴ hi³ ca³gua³taá³ah³ chiáh² gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ ga³joo⁴ah³, hi³ja̱³ nɨ³ há⁴hé³ maá³ah³ xɨ³ jmiih⁴ hi²fáh³ah³ hi³ fáh⁴yeey¹ dɨ́h¹ jé⁴ há²ah³, chiaah¹ mɨ³dsa³tɨ̱́⁴ah³ hi³ naa³ah³ nɨ³ hi³ fáh⁴ hi³ ma³taá³ah³ nɨ³, dɨ́h¹ feh²a² jmɨ́yh³ mɨ³dsa³lieéy³ niaá⁴ah³ ba².
10 Diáh⁴ dsa³ hi³ cá⁴dah²ŋɨ́y² juúh⁴ chiáh² Dios ja̱³ mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴, cá⁴dah²jmeé³ ba² juúh⁴ hi³ hi²xiáh³ dɨ́h¹ dxú⁴ hí⁴jmeé⁴ Dios ja̱³ chiaa⁴²a². Ba² cá⁴dah²bi³dsaáh² na³fáyh⁴ cáh³ti³² xi³ duh³ hu̱² hí⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ jmiih⁴² ja̱³ jmɨ́yh³ hí⁴jmeé⁴ Dios ja̱³ hí⁴lieéy² jnia². 11 Hí̱³ba² Espíritu chié̱y² Cristo hi³ cá⁴bí⁴jmeéy³ diáh⁴ ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³jéy⁴ liáh³xɨ³ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² Cristo. Ba² gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ hi³ hí⁴güe³ gaáy³ mɨ² ma³jooy³ ma³cɨ̱ɨ̱́yh² ma³beéyh² ja̱³. Hi³ja̱³ diáh⁴ profetas ja̱³, dɨ³niaá⁴ hí⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ hi̱² dsa³ ja̱³ gá⁴héy² Espíritu ja̱³ baáy⁴ jlɨh² ja̱³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ ga³he⁴ ja̱³. 12 Joó⁴ gá⁴hé³ Dios ja̱³ gá⁴heé⁴ diáh⁴ profetas ja̱³ hi³ há⁴ja̱³ chiáh² mii⁴ diáh⁴ ja̱³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ cá⁴dah²liú³ ja̱³, hi³ chiaa⁴²a² jnia² ja̱³nɨ́⁴ ba² ja̱³. Hi³ja̱³ ja̱³nɨ́⁴ ma³dxa³heey⁴ ma³niuu³ah³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Cristo nɨ³. Chiaah¹ dxɨ́⁴lieey³² Espíritu Santo hi³ cá⁴lɨ́⁴xɨy⁴² yuuh¹ güii³ ba² ma³niuu³ah³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Cristo. Ba² ji̱í̱⁴ diáh⁴ ángeles dɨ³niaá⁴ hi³ hu̱² hí⁴dsaay⁴ gɨh¹ diáh⁴ chiáh² hi³la³.
Niaá⁴ Dios nɨ³ hi³ hi²yaa²a² xiaa³dsaa³²liáh³xɨ³ ñaá² ba²
13 Hi³ja̱³ bi³tɨɨ⁴ah³ chia̱á̱²ah³ hi³ hi²jmeeh¹ah³ ta² dxɨ́¹ah³, há⁴ hi³jmee³ah³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná². Baáy⁴ ca̱á̱h³ tiaah² ba² je̱e̱⁴²ah³ hi³ dɨ́h¹ hí⁴tɨ̱́⁴ah³ mɨ² mɨ³hí⁴jnieey³² ca̱á̱h³ Jesucristo nɨ³. 14 Hi³ñí³ah³ liáh³xɨ³ diáh⁴ ja̱á̱² Dios hi³ ca³dah²nuu³ dsaá² ba², há⁴ máh⁴ hi³cuoo³²ah³ vo̱ó̱h²ah³ chiáh² liáh⁴jɨ³ hi³ ga³ŋɨɨ⁴ há²ah³ mɨ² dsa³jéy⁴ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴cui̱i̱⁴ah³ Dios. 15 Hi³ja̱³ jɨɨ⁴ ba² hi³ ga³jmee³ah³ nɨ³, hi³jmee³ah³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ ba², ja̱³ba² liáh³xɨ³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ ñaá² Dios hi³ gá⁴dxɨy³ niaá⁴ah³ nɨ³. 16 Chiaah¹ liáh³la³ na³xɨɨ²: “Hi³ñí³ah³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ah³ ba², chiaah¹ jmɨ́yh³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³á⁴ cáh³ti³² ba² ñeéy⁴.”
17 Ga³fáh³ah³ Ñúh³ah¹ ga³hó⁴ah³ Dios nɨ³ xɨ² haá², hi³ja̱³ hi³jmee³ah³ foh⁴ah³ chiáh² liáh³nɨɨh¹ voó³ hi²ñí³ah³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Chiaah¹ ca̱a̱³ ree³ lɨ́⁴ ba² ga³ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² Dios nɨ³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴²a² liáh³ja̱³ liáh³ja̱³²a², há⁴hé³ ga³jmeéh⁴ jnia² chiáh² chiaa⁴²a². 18 Ma³lieéy² jnia² Dios nɨ³ duh³ há⁴hé³ máh⁴ hi²yaa²a² ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² jmɨɨyh⁴²güii³ la³ liáh³xɨ³ gá⁴lí̱³a² chiáh² diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a². Baáy⁴ mɨ³nia⁴²a² ba² hi³ há⁴ja̱³ chie̱é̱yh¹ hi³ ga³yeey⁴ nɨ³ cá⁴lɨ́⁴chi² dsaa² chiaa⁴²a², há⁴ja̱³ chie̱é̱yh¹ ñí¹niaá³ ñí¹tiaa³ nɨ³ cá⁴lɨ́⁴chi². 19 Chie̱é̱yh¹ jmɨ³háy¹ Cristo ba² nɨ³ cá⁴lɨ́⁴chi² dsaa² chiaa⁴²a², baáy⁴ xáh³ha³² dɨ́h¹ chi̱í̱⁴ jmɨ³háy¹ nɨ³. Cá⁴lɨ́⁴jɨ̱yh⁴² liáh³xɨ³ ja̱y³ mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ hi³ há⁴hé³ ta̱a̱y⁴ dsaá¹. 20 Liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴niaá⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ bih³ nɨ³ gá⁴lɨ́y⁴ cua̱a̱y¹ná² Cristo nɨ³ hi³ hí⁴chi̱í̱yh² liáh³ja̱³. Joó⁴ hi³ mɨ³dsa³hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² la³ ba² ma³güey⁴ hi³ dxú⁴ chiaa⁴²a² nɨ³. 21 Dxɨ́⁴lieey³² Jesucristo nɨ³ ca³dsa³taá³a² chiáh² Dios, hí̱³ba² Dios hi³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ Jesús nɨ³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³jú̱y¹ duh³ gá⁴dxéy² gaáy³ yuuh¹ güii³. Hi³ja̱³ nɨ³ ca³dsa³taá³a² chiáh² Dios nɨ³, hi³nɨy³² ba² nɨ³ ca³bi³feeh⁴²a² dsɨ³²a².
22 Ja̱³nɨ́⁴, ma³lɨ³xɨ³ ma³lɨ³ŋɨɨ́³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a² chiaah¹ hi³ ma³niuu²a² dsaá² fáh⁴liu⁴ hi³ he̱é̱yh³ nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² Espíritu Santo, hi³ja̱³ nɨ³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ mɨ³jmee⁴²a² niaa³²a² diáh⁴ du³ñuúh²a² nɨ³. Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ ga³fayh⁴ hi³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² niaa³²a² diáh⁴ gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³, jmɨ́yh³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ lɨ́⁴ chiaa⁴²a² ba². 23 Chiaah¹ ma³sa̱³²a² ca̱á̱h³, joó⁴ há⁴ja̱³ liáh³xɨ³ ga³sa̱y³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ hi³ ga³jú̱y³ nɨ³. Ma³sa̱³²a² ca̱á̱h³ dxɨ́⁴lieey³² ca̱a̱³ hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ dsá⁴yeéy⁴ ba². Ma³sa̱³²a² ca̱á̱h³ dxɨ́⁴lieey³² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios hi³ na³ji̱í̱yh⁴ nɨ³. Chiaah¹ xa³ chiáh² liáh³nɨ³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³. 24 Chiaah¹ liáh³la³ na³xɨɨ²:
Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ dɨ³na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ mee³nuu³ ba²,
liáh⁴jɨ³ hi³ bií⁴ liih² hi³ ca³dah²jmee⁴ nɨ³ ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ mɨ¹lí¹ ba².
chiaah¹ ca³lɨ³chiu̱u̱³ ba² liáh⁴jɨ³ xaah¹ nuu³, mɨ²ja̱³ ga³saa⁴ diáh⁴ mɨ¹lí¹ chiáh².
25 Joó⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³, ca̱á̱h³ tiaah² ba² na³cueeyh⁴.
Baáy⁴ ja̱³ba² fáh⁴liu⁴ la³, ná⁴lɨ¹ juúh⁴ dxú⁴ hi³ ma³dah²heé⁴ jnia² nɨ³.