Hi³dxá³ tú̱⁴ xi³ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ Pablo ja̱³ fɨɨ³ Corinto
1
Liáh³la³ gá⁴laá⁴ xɨɨ⁴ Pablo ja̱³
Jniá³ nɨ³ Pablo, hi³ gá⁴dxɨy³ Dios duh³ hí⁴lí³á⁴ apóstol chié̱y² Jesucristo jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ gá⁴lɨ́⁴ dsɨ́² ñaá² Dios. Na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² du³ñuúh²a² Timoteo la³, ga³sɨ⁴²ah¹ xi³ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ fɨɨ³ Corinto, ba² hi³chiaah³² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ hi³ nieeyh⁴² na³ca̱á̱y⁴ vó⁴ Acaya nɨ³. Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Ñúh³a² Dios nɨ³ duh³ hi²ñí³ah³ naá³ah³ chia̱á̱h¹ah³. Ba² liáh³ja̱³ naáy⁴ hí⁴jmeé⁴ chia̱á̱²ah³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³.
Dios hi³ ca³bi³jee⁴ dsɨ³²a²
Hi²xiáh³ dxú⁴ ga³jmee⁴ Dios, Jmii³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³, chiaah¹ Dios nɨ³ na³lɨ́y⁴ Ñúh³a² hi³ ga³ca̱³² mih³ ga³ñi³² jnia² baáy⁴ ñaá² nɨ³ ca³bi³jee⁴ dsɨ³²a² jɨɨ⁴ lɨ́⁴. Hi²xiáh³ ca³bi³jee⁴ dsɨ³²a² mɨ² ga³cɨ̱ɨ̱h³² ga³beeh³²a², duh³ ba² hí⁴jooy³ hi²bi³jee⁴²a² dsɨ́² diáh⁴ hi³ ña²hé³ ba² cɨ̱yh³beeyh³², chiaah¹ ma³dsaá⁴ ba² dsɨ³²a² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ ñaá² Dios nɨ³ ca³bi³jee⁴ dsɨ³²a². Chiaah¹ ja̱³ba² liáh³xɨ³ booy¹ ga³cɨ̱ɨ̱h³² ga³beeh³²a² hi³ fáh⁴ hi³ chia̱a̱h²a² Cristo nɨ³, ja̱³ba² liáh³nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² ñaá² Cristo nɨ³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ ca³lɨ³jé⁴ dsɨ³²a². Hi³ja̱³ mɨ² ga³cɨ̱ɨ̱h³² ga³beeh³²ah¹ jniaah¹, duh³ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴jé⁴ há²ah³ baáy⁴ duh³ hí⁴xɨ³ hí⁴ŋɨɨ́³ah³ gɨh¹ ba² nɨ³. Baá⁴ ba² liu³u²xɨ³ ca³lɨ³jé⁴ dsɨ³²ah¹, ba² ná⁴lɨ¹ chiáh² duh³ hí⁴jé⁴ há²ah³ ba² nɨ³. Mɨ²ja̱³ ba² hí⁴lí̱³ah³ hi²jmee³ah³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chia̱á̱²ah³ baáy⁴ hí⁴tiaá⁴ah³ hí⁴chi̱í̱h²ah³ liáh⁴jɨ³ hi³ ga³cɨ̱ɨ̱h³²ah¹ jniaah¹ nɨ³. Hi³ja̱³ há⁴hé³ ga³ta³ ga³hɨ³²ah¹ ñuú³ ca³jaa¹ chia̱á̱²ah³, chiaah¹ nia⁴²ah¹ hi³ ca̱a̱³ ba² hi³ ga³cɨ̱ɨ̱h³² ga³beeh³²a², ba² ca̱a̱³ ree³ ba² ca³bi³jee⁴ dsɨ³²a² Dios nɨ³.
Du³ñuúh²á⁴, niaa³²ah¹ hi³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ hi³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ gaáy³ ta² gá⁴cɨ̱ɨ̱́h²ah¹ estado Asia. Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ veyh³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́h²ah¹. Há⁴hé³ máh⁴ hí⁴tiaá⁴ah¹ ba² lii³²a². Ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ mɨ³hí⁴jú̱³ah¹ ba² ji̱i̱³²ah¹. Liáh³ca̱a̱y³ hi³ cá⁴dah²taáh⁴ ta² hi³ hí⁴jɨ̱h⁴²ah¹ ba² lii³²a². Liáh³ja̱³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́h²ah¹ duh³ hí⁴lí̱³ah¹ hi³ há⁴hé³ hi²jmee²ah¹ cua̱a̱y¹ná² hi³ bii³²ah¹ voo³²ah¹. Hi²jmeeh²ah¹ cua̱a̱y¹ná² Dios ba², ñaá² Dios hi³ ca³bi³ji̱i̱yh³ diáh⁴ dsa³jú̱y¹. 10 Chiaah¹ gá⁴lieéy² ba² jniaah¹ Dios nɨ³, baáy⁴ lieey³² chiáh² jniaah¹ liáh³nɨ³ ja̱³nɨ́⁴ jee⁴² xi² booy¹ chie̱y³ foóh¹ hí⁴jú̱³ah¹ nɨ³. Hi³ja̱³ há⁴hé³ xa³ dxaáh² cáh³ti³², ga³ji̱i̱³²ah¹ hi³ hí⁴lieéy² chiáh² jniaah¹ liáh³nɨ³ Dios nɨ³. 11 Baáy⁴ hu̱² gua³tia̱á̱¹ah³ chiaa⁴²ah¹ hi²liu⁴²ah³ Dios. Chiaah¹ xɨ³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ dah²liuy³² Dios chiaa⁴²ah¹, mɨ²ja̱³ ba² hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²cuoó⁴ jmɨ²heé¹ Dios liu³u²xɨ³ mɨ² ma³dah²nuú³ liáh³xɨ³ ma³jmeé³ chiaa⁴²ah¹.
Gá⁴guáyh² Pablo ja̱³ liáh³xɨ³ ta³hɨ³
12 Hi²xiáh³ niaa³²ah¹ chiaa⁴²ah¹ chiaah¹ há⁴hé³ ga³féh³ dsɨ³²ah¹ cáh³ti³² hi³ jmee⁴²ah¹ mɨ³hee³², chiaah¹ xiaa³dsaa³² ba² ga³chie⁴ ga³ji̱i̱⁴²ah¹ jmɨɨyh⁴²güii³ baáy⁴ ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³. Há⁴hé³ xa³ dxaáh² ga³ta³ ga³hɨ³²ah¹ chiaah¹ liáh³ja̱³ ca³bi³jmeéy³ jniaah¹ Dios. Há⁴hé³ ga³jmee⁴²ah¹ cua̱a̱y¹ná² jniaah¹ fáh⁴jmɨɨyh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, ga³jmee⁴²ah¹ cua̱a̱y¹ná² hi³ ga³cuoó⁴ jniaah¹ Dios ba². 13 Hí⁴dsaa⁴ah³ ba² jɨɨ⁴ hi³ ma³xɨɨ²ah¹ la³, chiaah¹ há⁴hé³ xa³ dxaáh² na³xɨɨ² hi³ja̱³ hí⁴jooy³ ba² hi²ho³ah³. Hi³ja̱³ naáy⁴ hi³ hí⁴dsaa⁴ah³ dxú⁴ cáh³ti³². 14 Ha̱á̱¹ hí⁴dsaa⁴ah³ ba² chiaah¹ ma³lɨ³dsaa⁴ah³ ba² ca³liuh² liáh³xɨ³ hí⁴lí³ chiaa⁴²a² mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ Ñúh³a² Jesús nɨ³. Chiaah¹ hi²xiáh³ hí⁴jé⁴ há²ah³ chia̱á̱h¹ah³ jniaah¹, ba² hi²xiáh³ hí⁴jé⁴ dsɨ³²ah¹ chia̱a̱h²ah¹ niaá⁴ah³ mɨ²ja̱³.
15 Hi³ fáh⁴ hi³ja̱³ yáh¹, gá⁴táy⁴ gá⁴hɨ́y⁴ hi³ ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³ dsa³jéy⁴ ba², duh³ hí⁴jooy³ hí⁴ŋɨ́³á⁴ ca̱á̱h³ xi² niaah⁴²ah³ nɨ³, duh³ tú̱h⁴ tiaah² bih³ hí⁴jé⁴ há²ah³. 16 Duh³ nɨ³ ba² naá³á⁴ ñii⁴ Macedonia baáy⁴ duh³ ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³ ca̱á̱h³ mɨ² mɨ³jeéh³á⁴ ca̱á̱h³. Mɨ²ja̱³ hí⁴jooy³ gua³tia̱á̱¹ah³ ca³liuh² chieéy⁴ mɨ² mɨ³ñii⁴ Judea nɨ³ lɨ̱́³á⁴. 17 ¿Xɨ²fáh³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² gá⁴táy⁴ gá⁴hɨ́y⁴ ja̱³ liáh³xɨ³ hi²jmeey⁴² ja̱³? Joó⁴ hi³ fáh⁴ hi³ há⁴hé³ ñii⁴²á² nɨ³, ¿xɨ² ga³ji̱i̱³²ah³ niaá⁴ah³ hi³ xa̱⁴²á⁴ liáh³xɨ³ ja̱y³ dsa³ hi³ chi³ga̱y³ hi³ ga³féh³ hí⁴jmeé⁴ baáy⁴ há⁴hé³ hí⁴jmeé⁴? 18 Gu³xɨ³ ba² ga³ji̱i̱³²ah³ liáh³ja̱³, joó⁴ Dios nɨ³ na³lɨ́y⁴ dsa³ñi³² hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ga³sɨɨ́h⁴ah¹ niaá⁴ah³ xa³ ca̱a̱³ hi²jmee²ah¹ baáy⁴ há⁴hé³ hi²jmee²ah¹. 19 Liú⁴u³ aa³²ah¹ liáh³nɨ³ chia̱a̱h⁴²á² Timoteo baáy⁴ Silvano nɨ³ ma³liu⁴²ah¹ niaá⁴ah³ ca³jaa¹ chiáh² Jesús Ja̱á̱² Dios nɨ³. Jesús nɨ³ yáh¹, há⁴hé³ jlɨ́h³ ga³féh³ hi³ xa³ hí⁴jmeé⁴ baáy⁴ há⁴hé³ ga³jmee⁴. Jmɨ́yh³ ga³jmee⁴ ba² liáh³xɨ³ ga³féh³, 20 chiaah¹ dxɨ́⁴lieey³² Cristo nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ga³féh³ Dios nɨ³ hí⁴jmeé⁴ chiaa⁴²a², ga³jmee⁴ ba². Hi³ja̱³ nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² Cristo Jesús nɨ³ ga³féh³a² “Amén” hi³ cuo⁴²a² feh³ chiáh² Dios. 21 Baáy⁴ hí̱³ba² Dios nɨ³ ga³jmey³² jniaah¹ cua̱a̱y¹ná² chia̱a̱h²ah¹ niaá⁴ah³ dxɨ́⁴lieey³² Cristo nɨ³, baáy⁴ ma³dxɨy³ jnia² chié̱y² ñaá². 22 Ma³jmeé³ lii⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² na³lɨ́⁴a² chié̱y² ñaá², hi³ja̱³ ma³cuóy² jnia² Espíritu Santo liáh³xɨ³ dáh¹ ca³liuh² hi³ ja̱a̱h¹ hí⁴tɨ̱́⁴a² dsa³cɨ̱ɨ̱y³.
23 Joó⁴ duh³ há⁴hé³ hí⁴fɨɨh⁴² há²ah³, hi³ja̱³ ba² nɨ³ há⁴hé³ ñii⁴²á² Corinto fɨɨ³ chia̱á̱²ah³ liáh³xɨ³ gá⁴táy⁴ gá⁴hɨ́y⁴. Dios nɨ³ na³lɨ́y⁴ dsa³ñi³² chia̱á̱²á⁴. 24 Ba² há⁴ja̱³ hi³ niaa³²ah¹ hi²dxaa⁴²ah¹ voo³²ah¹ liáh³xɨ³ ca³dsa³taá³ah³ nɨ³, hi³ niaa³²ah¹ hi³ dsa³tia̱a̱²ah¹ chia̱á̱²ah³ duh³ hí⁴jé⁴ há²ah³ ba² nɨ³, chiaah¹ mɨ³ca³dsa³taá³ah³ ba² dxú⁴ chiáh² Dios.